تفاوت میان نسخه‌های «JavaScript:متدهای پیمایش آرایه در جاوااسکریپت»

از ویکی کد
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی « <nowiki>https://www.w3schools.com/js/js_array_iteration.asp</nowiki> Array iteration methods operate on every array item. متد های...» ایجاد کرد)
 
سطر ۱: سطر ۱:
 
 
 
<nowiki>https://www.w3schools.com/js/js_array_iteration.asp</nowiki>
 
<nowiki>https://www.w3schools.com/js/js_array_iteration.asp</nowiki>
  
 
Array iteration methods operate on every array item.
 
Array iteration methods operate on every array item.
  
متد های پیمایش آرایه بر روی هر یک از آیتم های آرایه عمل می کنند .
+
متدهای پیمایش آرایه بر روی هر یک از آیتم‌های آرایه عمل می‌کنند.
  
 
== Array.forEach() ==
 
== Array.forEach() ==
سطر ۱۲: سطر ۱۰:
 
The <code>forEach()</code> method calls a function (a callback function) once for each array element.
 
The <code>forEach()</code> method calls a function (a callback function) once for each array element.
  
متد forEach یک تابع را برای هر یک از عناصر آرایه فراخوانی می کند .
+
متد forEach یک تابع را برای هر یک از عناصر آرایه فراخوانی می‌کند.
  
 
=== Example ===
 
=== Example ===
 
var txt = "";
 
var txt = "";
  
var numbers = [45, 4, 9, 16, 25];
+
var numbers = [۴۵, ۴, ۹, ۱۶, ۲۵];
  
 
numbers.forEach(myFunction);
 
numbers.forEach(myFunction);
 
  
 
function myFunction(value, index, array) {
 
function myFunction(value, index, array) {
  
  txt = txt + value + "<nowiki><br></nowiki>";  
+
txt = txt + value + "<nowiki>{{سخ}}</nowiki>";
  
 
}
 
}
سطر ۳۰: سطر ۲۷:
 
Note that the function takes 3 arguments:
 
Note that the function takes 3 arguments:
  
توجه داشته باشید که تابع سه آرگومان دارد :
+
توجه داشته باشید که تابع سه آرگومان دارد:
 
 
 
* The item value
 
* The item value
  
 
مقدار عنصر
 
مقدار عنصر
 
+
* The item index
* The item index  
 
  
 
اندیس عنصر
 
اندیس عنصر
 
 
* The array itself
 
* The array itself
  
سطر ۴۶: سطر ۴۰:
 
The example above uses only the value parameter. The example can be rewritten to:
 
The example above uses only the value parameter. The example can be rewritten to:
  
مثال بالا تنها از پارامتر value استفاده می کند . این مثال رامی توانیم به صورت زیر بازنویسی کنیم:
+
مثال بالا تنها از پارامتر value استفاده می‌کند. این مثال رامی توانیم به صورت زیر بازنویسی کنیم:
  
 
=== Example ===
 
=== Example ===
 
var txt = "";
 
var txt = "";
  
var numbers = [45, 4, 9, 16, 25];
+
var numbers = [۴۵, ۴, ۹, ۱۶, ۲۵];
  
 
numbers.forEach(myFunction);
 
numbers.forEach(myFunction);
 
  
 
function myFunction(value) {
 
function myFunction(value) {
  
  txt = txt + value + "<nowiki><br></nowiki>";  
+
txt = txt + value + "<nowiki>{{سخ}}</nowiki>";
  
 
}
 
}
سطر ۶۴: سطر ۵۷:
 
<code>Array.forEach()</code> is supported in all browsers except Internet Explorer 8 or earlier:
 
<code>Array.forEach()</code> is supported in all browsers except Internet Explorer 8 or earlier:
  
متد Array.forEach() در تمامی مرورگرها جز مرورگر اینترنت اکسپلور ورژن هشت و یا قدیمی تر پشتیبانی می شود .
+
متد Array.forEach() در تمامی مرورگرها جز مرورگر اینترنت اکسپلور ورژن هشت یا قدیمی تر پشتیبانی می‌شود.
 
{| class="wikitable"
 
{| class="wikitable"
 
|کروم
 
|کروم
سطر ۷۳: سطر ۶۶:
 
|-
 
|-
 
|بله
 
|بله
|9.0
+
|۹٫۰
 
|بله
 
|بله
 
|بله
 
|بله
سطر ۸۴: سطر ۷۷:
 
The <code>map()</code> method creates a new array by performing a function on each array element.
 
