متدهای دریافت تاریخ و زمان در جاوااسکریپت

از ویکی کد
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

https://www.w3schools.com/js/js_date_methods.asp

JavaScript Get Date Methods

متد های دریافت تاریخ و زمان در جاوااسکریپت

These methods can be used for getting information from a date object:

از متد های زیر می توان برای دریافت اطلاعات از یک شیءتاریخ و زمان استفاده کرد :

متد توضیحات
getFullYear() تاریخ را به صورت کامل (چهار رقم) دریافت می کند. YYYY
getMonth() ماه را به صورت یک عدد دریافت می کند.(0 تا 11)
getDate() روز را همانند یک عدد دریافت می کند . (1 تا 31)
getHours() ساعت را دریافت می کند . (0 تا 23)
getMinutes() دقیقه را دریافت می کند (0 تا 59)
getSeconds() ثانیه را دریافت می کند . (0 تا 59)
getMilliseconds() میلی ثانیه را دریافت می کند . (0 تا 999)
getTime() زمان را (به صورت میلی ثانیه از یک ژانویه سال 1970) دریافت می کند .
getDay() روز هفته را به صورت یک عدد دریافت می کند . (0 تا 6)
Date.now() زمان حال را دریافت می کند . ECMAScript 5

The getTime() Method

متد getTime()

The getTime() method returns the number of milliseconds since January 1, 1970:

متد getTime() زمان را به صورت میلی ثانیه از تاریخ یک ژانویه سال 1970 باز می گرداند :

Example

var d = new Date();

document.getElementById("demo").innerHTML = d.getTime();

The getFullYear() Method

متد getFullYear()

The getFullYear() method returns the year of a date as a four digit number:

متد getFullYear() عدد سال را به صورت عددی چهاررقمی برمی گرداند :

Example

var d = new Date();

document.getElementById("demo").innerHTML = d.getFullYear();

The getMonth() Method

متد getMonth()

The getMonth() method returns the month of a date as a number (0-11):

متد getMonth  شماره ماه را به صورت یک عدد (0 تا 11) برمیگرداند :

Example

var d = new Date();

document.getElementById("demo").innerHTML = d.getMonth();

In JavaScript, the first month (January) is month number 0, so December returns month number 11.

در جاوااسکریپت  ، شماره ماه اول (ژانویه) صفر است ، بنابراین شماره ماه دسامبر یازده است .

You can use an array of names, and getMonth() to return the month as a name:

شما می توانید آرایه ای از نام ماه ها داشته باشید ، و از متد getMonth() برای بازگرداندن نام ماه استفاده کنید :

Example

var d = new Date();

var months = ["January", "February", "March", "April", "May", "June", "July", "August", "September", "October", "November", "December"];

document.getElementById("demo").innerHTML = months[d.getMonth()];

The getDate() Method

متد getDate

The getDate() method returns the day of a date as a number (1-31):

متد getDate شماره عدد روز  یک تاریخ را به صورت عددی ( 1 تا 31) برمیگرداند :

Example

var d = new Date();

document.getElementById("demo").innerHTML = d.getDate();

The getHours() Method

متد getHours()

The getHours() method returns the hours of a date as a number (0-23):

متد getHour() میزان ساعتهای یک تاریخ را به صورت یک عدد (0 تا 23) برمیگرداند :

Example

var d = new Date();

document.getElementById("demo").innerHTML = d.getHours();

The getMinutes() Method

متد getMinutes()

The getMinutes() method returns the minutes of a date as a number (0-59):

متد getMinutes() دقیقه یک تاریخ را به صورت یک عدد (0 تا 59) برمیگرداند :

Example

var d = new Date();

document.getElementById("demo").innerHTML = d.getMinutes();

The getSeconds() Method

متد getSeconds()

The getSeconds() method returns the seconds of a date as a number (0-59):

متد getSeconds مقدار ثانیه ی یک تاریخ را به صورت یک عدد (0 تا 59) برمیگرداند :

Example

var d = new Date();

document.getElementById("demo").innerHTML = d.getSeconds();

The getMilliseconds() Method

متد getMilliseconds()

The getMilliseconds() method returns the milliseconds of a date as a number (0-999):

متد getMilliseconds() مقدار میلی ثانیه یک تاریخ را به صورت عددی (0 تا 999) برمیگرداند :

Example

var d = new Date();

document.getElementById("demo").innerHTML = d.getMilliseconds();

The getDay() Method

متد getDay()

The getDay() method returns the weekday of a date as a number (0-6):

متد getDay() شماره روز هفته را به صورت یک عدد (0 تا 6) برمیگرداند :

Example

var d = new Date();

document.getElementById("demo").innerHTML = d.getDay();

In JavaScript, the first day of the week (0) means "Sunday", even if some countries in the world consider the first day of the week to be "Monday"

در جاوااسکریپت  ، روز اول هفته (0) به معنای روز شنبه است ، با اینکه در برخی از کشورهای دنیا روز اول هفته روز دوشنبه است.

You can use an array of names, and getDay() to return the weekday as a name:

شما می توانید از یک آرایه که نام های روزها درون آن قرار دارد ، و با استفاده از متد getDay() برای بازگرداندن نام روز استفاده کنید :

Example

var d = new Date();

var days = ["Sunday", "Monday", "Tuesday", "Wednesday", "Thursday", "Friday", "Saturday"];

document.getElementById("demo").innerHTML = days[d.getDay()];

UTC Date Methods

متد های تاریخ و زمان utc

UTC date methods are used for working with UTC dates (Universal Time Zone dates):

متد های utc برای کار با تاریخ های بر حسب utc استفاده می شوند :

متد توضیحات
getUTCDate() همانند متد getDate() است با این تفاوت که تاریخ بر حسب utc را برمیگرداند .
getUTCDay() همانند متد getDay() است با این تفاوت که روز تاریخ برحسب utc را برمی گرداند .
getUTCFullYear() همانند متد getFullYear() است با این تفاوت که سال کامل تاریخ بر حسب utc را برمیگرداند.
getUTCHours() همانند متد getHours() است با این تفاوت که ساعت زمان بر حسب utc را برمیگرداند .
getUTCMilliseconds() همانند متد getMilliseconds() است با این تفاوت که میزان میلی ثانیه در زمان بر حسب utc را برمی گرداند .
getUTCMinutes() همانند متد  getMinutes() است با این تفاوت که دقیقه در زمان بر حسب utc را برمیگرداند .
getUTCMonth() همانند متد getMonth() است با این تفاوت که شماره ماه تاریخ بر حسب utc را برمیگرداند .
getUTCSeconds() همانند متد getSeconds است با این تفاوت که ثانیه زمان بر حسب utc را برمیگرداند.

Complete JavaScript Date Reference

مرجع کامل تاریخ و زمان در جاوااسکریپت

For a complete reference, go to our Complete JavaScript Date Reference.

برای مشاهده مرجع کاملی درمورد تاریخ و زمان در جاوااسکریپت  می توانید مقاله ما را تحت عنوان مرجع کامل تاریخ و زمان در جاوااسکریپت  را بخوانید .

The reference contains descriptions and examples of all Date properties and methods.

مرجع شامل توضیحات و مثالهایی از تمامی ویژگی ها و متدهای تاریخ و زمان در جاوااسکریپت  است .