تفاوت میان نسخه‌های «JavaScript:آرایه‌ها در جاوااسکریپت»

از ویکی کد
پرش به ناوبری پرش به جستجو
سطر ۴۹: سطر ۴۹:
 
===مثال===
 
===مثال===
 
<syntaxhighlight lang="javascript">
 
<syntaxhighlight lang="javascript">
var  
+
var cars = new Array("Saab", "Volvo", "BMW");
</syntaxhighlight>The two مثالs above do exactly the same. There is no need to use <code>new Array()</code>.
+
</syntaxhighlight>{{نکته|type=|image=[[Image:OOjs_UI_icon_lightbulb-yellow.svg|38px]]|text=دو مثال بالا دقیقاً یک کار را انجام می‌دهد. نیازی نیست که از{{Code|code=new Array()|lang=javascript}}استفاده کنید.
  
دو مثال بالا دقیقاً یک کار را انجام می‌دهد. نیازی نیست که از new Array() استفاده کنید.
+
برای سادگی بیشتر، خوانایی بالاتر و سرعت بیشتر اجرا از روش اول (تعریف آرایه با شیوه و Syntax رسمی) استفاده کنید.}}
  
For simplicity, readability and execution speed, use the first one (the array literal method).
+
==دسترسی به عناصر یک آرایه==
 +
شما می‌توانید به عناصر یک آرایه با استفاده از '''شمارهٔ اندیس آن‌ها''' دسترسی پیدا کنید.
  
برای سادگی بیشتر، خوانایی بالاتر و سرعت بیشتر اجرا از روش اول (تعریف آرایه با شیوه و Syntax رسمی) استفاده کنید.
+
عبارت زیر موجب دسترسی به اولین عنصر آرایه{{Code|code=cars|lang=javascript}}می‌شود:<syntaxhighlight lang="javascript">
 
+
var name = cars[0];
==Access the Elements of an Array==
+
</syntaxhighlight>
'''دسترسی به عناصر یک آرایه'''
 
 
 
You access an array element by referring to the '''index number'''.
 
 
 
شما می‌توانید به عناصر یک آرایه با استفاده از '''شماره اندیس آنها''' دسترسی پیدا کنید.
 
 
 
This statement accesses the value of the first element in <code>cars</code>:
 
 
 
عبارت زیر موجب دسترسی به اولین عنصر آرایه cars می‌شود:
 
 
 
var name = cars[۰];
 
  
 
===مثال===
 
===مثال===
 +
<syntaxhighlight lang="javascript">
 
var cars = ["Saab", "Volvo", "BMW"];
 
var cars = ["Saab", "Volvo", "BMW"];
 
 
document.getElementById("demo").innerHTML = cars[0];
 
document.getElementById("demo").innerHTML = cars[0];
 +
</syntaxhighlight>'''نکته:''' توجه داشته باشید که اندیس آرایه‌ها از صفر شروع می‌شود.
  
'''Note:''' Array indexes start with 0.
+
اندیس صفر [1] به عنصر اول ارایه اشاره دارد . اندیس یک [0] به عنصر دوم اشاره دارد .
 
 
'''نکته:'''توجه داشته باشید که اندیس آرایه‌ها از صفر شروع می‌شود.
 
 
 
[0] is the first element. [1] is the second element.
 
 
 
اندیس صفر]۰[به عنصر اول ارایه اشاره دارد . اندیس یک]۱[ به عنصر دوم اشاره دارد .
 
 
 
==Changing an Array Element==
 
'''تغییر مقداریک عنصر در آرایه'''
 
 
 
This statement changes the value of the first element in <code>cars</code>:
 
 
 
عبارت زیر مقدار اولین عنصر در آرایه cars را تغییر می‌دهد :
 
  
 +
==تغییر مقدار یک عنصر در آرایه==
 +
عبارت زیر مقدار اولین عنصر در آرایه{{Code|code=cars|lang=javascript}}را تغییر می‌دهد :<syntaxhighlight lang="javascript">
 
cars[0] = "Opel";
 
cars[0] = "Opel";
 +
</syntaxhighlight>
  
 
===مثال===
 
===مثال===
 +
<syntaxhighlight lang="javascript">
 
var cars = ["Saab", "Volvo", "BMW"];
 
var cars = ["Saab", "Volvo", "BMW"];
 
 
cars[0] = "Opel";
 
cars[0] = "Opel";
 
 
document.getElementById("demo").innerHTML = cars[0];
 
document.getElementById("demo").innerHTML = cars[0];
 +
</syntaxhighlight>
  
==Access the Full Array==
+
==دسترسی به تمام آرایه==
'''دسترسی به تمام آرایه'''
 
 
 
With JavaScript, the full array can be accessed by referring to the array name:
 
 
 
 
با جاوااسکریپت، شما می‌توانید به وسیلهٔ نام آرایه به تمام عناصر آرایه دسترسی داشته باشید:
 
با جاوااسکریپت، شما می‌توانید به وسیلهٔ نام آرایه به تمام عناصر آرایه دسترسی داشته باشید:
  
 
===مثال===
 
===مثال===
 +
<syntaxhighlight lang="javascript">
 
var cars = ["Saab", "Volvo", "BMW"];
 
var cars = ["Saab", "Volvo", "BMW"];
 
 
document.getElementById("demo").innerHTML = cars;
 
document.getElementById("demo").innerHTML = cars;
 +
</syntaxhighlight>
  
==Arrays are Objects==
+
==آرایه‌ها نوعی از اشیاء {{به انگلیسی|object}} هستند==
'''آرایه‌ها نوعی از اشیا یا objectها هستند .'''
+
آرایه‌ها نوع به خصوصی از اشیاء {{به انگلیسی|object}} هستند. عملگر{{Code|code=typeof|lang=javascript}}در جاوااسکریپت مقدار "object" را برای آرایه‌ها بازمی‌گرداند.
 
 
Arrays are a special type of objects. The <code>typeof</code> operator in JavaScript returns "object" for arrays.
 
 
 
آرایه‌ها نوع به خصوصی از اشیا یا object ها هستند. عملگر typeof در جاوااسکریپت مقدار "object" را برای آرایه‌ها بازمی‌گرداند.
 
 
 
But, JavaScript arrays are best described as arrays.
 
  
 
اما، آرایه‌های جاوااسکریپت به بهترین شکل به عنوان آرایه‌ها تعریف شده‌اند.
 
اما، آرایه‌های جاوااسکریپت به بهترین شکل به عنوان آرایه‌ها تعریف شده‌اند.
  