The <code>map()</code> method creates a new array by performing a function on each array element.
  
متد map یک آرایه جدید با قابلیت اجرای یک تابع روی هر عنصر آرایه ایجاد می کند .
+
متد map یک آرایه جدید با قابلیت اجرای یک تابع روی هر عنصر آرایه ایجاد می‌کند.
  
 
The <code>map()</code> method does not execute the function for array elements without values.
 
The <code>map()</code> method does not execute the function for array elements without values.
  
متد map() تابع را بدون مقدار برای هر عنصر آرایه اجرا نمی کند .  
+
متد map() تابع را بدون مقدار برای هر عنصر آرایه اجرا نمی‌کند.
  
 
The <code>map()</code> method does not change the original array.
 
The <code>map()</code> method does not change the original array.
  
متد map() آرایه اصلی را تغییر نمی دهد .
+
متد map() آرایه اصلی را تغییر نمی‌دهد.
  
This example multiplies each array value by 2:  
+
This example multiplies each array value by 2:
  
مثال زیر ، هر عنصر آرایه را در عدد 2 ضرب می کند :
+
مثال زیر، هر عنصر آرایه را در عدد ۲ ضرب می‌کند:
  
 
=== Example ===
 
=== Example ===
var numbers1 = [45, 4, 9, 16, 25];
+
var numbers1 = [۴۵, ۴, ۹, ۱۶, ۲۵];
  
 
var numbers2 = numbers1.map(myFunction);
 
var numbers2 = numbers1.map(myFunction);
 
  
 
function myFunction(value, index, array) {
 
function myFunction(value, index, array) {
  
  return value * 2;
+
return value * ۲;
  
 
}
 
}
سطر ۱۱۲: سطر ۱۰۴:
 
Note that the function takes 3 arguments:
 
Note that the function takes 3 arguments:
  
توجه داشته باشید که تابع سه آرگومان ورودی دارد :
+
توجه داشته باشید که تابع سه آرگومان ورودی دارد:
 
 
 
* The item value
 
* The item value
  
مقدار عنصر  
+
مقدار عنصر
 
+
* The item index
* The item index  
 
 
 
اندیس عنصر
 
  
 +
اندیس عنصر
 
* The array itself
 
* The array itself
  
سطر ۱۲۸: سطر ۱۱۷:
 
When a callback function uses only the value parameter, the index and array parameters can be omitted:
 
When a callback function uses only the value parameter, the index and array parameters can be omitted:
  
زمانی که تابع ما فقط از آرگومان مقدار استفاده می کند ، اندیس و پارامتر آرایه می توانند نوشته نشوند :
+
زمانی که تابع ما فقط از آرگومان مقدار استفاده می‌کند، اندیس و پارامتر آرایه می‌توانند نوشته نشوند:
  
 
=== Example ===
 
=== Example ===
var numbers1 = [45, 4, 9, 16, 25];
+
var numbers1 = [۴۵, ۴, ۹, ۱۶, ۲۵];
  
 
var numbers2 = numbers1.map(myFunction);
 
var numbers2 = numbers1.map(myFunction);
 
  
 
function myFunction(value) {
 
function myFunction(value) {
  
  return value * 2;
+
return value * ۲;
  
 
}
 
}
سطر ۱۴۴: سطر ۱۳۲:
 
<code>Array.map()</code> is supported in all browsers except Internet Explorer 8 or earlier.
 
<code>Array.map()</code> is supported in all browsers except Internet Explorer 8 or earlier.
  
متد Array.map() در تمامی مرورگرها جز مرورگر اینترنت اکسپلور ورژن هشت و یا قدیمی تر پشتیبانی می شود .
+
متد Array.map() در تمامی مرورگرها جز مرورگر اینترنت اکسپلور ورژن هشت یا قدیمی تر پشتیبانی می‌شود.
 
{| class="wikitable"
 
{| class="wikitable"
 
|کروم
 
|کروم
سطر ۱۵۳: سطر ۱۴۱:
 
|-
 
|-
 
|بله
 
|بله
|9.0
+
|۹٫۰
 
|بله
 
|بله
 
|بله
 
|بله
سطر ۱۶۴: سطر ۱۵۲:
 
The <code>filter()</code> method creates a new array with array elements that passes a test.
 
