عملگرهای مقداردهی در جاوااسکریپت

از ویکی کد
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

عملگر های مقداردهی برای انتساب مقدار و مقداردهی متغیرهای جاوااسکریپت کاربرد دارند .

عملگر مثال دستور همسان
= x = y x = y
+= x += y x = x + y
-= x -= y x = x – y
*= x *= y x = x * y
/= x /= y x = x / y
%= x %= y x = x % y
<<= x <<= y x = x << y
>>= x >>= y x = x >> y
>>>= x >>>= y x = x >>> y
&= x &= y x = x & y
^= x ^= y x = x ^ y
|= x |= y x = x | y
**= x **= y x = x ** y

The **= operator is an experimental part of the ECMAScript 2016 proposal (ES7). It is not stable across browsers. Do not use it.

عملگر =** یک بخشی از استاندارد جدید ECMAScript 2016 است . این عملگر هنوز با مرورگرها سازگاری ندارد و بهتر است که شما آن را استفاده نکنید .

Assignment Examples

مثالهای مقداردهی

The = assignment operator assigns a value to a variable.

عملگر مساوی یا = یک مقدار را به یک متغیر منتسب می کند .

Assignment

مقداردهی          

var x = 10;

The += assignment operator adds a value to a variable.

عملگر =+ یک مقدار را به یک مقدار موجود در یک متغیر اضافه می کند .

Assignment

مقداردهی

var x = 10;

x += 5;

The -= assignment operator subtracts a value from a variable.

عملگر =- یک مقدار را از یک مقدار موجود در یک متغیر تفریق می کند .

Assignment

مقداردهی

var x = 10;

x -= 5;

The *= assignment operator multiplies a variable.

عملگر =* مقدار موجود در یک متغیر را در یک مقداری ضرب می کند .

Assignment

مقداردهی

var x = 10;

x *= 5;

The /= assignment divides a variable.

عملگر =/ یک محتوای موجود در یک متغیر را در یک مقداری تقسیم می کند .

Assignment

مقداردهی

var x = 10;

x /= 5;

The %= assignment operator assigns a remainder to a variable.

عملگر =% باقی مانده تقسیم مقدار موجود در متغیر بر یک مقدار را در متغیر ذخیره می کند .

Assignment

مقداردهی

var x = 10;

x %= 5;