اشیاء تاریخ و زمان در جاوااسکریپت

از ویکی کد
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

https://www.w3schools.com/js/js_dates.asp

JavaScript Date Objects

اشیای تاریخ وزمان در جاوااسکریپت

JavaScript Date Object lets us work with dates:

شیءDate در جاوااسکریپت  به ما اجازه می دهد که با تاریخ ها و زمان کار کنیم :

Example

var d = new Date();

JavaScript Date Output

خروجی تاریخ و زمان در جاوااسکریپت

By default, JavaScript will use the browser's time zone and display a date as a full text string:

به صورت پیشفرض ، جاوااسکریپت  از موقعیت زمانی مرورگر استفاده می کند و زمان و تاریخ را به صورت یک رشته متنی کلی نمایش می دهد :

Sat Oct 05 2019 20:38:17 GMT+0330 (Iran Standard Time)

You will learn much more about how to display dates, later in this tutorial.

شما در مورد نمایش زمان و تاریخ ها در فصلهای آینده در این آموزش مطالب بیشتری را خواهید آموخت.

Creating Date Objects

ساختن شیءتاریخ یا Date

Date objects are created with the new Date() constructor.

اشیای از نوع تاریخ و زمان یا date با متد سازنده new Date ساخته می شوند .

There are 4 ways to create a new date object:

چهار راه برای ساختن یک شیءاز نوع تاریخ و زمان وجود دارد :

new Date()

new Date(year, month, day, hours, minutes, seconds, milliseconds)

new Date(milliseconds)

new Date(date string)

new Date()

متد سازنده new Date

new Date() creates a new date object with the current date and time:

متد new Date() یک شیءاز نوع تاریخ و زمان با زمان و تاریخ جاری می سازد :

Example

var d = new Date();

Date objects are static. The computer time is ticking, but date objects are not.

اشیای از نوع تاریخ و زمان ثابت و یا Static هستند . زمان کامپیوتر ثابت نیست اما اشیای از نوع تاریخ و زمان ثابت هستند .

new Date(year, month, ...)

new Date(year, month, ...) creates a new date object with a specified date and time.

تکه کد new Date(year,month,…) یک شیءاز نوع تاریخ و زمان با یک تاریخ و زمان به خصوص ، می سازد .

7 numbers specify year, month, day, hour, minute, second, and millisecond (in that order):

7 عدد به ترتیب نشان دهنده ، سال، ماه ، روز ، ساعت ، دقیقه ، ثانیه و میلی ثانیه است :

Example

var d = new Date(2018, 11, 24, 10, 33, 30, 0);

Note: JavaScript counts months from 0 to 11.

نکته: توجه داشته باشید که زبان جاوااسکریپت  ماه ها را از صفر تا یازده می شمارد .

January is 0. December is 11.

شماره ماه ژانویه صفر است و شماره ماه دسامبر یازده است .

6 numbers specify year, month, day, hour, minute, second:

شش عدد نشان دهنده ی به ترتیب ، سال، ماه ، روز ، ساعت ، دقیقه و ثانیه هستند :

Example

var d = new Date(2018, 11, 24, 10, 33, 30);

5 numbers specify year, month, day, hour, and minute:

5 عدد نشان دهنده ی به ترتیب ، سال، ماه ، روز ، ساعت و دقیقه هستند :

Example

var d = new Date(2018, 11, 24, 10, 33);

4 numbers specify year, month, day, and hour:

4 عدد نشان دهنده ی به ترتیب ، سال ، ماه ، روز و ساعت است :

Example

var d = new Date(2018, 11, 24, 10);

3 numbers specify year, month, and day:

3 عدد نشان دهنده ی به ترتیب سال، ماه و روز است :

Example

var d = new Date(2018, 11, 24);

2 numbers specify year and month:

2 عدد نشان دهنده ی به ترتیب سال و ماه هستند :

Example

var d = new Date(2018, 11);

You cannot omit month. If you supply only one parameter it will be treated as milliseconds.

شما نمی توانید پارامتر ماه یا month را مقدار دهی نکنید . اگر شما فقط یک پارامتر به متد سازنده Date پاس دهید ، این مقدار به عنوان میلی ثانیه در نظر گرفته می شود .

Example

var d = new Date(2018);

Previous Century

قرن گذشته

One and two digit years will be interpreted as 19xx:

سالهای یک و دو رقمی به صورت xx19  تفسیر می شوند :

Example

var d = new Date(99, 11, 24);

Example

var d = new Date(9, 11, 24);

new Date(dateString)

new Date(dateString) creates a new date object from a date string:

متد new Date(dataString) یک شیءاز نوع تاریخ و زمان از یک تاریخ و زمان متنی یا string ایجاد می کند :

Example

var d = new Date("October 13, 2014 11:13:00");

Date strings are described in the next chapter.