The <code>filter()</code> method creates a new array with array elements that passes a test.
  
متد filter() یک آرایه جدید را با عناصر آرایه با یک شرط ایجاد می کند .  
+
متد filter() یک آرایه جدید را با عناصر آرایه با یک شرط ایجاد می‌کند.
  
 
This example creates a new array from elements with a value larger than 18:
 
This example creates a new array from elements with a value larger than 18:
  
مثال زیر یک آرایه جدید از عناصری که مقدار آنها از 18 بیشتر است را میسازد :
+
مثال زیر یک آرایه جدید از عناصری که مقدار آنها از ۱۸ بیشتر است را می‌سازد:
  
 
=== Example ===
 
=== Example ===
var numbers = [45, 4, 9, 16, 25];
+
var numbers = [۴۵, ۴, ۹, ۱۶, ۲۵];
  
 
var over18 = numbers.filter(myFunction);
 
var over18 = numbers.filter(myFunction);
 
  
 
function myFunction(value, index, array) {
 
function myFunction(value, index, array) {
  
 return value > 18;
+
return value > 18;
  
}  
+
}
  
 
Note that the function takes 3 arguments:
 
Note that the function takes 3 arguments:
  
توجه داشته باشید که تابع سه آرگومان ورودی دارد :
+
توجه داشته باشید که تابع سه آرگومان ورودی دارد:
 
 
 
* The item value
 
* The item value
  
مقدار عنصر  
+
مقدار عنصر
 
+
* The item index
* The item index  
 
 
 
اندیس عنصر
 
  
 +
اندیس عنصر
 
* The array itself
 
* The array itself
  
سطر ۲۰۰: سطر ۱۸۴:
 
In the example above, the callback function does not use the index and array parameters, so they can be omitted:
 
In the example above, the callback function does not use the index and array parameters, so they can be omitted:
  
در مثال بالا ، تابع ما از اندیس و پارامتر آرایه استفاده نمی کند ، پس می توان این آرگومانها را ننوشت :
+
در مثال بالا، تابع ما از اندیس و پارامتر آرایه استفاده نمی‌کند، پس می‌توان این آرگومانها را ننوشت:
  
 
=== Example ===
 
=== Example ===
var numbers = [45, 4, 9, 16, 25];
+
var numbers = [۴۵, ۴, ۹, ۱۶, ۲۵];
  
 
var over18 = numbers.filter(myFunction);
 
var over18 = numbers.filter(myFunction);
 
  
 
function myFunction(value) {
 
function myFunction(value) {
  
 return value > 18;
+
return value > 18;
  
}  
+
}
  
 
<code>Array.filter()</code> is supported in all browsers except Internet Explorer 8 or earlier.
 
<code>Array.filter()</code> is supported in all browsers except Internet Explorer 8 or earlier.
  
متد <code>Array.filter()</code>   در تمامی مرورگرها جز مرورگر اینترنت اکسپلور ورژن هشت و یا قدیمی تر پشتیبانی می شود .
+
متد <code>Array.filter()</code> در تمامی مرورگرها جز مرورگر اینترنت اکسپلور ورژن هشت یا قدیمی تر پشتیبانی می‌شود.
 
{| class="wikitable"
 
{| class="wikitable"
 
|کروم
 
|کروم
سطر ۲۲۵: سطر ۲۰۸:
 
|-
 
|-
 
|بله
 
|بله
|9.0
+
|۹٫۰
 
|بله
 
|بله
 
|بله
 
|بله
سطر ۲۳۶: سطر ۲۱۹:
 
The <code>reduce()</code> method runs a function on each array element to produce (reduce it to) a single value.
 
The <code>reduce()</code> method runs a function on each array element to produce (reduce it to) a single value.
  
متد reduce  یک تابع را بر روی هر عنصر از آرایه اجرا می کند تا آن را به یک تک مقدار (ساده کند ) تبدیل کند .  
+
متد reduce یک تابع را بر روی هر عنصر از آرایه اجرا می‌کند تا آن را به یک تک مقدار (ساده کند) تبدیل کند.
  
 
The <code>reduce()</code> method works from left-to-right in the array. See also <code>reduceRight()</code>.
 
The <code>reduce()</code> method works from left-to-right in the array. See also <code>reduceRight()</code>.
  
