ایجاد عدد تصادفی در جاوااسکریپت

از ویکی کد
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

https://www.w3schools.com/js/js_random.asp

JavaScript Random

ایجاد عدد تصادفی در جاوا اسکریپت

Math.random()

متد Math.random()

Math.random() returns a random number between 0 (inclusive),  and 1 (exclusive):

متد Math.random() یک عدد تصادفی بین 0 و 1 را برمی گرداند :

Example

Math.random();             // returns a random number

Math.random() always returns a number lower than 1.

متد Math.random() همیشه یک عدد کوچکتر از 1 را برمی گرداند .

JavaScript Random Integers

ایجاد عدد صحیح تصادفی بزرگتر از یک در جاوا اسکریپت

Math.random() used with Math.floor() can be used to return random integers.

متد Math.random() را می توان با متد Math.floor() برای ایجاد اعداد تصادفی صحیح بزرگتر از یک استفاده کرد .

Example

Math.floor(Math.random() * 10);     // returns a random integer from 0 to 9

Example

Math.floor(Math.random() * 11);      // returns a random integer from 0 to 10

Example

Math.floor(Math.random() * 100);     // returns a random integer from 0 to 99

Example

Math.floor(Math.random() * 101);     // returns a random integer from 0 to 100

Example

Math.floor(Math.random() * 10) + 1;  // returns a random integer from 1 to 10

Example

Math.floor(Math.random() * 100) + 1; // returns a random integer from 1 to 100

A Proper Random Function

یک تابع ایجاد عدد تصادفی در بازه دلخواه

As you can see from the examples above, it might be a good idea to create a proper random function to use for all random integer purposes.

همانطور که شما از مثالهای بالا  می بینید ، ایجاد یک تابع برای تولید اعداد تصادفی در بازه  دلخواه ، برای اهداف تولید عدد صحیح تصادفی مفید خواهد بود .

This JavaScript function always returns a random number between min (included) and max (excluded):

این تابع جاوا اسکریپت همیشه یک عدد تصادفی در بازه کوچکترین تا بزرگترین منهای یک را برمیگرداند :

Example

function getRndInteger(min, max) {

 return Math.floor(Math.random() * (max - min) ) + min;

}

This JavaScript function always returns a random number between min and max (both included):

تابع جاوا اسکریپت زیر همیشه یک عدد تصادفی بین آرگومان min و max که در این بازه خود هر دو آرگومان را نیز شامل می شود ، را برمی گرداند :

Example

function getRndInteger(min, max) {

  return Math.floor(Math.random() * (max - min + 1) ) + min;

}