Arrays use '''numbers''' to access its "elements". In this مثال, <code>person[0]</code> returns John:
+
آرایه‌ها از '''اعداد''' برای دسترسی به عناصرشان استفاده می‌کنند. در مثال زیر، عبارت{{Code|code=person[0]|lang=javascript}}مقدار John راباز می‌گرداند:
 
 
آرایه‌ها از '''اعداد''' برای دسترسی به عناصرشان استفاده می‌کنند. در مثال زیر، عبارت person[0] مقدار John راباز می‌گرداند:
 
 
 
===Array===
 
آرایه:
 
  
 +
===آرایه:===
 +
<syntaxhighlight lang="javascript">
 
var person = ["John", "Doe", 46];
 
var person = ["John", "Doe", 46];
 +
</syntaxhighlight>اشیاء {{به انگلیسی|objects}} از '''نام''' برای دسترسی به عناصرشان استفاده می‌کنند. در این مثال{{Code|code=person.firstName|lang=javascript}}عبارت John را باز می‌گرداند:
  
Objects use '''names''' to access its "members". In this مثال, <code>person.firstName</code> returns John:
+
===شیء:===
 
+
<syntaxhighlight lang="javascript">
اشیا یا object ها از '''نام''' برای دسترسی به عناصرشان استفاده می‌کنند. در این مثال person.firstname عبارت John را بازمی‌گرداند:
 
 
 
===Object===
 
شی:
 
 
 
 
var person = {firstName:"John", lastName:"Doe", age:46};
 
var person = {firstName:"John", lastName:"Doe", age:46};
 +
</syntaxhighlight>
  
==Array Elements Can Be Objects==
+
==عناصر آرایه می‌توانند شیء {{به انگلیسی|object}} باشند==
عناصر آرایه می‌توانند شی یا object باشند.
+
متغیرها در جاوااسکریپت می‌توانند شیء باشند. آرایه‌ها نوع به خصوصی از اشیاء هستند.
 
 
JavaScript variables can be objects. Arrays are special kinds of objects.
 
 
 
متغیرها در جاوااسکریپت می‌توانند شی باشند. آرایه‌ها نوع به خصوصی از اشیا هستند.
 
 
 
Because of this, you can have variables of different types in the same Array.
 
  
 
به همین دلیل، شما می‌توانید متغیرهایی با نوع داده‌های متفاوت را در یک آرایه داشته باشید.
 
به همین دلیل، شما می‌توانید متغیرهایی با نوع داده‌های متفاوت را در یک آرایه داشته باشید.
  
You can have objects in an Array. You can have functions in an Array. You can have arrays in an Array:
+
شما می‌توانید اشیا را درون یک آرایه داشته باشید. شما می‌توانید توابع را در یک آرایه داشته باشید. شما می‌توانید درون یک آرایه، یک آرایه دیگر داشته باشید:<syntaxhighlight lang="javascript">
 
 
شما می‌توانید اشیا را درون یک آرایه داشته باشید. شما می‌توانید توابع را در یک آرایه داشته باشید. شما می‌توانید درون یک آرایه، یک آرایه دیگر داشته باشید:
 
 
 
 
myArray[0] = Date.now;
 
myArray[0] = Date.now;
 
 
myArray[1] = myFunction;
 
myArray[1] = myFunction;
 
 
myArray[2] = myCars;
 
myArray[2] = myCars;
 +
</syntaxhighlight>
  
==Array Properties and Methods==
+
==ویژگی‌ها و متدهای آرایه==
'''ویژگی‌ها و متدهای آرایه'''
 
 
 
The real strength of JavaScript arrays are the built-in array properties and methods:
 
 
 
 
قدرت واقعی آرایه‌های جاوااسکریپت ویژگی‌ها و متدهای تعریف شده برای آرایه‌ها است:
 
قدرت واقعی آرایه‌های جاوااسکریپت ویژگی‌ها و متدهای تعریف شده برای آرایه‌ها است:
  
===مثالs===
+
===مثال===
 +
<syntaxhighlight lang="javascript">
 
var x = cars.length;  // The length property returns the number of elements
 
var x = cars.length;  // The length property returns the number of elements
 
 
var y = cars.sort();  // The sort() method sorts arrays
 
var y = cars.sort();  // The sort() method sorts arrays
 +
</syntaxhighlight>Array methods are covered in the next chapters.
  
Array methods are covered in the next chapters.
+
[[متدهای آرایه در جاوااسکریپت|متدهای آرایه‌]] در فصل بعدی توضیح داده شده‌اند.
  
متدهای آرایه‌ها در فصل بعدی توضیح داده شده‌اند.
+
==ویژگی length==
 
+
ویژگی{{Code|code=length|lang=javascript}}یک آرایه طول آرایه (تعداد عناصر یک آرایه) را بازمی‌گرداند.
==The length Property==
 
'''ویژگی length'''
 
 
 
The <code>length</code> property of an array returns the length of an array (the number of array elements).
 
 
 
ویژگی length یک آرایه طول آرایه (تعداد عناصر یک آرایه) را بازمی‌گرداند.
 
  
 
===مثال===
 
===مثال===
 +
<syntaxhighlight lang="javascript">
 
var fruits = ["Banana", "Orange", "Apple", "Mango"];
 
var fruits = ["Banana", "Orange", "Apple", "Mango"];
 
 
fruits.length;  // the length of fruits is 4
 
fruits.length;  // the length of fruits is 4
 +
</syntaxhighlight>{{نکته|type=|image=[[Image:OOjs_UI_icon_lightbulb-yellow.svg|38px]]|text=ویژگی{{Code|code=length|lang=javascript}}همیشه یک واحد از بیشترین اندیس یک آرایه، بیشتر است.
 +
}}
  
The <code>length</code> property is always one more than the highest array index.
+
==دسترسی به اولین عنصر یک آرایه==
 
 
ویژگی length همیشه یک واحد از بیشترین اندیس یک آرایه، بیشتر است.
 
 
 
==Accessing the First Array Element==
 
'''دسترسی به اولین عنصر یک آرایه'''
 
 
 
 
===مثال===
 
===مثال===
 +
<syntaxhighlight lang="javascript">
 
fruits = ["Banana", "Orange", "Apple", "Mango"];
 
fruits = ["Banana", "Orange", "Apple", "Mango"];
 
 
var first = fruits[0];
 
var first = fruits[0];
 +
</syntaxhighlight>
  
==Accessing the Last Array Element==
+
==دسترسی به آخرین عنصر یک آرایه==
'''دسترسی به آخرین عنصر یک آرایه'''
 
 
 
 
===مثال===
 
===مثال===
 +
<syntaxhighlight lang="javascript">
 
fruits = ["Banana", "Orange", "Apple", "Mango"];
 
fruits = ["Banana", "Orange", "Apple", "Mango"];
 
 
var last = fruits[fruits.length - 1];
 
var last = fruits[fruits.length - 1];
 +
</syntaxhighlight>
  
==Looping Array Elements==
+
==استفاده از حلقه برای دسترسی به عناصر یک آرایه==
'''استفاده از حلقه برای دسترسی به عناصر یک آرایه'''
+
بهترین روش برای دسترسی به عناصر یک آرایه با حلقه، استفاده از حلقه{{Code|code=for|lang=javascript}}است:
 
 
The safest way to loop through an array, is using a <code>for</code> loop:
 