متد reduce() از سمت چپ به راست در آرایه کار می کنید . شما می توانید کاربرد متد reduceRight() را هم ببینید.  
+
متد reduce() از سمت چپ به راست در آرایه کار می‌کنید. شما می‌توانید کاربرد متد reduceRight() را هم ببینید.
  
 
The <code>reduce()</code> method does not reduce the original array.
 
The <code>reduce()</code> method does not reduce the original array.
  
متد reduce() تابع اصلی را ساده نمی کند .  
+
متد reduce() تابع اصلی را ساده نمی‌کند.
  
 
This example finds the sum of all numbers in an array:
 
This example finds the sum of all numbers in an array:
  
مثال زیر ، مجموع تمامی عدد درون آرایه را پیدا می کند :
+
مثال زیر، مجموع تمامی عدد درون آرایه را پیدا می‌کند:
  
 
=== Example ===
 
=== Example ===
var numbers1 = [45, 4, 9, 16, 25];
+
var numbers1 = [۴۵, ۴, ۹, ۱۶, ۲۵];
  
 
var sum = numbers1.reduce(myFunction);
 
var sum = numbers1.reduce(myFunction);
 
  
 
function myFunction(total, value, index, array) {
 
function myFunction(total, value, index, array) {
  
  return total + value;
+
return total + value;
  
}  
+
}
  
 
Note that the function takes 4 arguments:
 
Note that the function takes 4 arguments:
  
توجه داشته باشید که این تابع 4 آرگومان دارد :
+
توجه داشته باشید که این تابع ۴ آرگومان دارد:
  
·  The total (the initial value / previously returned value)
+
· The total (the initial value / previously returned value)
  
مجموع ( مقدار اصلی ، مقدار بازگشتی قبلی )
+
مجموع (مقدار اصلی، مقدار بازگشتی قبلی)
  
·  The item value
+
· The item value
  
 
مقدار عنصر
 
مقدار عنصر
  
·  The item index
+
· The item index
  
اندیس عنصر  
+
اندیس عنصر
  
·  The array itself
+
· The array itself
  
خود آرایه  
+
خود آرایه
  
 
The example above does not use the index and array parameters. It can be rewritten to:
 
The example above does not use the index and array parameters. It can be rewritten to:
  
مثال بالا از اندیس و پارامتر آرایه استفاده نمی کند . این مثال را می توان به صورت زیر بازنویسی کرد :
+
مثال بالا از اندیس و پارامتر آرایه استفاده نمی‌کند. این مثال را می‌توان به صورت زیر بازنویسی کرد:
  
 
=== Example ===
 
=== Example ===
var numbers1 = [45, 4, 9, 16, 25];
+
var numbers1 = [۴۵, ۴, ۹, ۱۶, ۲۵];
  
 
var sum = numbers1.reduce(myFunction);
 
var sum = numbers1.reduce(myFunction);
 
  
 
function myFunction(total, value) {
 
function myFunction(total, value) {
  
  return total + value;
+
return total + value;
  
}  
+
}
  
 
The <code>reduce()</code> method can accept an initial value:
 
The <code>reduce()</code> method can accept an initial value:
  
متد reduce() می تواند یک مقدار اصلی یا initial را به عنوان پارامتر ورودی قبول کند :
+
متد reduce() می‌تواند یک مقدار اصلی یا initial را به عنوان پارامتر ورودی قبول کند:
  
 
=== Example ===
 
=== Example ===
var numbers1 = [45, 4, 9, 16, 25];
+
var numbers1 = [۴۵, ۴, ۹, ۱۶, ۲۵];
  
 
var sum = numbers1.reduce(myFunction, 100);
 
var sum = numbers1.reduce(myFunction, 100);
 
  
 
function myFunction(total, value) {
 
function myFunction(total, value) {
  
 return total + value;
+
return total + value;
  
}  
+
}
  
 
<code>Array.reduce()</code> is supported in all browsers except Internet Explorer 8 or earlier.
 
<code>Array.reduce()</code> is supported in all browsers except Internet Explorer 8 or earlier.
  
متد Array.reduce() در تمامی مرورگرها به جز اینترنت اکسپلور ورژن 8 و یا ورژن های قدیمی تر پشتیبانی می شود .
+
متد Array.reduce() در تمامی مرورگرها به جز اینترنت اکسپلور ورژن ۸ یا ورژن‌های قدیمی تر پشتیبانی می‌شود.
 