تاریخ های رشته ای در فصل بعدی توضیح داده شده اند .

JavaScript Stores Dates as Milliseconds

جاوااسکریپت تاریخ و زمانها را به صورت میلی ثانیه ذخیره می کند

JavaScript stores dates as number of milliseconds since January 01, 1970, 00:00:00 UTC (Universal Time Coordinated).

جاوااسکریپت  تاریخ ها را به صورت میلی ثانیه از تاریخ یک ژانویه سال 1970 و راس ساعت 00:00:00 مطابق ساعت جهانی ذخیره می کند .

Zero time is January 01, 1970 00:00:00 UTC.

عدد صفر اشاره به یک ژانویه سال  1970 ساعت 00:00:00 مطابق ساعت جهانی اشاره دارد .

Now the time is: 1570295297210 milliseconds past January 01, 1970

زمان حال حاضر برابر با 1570295297210میلی ثانیه است که از یک ژانویه 1970 گذشته است .

new Date(milliseconds)

new Date(milliseconds) creates a new date object as zero time plus milliseconds:

تکه کد new Date(miliseconds) یک شیءاز نوع تاریخ و زمان به عنوان +زمان صفر ایجاد می کند :

Example

var d = new Date(0);

01 January 1970 plus 100 000 000 000 milliseconds is approximately 03 March 1973:

یک ژانویه 1970 به علاوه ی 000 000 000 100 می ثانیه برابر با سه مارس 1973 است :

Example

var d = new Date(100000000000);

January 01 1970 minus 100 000 000 000 milliseconds is approximately October 31 1966:

یک ژانویه 1970 منهای 000 000 000 100 میلی ثانیه برابر با 31 اکتبر 1966 است :

Example

var d = new Date(-100000000000);

Example

var d = new Date(86400000);

One day (24 hours) is 86 400 000 milliseconds.

یک روز (24 ساعت ) 000 400 86 میلی ثانیه است .

Date Methods

متد های تاریخ و زمان

When a Date object is created, a number of methods allow you to operate on it.

زمانی که یک شیءتاریخ و زمان ساخته می شود ، تعداد بالایی از متدها به شما اجازه می دهد که بر روی آن شیءعملیات های مختلفی را انجام دهید .

Date methods allow you to get and set the year, month, day, hour, minute, second, and millisecond of date objects, using either local time or UTC (universal, or GMT) time.

متد های تاریخ و زمان به شما اجازه می دهد که سال، ماه ، روز ، ساعت ، دقیقه ، ثانیه و میلی ثانیه یک شیءاز نوع تاریخ و زمان را مطابق با موقعیت زمانی محلی و یا ساعت جهانی دریافت کنید و یا آن را تنظیم کنید

Date methods and time zones are covered in the next chapters.

متد های اشیای از نوع تاریخ و زمان در فصل بعدی توضیح داده شده اند .

Displaying Dates

نمایش تاریخ و زمان

JavaScript will (by default) output dates in full text string format:

جاوااسکریپت به صورت پیشفرض ، تاریخ و زمان را به صورت یک رشته کامل متنی نمایش می دهد :

Wed Mar 25 2015 04:30:00 GMT+0430 (Iran Daylight Time)

When you display a date object in HTML, it is automatically converted to a string, with the toString() method.

زمانی که شما یک شیءاز نوع تاریخ و زمان را در html نمایش می دهید ، این تاریخ و زمان به صورت خودکار به یک رشته متنی با متد toString() تبدیل می شود .

Example

d = new Date();

document.getElementById("demo").innerHTML = d;

Same as:

دستور یکسان مثال فوق :

d = new Date();

document.getElementById("demo").innerHTML = d.toString();

The toUTCString() method converts a date to a UTC string (a date display standard).

متد toUTCString() یک تاریخ و زمان را به یک رشته utc یا یک رشته مطابق استاندارد نمایش یک تاریخ تبدیل می کند.

Example

var d = new Date();

document.getElementById("demo").innerHTML = d.toUTCString();

The toDateString() method converts a date to a more readable format:

متد toDateString() یک تاریخ و زمان را به یک شیوه خوانا تر تبدیل می کند :

Example

var d = new Date();

document.getElementById("demo").innerHTML = d.toDateString();