ساختار if else و else if در جاوااسکریپت

از ویکی کد
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

https://www.w3schools.com/js/js_if_else.asp

JavaScript if else and else if

ساختار if else و else if در جاوا اسکریپت

Conditional statements are used to perform different actions based on different conditions.

عبارات شرطی برای انجام عملیات های متفاوت در شرایط متفاوت استفاده می شود .

Conditional Statements

عبارات شرطی

Very often when you write code, you want to perform different actions for different decisions.

بسیاری از مواقع ، زمانی که شما کدنویسی می کنید ، شما می خواهید عملیات های متفاوتی را در شرایط های متفاوتی انجام دهید .

You can use conditional statements in your code to do this.

شما می توانید از عبارات شرطی برای انجام اینکار استفاده کنید .

In JavaScript we have the following conditional statements:

در جاوا اسکریپت ما عبارات شرطی زیر را داریم :

Use if to specify a block of code to be executed, if a specified condition is true

از کلمه if برای مشخص کردن بلاکی از کد که در صورتی که یک شرط به خصوص True یا برقرار باشد ، می بایست اجرا شود استفاده کنید.

Use else to specify a block of code to be executed, if the same condition is false

از کلمه else  برای مشخص کردن بلاکی از کد که در صورتی که شرط برابر با False  و یا برقرار نباشد ، می بایست اجرا شود استفاده کنید .

Use else if to specify a new condition to test, if the first condition is false

از ساختار else if برای بررسی یک شرط جدید در صورت برقرارنبودن شرط اول ، استفاده کنید .

  Use switch to specify many alternative blocks of code to be executed

از ساختار Switch برای مشخص کردن بلاک های کد متفاوتی که می بایست اجرا شوند ، استفاده کنید .

The switch statement is described in the next chapter.

عبارت Switch در فصل بعدی توضیح داده شده است .

The if Statement

عبارت if

Use the if statement to specify a block of JavaScript code to be executed if a condition is true.

از عبارت if برای مشخص کردن بلاکی از کد جاوا اسکریپت که می بایست در صورتی که یک شرط برابر با True و یا برقرار باشد ، اجرا شود استفاده کنید .

Syntax

شیوه نوشتار دستور

if (condition) {

 //  block of code to be executed if the condition is true

}

Note that if is in lowercase letters. Uppercase letters (If or IF) will generate a JavaScript error.

توجه داشته باشید که کلمه if با حروف کوچک نوشته می شود . نوشتن کلمه if با حروف بزرگ (If  یا IF) موجب بروز خطای جاوا اسکریپت خواهد شد .

Example

Make a "Good day" greeting if the hour is less than 18:00:

جمله "Good day" را در صورتی که ساعت کمتر از 18:00 باشد ، می سازد .

if (hour < 18) {

  greeting = "Good day";

}

The result of greeting will be:

محتوای متغیر Greeting برابر با عبارت زیر خواهد بود :

Good day

The else Statement

عبارت else  

Use the else statement to specify a block of code to be executed if the condition is false.

از عبارت else برای مشخص کردن بلاکی از کد که می بایست در صورت برقرار نبودن شرط و یا برابر با False بودن اجرا شود ، استفاده کنید .

if (condition) {

 //  block of code to be executed if the condition is true

} else {

 //  block of code to be executed if the condition is false

}

Example

If the hour is less than 18, create a "Good day" greeting, otherwise "Good evening":

اگر ساعت کمتر از 18 باشد ، عبارت "Good day" را ایجاد می کند ، در غیر اینصورت عبارت "Good evening" ساخته می شود .

if (hour < 18) {

 greeting = "Good day";

} else {

  greeting = "Good evening";

}

The result of greeting will be:

محتوای متغیر greeting برابر با عبارت زیر خواهد بود :

Good day

The else if Statement

عبارت else if

Use the else if statement to specify a new condition if the first condition is false.

از عبارت else if برای بررسی یک شرط جدید در صورت برقرار نبودن شرط اول استفاده کنید .

Syntax

شیوه نوشتار

if (condition1) {

 //  block of code to be executed if condition1 is true

} else if (condition2) {

 //  block of code to be executed if the condition1 is false and condition2 is true

} else {

 //  block of code to be executed if the condition1 is false and condition2 is false

}

Example

If time is less than 10:00, create a "Good morning" greeting, if not, but time is less than 20:00, create a "Good day" greeting, otherwise a "Good evening":

اگر زمان کمتر از 10:00 باشد ، عبارت "Good morning" را ایجاد می کند ، در غیر اینصورت ، اگر زمان کمتر از 20:00 باشد ، عبارت "Good day" را ایجاد می کند و در غیراینصورت نیز عبارت "Good evening" ایجاد می شود .

if (time < 10) {

  greeting = "Good morning";

} else if (time < 20) {

  greeting = "Good day";

} else {

  greeting = "Good evening";

}

The result of greeting will be:

محتوای متغیر greeting برابر با عبارت زیر خواهد بود :

Good day

More Examples

مثالهای بیشتر

Random link

This example will write a link to either W3Schools or to the World Wildlife Foundation (WWF). By using a random number, there is a 50% chance for each of the links.

این مثال یک لینک را با استفاده از ایجاد یک عدد تصادفی به وب سایت W3School و یا به وب سایت WWF یا World wildlife foundation ایجاد می کند شانس ایجاد هر لینک نیز %50 است .