 
 
بهترین روش برای دسترسی به عناصر یک آرایه با حلقه، استفاده از حلقه for است:
 
  
 
===مثال===
 
===مثال===
 +
<syntaxhighlight lang="javascript">
 
var fruits, text, fLen, i;
 
var fruits, text, fLen, i;
 
 
fruits = ["Banana", "Orange", "Apple", "Mango"];
 
fruits = ["Banana", "Orange", "Apple", "Mango"];
 
 
fLen = fruits.length;
 
fLen = fruits.length;
  
text = "<nowiki><ul>";</nowiki>
+
text = "<ul>";
 
 
 
for (i = 0; i < fLen; i++) {
 
for (i = 0; i < fLen; i++) {
 
+
  text += "<li>" + fruits[i] + "</li>";
text += "<nowiki><li>" + fruits[i] + "</nowiki>";
 
 
 
 
}
 
}
 
+
text += "</ul>";
text += "<nowiki></ul></nowiki>";
+
</syntaxhighlight>شما همچنین می‌توانید از تابع{{Code|code=Array.forEach()|lang=javascript}}استفاده کنید:
 
 
You can also use the <code>Array.forEach()</code> function:
 
 
 
شما همچنین می‌توانید از تابع Array.forEach() استفاده کنید:
 
  
 
===مثال===
 
===مثال===
 +
<syntaxhighlight lang="javascript">
 
var fruits, text;
 
var fruits, text;
 
 
fruits = ["Banana", "Orange", "Apple", "Mango"];
 
fruits = ["Banana", "Orange", "Apple", "Mango"];
  
text = "<nowiki><ul>";</nowiki>
+
text = "<ul>";
 
 
 
fruits.forEach(myFunction);
 
fruits.forEach(myFunction);
 
+
text += "</ul>";
text += "<nowiki></ul></nowiki>";
 
  
 
function myFunction(value) {
 
function myFunction(value) {
 
+
  text += "<li>" + value + "</li>";
text += "<nowiki><li>" + value + "</li></nowiki>";
 
 
 
 
}
 
}
 +
</syntaxhighlight>
  
==Adding Array Elements==
+
==اضافه کردن به عناصر یک آرایه==
'''اضافه کردن به عناصر یک آرایه'''
+
ساده‌ترین روش برای وارد کردن یک عنصر جدید در یک آرایه، استفاده از متد{{Code|code=push()|lang=javascript}}است:
 
 
The easiest way to add a new element to an array is using the <code>push()</code> method:
 
 
 
ساده‌ترین روش برای وارد کردن یک عنصر جدید در یک آرایه استفاده از متد push() است:
 
  
 
===مثال===
 
===مثال===
 +
<syntaxhighlight lang="javascript">
 
var fruits = ["Banana", "Orange", "Apple", "Mango"];
 
var fruits = ["Banana", "Orange", "Apple", "Mango"];
 
 
fruits.push("Lemon");    // adds a new element (Lemon) to fruits
 
fruits.push("Lemon");    // adds a new element (Lemon) to fruits
 
+
</syntaxhighlight>عنصر جدید را می‌توان با استفاده از ویژگی{{Code|code=length|lang=javascript}}نیز به آرایه اضافه کرد:
New element can also be added to an array using the <code>length</code> property:
 
 
 
عنصر جدید را می‌توان با استفاده از ویژگی length نیز به آرایه اضافه کرد:
 
  
 
===مثال===
 
===مثال===
 +
<syntaxhighlight lang="javascript">
 
var fruits = ["Banana", "Orange", "Apple", "Mango"];
 
var fruits = ["Banana", "Orange", "Apple", "Mango"];
 
 
fruits[fruits.length] = "Lemon";    // adds a new element (Lemon) to fruits
 
fruits[fruits.length] = "Lemon";    // adds a new element (Lemon) to fruits
 
+
</syntaxhighlight>{{نکته|type=delete|image=[[Image:OOjs_UI_icon_lightbulb-yellow.svg|38px]]|text='''هشدار!'''{{سرخط}}
'''WARNING !'''
+
اضافه کردن عناصر با اندیس‌های بزرگ می‌تواند موجب ایجاد «فضاهای خالی» تعریف نشده در یک آرایه شود:}}
 
 
'''هشدار !'''
 
 
 
Adding elements with high indexes can create undefined "holes" in an array:
 
 
 
اضافه کردن عناصر با اندیس‌های بزرگ می‌تواند موجب ایجاد «فضاهای خالی» تعریف نشده در یک آرایه شود:
 
  
 
===مثال===
 
===مثال===
 +
<syntaxhighlight lang="javascript">
 
var fruits = ["Banana", "Orange", "Apple", "Mango"];
 
var fruits = ["Banana", "Orange", "Apple", "Mango"];
 
 
fruits[6] = "Lemon";    // adds a new element (Lemon) to fruits
 
fruits[6] = "Lemon";    // adds a new element (Lemon) to fruits
 +
</syntaxhighlight>
  
==Associative Arrays==
+
== آرایه‌های Associative ==
'''آرایه‌های Associative'''
 
 
 
Many programming languages support arrays with named indexes.
 
 
 
 
بسیاری از زبان‌های برنامه‌نویسی از اندیس‌های نامگذاری شده پشتیبانی می‌کنند.
 
بسیاری از زبان‌های برنامه‌نویسی از اندیس‌های نامگذاری شده پشتیبانی می‌کنند.
 
Arrays with named indexes are called associative arrays (or hashes).
 
  
 
آرایه‌ها با اندیس‌های نامگذاری شده، آرایه‌های Associative (یا هش) نامیده می‌شوند.
 
آرایه‌ها با اندیس‌های نامگذاری شده، آرایه‌های Associative (یا هش) نامیده می‌شوند.
 
JavaScript does '''not''' support arrays with named indexes.
 
  
 
جاوااسکریپت از آرایه‌ها با اندیس نامگذاری شده پشتیبانی '''نمی‌کند'''.
 
جاوااسکریپت از آرایه‌ها با اندیس نامگذاری شده پشتیبانی '''نمی‌کند'''.
 
In JavaScript, '''arrays''' always use '''numbered indexes'''.
 
  
 
در جاوااسکریپت، '''آرایه‌ها''' همیشه از '''اندیس‌های عددی''' استفاده می‌کنند.
 
در جاوااسکریپت، '''آرایه‌ها''' همیشه از '''اندیس‌های عددی''' استفاده می‌کنند.
  
