فرمت‌های تاریخ و زمان در جاوااسکریپت

از ویکی کد
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

https://www.w3schools.com/js/js_date_formats.asp

JavaScript Date Formats

فرمت های تاریخ و زمان در جاوااسکریپت

JavaScript Date Input

تاریخ و زمان ورودی در جاوااسکریپت

There are generally 3 types of JavaScript date input formats:

به صورت کلی سه نوع فرمت یا شیوه تاریخ و زمان ورودی در جاوااسکریپت  وجود دارد :

نوع مثال
ISO Date "2015-03-25" استاندارد جهانی
Short Date "03/25/2015"
Long Date "Mar 25 2015" یا "25 Mar 2015"

The ISO format follows a strict standard in JavaScript.

فرمت iso از یک استاندارد مناسب درجاوااسکریپت  پیروی می کند .

The other formats are not so well defined and might be browser specific.

سایر فرمت ها به خوبی تعریف نشده اند و ممکن است که نتیجه بستگی به مرورگرهای مختلف داشته باشد .

JavaScript Date Output

تاریخ خروجی در جاوااسکریپت

Independent of input format, JavaScript will (by default) output dates in full text string format:

همانند فرمت تاریخ ورودی ، جاوااسکریپت  به صورت پیشفرض تاریخ های خروجی را در یک رشته کامل نمایش داده می شود :

Wed Mar 25 2015 04:30:00 GMT+0430 (Iran Daylight Time)

JavaScript ISO Dates

تاریخ های Iso در جاوااسکریپت

ISO 8601 is the international standard for the representation of dates and times.

استاندارد ISO 8601 یک استاندارد بین المللی برای نمایش تاریخ ها و زمانهاست .

The ISO 8601 syntax (YYYY-MM-DD) is also the preferred JavaScript date format:

شیوه نوشتار یا syntax (yyy-mm-dd) در استاندارد iso8601 درفرمت تاریخ جاوااسکریپت  نیز رعایت می شود :

Example (Complete date)

var d = new Date("2015-03-25");

The computed date will be relative to your time zone.

تاریخ پردازش شده با موقعیت مکانی رابطه مستقیم خواهد داشت.

Depending on your time zone, the result above will vary between March 24 and March 25.

با توجه به موقعیت زمانی شما ، نتیجه بالا بین 24 مارس و 25 مارس خواهد بود .

ISO Dates (Year and Month)

تاریخ های ایزو (سال و ماه )

Example

var d = new Date("2015-03");

Time zones will vary the result above between February 28 and March 01.

با توجه به موقعیت زمانی تاریخ فوق بین 28 فوریه و 1 مارس خواهد بود .

ISO Dates (Only Year)

تاریخ های ایزو ( فقط سال )

ISO dates can be written without month and day (YYYY):

تاریخ های ایزو را می توان بدون علامت ماه روز (به صورت YYYY) نوشت :

Example

var d = new Date("2015");

Time zones will vary the result above between December 31 2014 and January 01 2015.

با توجه به موقعیت زمانی ، نتیجه تاریخ فوق بین 31 دسامبر سال 2014 و یک ژانویه سال 2015 خواهد بود .

ISO Dates (Date-Time)

تاریخ های ایزو ( تاریخ – زمان )

ISO dates can be written with added hours, minutes, and seconds (YYYY-MM-DDTHH:MM:SSZ):

تاریخ های ایزو را می توان با ساعت ، دقیقه و ثانیه اضافی ( یعنی به صورت YYYY-MM-DDTHH:MM:SSZ )  نوشت:

Example

var d = new Date("2015-03-25T12:00:00Z");

Date and time is separated with a capital T.

تاریخ و زمان با یک حرف T بزرگ از یک دیگر جدا شده اند .

UTC time is defined with a capital letter Z.

زمان جهانی نیز به وسیله ی حرف بزرگ Z تعریف شده است .

If you want to modify the time relative to UTC, remove the Z and add +HH:MM or -HH:MM instead:

اگر شما می خواهید زمان را با توجه به ساعت جهانی تغییر دهید ، حرف Z را پاک کنید و به جای آن از +HH:MM و -HH:MM استفاده کنید .

Example

var d = new Date("2015-03-25T12:00:00-06:30");

UTC (Universal Time Coordinated) is the same as GMT (Greenwich Mean Time).

Utc یا ساعت جهانی با ساعت گرینویچ یکسان است .

Omitting T or Z in a date-time string can give different results in different browsers.

