حلقه While در جاوااسکریپت

از ویکی کد
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

https://www.w3schools.com/js/js_loop_while.asp

JavaScript While Loop

حلقه While در جاوا  اسکریپت

Loops can execute a block of code as long as a specified condition is true.

حلقه ها می توانند بلاکی از کد را تا زمانی که یک شرط به خصوص برقرار باشدو یا نتیجه آن برابر با True باشد را اجرا کنند.

The While Loop

حلقه While

The while loop loops through a block of code as long as a specified condition is true.

حلقه While تا زمانی یک شرط به خصوص برقرار باشد و یا نتیجه آن برابر با True باشد را اجرا می کند .

Syntax

شیوه نوشتار

while (condition) {

  // code block to be executed

}

Example

In the following example, the code in the loop will run, over and over again, as long as a variable (i) is less than 10:

در مثال زیر کدی که درون حلقه قرار دارد تا زمانی که متغیر i کمتر از ده باشد بارها اجرا خواهد شد:

Example

while (i < 10) {

  text += "The number is " + i;

  i++;

}

If you forget to increase the variable used in the condition, the loop will never end. This will crash your browser.

اگر شما فراموش کنید که مقدار متغیری که  در شرط استفاده شده است را افزایش دهید ، حلقه به پایان نخواهید رسید . این امر موجب فروپاشی مرورگر شما خواهد شد .

The Do/While Loop

حلقه Do/While

The do/while loop is a variant of the while loop. This loop will execute the code block once, before checking if the condition is true, then it will repeat the loop as long as the condition is true.

حلقه Do/while نوعی از حلقه While است . این حلقه یک بار بلاک کد درون خود را قبل از بررسی برقرار بودن شرط حلقه اجرا می کند ، سپس عمل تکرار کد ها را تا زمانی که شرط حلقه برقرار باشد تکرار می کند.

Syntax

شیوه نوشتار

do {

  // code block to be executed

}

while (condition);

Example

The example below uses a do/while loop. The loop will always be executed at least once, even if the condition is false, because the code block is executed before the condition is tested:

مثال زیر از حلقه Do/while  استفاده می کند . این حلقه حداقل یک بار اجرا می شود حتی اگر شرط حلقه برقرار نباشد زیرا که بلاک کد حلقه قبل از اینکه شرط بررسی شود ، اجرا می گردد:

Example

do {

  text += "The number is " + i;

  i++;

}

while (i < 10);

Do not forget to increase the variable used in the condition, otherwise the loop will never end!

فراموش نکنید که مقدار متغیری را که در شرط حلقه استفاده می کنید را پس از هر بار اجرا یک واحد افزایش دهید درصورتی که این کار را نکنید حلقه هیچ وقت به پایان نخواهد رسید.

Comparing For and While

مقایسه حلقه For و حلقه while

If you have read the previous chapter, about the for loop, you will discover that a while loop is much the same as a for loop, with statement 1 and statement 3 omitted.

اگر شما فصل قبلی در مورد حلقه For را خوانده باشید ، شما خواهید فهمید که حلقه while بسیار شبیه به حلقه For بدون عبارت شماره یک و عبارت شماره سه است .

The loop in this example uses a for loop to collect the car names from the cars array:

این مثال از حلقه For برای جمع آوری نام اتومبیل ها از آرایه Car استفاده می کند :

Example

var cars = ["BMW", "Volvo", "Saab", "Ford"];

var i = 0;

var text = "";


for (;cars[i];) {

 text += cars[i] + "<br>";

  i++;

}

The loop in this example uses a while loop to collect the car names from the cars array:

این مثال از حلقه While برای جمع آوری نام اتومبیل ها از آرایه Car استفاده می کند :

Example

var cars = ["BMW", "Volvo", "Saab", "Ford"];

var i = 0;

var text = "";


while (cars[i]) {

  text += cars[i] + "<br>";

  i++;

}