 
===مثال===
 
===مثال===
 +
<syntaxhighlight lang="javascript">
 
var person = [];
 
var person = [];
 
 
person[0] = "John";
 
person[0] = "John";
 
 
person[1] = "Doe";
 
person[1] = "Doe";
 
+
person[2] = 46;
person[2] = ۴۶;
+
var x = person.length;     // person.length will return 3
 
+
var y = person[0];         // person[0] will return "John"
var x = person.length;   // person.length will return 3
+
</syntaxhighlight>{{نکته|type=|image=[[Image:OOjs_UI_icon_lightbulb-yellow.svg|38px]]|text='''هشدار !!'''{{سرخط}}
 
+
اگر شما از اندیس‌های نامگذاری شده استفاده کنید، جاوااسکریپت آرایه شما را از نو به عنوان یک شیء استاندارد تعریف می‌کند.
var y = person[0];       // person[0] will return "John"
+
بعد از این امر، برخی از متدها و ویژگی‌های آرایه ممکن است '''نتایج نادرست''' تولید کنند.}}
 
 
'''WARNING !!'''
 
 
 
'''هشدار !'''
 
 
 
If you use named indexes, JavaScript will redefine the array to a standard object.
 
 
 
اگر شما از اندیس‌های نامگذاری شده استفاده کنید، جاوااسکریپت آرایه شما را از نو به عنوان یک شی استاندارد تعریف می‌کند.
 
 
 
After that, some array methods and properties will produce '''incorrect results'''.
 
 
 
بعد از این امر، برخی از متدها و ویژگی‌های آرایه ممکن است '''نتایج نادرست''' تولید کنند.
 
  
 
===مثال===
 
===مثال===
 +
<syntaxhighlight lang="javascript">
 
var person = [];
 
var person = [];
 
 
person["firstName"] = "John";
 
person["firstName"] = "John";
 
 
person["lastName"] = "Doe";
 
person["lastName"] = "Doe";
 
+
person["age"] = 46;
person["age"] = ۴۶;
 
 
 
 
var x = person.length;    // person.length will return 0
 
var x = person.length;    // person.length will return 0
 +
var y = person[0];        // person[0] will return undefined
 +
</syntaxhighlight>
  
var y = person[0];        // person[0] will return undefined
+
==تفاوت بین آرایه‌ها و اشیاء {{به انگلیسی|objects}}==
 
 
==The Difference Between Arrays and Objects==
 
'''تفاوت بین آرایه‌ها و اشیا یاobjectها'''
 
 
 
In JavaScript, '''arrays''' use '''numbered indexes'''.
 
 
 
 
در جاوااسکریپت، '''آرایه‌ها''' از '''اندیس‌های عددی''' استفاده می‌کنند.
 
در جاوااسکریپت، '''آرایه‌ها''' از '''اندیس‌های عددی''' استفاده می‌کنند.
  
In JavaScript, '''objects''' use '''named indexes'''.
+
در جاوااسکریپت، اشیاء {{به انگلیسی|objects}} از '''اندیس‌های نامگذاری شده''' استفاده می‌کنند.
  
در جاوااسکریپت، '''اشیا''' یا '''object'''‌ها از '''اندیس‌های نامگذاری شده''' استفاده می‌کنند.
+
{{نکته|type=|image=[[Image:OOjs_UI_icon_lightbulb-yellow.svg|38px]]|text=آرایه‌ها نوعی از اشیاء {{به انگلیسی|objects}} هستند که از اندیس‌های عددی استفاده می‌کنند.
 
+
}}
Arrays are a special kind of objects, with numbered indexes.
 
 
 
آرایه‌ها نوعی از اشیا یا objectها هستند که از اندیس‌های عددی استفاده می‌کنند.
 
 
 
==When to Use Arrays. When to use Objects.==
 
'''چه زمانی از آرایه استفاده کنیم. چه زمانی از اشیا یا objectها استفاده کنیم.'''
 
 
 
· JavaScript does not support associative arrays.
 
  
 +
==چه زمانی از آرایه استفاده کنیم. چه زمانی از اشیاء {{به انگلیسی|objects}} استفاده کنیم.==
 
جاوااسکریپت از آرایه‌های associative پشتیبانی نمی‌کند.
 
جاوااسکریپت از آرایه‌های associative پشتیبانی نمی‌کند.
  
You should use '''objects''' when you want the element names to be '''strings (text)'''.
+
شما می‌بایست زمانی که می‌خواهید نام عناصر به صورت '''رشته‌ای (متنی)''' باشد از اشیاء {{به انگلیسی|objects}} استفاده کنید.
 
 
شما می‌بایست زمانی که می‌خواهید نام عناصر به صورت '''رشته‌ای (متنی)''' باشد از '''اشیا''' یا '''object''' ها استفاده کنید.
 
 
 
· You should use '''arrays''' when you want the element names to be '''numbers'''.
 
  
 
شما می‌بایست زمانی که می‌خواهید نام عناصر به صورت '''عددی''' باشد از'''آرایه‌ها''' استفاده کنید.
 
شما می‌بایست زمانی که می‌خواهید نام عناصر به صورت '''عددی''' باشد از'''آرایه‌ها''' استفاده کنید.
  
==Avoid new Array()==
+
==از استفاده از دستور ()new Array پرهیز کنید==
'''از استفاده از دستور new Array() پرهیز کنید'''
+
هیچ نیازی نیست که از متد سازنده آرایه جاوااسکریپت یعنی{{Code|code=new Array()|lang=javascript}}استفاده کنید.
 
 
There is no need to use the JavaScript's built-in array constructor <code>new</code> Array().
 
 
 
هیچ نیازی نیست که از متد سازنده آرایه جاوااسکریپت یعنی new Array استفاده کنید.
 
  
'''Use <code>[]</code> instead.'''
+
'''به جای آن''' '''از'''{{Code|code=[ ]|lang=javascript}}'''استفاده کنید.'''
 
 
'''به جای آن''' از [ ] استفاده کنید.
 
 
 
These two different statements both create a new empty array named points:
 
 
 
هر دو تکه کد متفاوت زیر یک آرایه جدید خالی با نام points ایجاد می‌کنند.
 
  
 +
هر دو تکه کد متفاوت زیر یک آرایه جدید خالی با نام points ایجاد می‌کنند.<syntaxhighlight lang="javascript">
 
var points = new Array();    // Bad
 
var points = new Array();    // Bad
 +
var points = [];              // Good
 +
</syntaxhighlight>
  
var points = [];              // Good
 
 
These two different statements both create a new array containing 6 numbers:
 
 
هر دو تکه کد متفاوت زیر یک آرایه جدید شامل شش عدد می‌سازند:
 
  
 +
هر دو تکه کد متفاوت زیر یک آرایه جدید شامل شش عدد می‌سازند:<syntaxhighlight lang="javascript">
 
var points = new Array(40, 100, 1, 5, 25, 10); // Bad
 
var points = new Array(40, 100, 1, 5, 25, 10); // Bad
 
 
var points = [40, 100, 1, 5, 25, 10];          // Good
 
var points = [40, 100, 1, 5, 25, 10];          // Good
 
+
</syntaxhighlight>کلمهٔ کلیدی{{Code|code=new|lang=javascript}}تنها موجب پیچیده‌تر شدن کد می‌شود. همچنین می‌تواند موجب بروز برخی از نتایج یا خطاهای ناخواسته شود:<syntaxhighlight lang="javascript">
The <code>new</code> keyword only complicates the code. It can also produce some unexpected results:
 
 
 
کلمه کلیدی new تنها موجب پیچیده‌تر شدن کد می‌شود. همچنین می‌تواند موجب بروز برخی از نتایج یا خطاهای ناخواسته شود:
 
 
 
 
var points = new Array(40, 100);  // Creates an array with two elements (40 and 100)
 
var points = new Array(40, 100);  // Creates an array with two elements (40 and 100)
 
+
</syntaxhighlight>چه اتفاقی می‌افتد اگر من یک عنصر را پاک کنم؟<syntaxhighlight lang="javascript">
What if I remove one of the elements?
 