ننوشتن عبارت T و Z در یک تاریخ و زمان می تواند موجب بروز نتایج متفاوت در مرورگرهای متفاوت شود .

Time Zones

موقعیت های زمانی

When setting a date, without specifying the time zone, JavaScript will use the browser's time zone.

هنگام تنظیم تاریخ ، زمانی که شما موقعیت زمانی را مشخص نکنید ، جاوااسکریپت  از موقعیت زمانی مرورگر استفاده می کند.

When getting a date, without specifying the time zone, the result is converted to the browser's time zone.

هنگام دریافت یک تاریخ بدون مشخص کردن منطقه زمانی ، نتیجه به منطقه زمانی مرورگر کاربر تبدیل می شود .

In other words: If a date/time is created in GMT (Greenwich Mean Time), the date/time will be converted to CDT (Central US Daylight Time) if a user browses from central US.

به بیان دیگر : اگر یک تاریخ / زمان بر حسب GMT یا گرینویچ باشد ، اگر کاربر صفحه وبی را از مرکز ایالات متحده با مرورگر خود باز کند تاریخ و زمان به CDT یا زمان مرکزی ایالات متحده آمریکا تبدیل می شود .

JavaScript Short Dates.

تاریخ های کوتاه در جاوااسکریپت

Short dates are written with an "MM/DD/YYYY" syntax like this:

تاریخ های کوتاه به صورت فرمت "MM/DD/YYYY" همانند مثال زیر نوشته می شوند :

Example

var d = new Date("03/25/2015");

WARNINGS !

هشدار ها !

In some browsers, months or days with no leading zeroes may produce an error:

در برخی از مرورگرها ، اگر شماره ماه و یا روز را بدون صفر بنویسید ، ممکن است موجب بروز خطا شود :

var d = new Date("2015-3-25");

The behavior of "YYYY/MM/DD" is undefined.

رفتار "YYYY/MM/DD" تعریف نشده است .

Some browsers will try to guess the format. Some will return NaN.

برخی از مرورگرها سعی خواهند کرد که فرمت را حدس بزنند . برخی نیز مقدار NaN را به عنوان خروجی برمیگردانند .

var d = new Date("2015/03/25");

The behavior of  "DD-MM-YYYY" is also undefined.

رفتار "DD-MM-YYYY" نیز تعریف نشده است .

Some browsers will try to guess the format. Some will return NaN.

برخی از مرورگرها سعی خواهند کرد که فرمت را حدس بزنند . برخی نیز مقدار NaN را به عنوان خروجی برمیگردانند .

var d = new Date("25-03-2015");

JavaScript Long Dates.

تاریخ های طولانی در جاوااسکریپت

Long dates are most often written with a "MMM DD YYYY" syntax like this:

تاریخ های طولانی اغلب به صورت "MMM DD YYYY" مانند مثال زیر نوشته می شوند :

Example

var d = new Date("Mar 25 2015");

Month and day can be in any order:

ماه و روز را می توان به هر حالتی نوشت :

Example

var d = new Date("25 Mar 2015");

And, month can be written in full (January), or abbreviated (Jan):

و ، نام ها را هم میتوان به صورت کامل نوشت(January) و هم به صورت مخفف (Jan) :

Example

var d = new Date("January 25 2015");

Example

var d = new Date("Jan 25 2015");

Commas are ignored. Names are case insensitive:

ویرگول ها نا دیده گرفته می شوند . نامها نیز حساس به حروف کوچک و بزرگ نیستند :

Example

var d = new Date("JANUARY, 25, 2015");

Date Input - Parsing Dates

تاریخ ورودی – تبدیل تاریخ ها

If you have a valid date string, you can use the Date.parse() method to convert it to milliseconds.

اگر شما یک تاریخ رشته ای در فرمت صحیح داشته باشید ، می توانید با استفاده از متد Date.parse() آن را به میلی ثانیه تبدیل کنید .

Date.parse() returns the number of milliseconds between the date and January 1, 1970:

متد Date.parse() تفاضل بین تاریخ ورودی و تاریخ یک ژانویه 1970 را به صورت میلی ثانیه بیان می کند :

Example

var msec = Date.parse("March 21, 2012");

document.getElementById("demo").innerHTML = msec;

You can then use the number of milliseconds to convert it to a date object:

شما سپس می توانید از اعداد میلی ثانیه برای تبدیل به یک شیءتاریخ و زمان استفاده کنید :

Example

var msec = Date.parse("March 21, 2012");

var d = new Date(msec);

document.getElementById("demo").innerHTML = d;