شی ریاضی (Math) در جاوااسکریپت

از ویکی کد
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

https://www.w3schools.com/js/js_math.asp

JavaScript Math Object

شی ریاضی یا Math در جاوا اسکریپت

The JavaScript Math object allows you to perform mathematical tasks on numbers.

شی Math در جاوا اسکریپت به شما این امکان را می دهد که عملیات های ریاضی را بر روی اعداد انجام دهید .

Example

Math.PI;            // returns 3.141592653589793

Math.round()

متد Math.round()

Math.round(x) returns the value of x rounded to its nearest integer:

متد Math.round(x) مقداری از X را که به نزدیک ترین عدد صحیح گرد شده است را برمیگرداند :

Example

Math.round(4.7);    // returns 5

Math.round(4.4);    // returns 4

Math.pow()

متد Math.pow()

Math.pow(x, y) returns the value of x to the power of y:

متد Math.pow(x,y) حاصل x به توان y را برمیگرداند :

Example

Math.pow(8, 2);     // returns 64

Math.sqrt()

متد Math.sqrt()

Math.sqrt(x) returns the square root of x:

متد Math.sqrt() جذر مقدار x را برمیگرداند :

Example

Math.sqrt(64);      // returns 8

Math.abs()

متد Math.abs()

Math.abs(x) returns the absolute (positive) value of x:

متد Math.abs(x) قدر مطلق x را برمی گرداند :

Example

Math.abs(-4.7);     // returns 4.7

Math.ceil()

متد Math.ceil()

Math.ceil(x) returns the value of x rounded up to its nearest integer:

متد Math.ceil() مقدار گرد شده X به نزدیک ترین عدد صحیح بزرگتر را برمی گرداند :

Example

Math.ceil(4.4);     // returns 5

Math.floor()

متد Math.floor()

Math.floor(x) returns the value of x rounded down to its nearest integer:

متد Math.floor(x) مقدار گرد شده x به نزدیک ترین عدد صحیح کوچکتر را برمی گرداند :

Example

Math.floor(4.7);    // returns 4

Math.sin()

متد Math.sin()

Math.sin(x) returns the sine (a value between -1 and 1) of the angle x (given in radians).

متد Math.sin(x) مقدار سینوس یا sin (مقداری بین 1-  و 1 ) از یک زاویه  x (بر حسب رادیان) را برمی گرداند :

If you want to use degrees instead of radians, you have to convert degrees to radians:

اگر شما می خواهید که به جای رادیان از درجه استفاده کنید، می بایست درجه را به رادیان تبدیل کنید :

Angle in radians = Angle in degrees x PI / 180.

زوایه در رادیان = زاویه در درجه x PI/180  

Example

Math.sin(90 * Math.PI / 180);     // returns 1 (the sine of 90 degrees)

Math.cos()

متد Math.cos()

Math.cos(x) returns the cosine (a value between -1 and 1) of the angle x (given in radians).

متد Math.cos(x) مقدار کسینوس یا cosine (مقداری بین 1- و 1) از یک زاویه X  (برحسب رادیان) را برمیگرداند :

If you want to use degrees instead of radians, you have to convert degrees to radians:

اگر شما می خواهید که به جای رادیان از درجه استفاده کنید، می بایست درجه را به رادیان تبدیل کنید :

Angle in radians = Angle in degrees x PI / 180.

زوایه در رادیان = زاویه در درجه x PI/180  

Example

Math.cos(0 * Math.PI / 180);     // returns 1 (the cos of 0 degrees)

Math.min() and Math.max()

متد Math.min() و متد Math.max()

Math.min() and Math.max() can be used to find the lowest or highest value in a list of arguments:

از متد های Math.min() و متد Math.max() می توان برای پیدا کردن کمترینو یا بیشترین مقدار در لیستی از آرگومانها استفاده کرد :

Example

Math.min(0, 150, 30, 20, -8, -200);  // returns -200

Example

Math.max(0, 150, 30, 20, -8, -200);  // returns 150

Math.random()

متد Math.random()

Math.random() returns a random number between 0 (inclusive), and 1 (exclusive):

متد Math.random() یک عدد تصادفی بین 0 و یک برمی گرداند :

Example

Math.random();     // returns a random number

You will learn more about Math.random() in the next chapter of this tutorial.

شما مطالب بیشتری را در مورد Math.random() در فصل بعدی این آموزش خواهید آموخت.

Math Properties (Constants)

ویژگی شی Math یا ثابت ها

JavaScript provides 8 mathematical constants that can be accessed with the Math object:

جاوا اسکریپت شامل هشت ثابت ریاضی است که می توان از طریق شی Math به آنها دسترسی پیدا کرد :

Example

Math.E        // returns Euler's number

Math.PI       // returns PI

Math.SQRT2    // returns the square root of 2

Math.SQRT1_2  // returns the square root of 1/2

Math.LN2      // returns the natural logarithm of 2

Math.LN10     // returns the natural logarithm of 10

Math.LOG2E    // returns base 2 logarithm of E

Math.LOG10E   // returns base 10 logarithm of E

Math Constructor

متد سازنده Math

Unlike other global objects, the Math object has no constructor. Methods and properties are static.

برخلاف سایر اشیای global یا کلی در جاوا اسکریپت ، شی Math هیچ متد سازنده یا Constructor ای ندارد . متد ها و ویژگی ها به صورت static و یا ایستا هستند .

All methods and properties (constants) can be used without creating a Math object first.

تمامی متد ها و ویژگی ها (ثابت ها) را می توان بدون ساختن شی Math استفاده کرد .

Math Object Methods

متد های شی Math

متد توضیحات
abs(x) مقدار قدرمطلق x را برمی گرداند .
acos(x) مقدار معکوس کسینوس x را بر حسب رادیان برمی گرداند .
asin(x) مقدار معکوس سینوس x را بر حسب رادیان برمی گرداند.
atan(x) مقدار معکوس تانژانت x را بر حسب رادیان برمی گرداند.
atan2(y, x) مقدار معکوس تانژانت  حاصل تقسیم y بر x را برمی گرداند.
ceil(x) مقدار x را به نزدیک ترین عدد صحیح گرد می کند .
cos(x) کسینوس x را (برحسب رادیان) برمیگرداند .
exp(x) مقدار Ex را برمی گرداند.
floor(x) مقدار x را به کوچکترین و نزدیکترین عدد صحیح گرد می کند.
log(x) لگاریتم X را بر پایه E برمی گرداند .
max(x, y, z, ..., n) بزرگترین عدد بین آرگومان های ورودی خود را برمیگرداند .
min(x, y, z, ..., n) کوچکترین عدد بین آرگومان های ورودی خود را برمی گرداند.
pow(x, y) حاصل X به توان y را برمی گرداند.
random() عددی تصادفی بین صفر و یک تولید می کند.
round(x) مقدار   x را به نزدیک ترین عدد صحیح گرد می کند.
sin(x) مقدار سینوس X (برحسب رادیان) را برمیگرداند .
sqrt(x) مقدار جذر x را برمی گرداند.
tan(x) مقدار تانژانت X را برمی گرداند .

Complete Math Reference

مرجع کامل شی Math در جاوا اسکریپت

For a complete reference, go to our complete Math object reference.

برای مشاهده مرجع کاملی در مورد شی Math در جاوا اسکریپت شما می توانید مقاله ما را تحت عنوان مرجع کامل شی Math را مشاهده کنید .