{| class="wikitable"
 
{| class="wikitable"
 
|کروم
 
|کروم
سطر ۳۲۵: سطر ۳۰۵:
 
|-
 
|-
 
|بله
 
|بله
|9.0
+
|۹٫۰
 
|بله
 
|بله
 
|بله
 
|بله
سطر ۳۳۶: سطر ۳۱۶:
 
The <code>reduceRight()</code> method runs a function on each array element to produce (reduce it to) a single value.
 
The <code>reduceRight()</code> method runs a function on each array element to produce (reduce it to) a single value.
  
متد reduceRight یک تابع را بر روی هر یک از عناصر آرایه اجرا می کند تا آنها را (ساده) به یک تک مقداری تبدیل کند .
+
متد reduceRight یک تابع را بر روی هر یک از عناصر آرایه اجرا می‌کند تا آنها را (ساده) به یک تک مقداری تبدیل کند.
  
 
The <code>reduceRight()</code> works from right-to-left in the array. See also <code>reduce()</code>.
 
The <code>reduceRight()</code> works from right-to-left in the array. See also <code>reduce()</code>.
  
متد reduceRight() از سمت راست به چپ در آرایه کار می کند . شما می توانید کارآیی متد reduce() را هم ببینید .
+
متد reduceRight() از سمت راست به چپ در آرایه کار می‌کند. شما می‌توانید کارایی متد reduce() را هم ببینید.
  
 
The <code>reduceRight()</code> method does not reduce the original array.
 
The <code>reduceRight()</code> method does not reduce the original array.
  
متد reduceRight() تابع اصلی را (ساده) یا تبدیل نمی کند .  
+
متد reduceRight() تابع اصلی را (ساده) یا تبدیل نمی‌کند.
  
 
This example finds the sum of all numbers in an array:
 
This example finds the sum of all numbers in an array:
  
این مثال مجموع تمامی اعداد موجود در یک آرایه را پیدا می کند :
+
این مثال مجموع تمامی اعداد موجود در یک آرایه را پیدا می‌کند:
  
 
=== Example ===
 
=== Example ===
var numbers1 = [45, 4, 9, 16, 25];
+
var numbers1 = [۴۵, ۴, ۹, ۱۶, ۲۵];
  
 
var sum = numbers1.reduceRight(myFunction);
 
var sum = numbers1.reduceRight(myFunction);
 
  
 
function myFunction(total, value, index, array) {
 
function myFunction(total, value, index, array) {
  
  return total + value;
+
return total + value;
  
}  
+
}
  
 
Note that the function takes 4 arguments:
 
Note that the function takes 4 arguments:
  
توجه داشته باشید که این تابع 4 آرگومان دارد :
+
توجه داشته باشید که این تابع ۴ آرگومان دارد:
  
·  The total (the initial value / previously returned value)
+
· The total (the initial value / previously returned value)
  
مجموع ( مقدار اصلی ، مقدار بازگشتی قبلی )
+
مجموع (مقدار اصلی، مقدار بازگشتی قبلی)
  
·  The item value
+
· The item value
  
 
مقدار عنصر
 
مقدار عنصر
  
·  The item index
+
· The item index
  
اندیس عنصر  
+
اندیس عنصر
  
·  The array itself
+
· The array itself
  
خود آرایه  
+
خود آرایه
  
 
The example above does not use the index and array parameters. It can be rewritten to:
 
The example above does not use the index and array parameters. It can be rewritten to:
  
مثال بالا از اندیس و پارامتر آرایه استفاده نمی کند . این مثال را می توان به صورت زیر بازنویسی کرد :
+
مثال بالا از اندیس و پارامتر آرایه استفاده نمی‌کند. این مثال را می‌توان به صورت زیر بازنویسی کرد:
  
 
=== Example ===
 
=== Example ===
var numbers1 = [45, 4, 9, 16, 25];
+
var numbers1 = [۴۵, ۴, ۹, ۱۶, ۲۵];
  
 
var sum = numbers1.reduceRight(myFunction);
 
var sum = numbers1.reduceRight(myFunction);
 
  
 
function myFunction(total, value) {
 
function myFunction(total, value) {
  
 return total + value;
+
return total + value;
  
}  
+
}
  
 
<code>Array.reduceRight()</code> is supported in all browsers except Internet Explorer 8 or earlier.
 