 
 
چه اتفاقی می‌افتد اگر من یک عنصر را پاک کنم؟
 
 
 
 
var points = new Array(40);  // Creates an array with 40 undefined elements !!!!!
 
var points = new Array(40);  // Creates an array with 40 undefined elements !!!!!
 +
</syntaxhighlight>
  
==How to Recognize an Array==
+
== چطور یک آرایه را تشخیص دهیم ==
'''چطور یک آرایه را تشخیص دهیم'''
+
مهم‌ترین سؤال این است: من چطور می‌توانم بفهمم یک متغیر، یک آرایه است؟
 
 
A common question is: How do I know if a variable is an array?
 
 
 
مهم‌ترین سؤال این است: من چطور می‌توانم بفهمم یک متغیر یک آرایه است؟
 
 
 
The problem is that the JavaScript operator <code>typeof</code> returns "<code>object</code>":
 
 
 
مشکل این است که عملگر Typeof برای آرایه‌ها عبارت object را به عنوان خروجی بازمی‌گرداند.
 
  
 +
مشکل این است که عملگر{{Code|code=typeof|lang=javascript}}برای آرایه‌ها عبارت{{Code|code="object"|lang=javascript}}را به عنوان خروجی بازمی‌گرداند.<syntaxhighlight lang="javascript">
 
var fruits = ["Banana", "Orange", "Apple", "Mango"];
 
var fruits = ["Banana", "Orange", "Apple", "Mango"];
  
 
typeof fruits;    // returns object
 
typeof fruits;    // returns object
 +
</syntaxhighlight>عملگر typeof مقدار object را بازمی‌گرداند زیرا که یک آرایه در جاوااسکریپت یک شیء یا object نیز است.
  
The typeof operator returns object because a JavaScript array is an object.
+
==='''راه حل اول:'''===
 
+
ECMAScript 5 برای حل این مشکل یک متد جدید تحت عنوان{{Code|code=Array.isArray()|lang=javascript}}تعریف کرده‌است:<syntaxhighlight lang="javascript">
عملگر typeof مقدار object را بازمی‌گرداند زیرا که یک آرایه در جاوااسکریپت یک شی یا object نیز است
 
 
 
===Solution 1===
 
'''راه حل اول :'''
 
 
 
To solve this problem ECMAScript 5 defines a new method <code>Array.isArray()</code>:
 
 
 
ECMAScript 5 برای حل این مشکل یک متد جدید تحت عنوان Array.isArray() تعریف کرده‌است:
 
 
 
 
Array.isArray(fruits);  // returns true
 
Array.isArray(fruits);  // returns true
 +
</syntaxhighlight>مشکلی که در این روش وجود دارد این است که ECMAScript 5 '''در مرورگرهای قدیمی پشتیبانی نمی‌شود.'''
  
The problem with this solution is that ECMAScript 5 is '''not supported in older browsers'''.
+
=== '''راه حل دوم :''' ===
 
+
برای حل این مشکل شما می‌توانید تابع{{Code|code=isArray()|lang=javascript}}خودتان را تعریف کنید:<syntaxhighlight lang="javascript">
مشکلی که در این روش وجود دارد این است که ECMAScript 5 '''در مرورگرهای قدیمی پشتیبانی نمی‌شود .'''
 
 
 
===Solution 2===
 
'''راه حل دوم :'''
 
 
 
To solve this problem you can create your own <code>isArray()</code> function:
 
 
 
برای حل این مشکل شما می‌توانید تابع isArray() خودتان را تعریف کنید:
 
 
 
 
function isArray(x) {
 
function isArray(x) {
 
+
  return x.constructor.toString().indexOf("Array") > -1;
return x.constructor.toString().indexOf("Array") > -1;
 
 
 
 
}
 
}
 +
</syntaxhighlight>تابع فوق، در صورتی که آرگومان ورودی آن یک آرایه باشد مقدار true را بازمی‌گرداند.
  
The function above always returns true if the argument is an array.
+
و یا به صورت دقیق‌تر: تابع فوق در صورتی که prototype آرگومان ورودی شامل کلمه "Array" باشد مقدار True را بازمی‌گرداند.
 
 
تابع فوق، در صورتی که آرگومان ورودی آن یک آرایه باشد مقدار True را بازمی‌گرداند.
 
 
 
Or more precisely: it returns true if the object prototype contains the word "Array".
 
 
 
و یا به صورت دقیقتر: تابع فوق در صورتی که prototype آرگومان ورودی شامل کلمه "Array" باشد مقدار True را بازمی‌گرداند.
 
 
 
===Solution 3===
 
'''راه حل سوم :'''
 
 
 
The <code>instanceof</code> operator returns true if an object is created by a given constructor:
 
 
 
عملگر instanceof در صورتی که عملوند اول که همان شی ما است از عملوند دوم که همان سازنده ما است ساخته شده باشد مقدار True را بازمی‌گرداند.
 
  
 +
=== '''راه حل سوم:''' ===
 +
عملگر{{Code|code=instanceof|lang=javascript}}در صورتی که عملوند اول که همان شیء ما است از عملوند دوم که همان سازندهٔ ما است ساخته شده باشد مقدار true را بازمی‌گرداند.<syntaxhighlight lang="javascript">
 
var fruits = ["Banana", "Orange", "Apple", "Mango"];
 
var fruits = ["Banana", "Orange", "Apple", "Mango"];
  
