متدهای تنظیم زمان و تاریخ در جاوااسکریپت

از ویکی کد
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

https://www.w3schools.com/js/js_date_methods_set.asp

JavaScript Set Date Methods

متدهای تنظیم زمان و تاریخ در جاوا اسکریپت

Set Date methods let you set date values (years, months, days, hours, minutes, seconds, milliseconds) for a Date Object.

متدهای تنظیم زمان و تاریخ به شما اجازه می دهد که مقادیر زمان و تاریخ ( سال ، ماه ، روز ، دقیقه ، ثانیه ، میلی ثانیه ) را برای یک شی تاریخ و زمان تنظیم کنید .

Set Date Methods

متد های تنظیم کردن تاریخ و زمان

Set Date methods are used for setting a part of a date:

متد های تنظیم تاریخ و زمان برای تنظیم کردن بخشی از یک تاریخ و زمان استفاده می شوند :

متد توضیحات
setDate() شماره روز را به صورت یک عدد تنظیم می کند . (31-1)
setFullYear() شماره سال ( به همراه ماه و روز ) را تنظیم می کند.
setHours() ساعت را به صورت یک عدد تنظیم می کند . (23-0)
setMilliseconds() میلی ثانیه را به صورت یک عدد تنظیم می کند . (999-0)
setMinutes() دقیقه را به صورت یک عدد تنظیم می کند . (59-0)
setMonth() شماره ماه را به صورت یک عدد تنظیم می کند.(11-0)
setSeconds() ثانیه را به صورت یک عدد تنظیم می کند . (59-0)
setTime() زمان را به صورت میلی ثانیه از تاریخ یک ژانویه 1970 تنظیم می کند .

The setFullYear() Method

متد setFullYear()

The setFullYear() method sets the year of a date object. In this example to 2020:

متد setFullYear() شماره سال یک شی از نوع تاریخ و زمان را تنظیم می کند . در مثال زیر مقدار 2020 برای شماره سال  یک شی از نوع تاریخ و زمان تنظیم شده است :

Example

<script>

var d = new Date();

d.setFullYear(2020);

document.getElementById("demo").innerHTML = d;

</script>

The setFullYear() method can optionally set month and day:

متد setFullYear() را نیز دارد که شماره ماه و روز را نیز تنظیم کند :

Example

<script>

var d = new Date();

d.setFullYear(2020, 11, 3);

document.getElementById("demo").innerHTML = d;

</script>

The setMonth() Method

متد setMonth()

The setMonth() method sets the month of a date object (0-11):

متد setMonth() شماره ماه یک شی از نوع تاریخ و زمان را تنظیم می کند (11-0) :

Example

<script>

var d = new Date();

d.setMonth(11);

document.getElementById("demo").innerHTML = d;

</script>

The setDate() Method

متد setDate()

The setDate() method sets the day of a date object (1-31):

متد setDate() شماره روز یک شی از نوع تاریخ و زمان را تنظیم می کند (31-1):

Example

<script>

var d = new Date();

d.setDate(15);

document.getElementById("demo").innerHTML = d;

</script>

The setDate() method can also be used to add days to a date:

به وسیله متد setDate() می توان به یک تاریخ چند روز اضافه کرد :

Example

<script>

var d = new Date();

d.setDate(d.getDate() + 50);

document.getElementById("demo").innerHTML = d;

</script>

If adding days shifts the month or year, the changes are handled automatically by the Date object.

اگر اضافه کردن روز به تاریخ موجب تغییر شماره ماه و یا سال شود ، تغییرات تاریخ به صورت خودکار توسط شی از نوع تاریخ و زمان مدیریت می شود.

The setHours() Method

متد setHours()

The setHours() method sets the hours of a date object (0-23):

متد setHours() ساعت یک شی تاریخ و زمان را تنظیم می کند (23-0) :

Example

<script>

var d = new Date();

d.setHours(22);

document.getElementById("demo").innerHTML = d;

</script>

The setMinutes() Method

متد setMinutes()

The setMinutes() method sets the minutes of a date object (0-59):

متد setMinutes() دقیقه یک شی تاریخ و زمان را تنظیم می کند (59-0):

Example

<script>

var d = new Date();

d.setMinutes(30);

document.getElementById("demo").innerHTML = d;

</script>

The setSeconds() Method

متد setSeconds()

The setSeconds() method sets the seconds of a date object (0-59):

متد setSeconds() ثانیه یک شی از نوع تاریخ و زمان را تنظیم می کند (59-0):

Example

<script>

var d = new Date();

d.setSeconds(30);

document.getElementById("demo").innerHTML = d;

</script>

Compare Dates

مقایسه تاریخ و زمانها

Dates can easily be compared.

تاریخ ها و زمانها را به راحتی می توان مقایسه کرد.

The following example compares today's date with January 14, 2100:

مثال زیر ، تاریخ امروز را با 14 ژانویه سال 2100 مقایسه می کند :

Example

var today, someday, text;

today = new Date();

someday = new Date();

someday.setFullYear(2100, 0, 14);


if (someday > today) {

  text = "Today is before January 14, 2100.";

} else {

  text = "Today is after January 14, 2100.";

}

document.getElementById("demo").innerHTML = text;

JavaScript counts months from 0 to 11. January is 0. December is 11.

جاوا اسکریپت شمارش ماه ها را از صفر تا یازده انجام می دهد . ماه ژانویه عدد صفر است . ماه دسامبر عدد یازده است .

Complete JavaScript Date Reference

مرجع کامل تاریخ و زمان در جاوا اسکریپت

For a complete reference, go to our Complete JavaScript Date Reference.

برای مشاهده یک مرجع کامل ، شما می توانید به مقاله ما تحت عنوان مرجع کامل تاریخ و زمان در جاوا اسکریپت مراجعه کنید.

The reference contains descriptions and examples of all Date properties and methods.

مرجع شامل توضیحات و مثالهایی از تمام ویژگی ها و متد های تاریخ و زمان می شود .