اعداد در جاوااسکریپت

از ویکی کد
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

JavaScript has only one type of number. Numbers can be written with or without decimals.

جاوااسکریپت فقط یک نوع از اعداد را می شناسد  اعداد می توانند به صورت اعشاری و یا بدون اعشار نوشته شوند .

Example

var x = 3.14;   // A number with decimals

var y = 3;      // A number without decimals

Extra large or extra small numbers can be written with scientific (exponent) notation:

اعداد بسیار بزرگ و یا بسیار کوچک را می توان به صورت عدد علمی نوشت :

Example

var x = 123e5;   // 12300000

var y = 123e-5;   // 0.00123

JavaScript Numbers are Always 64-bit Floating Point

تمامی اعداد در جاوااسکریپت همیشه از نوع 64 بیت اعشاری هستند .

Unlike many other programming languages, JavaScript does not define different types of numbers, like integers, short, long, floating-point etc.

برخلاف سایر زبان های برنامه نویسی ، جاوااسکریپت انواع مختلفی از اعداد همانند integer ، Short ، long ، floating-point و... را برای خود تعریف نکرده است .

JavaScript numbers are always stored as double precision floating point numbers, following the international IEEE 754 standard.

اعداد در جاوااسکریپت تحت استاندارد IEEE754 و با دقت اعداد اعشاری بالا ذخیره می شوند .

This format stores numbers in 64 bits, where the number (the fraction) is stored in bits 0 to 51, the exponent in bits 52 to 62, and the sign in bit 63:

در این نوع از ذخیره سازی اعداد در 64 بیت ذخیره می گردند ، جای که اعداد (کسر) در بیت 0 تا 51 ذخیره می شود ، توان عدد از بیت 52 ام تا 62 بیت و علامت در بیت 63 ام ذخیره می گردد .

مقدار یا به عبارتی عدد اصلی توان علامت
52 بیت (از 0 تا 51 ) 11 بیت ( از 52 تا 62) یک بیت (بیت 63)

Precision

دقت اعداد در جاوااسکریپت

Integers (numbers without a period or exponent notation) are accurate up to 15 digits.

اعداد صحیح ( عدد های بدون اعشار و یا کسری ) تا 15 رقم قابل محاسبه هستند .

Example

var x = 999999999999999;   // x will be 999999999999999

var y = 9999999999999999;  // y will be 10000000000000000

The maximum number of decimals is 17, but floating point arithmetic is not always 100% accurate:

بیشترین دقت اعشاری که پشتیبانی می شود 17 رقم است ، اما دقت این اعداد اعشاری همیشه %100 نیست :

Example

var x = 0.2 + 0.1;         // x will be 0.30000000000000004

To solve the problem above, it helps to multiply and divide:

برای حل مشکل بالا بهتر است که از ضرب و تقسیم استفاده کنید:

Example

var x = (0.2 * 10 + 0.1 * 10) / 10;       // x will be 0.3

Adding Numbers and Strings

جمع بستن اعداد و رشته های متنی

هشدار !!

JavaScript uses the + operator for both addition and concatenation.

جاوااسکریپت از عملگر + هم برای جمع کردن و هم برای چسباندن رشته ها استفاده می کند .

Numbers are added. Strings are concatenated.

اعداد با یک دیگر جمع می شوند . رشته ها به یک دیگر می چسبند .

If you add two numbers, the result will be a number:

اگر شما دو عدد را با یک دیگر جمع ببندید ، نتیجه نیز یک عدد خواهد بود :

Example

var x = 10;

var y = 20;

var z = x + y;           // z will be 30 (a number)

If you add two strings, the result will be a string concatenation:

اگر شما دو رشته متنی را با یک دیگر جمع ببندید ، در نتیجه رشته ها به یک چسبیده می شوند :

Example

var x = "10";

var y = "20";

var z = x + y;           // z will be 1020 (a string)

If you add a number and a string, the result will be a string concatenation:

اگر شما یک عدد را با یک رشته متنی جمع ببندید ، نتیجه یک مجموعه از رشته ها خواهد بود :

Example

var x = 10;

var y = "20";

var z = x + y;           // z will be 1020 (a string)

If you add a string and a number, the result will be a string concatenation:

اگر شما یک رشته متنی و یک عدد را با یک دیگر جمع ببندید ، نتیجه یک مجموعه از رشته ها خواهد بود :

Example

var x = "10";

var y = 20;

var z = x + y;           // z will be 1020 (a string)

A common mistake is to expect this result to be 30:

یک اشتباه که ممکن است رخ دهد این است که فکر کنید نتیجه تکه کد زیر برابر با 30 می شود :

Example

var x = 10;

var y = 20;

var z = "The result is: " + x + y;

A common mistake is to expect this result to be 102030:

یک اشتباه که ممکن است رخ دهد این است که فکر کنید نتیجه تکه کد زیر برابر با 102030 می شود :

Example

var x = 10;

var y = 20;

var z = "30";

var result = x + y + z;

The JavaScript interpreter works from left to right.