 
fruits instanceof Array;  // returns true
 
fruits instanceof Array;  // returns true
 +
</syntaxhighlight>
 +
 
==منابع آموزشی==
 
==منابع آموزشی==
 
{{پانویس|چپ‌چین=بله}}
 
{{پانویس|چپ‌چین=بله}}
 
{{منو افقی جاوااسکریپت}}
 
{{منو افقی جاوااسکریپت}}
 
<references />
 
<references />

نسخهٔ ‏۱۰ آبان ۱۳۹۸، ساعت ۲۱:۱۱

دورهٔ آموزشی جاوااسکریپت
Javascript.jpg
جاوااسکریپت
موارد آموزشی
۱آموزش جاوااسکریپت
۲مقدمه‌ای بر جاوااسکریپت
۳JavaScript:قوانین و اصول اولیه زبان جاوااسکریپت
۴JavaScript:خروجی جاوااسکریپت
۵JavaScript:عبارت‌ها در جاوااسکریپت
۶JavaScript:شیوهٔ نوشتن (Syntax) عبارات یا دستورات در جاوااسکریپت
۷JavaScript:نظرات یا کامنت‌ها (Comments) در جاوااسکریپت
۸JavaScript:متغیرها در جاوااسکریپت
۹JavaScript:عملگرهای جاوااسکریپت
۱۰JavaScript:عملگرهای ریاضی در جاوااسکریپت
۱۱JavaScript:عملگرهای مقداردهی در جاوااسکریپت
۱۲JavaScript:انواع داده‌ها در جاوااسکریپت
۱۳JavaScript:توابع در جاوااسکریپت
۱۴JavaScript:اشیاء (object) در جاوااسکریپت
۱۵JavaScript:رویدادها در جاوااسکریپت
۱۶JavaScript:رشته‌های متنی (string) در جاوااسکریپت
۱۷JavaScript:متدهای نوع داده متنی یا رشته‌ای در جاوااسکریپت
۱۸JavaScript:اعداد در جاوااسکریپت
۱۹JavaScript:متدهای داده‌های عددی در جاوااسکریپت
۲۰JavaScript:آرایه‌ها در جاوااسکریپت
۲۱JavaScript:متدهای آرایه در جاوااسکریپت
۲۲JavaScript:مرتب‌سازی آرایه‌ها در جاوااسکریپت
۲۳JavaScript:متدهای پیمایش آرایه در جاوااسکریپت
۲۴JavaScript:اشیاء تاریخ و زمان در جاوااسکریپت
۲۵JavaScript:فرمت‌های تاریخ و زمان در جاوااسکریپت
۲۶JavaScript:متدهای دریافت تاریخ و زمان در جاوااسکریپت
۲۷JavaScript:متدهای تنظیم زمان و تاریخ در جاوااسکریپت
۲۸JavaScript:شی ریاضی (Math) در جاوااسکریپت
۲۹JavaScript:ایجاد عدد تصادفی در جاوااسکریپت
۳۰JavaScript:مقادیر بولین (Booleans) در جاوااسکریپت
۳۱JavaScript:عملگرهای منطقی و مقایسه‌ای در جاوااسکریپت
۳۲JavaScript:ساختار if else و else if در جاوااسکریپت
۳۳JavaScript:تکه کد Switch در جاوا اسکریپت
۳۴JavaScript:حلقه For در جاوااسکریپت
۳۵JavaScript:حلقه While در جاوااسکریپت
۳۶JavaScript:کلمات کلیدی Break و Continue در جاوااسکریپت
۳۷JavaScript:تبدیل نوع داده‌ها در جاوااسکریپت
۳۸JavaScript:عملیات‌های بیتی در جاوااسکریپت
۳۹JavaScript:عبارات با قاعده در جاوااسکریپت
۴۰JavaScript:خطاها در جاوااسکریپت - رخ دادن خطا و رفع آن
۴۱JavaScript:Scope در جاوااسکریپت
۴۲JavaScript:Hoisting یا جا به جایی کدها در جاوااسکریپت
۴۳JavaScript:استفاده از مد یا حالت سخت‌گیرانه (use strict) در جاوااسکریپت
۴۴JavaScript:کلمه کلیدی This در جاوااسکریپت
۴۵JavaScript:کلمه کلیدی Let در جاوااسکریپت
۴۶JavaScript:ثابت‌ها در جاوااسکریپت
۴۷JavaScript:تعریف توابع به صورت پیکان
۴۸JavaScript:کلاس‌ها در جاوااسکریپت
۴۹JavaScript:اشکال‌زدایی در جاوااسکریپت
۵۰JavaScript:راهنمای استایل و استانداردهای کدنویسی در جاوااسکریپت
۵۱JavaScript:بهترین تمرینات جاوااسکریپت
۵۲JavaScript:اشتباهات رایج در برنامه‌نویسی جاوااسکریپت
۵۳JavaScript:کارایی در جاوااسکریپت
۵۴JavaScript:کلمات رزرو شده در جاوااسکریپت
۵۵JavaScript:ورژن‌های جاوااسکریپت
۵۶JavaScript:ECMAScript 5 - JavaScript 5
۵۷JavaScript:ECMAScript 6 - ECMAScript 2015
۵۸JavaScript:جیسون (JSON) در جاوااسکریپت
فرم‌ها
۱JavaScript:فرم‌ها در جاوااسکریپت
۲JavaScript:API ارزشیابی در جاوااسکریپت
اشیاء (Object)
۱JavaScript:اشیاء در جاوااسکریپت
۲JavaScript:ویژگی‌های اشیاء در جاوااسکریپت
۳JavaScript:متدهای اشیاء در جاوااسکریپت
۴JavaScript:روش‌های دسترسی به شیء در جاوااسکریپت
۵JavaScript:سازنده‌های شیء در جاوااسکریپت
۶JavaScript:شکل اصلی شیء در جاوااسکریپت
۷JavaScript:متدهای شیء در ورژن ES5 جاوااسکریپت
تابع
۱JavaScript:تعریف تابع در جاوااسکریپت
۲JavaScript:پارامتر توابع در جاوااسکریپت
۳JavaScript:فراخوانی تابع در جاوااسکریپت
۴JavaScript:صدا کردن تابع در جاوااسکریپت
۵JavaScript:تابع Apply در جاوااسکریپت
۶JavaScript:بسته‌ها (به انگلیسی: Closures) در جاوااسکریپت
HTML DOM
۱JavaScript:HTML DOM در جاوااسکریپت
۲JavaScript:متدهای HTML DOM در جاوااسکریپت
۳JavaScript:HTML DOM Document در جاوااسکریپت
۴JavaScript:عناصر HTML DOM در جاوااسکریپت
۵JavaScript:HTML DOM در جاوااسکریپت - تغییر محتوای HTML
۶JavaScript:DOM در جاوااسکریپت - تغییر CSS
۷JavaScript:انیمیشن در HTML DOM جاوااسکریپت
۸JavaScript:رویدادها در HTML DOM جاوااسکریپت
۹JavaScript:شنونده رویداد در HTML DOM جاوااسکریپت
۱۰JavaScript:پیمایش در HTML DOM جاوااسکریپت
۱۱JavaScript:عناصر (گره‌ها) HTML DOM در جاوااسکریپت
۱۲JavaScript:مجموعه‌های HTML DOM جاوااسکریپت
۱۳JavaScript:لیست گره‌ها در HTML DOM جاوااسکریپت
Browser BOM
۱JavaScript:پنجره جاوااسکریپت - مدل شیء مرورگر
۲JavaScript:پنجره صفحه نمایش در جاوااسکریپت
۳JavaScript:موقعیت پنجره در جاوااسکریپت
۴JavaScript:تاریخچه پنجره در جاوااسکریپت
۵JavaScript:ناوبری پنجره در جاوااسکریپت
۶JavaScript:جعبه پیغام جاوااسکریپت
۷JavaScript:رویدادهای زمان‌بندی شده در جاوااسکریپت
۸JavaScript:کوکی‌های جاوااسکریپت
AJAX
۱JavaScript:مقدمه‌ای بر AJAX
۲JavaScript:AJAX - شیء XMLHttpRequest
۳JavaScript:AJAX - ارسال یک درخواست به سرور
۴AJAX - پاسخ سرور
۵JavaScript:مثال‌های XML در AJAX
۶JavaScript:مثال‌های PHP در AJAX
۷JavaScript:مثال‌های ASP در AJAX
۸JavaScript:مثال پایگاه داده در AJAX
۹JavaScript:نرم‌افزارهای XML
۱۰JavaScript:مثال‌های AJAX
JSON
۱JavaScript:مقدمه‌ای بر JSON
۲JavaScript:شیوهٔ نوشتار JSON
۳JavaScript:JSON در برابر XML
۴JavaScript:انواع داده‌های مجاز در JSON
۵متد JSON.parse()
۶متد JSON.stringify()
۷JavaScript:اشیاء JSON
۸JavaScript:آرایه‌ها در JSON
۹JavaScript:PHP در JSON
۱۰JavaScript:HTML در JSON
۱۱JavaScript:JSONP
jQuery
۱JavaScript:جاوااسکریپت / انتخابگرهای DOM جی‌کوئری
۲JavaScript:جاوااسکریپت / عناصر HTML جی‌کوئری
۳JavaScript:جاوااسکریپت / استایل‌های CSS در جی‌کوئری
۴JavaScript:جاوااسکریپت / HTML DOM در جی‌کوئری

