متدهای آرایه در جاوااسکریپت

از ویکی کد
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو


Converting Arrays to Strings

تبدیل آرایه ها به رشته های متنی یا String

The JavaScript method toString() converts an array to a string of (comma separated) array values.

متد toString() عناصر یک آرایه را به یک رشته متنی (که توسط ویرگول از یک دیگر جدا شده اند ) تبدیل می کند .

Example

var fruits = ["Banana", "Orange", "Apple", "Mango"];

document.getElementById("demo").innerHTML = fruits.toString();

Result:

نتیجه :

Banana,Orange,Apple,Mango

The join() method also joins all array elements into a string.

متد join() نیز تمامی عناصر آرایه را در یک رشته متنی String جوین می کند .

It behaves just like toString(), but in addition you can specify the separator:

این متد همانند متد toString() رفتار می کند ، اما در این متد شما می توانید جداکننده خود را نیز مشخص کنید :

Example

var fruits = ["Banana", "Orange", "Apple", "Mango"];

document.getElementById("demo").innerHTML = fruits.join(" * ");

Result:

نتیجه :

Banana * Orange * Apple * Mango

Popping and Pushing

حذف کردن یک عنصر آرایه و اضافه کردن یک عنصر به آرایه

When you work with arrays, it is easy to remove elements and add new elements.

زمانی که شما با آرایه ها کار می کنید ، حذف کردن عناصر و اضافه کردن عناصر جدید بسیار ساده است .

This is what popping and pushing is:

این کاری است که poping و pushing نامیده می شوند :

Popping items out of an array, or pushing items into an array.

Pop کردن یا حذف کردن عناصر یک آرایه است و یا هل دادن یا اضافه کردن یک عنصر به یک آرایه push کردن نامیده می شود .

Popping

حذف کردن

The pop() method removes the last element from an array:

متد pop() آخرین عنصر از یک آرایه را حذف می کند :

Example

var fruits = ["Banana", "Orange", "Apple", "Mango"];

fruits.pop();             // Removes the last element ("Mango") from fruits

The pop() method returns the value that was "popped out":

متد  pop مقداری را که حذف شده است را باز میگرداند :

Example

var fruits = ["Banana", "Orange", "Apple", "Mango"];

var x = fruits.pop();     // the value of x is "Mango"

Pushing

اضافه کردن

The push() method adds a new element to an array (at the end):

متد push() یک عنصر جدید را در یک آرایه ( در آخر آرایه ) اضافه می کند :

Example

var fruits = ["Banana", "Orange", "Apple", "Mango"];

fruits.push("Kiwi");       //  Adds a new element ("Kiwi") to fruits

The push() method returns the new array length:

متد push() طول جدید یک آرایه را بازمیگرداند :

Example

var fruits = ["Banana", "Orange", "Apple", "Mango"];

var x = fruits.push("Kiwi");   //  the value of x is 5

Shifting Elements

شیفت کردن عناصر

Shifting is equivalent to popping, working on the first element instead of the last.

شیفت کردن شبیه pop کردن است با این تفاوت که به جای عنصر اخر روی عنصر اول کار می کند .

The shift() method removes the first array element and "shifts" all other elements to a lower index.

متد shift() اولین عنصر آرایه را پاک می کند و تمامی سایر عناصر را به یک اندیس پایین تر شیفت می کند .

Example

var fruits = ["Banana", "Orange", "Apple", "Mango"];

fruits.shift();            // Removes the first element "Banana" from fruits

The shift() method returns the string that was "shifted out":

متد shift() رشته ی متنی ای را که شیفت شده است را باز میگرداند :

Example

var fruits = ["Banana", "Orange", "Apple", "Mango"];

var x = fruits.shift();   // the value of x is "Banana"

The unshift() method adds a new element to an array (at the beginning), and "unshifts" older elements:

متد unshifts() یک عنصر جدید را به یک ارایه (در ابتدای آرایه) اضافه می کند ، و سایر عناصر قدیمی را unshift می کند .

Example

var fruits = ["Banana", "Orange", "Apple", "Mango"];

fruits.unshift("Lemon");    // Adds a new element "Lemon" to fruits

The unshift() method returns the new array length.

متد unshift() طول جدید آرایه را باز میگرداند .

Example

var fruits = ["Banana", "Orange", "Apple", "Mango"];

fruits.unshift("Lemon");    // Returns 5

Changing Elements

تغییر عناصر

Array elements are accessed using their index number:

به عناصر آرایه با استفاده از اندیس عددیشان دسترسی پیدا می کنند :

Array indexes start with 0. [0] is the first array element, [1] is the second, [2] is the third ...