مفسر جاوااسکریپت از سمت چپ به راست کار می کند .

First 10 + 20 is added because x and y are both numbers.

ابتدا 20+10 با یک دیگر جمع می شود زیرا هر دو یعنی x و y ، عدد هستند .

Then 30 + "30" is concatenated because z is a string.

سپس عبارت " 30 " + 30 به یک دیگر می چسبند زیرا که z یک  متغیر از نوع رشته ای است .

Numeric Strings

عدد های متنی یا رشته ای

JavaScript strings can have numeric content:

رشته های متنی در جاوااسکریپت می توانند محتوای عددی داشته باشند :

var x = 100;         // x is a number


var y = "100";       // y is a string

JavaScript will try to convert strings to numbers in all numeric operations:

This will work:

جاوااسکریپت در تمامی عملگر های عددی رشته های متنی را به عدد تبدیل می کند :

کد زیر کار خواهد کرد :

var x = "100";

var y = "10";

var z = x / y;       // z will be 10

This will also work:

کد زیر هم همانند کل بالا کار خواهد کرد :

var x = "100";

var y = "10";

var z = x * y;       // z will be 1000

And this will work:

و کد زیر هم کار خواهد کرد :

var x = "100";

var y = "10";

var z = x - y;       // z will be 90

But this will not work:

اما کد زیر کار نخواهد کرد :

var x = "100";

var y = "10";

var z = x + y;       // z will not be 110 (It will be 10010)

In the last example JavaScript uses the + operator to concatenate the strings.

در آخرین مثال جاوااسکریپت از عملگر + برای چسباندن رشته های متنی به یک دیگر استفاده می کند .

NaN - Not a Number

کلمه کلیدی NaN – عدد نباشد .

NaN is a JavaScript reserved word indicating that a number is not a legal number.

NaN یک کلمه کلیدی است که مشخص می کند یک عدد مطابق با قوانین داده های عددی در جاوااسکریپت همخوانی ندارد.

Trying to do arithmetic with a non-numeric string will result in NaN (Not a Number):

زمانی که سعی می کنید عملیات های ریاضی رابا رشته های متنی غیر عددی انجام دهید نتیجه عبارت NaN (یک عدد نیست ) خواهد بود :

Example

var x = 100 / "Apple";  // x will be NaN (Not a Number)

However, if the string contains a numeric value , the result will be a number:

اما در صورتی که یک رشته متنی شامل مقادیر عددی شود ، نتیجه یک عدد خواهدبود :

Example

var x = 100 / "10";     // x will be 10

You can use the global JavaScript function isNaN() to find out if a value is a number:

شما می توانید از تابع isNaN() که یک تابع global است استفاده کنید تا از عدد بودن یک مقدار یا عدد نبودن آن اطلاع پیدا کنید :

Example

var x = 100 / "Apple";

isNaN(x);              // returns true because x is Not a Number

Watch out for NaN. If you use NaN in a mathematical operation, the result will also be NaN:

به NaN نگاه کنید. اگر شما از کلمهNaN در یک عملیات ریاضی استفاده کنید ، نتیجه نیز برابر با عبارت NaN خواهد بود :

Example

var x = NaN;

var y = 5;

var z = x + y;         // z will be NaN

Or the result might be a concatenation:

و یا نتیجه یک رشته متنی به هم چسبیده خواهد بود:

Example

var x = NaN;

var y = "5";

var z = x + y;         // z will be NaN5

NaN is a number: typeof NaN returns number:

کلمه کلیدی NaN از نوع عددی است : اگر  نوع این کلمه را با کد  typeof NaN  بررسی کنیم خروجی نوع عددی خواهد بود :

Example

typeof NaN;           // returns "number"

Infinity

بی نهایت

Infinity (or -Infinity) is the value JavaScript will return if you calculate a number outside the largest possible number.

مقدارInfinity یا بی نهایت ( یا منفی بی نهایت )مقداری است که جاوااسکریپت زمانی که شما محاسبه ای انجام دهید که حاصل آن از بزرگترین عدد ممکن بیشتر باشد .