آرایه‌های جاوااسکریپت برای ذخیرهٔ انواع مختلف داده در یک متغیر استفاده می‌شود. [۱]

محتویات

مثال

var cars = ["Saab", "Volvo", "BMW"];

یک آرایه چیست؟

یک آرایه یک متغیر مخصوص است که می‌تواند در یک زمان، بیشتر از یک مقدار را درون خود نگهداری کند.

اگر شما لیستی از آیتم‌ها را دارید (برای مثال، لیستی از نام اتومبیل‌ها) ذخیرهٔ نام اتومبیل‌ها در یک متغیر به صورت زیر خواهد بود:

var car1 = "Saab";
var car2 = "Volvo";
var car3 = "BMW";

اما، اگر شما بخواهید که در لیست آیتم‌های خود به وسیلهٔ یک حلقه جستجو کنید و نام یک اتومبیل به خصوص را بیابید به چه شکل می‌بایست اینکار را کنید؟ و چه می‌شود اگر به جای نام ۳ اتومبیل، شما ۳۰۰ نام اتومبیل داشتید؟

راه حل این مشکل استفاده ازآرایه است!

یک آرایه می‌تواند مقادیر زیادی را تحت عنوان یک نام نگه داری کند، و شما می‌توانید به مقادیر آن با شماره یک اندیس دسترسی پیدا کنید.

ایجاد یک آرایه

استفاده از حالت کلی یک آرایه ساده‌ترین روش برای ساختن یک آرایه در جاوااسکریپت است.

شیوهٔ تعریف:

var array_name = [item1, item2, ...];

مثال

var cars = ["Saab", "Volvo", "BMW"];

فضاهای خالی و فاصلهٔ بین خطوط مهم نیستند. تعریف یک آرایه می‌تواند در چندین خط صورت بگیرد:

مثال

var cars = [
 "Saab",
 "Volvo",
 "BMW"
];


Using the JavaScript Keyword new

استفاده از کلمه کلیدی new در جاوااسکریپت

مثال زیر، هم یک آرایه می‌سازد و هم آن را مقداردهی می‌کند:

مثال

var cars = new Array("Saab", "Volvo", "BMW");


دسترسی به عناصر یک آرایه

شما می‌توانید به عناصر یک آرایه با استفاده از شمارهٔ اندیس آن‌ها دسترسی پیدا کنید.

عبارت زیر موجب دسترسی به اولین عنصر آرایهcarsمی‌شود:

var name = cars[0];

مثال

var cars = ["Saab", "Volvo", "BMW"];
document.getElementById("demo").innerHTML = cars[0];

نکته: توجه داشته باشید که اندیس آرایه‌ها از صفر شروع می‌شود.

اندیس صفر [1] به عنصر اول ارایه اشاره دارد . اندیس یک [0] به عنصر دوم اشاره دارد .

تغییر مقدار یک عنصر در آرایه

عبارت زیر مقدار اولین عنصر در آرایهcarsرا تغییر می‌دهد :

cars[0] = "Opel";

مثال

var cars = ["Saab", "Volvo", "BMW"];
cars[0] = "Opel";
document.getElementById("demo").innerHTML = cars[0];

دسترسی به تمام آرایه

با جاوااسکریپت، شما می‌توانید به وسیلهٔ نام آرایه به تمام عناصر آرایه دسترسی داشته باشید:

مثال

var cars = ["Saab", "Volvo", "BMW"];
document.getElementById("demo").innerHTML = cars;

آرایه‌ها نوعی از اشیاء (به انگلیسی: object) هستند

آرایه‌ها نوع به خصوصی از اشیاء (به انگلیسی: object) هستند. عملگرtypeofدر جاوااسکریپت مقدار "object" را برای آرایه‌ها بازمی‌گرداند.

اما، آرایه‌های جاوااسکریپت به بهترین شکل به عنوان آرایه‌ها تعریف شده‌اند.

آرایه‌ها از اعداد برای دسترسی به عناصرشان استفاده می‌کنند. در مثال زیر، عبارتperson[0]مقدار John راباز می‌گرداند:

آرایه:

var person = ["John", "Doe", 46];

اشیاء (به انگلیسی: objects) از نام برای دسترسی به عناصرشان استفاده می‌کنند. در این مثالperson.firstNameعبارت John را باز می‌گرداند:

شیء:

var person = {firstName:"John", lastName:"Doe", age:46};

عناصر آرایه می‌توانند شیء (به انگلیسی: object) باشند

متغیرها در جاوااسکریپت می‌توانند شیء باشند. آرایه‌ها نوع به خصوصی از اشیاء هستند.

به همین دلیل، شما می‌توانید متغیرهایی با نوع داده‌های متفاوت را در یک آرایه داشته باشید.

شما می‌توانید اشیا را درون یک آرایه داشته باشید. شما می‌توانید توابع را در یک آرایه داشته باشید. شما می‌توانید درون یک آرایه، یک آرایه دیگر داشته باشید:

myArray[0] = Date.now;
myArray[1] = myFunction;
myArray[2] = myCars;

ویژگی‌ها و متدهای آرایه

قدرت واقعی آرایه‌های جاوااسکریپت ویژگی‌ها و متدهای تعریف شده برای آرایه‌ها است:

مثال

var x = cars.length;  // The length property returns the number of elements
var y = cars.sort();  // The sort() method sorts arrays

Array methods are covered in the next chapters.

