عملگرهای منطقی و مقایسه‌ای در جاوااسکریپت

از ویکی کد
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

https://www.w3schools.com/js/js_comparisons.asp

JavaScript Comparison and Logical Operators

عملگر های منطقی و مقایسه ای در جاوا اسکریپت

Comparison and Logical operators are used to test for true or false.

عملگر های مقایسه ای و منطقی برای بررسی کردن مقدار True و یا False  استفاده می شود .

Comparison Operators

عملگر های مقایسه ای

Comparison operators are used in logical statements to determine equality or difference between variables or values.

از عملگر های مقایسه ای در عبارات منطقی برای بررسی مساوات و یا تفاوت بین متغیر ها و یا مقدار ها استفاده می شود .

Given that x = 5, the table below explains the comparison operators:

فرض بگیرید که مقدار x برابر با مقدار 5 است ، سپس جدول زیر را نگاه کنید که عملگر های مقایسه ای را توضیح می دهد :

عملگر توضیحات مقایسه کردن نتیجه
== مساوی است با X==8

X==5

X==”5”

False

True

true

=== برابری مقدار و نوع داده X===5

X===”5”

True

False

!= نامساوی X!=8 True
!== نابرابری مقدار و نوع داده x!==5

x!==”5”

x!==8

False

True

true

> بزرگتر از x>8 False
< کوچکتر از X<8 True
>= بزرگتر یا مساوی x>=8 False
<= کوچکتر یا مساوی X<=8 True

How Can it be Used

چگونه از این عملگرها می توان استفاده کرد.

Comparison operators can be used in conditional statements to compare values and take action depending on the result:

عملگر های مقایسه ای در جملات شرطی برای مقایسه مقدارها و انجام یک عمل مطابق با نتیجه مقایسه ، استفاده می شود .

if (age < 18) text = "Too young";

You will learn more about the use of conditional statements in the next chapter of this tutorial.

شما در فصل بعدی این آموزش مطالب بیشتری را درمورد شیوه استفاده از جملات شرطی در جاوا اسکریپت خواهید آموخت.

Logical Operators

عملگر های منطقی

Logical operators are used to determine the logic between variables or values.

از عملگرهای منطقی برای بررسی منطق بین متغیرها و یا مقدارها استفاده می شود .

Given that x = 6 and y = 3, the table below explains the logical operators:

فرض بگیرید که مقدار x برابر با عدد 6 و مقدار y نیز برابر با مقدار 3  است ، سپس به جدول نگاه کنید که عملگرهای منطقی را توضیح داده  است :

عملگر توضیحات مثال
&& و یا And (x < 10 && y > 1) برابر با True است.
|| یا و یا or (x == 5 || y == 5) برابر با False است.
! نقیض !(x == y) برابر با True است .

Conditional (Ternary) Operator

عملگر شرطی در جاوا اسکریپت

JavaScript also contains a conditional operator that assigns a value to a variable based on some condition.

جاوا اسکریپت همچنین عملگر شرطی ای دارد که یک متغیر را با توجه به یک شرط مقدار دهی می کند .

Syntax

شیوه نوشتار

variablename = (condition) ? value1:value2

Example

var voteable = (age < 18) ? "Too young":"Old enough";

If the variable age is a value below 18, the value of the variable voteable will be "Too young", otherwise the value of voteable will be "Old enough".

اگر متغیر Age دارای مقداری زیر 18 باشد ، مقدار متغیر voteable برابر با عبارت "too young " خواهد بود ، در حالی که اگر اینچنین نباشد ، مقدار متغیر Voteable برابر با عبارت "old enough" خواهد بود .

Comparing Different Types

مقایسه ی نوع داده های مختلف

Comparing data of different types may give unexpected results.

مقایسه ی نوع داده های مختلف ممکن است موجب بروز نتایج ناخواسته شود .

When comparing a string with a number, JavaScript will convert the string to a number when doing the comparison.

زمانی که یک مقدار رشته ای یا String را با یک مقدار عددی مقایسه می کنیم ، جاوا اسکریپت مقدار رشته ای یا String را هنگام انجام مقایسه به نوع عددی تبدیل می کند .

An empty string converts to 0. A non-numeric string converts to NaN which is always false.

مقدار رشته ای خالی به عدد صفر تبدیل می شود . یک رشته متنی شامل مقدار غیر عددی به مقدار NaN تبدیل می شود که همیشه برابر با مقدار False است .

مقایسه نتیجه
2 < 12 True
2 < "12" True
2 < "John" False
2 > "John" False
2 == "John" False
"2" < "12" False
"2" > "12" True
"2" == "12" False

When comparing two strings, "2" will be greater than "12", because (alphabetically) 1 is less than 2.

زمانی که دو رشته را با یک دیگر مقایسه می کنیم ، "2" از "12" بزرگتر خواهد بود، زیرا (بر اساس حروف الفبا) 1 کوچکتر از 12 است .

To secure a proper result, variables should be converted to the proper type before comparison:

برای بدست آوردن یک نتیجه دلخواه و دقیق ، متغیرها می بایست قبل از انجام مقایسه به نوع مد نظر تبدیل شوند :

age = Number(age);

if (isNaN(age)) {

 voteable = "Input is not a number";

} else {

  voteable = (age < 18) ? "Too young" : "Old enough";

}