مدیاویکی:Edit.js

From ویکی کد
Revision as of 13:54, 5 October 2019 by imported>Admin (۱ نسخه واردشده)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Note: After saving, you may have to bypass your browser's cache to see the changes.

 • Firefox / Safari: Hold Shift while clicking Reload, or press either Ctrl-F5 or Ctrl-R (⌘-R on a Mac)
 • Google Chrome: Press Ctrl-Shift-R (⌘-Shift-R on a Mac)
 • Internet Explorer: Hold Ctrl while clicking Refresh, or press Ctrl-F5
 • Opera: Go to Menu → Settings (Opera → Preferences on a Mac) and then to Privacy & security → Clear browsing data → Cached images and files.
//<pre> Javascript included on the edit page. 

/*</pre>
==[[MediaWiki:Edittools]]==
<pre>*/

/*</pre>
===applyCharinserts===
<pre>*/

/* handle <span class="charinsert"> like <charinsert> */
function applyCharinserts()
{
 function patchUpInsertTagsArg(arg)
 {
  return(
   arg.replace(/\x22/g,'&quot;').replace(/\x27/g,"\\'").replace(/\x26nbsp;/g,' '));
 }
 
 function charinsertify(span)
 {
 	// Go through all child nodes of span.
  for ( var node = span.firstChild, oldNode; node; ) {
   if ( node.nodeType === 3 ) {
   	// Text node
	 	var s = node.nodeValue, // text content
	 		addedNew = false;
	  
	  s = s.replace(/\xA0/g, '\x26nbsp;');
	  
	  var strings = s.split(/\s/g);
	  for(var i = 0; i < strings.length; ++i)
	  {
	   if(strings[i] == '')
	    continue;
	   var left, right, index;
	   index = strings[i].indexOf('+');
	   if(index == -1)
	    index = strings[i].length;
	   left = strings[i].substring(0, index);
	   right = strings[i].substring(index + 1);
	   left = patchUpInsertTagsArg(left);
	   right = patchUpInsertTagsArg(right);
	   var textToDisplay = left + right;
	   var a = document.createElement( 'a' );
	   ( function ( left, right ) {
	    a.onclick = function () {
	     mw.toolbar.insertTags( left.replace(/^ */, ''), right, '' );
	     return false;
	    };
	    a.href = '#';
	    a.appendChild( document.createTextNode( textToDisplay ) );
	    if ( i > 0 ) {
	    	span.insertBefore( document.createTextNode( ' ' ), node );
	    }
	    span.insertBefore( a, node );
	    addedNew = true;
	   })( left, right );
	  }
	  oldNode = node;
	  node = node.nextSibling;
	  if ( addedNew ) {
	   span.removeChild( oldNode );
	  }
   } else if ( node.nodeType === 1 ) {
   	// Element node
	  oldNode = node;
	  node = node.nextSibling;
   	charinsertify( oldNode );
   }
  }
 }
 
 var edittools = document.getElementById('editpage-specialchars');
 if(! edittools)
  return;
 var spans = edittools.getElementsByTagName('span');
 if(! spans)
  return;
 for(var i = 0; i < spans.length; ++i)
 {
  if((' ' + spans[i].className + ' ').indexOf(' charinsert ') == -1)
   continue;
  spans[i].className = spans[i].className.replace(/\bcharinsert\b/, '');
  charinsertify( spans[ i ] );
 }
}

/*</pre>

===addCharSubsetMenu===
<pre>*/

/* add menu for selecting subsets of secial characters */
function addCharSubsetMenu() {
 var edittools = document.getElementById('editpage-specialchars');

 if(! edittools)
  return;

 var menu = newNode('select',
           { id: 'charSubsetControl',
            style: 'display:inline',
            onchange: 'chooseCharSubset(selectedIndex)'
           });

 var pp = edittools.getElementsByTagName('p');
 if(!pp)
  return;
 for(var i = 0; i < pp.length; ++i)
  menu.appendChild(
   newNode('option',
    decodeURIComponent(
     (''+pp[i].id).replace(/^edittools-/, '')
            .replace(/\.([0-9A-F][0-9A-F])/g, '%$1')
            .replace(/_/g, '%20')
    )
   )
  );

 edittools.insertBefore(menu, edittools.firstChild);

 /* default subset from cookie */
 var s = parseInt( getCookie('edittoolscharsubset') );
 if ( isNaN(s) ) s = 0;

 /* update dropdown control to value of cookie */
 document.getElementById('charSubsetControl').selectedIndex = s; 

 /* display the subset indicated by the cookie */
 chooseCharSubset( s );
}


/*</pre>

===chooseCharSubsetMenu===
<pre>*/

/* select subsection of special characters */
function chooseCharSubset(s) {
 var l = document.getElementById('editpage-specialchars').getElementsByTagName('p');
 for (var i = 0; i < l.length ; i++) {
  l[i].style.display = i == s ? 'inline' : 'none';
  l[i].style.visibility = i == s ? 'visible' : 'hidden';
 }
 setCookie('edittoolscharsubset', s);
}

jQuery(document).ready(function () {
 if(!window.doNotUseDefaultEditTools) { // [[User:Conrad.Irwin/edittools.js]]
  addCharSubsetMenu();
 }
  applyCharinserts();
});

/*
</pre>
*/