متدهای آرایه‌ در فصل بعدی توضیح داده شده‌اند.

ویژگی length

ویژگیlengthیک آرایه طول آرایه (تعداد عناصر یک آرایه) را بازمی‌گرداند.

مثال

var fruits = ["Banana", "Orange", "Apple", "Mango"];
fruits.length;  // the length of fruits is 4


دسترسی به اولین عنصر یک آرایه

مثال

fruits = ["Banana", "Orange", "Apple", "Mango"];
var first = fruits[0];

دسترسی به آخرین عنصر یک آرایه

مثال

fruits = ["Banana", "Orange", "Apple", "Mango"];
var last = fruits[fruits.length - 1];

استفاده از حلقه برای دسترسی به عناصر یک آرایه

بهترین روش برای دسترسی به عناصر یک آرایه با حلقه، استفاده از حلقهforاست:

مثال

var fruits, text, fLen, i;
fruits = ["Banana", "Orange", "Apple", "Mango"];
fLen = fruits.length;

text = "<ul>";
for (i = 0; i < fLen; i++) {
 text += "<li>" + fruits[i] + "</li>";
}
text += "</ul>";

شما همچنین می‌توانید از تابعArray.forEach()استفاده کنید:

مثال

var fruits, text;
fruits = ["Banana", "Orange", "Apple", "Mango"];

text = "<ul>";
fruits.forEach(myFunction);
text += "</ul>";

function myFunction(value) {
 text += "<li>" + value + "</li>";
}

اضافه کردن به عناصر یک آرایه

ساده‌ترین روش برای وارد کردن یک عنصر جدید در یک آرایه، استفاده از متدpush()است:

مثال

var fruits = ["Banana", "Orange", "Apple", "Mango"];
fruits.push("Lemon");  // adds a new element (Lemon) to fruits

عنصر جدید را می‌توان با استفاده از ویژگیlengthنیز به آرایه اضافه کرد:

مثال

var fruits = ["Banana", "Orange", "Apple", "Mango"];
fruits[fruits.length] = "Lemon";  // adds a new element (Lemon) to fruits


مثال

var fruits = ["Banana", "Orange", "Apple", "Mango"];
fruits[6] = "Lemon";  // adds a new element (Lemon) to fruits

آرایه‌های Associative

بسیاری از زبان‌های برنامه‌نویسی از اندیس‌های نامگذاری شده پشتیبانی می‌کنند.

آرایه‌ها با اندیس‌های نامگذاری شده، آرایه‌های Associative (یا هش) نامیده می‌شوند.

جاوااسکریپت از آرایه‌ها با اندیس نامگذاری شده پشتیبانی نمی‌کند.

در جاوااسکریپت، آرایه‌ها همیشه از اندیس‌های عددی استفاده می‌کنند.

مثال

var person = [];
person[0] = "John";
person[1] = "Doe";
person[2] = 46;
var x = person.length;   // person.length will return 3
var y = person[0];     // person[0] will return "John"


مثال

var person = [];
person["firstName"] = "John";
person["lastName"] = "Doe";
person["age"] = 46;
var x = person.length;   // person.length will return 0
var y = person[0];     // person[0] will return undefined

تفاوت بین آرایه‌ها و اشیاء (به انگلیسی: objects)

در جاوااسکریپت، آرایه‌ها از اندیس‌های عددی استفاده می‌کنند.

در جاوااسکریپت، اشیاء (به انگلیسی: objects) از اندیس‌های نامگذاری شده استفاده می‌کنند.


چه زمانی از آرایه استفاده کنیم. چه زمانی از اشیاء (به انگلیسی: objects) استفاده کنیم.

جاوااسکریپت از آرایه‌های associative پشتیبانی نمی‌کند.

شما می‌بایست زمانی که می‌خواهید نام عناصر به صورت رشته‌ای (متنی) باشد از اشیاء (به انگلیسی: objects) استفاده کنید.

شما می‌بایست زمانی که می‌خواهید نام عناصر به صورت عددی باشد ازآرایه‌ها استفاده کنید.

از استفاده از دستور ()new Array پرهیز کنید

هیچ نیازی نیست که از متد سازنده آرایه جاوااسکریپت یعنیnew Array()استفاده کنید.

به جای آن از[ ]استفاده کنید.

هر دو تکه کد متفاوت زیر یک آرایه جدید خالی با نام points ایجاد می‌کنند.

var points = new Array();   // Bad
var points = [];       // Good


هر دو تکه کد متفاوت زیر یک آرایه جدید شامل شش عدد می‌سازند:

var points = new Array(40, 100, 1, 5, 25, 10); // Bad
var points = [40, 100, 1, 5, 25, 10];     // Good

کلمهٔ کلیدیnewتنها موجب پیچیده‌تر شدن کد می‌شود. همچنین می‌تواند موجب بروز برخی از نتایج یا خطاهای ناخواسته شود:

var points = new Array(40, 100); // Creates an array with two elements (40 and 100)

چه اتفاقی می‌افتد اگر من یک عنصر را پاک کنم؟

var points = new Array(40); // Creates an array with 40 undefined elements !!!!!

چطور یک آرایه را تشخیص دهیم

مهم‌ترین سؤال این است: من چطور می‌توانم بفهمم یک متغیر، یک آرایه است؟

مشکل این است که عملگرtypeofبرای آرایه‌ها عبارت"object"را به عنوان خروجی بازمی‌گرداند.

var fruits = ["Banana", "Orange", "Apple", "Mango"];

typeof fruits;  // returns object

عملگر typeof مقدار object را بازمی‌گرداند زیرا که یک آرایه در جاوااسکریپت یک شیء یا object نیز است.

راه حل اول:

ECMAScript 5 برای حل این مشکل یک متد جدید تحت عنوانArray.isArray()تعریف کرده‌است:

Array.isArray(fruits);  // returns true

مشکلی که در این روش وجود دارد این است که ECMAScript 5 در مرورگرهای قدیمی پشتیبانی نمی‌شود.

راه حل دوم :

برای حل این مشکل شما می‌توانید تابعisArray()خودتان را تعریف کنید:

function isArray(x) {
 return x.constructor.toString().indexOf("Array") > -1;
}

تابع فوق، در صورتی که آرگومان ورودی آن یک آرایه باشد مقدار true را بازمی‌گرداند.

و یا به صورت دقیق‌تر: تابع فوق در صورتی که prototype آرگومان ورودی شامل کلمه "Array" باشد مقدار True را بازمی‌گرداند.

راه حل سوم:

عملگرinstanceofدر صورتی که عملوند اول که همان شیء ما است از عملوند دوم که همان سازندهٔ ما است ساخته شده باشد مقدار true را بازمی‌گرداند.

var fruits = ["Banana", "Orange", "Apple", "Mango"];

fruits instanceof Array;  // returns true

منابع آموزشی