اندیس عناصر در آرایه ها از صفر شروع می شود .]0[ اولین عنصر آرایه است ، ]1[ دومین عنصر آرایه است ، ]2[ سومین عنصر آرایه است ...

Example

var fruits = ["Banana", "Orange", "Apple", "Mango"];

fruits[0] = "Kiwi";        // Changes the first element of fruits to "Kiwi"

The length property provides an easy way to append a new element to an array:

ویژگی length یک راه ساده را برای اضافه کردن یک عنصر جدید به یک ارایه فراهم می کند :

Example

var fruits = ["Banana", "Orange", "Apple", "Mango"];

fruits[fruits.length] = "Kiwi";          // Appends "Kiwi" to fruits

Deleting Elements

حذف عناصر آرایه

Since JavaScript arrays are objects, elements can be deleted by using the JavaScript operator delete:

از آنجایی که آرایه های جاوا اسکریپت object  یا شی هستند ، عناصر آنها می تواند با استفاده از عملگر delete حذف شود :

Example

var fruits = ["Banana", "Orange", "Apple", "Mango"];

delete fruits[0];           // Changes the first element in fruits to undefined

Using delete may leave undefined holes in the array. Use pop() or shift() instead.

استفاده از عملگر delete ممکن است موجب ایجاد خانه های خالی در یک آرایه شود . به جای این عملگر از shift() و یا pop() استفاده کنید .

Splicing an Array

Splice کردن یک آرایه

The splice() method can be used to add new items to an array:

می توان از متد splice() برای اضافه کردن آیتم های جدید به یک آرایه استفاده کرد :

Example

var fruits = [“Banana”, “Orange”, “Apple”, “Mango”];

fruits.splice(2, 0, “Lemon”, “Kiwi”);

The first parameter (2) defines the position where new elements should be added (spliced in).

پارامتر اول ( 2) موقعیت محلی را که عنصر جدید باید اضافه (پیوند بخورد) شود را تعریف می کند .

The second parameter (0) defines how many elements should be removed.

پارامتر دوم (0) مشخص می کند چه تعداد از عناصر می بایست حذف شوند .

The rest of the parameters (“Lemon” , “Kiwi”) define the new elements to be added.

بقیه پارامتر ها ("kiwi"، "lemon")  عنصر جدیدی را که می بایست اضافه شود را تعریف می کند .

The splice() method returns an array with the deleted items:

متد splice() آرایه ای با عناصر حذف شده را برمیگرداند :

Example

var fruits = ["Banana", "Orange", "Apple", "Mango"];

fruits.splice(2, 2, "Lemon", "Kiwi");

Using splice() to Remove Elements

استفاده از متد splice() برای حذف کردن عناصر

With clever parameter setting, you can use splice() to remove elements without leaving "holes" in the array:

با تنظیم صحیح پارامترهای متد ، شما می توانید از متد splice() برای حذف  عناصر آرایه استفاده کنید بدون اینکه خانه های خالی در آرایه مد نظر شما باقی بماند :

Example

var fruits = ["Banana", "Orange", "Apple", "Mango"];

fruits.splice(0, 1);        // Removes the first element of fruits

The first parameter (0) defines the position where new elements should be added (spliced in).

پارامتر اول ( 0) موقعیت محلی را که عنصر جدید باید اضافه (پیوند بخورد) شود را تعریف می کند .

The second parameter (1) defines how many elements should be removed.

پارامتر دوم (1) مشخص می کند چه تعداد از عناصر می بایست حذف شوند .

The rest of the parameters are omitted. No new elements will be added.

سایر پارامتر ها مقدار دهی نشدند . عنصر جدیدی اضافه نخواهد شد .

Merging (Concatenating) Arrays

Merge کردن یا یکی کردن آرایه ها

The concat() method creates a new array by merging (concatenating) existing arrays:

متد concat() یک آرایه جدید را با merge کردن یا یکی کردن آرایه های موجود می سازد :

Example (Merging Two Arrays)

var myGirls = ["Cecilie", "Lone"];

var myBoys = ["Emil", "Tobias", "Linus"];

var myChildren = myGirls.concat(myBoys);   // Concatenates (joins) myGirls and myBoys

The concat() method does not change the existing arrays. It always returns a new array.

متد concat() آرایه اصلی را تغییر نمی دهد . بلکه همیشه یک آرایه جدید را باز میگرداند .