Example

var myNumber = 2;

while (myNumber != Infinity) {   // Execute until Infinity

  myNumber = myNumber * myNumber;

}

Division by 0 (zero) also generates Infinity:

تقسیم بر صفر نیز موجب بروز Infinity می شود :

Example

var x =  2 / 0;       // x will be Infinity

var y = -2 / 0;       // y will be -Infinity

Infinity is a number: typeof Infinity returns number.

مقدار Infinity یک عدد است ، اگر برای این مقدار از عملگر typeof استفاده کنید مقدار بازگشتی عملگر Typeof ، نوع عددی یا number خواهد بود.

Example

typeof Infinity;    // returns "number"

Hexadecimal

عدد های هگزا دسیمال (مبنای 16)

JavaScript interprets numeric constants as hexadecimal if they are preceded by 0x.

مفسر جاوااسکریپت اگر عددی با x0شروع شود آن را به عنوان عدد هگزا دسیمال (مبنای 16) در نظر می گیرد .

Example

var x = 0xFF;       // x will be 255

Never write a number with a leading zero (like 07).

هیچ وقت عددی را با صفر شروع نکنید . (همانند 07).

Some JavaScript versions interpret numbers as octal if they are written with a leading zero.

برخی از ورژنهای مفسر جاوااسکریپت اگر یک عدد با صفر شروع شود آن را در مبنای 8 یا octal در نظر میگیرند .

By default, JavaScript displays numbers as base 10 decimals.

به صورت پیشفرض ، جاوااسکریپت اعداد را بر مبنای 10 نمایش می دهد .

But you can use the toString() method to output numbers from base 2 to base 36.

اما شما می توانید از متد toString() برای چاپ اعداد مبنای 2 تا مبنای 36 استفاده کنید .

Hexadecimal is base 16. Decimal is base 10. Octal is base 8. Binary is base 2.

اعداد هگزا دسیمال مبنای 16 هستند . اعداد دسیمال مبنای 10 هستند . اعداد اکتال یا octal مبنای 8 هستند . اعداد باینری نیز مبنای دو هستند .

Example

var myNumber = 32;

myNumber.toString(10);  // returns 32

myNumber.toString(32);  // returns 10

myNumber.toString(16);  // returns 20

myNumber.toString(8);   // returns 40

myNumber.toString(2);   // returns 100000

Numbers Can be Objects

اعداد میتوانند اشیاء باشند .

Normally JavaScript numbers are primitive values created from literals:

به صورت عادی اعداد در جاوااسکریپت اعداد از نوعprimitve (اصلی) هستند که از عبارتهای ساده تشکیل می شوند:

var x = 123;

But numbers can also be defined as objects with the keyword new:

اما اعداد را نیز می توان با استفاده از کلمه کلیدی new به صورت یک شی تعریف کرد :

var y = new Number(123);

Example

var x = 123;

var y = new Number(123);


// typeof x returns number

// typeof y returns object

Do not create Number objects. It slows down execution speed.

اعداد را به صورت اشیا تعریف نکنید . این امر موجب کند شدن اجرای کد می شود .

The new keyword complicates the code. This can produce some unexpected results:

کلمه کلیدی new موجب پیچیده شدن کد شما می شود . این امر میتواند موجب بروز خطاهای ناخواسته شود :

When using the == operator, equal numbers are equal:

زمانی که از عملگر == استفاده می کنید ، اعداد برابر با یک دیگر برابرند :

Example

var x = 500;            

var y = new Number(500);


// (x == y) is true because x and y have equal values

When using the === operator, equal numbers are not equal, because the === operator expects equality in both type and value.

زمانی که از === استفاده می کنید ، اعداد برابر با یک دیگر برابر نیستند ، زیرا عملگر ===  عملوندهای خود را از نظر برابری مقدار و نوع بررسی می کند .

Example

var x = 500;            

var y = new Number(500);


// (x === y) is false because x and y have different types

Or even worse. Objects cannot be compared:

و یا حتی نتیجه می تواند بدتر باشد . اشیا را نمی توان مقایسه کرد :

Example

var x = new Number(500);            

var y = new Number(500);


// (x == y) is false because objects cannot be compared

Note the difference between (x==y) and (x===y).

به تفاوت بین (x==y) و (x==y) توجه کنید .

Comparing two JavaScript objects will always return false.

مقایسه کردن دو شی در جاوااسکریپت همیشه باعث میشود که مقدار False باز گردانده شود .