The concat() method can take any number of array arguments:

متد concat() می تواند هر تعدادی از آرایه ها را به عنوان آرگومان دریافت کند :

Example (Merging Three Arrays)

var arr1 = ["Cecilie", "Lone"];

var arr2 = ["Emil", "Tobias", "Linus"];

var arr3 = ["Robin", "Morgan"];

var myChildren = arr1.concat(arr2, arr3);   // Concatenates arr1 with arr2 and arr3

The concat() method can also take values as arguments:

متد concat() می تواند مقادیری را هم به عنوان آرگومان قبول کند :

Example (Merging an Array with Values)

var arr1 = ["Cecilie", "Lone"];

var myChildren = arr1.concat(["Emil", "Tobias", "Linus"]); 

Slicing an Array

Slice کردن یک آرایه

The slice() method slices out a piece of an array into a new array.

متد slice() بخشی از یک آرایه را درون یک آرایه جدید جدا یا Slice می کند .

This example slices out a part of an array starting from array element 1 ("Orange"):

مثال زیر بخشی از آرایه را که از عنصر اول ("orange")  شروع می شود را جدا یا slice می کند .

Example

var fruits = ["Banana", "Orange", "Lemon", "Apple", "Mango"];

var citrus = fruits.slice(1);

The slice() method creates a new array. It does not remove any elements from the source array.

متد slice() یک آرایه جدید می سازد . این متد هیچ یک از عناصر آرایه اصلی را پاک نمی کند .

This example slices out a part of an array starting from array element 3 ("Apple"):

مثال زیر بخشی از آرایه را که از عنصر سوم ("Apple")  شروع می شود را جدا یا slice می کند .

Example

var fruits = ["Banana", "Orange", "Lemon", "Apple", "Mango"];

var citrus = fruits.slice(3);

The slice() method can take two arguments like slice(1, 3).

متد slice() می تواند دو پارامتر ورودی همانند slice(1,2) داشته باشد .

The method then selects elements from the start argument, and up to (but not including) the end argument.

سپس متد عناصر را از نقطه آرگومان شروع به بعد ( اما خود عنصر آخر را شامل نمی شود ) تا عنصر آخر را انتخاب می کند .

Example

var fruits = ["Banana", "Orange", "Lemon", "Apple", "Mango"];

var citrus = fruits.slice(1, 3);

If the end argument is omitted, like in the first examples, the slice() method slices out the rest of the array.

اگر آرگومان آخر را ننویسیم ، همانند مثال اول ، متد slice() ادامه عناصر آرایه را Slice یا جدا می کند .

Example

var fruits = ["Banana", "Orange", "Lemon", "Apple", "Mango"];

var citrus = fruits.slice(2);

Automatic toString()

متد toString() خودکار

JavaScript automatically converts an array to a comma separated string when a primitive value is expected.

زمانی که از متد toString() استفاده نکنیم ، جاوا اسکریپت به صورت خودکار یک آرایه را به یک رشته متنی که به وسیله ویرگول از یک دیگر جدا شده اند تبدیل می کند.

This is always the case when you try to output an array.

این امر همیشه زمانی که شما می خواهید یک آرایه را به عنوان خروجی داشته باشید ، صدق می کند .

These two examples will produce the same result:

دو مثال زیر نتیجه یکسانی خواهند داشت :

Example

var fruits = ["Banana", "Orange", "Apple", "Mango"];

document.getElementById("demo").innerHTML = fruits.toString();

Example

var fruits = ["Banana", "Orange", "Apple", "Mango"];

document.getElementById("demo").innerHTML = fruits;

All JavaScript objects have a toString() method.

تمام اشیا یا object ها در جاوا اسکریپت متد toString() را دارند .

Finding Max and Min Values in an Array

پیدا کردن بیشترین و کمترین مقدار در یک آرایه

There are no built-in functions for finding the highest or lowest value in a JavaScript array.

هیچ تابع پیشفرضی در جاوا اسکریپت برای پیدا کردن بیشترین و یا کمترین مقدار در یک آرایه وجود ندارد .

You will learn how you solve this problem in the next chapter of this tutorial.

شما در فصلهای آینده یاد خواهید گرفت که چگونه این مشکل را حل کنید.

Sorting Arrays

مرتب سازی آرایه ها

Sorting arrays are covered in the next chapter of this tutorial.

مرتب کردن آرایه ها در فصل بعدی این آموزش ، توضیح داده شده اند .

Complete Array Reference

مرجع کامل آرایه جاوا اسکریپت

For a complete reference, go to our Complete JavaScript Array Reference.

برای مشاهده یک مرجع کامل در مورد آرایه ها در جاوا اسکریپت ، میتوانید مقاله ما تحت عنوان مرجع کامل آرایه ها در جاوا اسکریپت را مشاهده کنید .

The reference contains descriptions and examples of all Array properties and methods.

این مرجع شامل توضیحات و مثالهایی از تمام ویژگی های آرایه و متدهای آن است .