<code>Array.reduceRight()</code> is supported in all browsers except Internet Explorer 8 or earlier.
  
متد Array.reduceRight() در تمامی مرورگرها به جز اینترنت اکسپلور به جز ورژن هشت و ورژنهای قدیمی تر پشتیبانی می شود .
+
متد Array.reduceRight() در تمامی مرورگرها به جز اینترنت اکسپلور به جز ورژن هشت و ورژنهای قدیمی تر پشتیبانی می‌شود.
 
{| class="wikitable"
 
{| class="wikitable"
 
|کروم
 
|کروم
سطر ۴۰۹: سطر ۳۸۷:
 
|-
 
|-
 
|بله
 
|بله
|9.0
+
|۹٫۰
 
|بله
 
|بله
 
|بله
 
|بله
سطر ۴۱۶: سطر ۳۹۴:
  
 
== Array.every() ==
 
== Array.every() ==
'''متد های Array.every()'''
+
'''متدهای Array.every()'''
  
 
The <code>every()</code> method check if all array values pass a test.
 
The <code>every()</code> method check if all array values pass a test.
  
متد every() وجود یک شرط را بر روی تمام عناصر یک آرایه بررسی می کند .
+
متد every() وجود یک شرط را بر روی تمام عناصر یک آرایه بررسی می‌کند.
  
 
This example check if all array values are larger than 18:
 
This example check if all array values are larger than 18:
  
این مثال بررسی می کند که آیا مقادیری بزرگتر از 18 درون عناصر آرایه وجود دارد :
+
این مثال بررسی می‌کند که آیا مقادیری بزرگتر از ۱۸ درون عناصر آرایه وجود دارد:
  
 
=== Example ===
 
=== Example ===
var numbers = [45, 4, 9, 16, 25];
+
var numbers = [۴۵, ۴, ۹, ۱۶, ۲۵];
  
 
var allOver18 = numbers.every(myFunction);
 
var allOver18 = numbers.every(myFunction);
 
  
 
function myFunction(value, index, array) {
 
function myFunction(value, index, array) {
  
  return value > 18;
+
return value > 18;
  
}  
+
}
  
 
Note that the function takes 3 arguments:
 
Note that the function takes 3 arguments:
  
توجه داشته باشید که این تابع سه آرگومان دارد :
+
توجه داشته باشید که این تابع سه آرگومان دارد:
  
·  The item value
+
· The item value
  
 
مقدار عنصر
 
مقدار عنصر
  
·  The item index
+
· The item index
  
اندیس عنصر  
+
اندیس عنصر
  
·  The array itself
+
· The array itself
  
خود آرایه  
+
خود آرایه
  
 
When a callback function uses the first parameter only (value), the other parameters can be omitted:
 
When a callback function uses the first parameter only (value), the other parameters can be omitted:
  
زمانی که تابع فراخوانی شده فقط از یک پارامتر (پارامتر مقدار یا Value) استفاده می کند ، سایر پارامتر ها می تواند نوشته نشود :
+
زمانی که تابع فراخوانی شده فقط از یک پارامتر (پارامتر مقدار یا Value) استفاده می‌کند، سایر پارامترها می‌تواند نوشته نشود:
  
 
=== Example ===
 
=== Example ===
var numbers = [45, 4, 9, 16, 25];
+
var numbers = [۴۵, ۴, ۹, ۱۶, ۲۵];
  
 
var allOver18 = numbers.every(myFunction);
 
var allOver18 = numbers.every(myFunction);
 
  
 
function myFunction(value) {
 
function myFunction(value) {
  
  return value > 18;
+
return value > 18;
  
}  
+
}
  
 
<code>Array.every()</code> is supported in all browsers except Internet Explorer 8 or earlier.
 
<code>Array.every()</code> is supported in all browsers except Internet Explorer 8 or earlier.
  
متد <code>Array.every()</code>  در تمامی مرورگرها به جز اینترنت اکسپلور به جز ورژن هشت و ورژنهای قدیمی تر پشتیبانی می شود .
+
متد <code>Array.every()</code> در تمامی مرورگرها به جز اینترنت اکسپلور به جز ورژن هشت و ورژنهای قدیمی تر پشتیبانی می‌شود.
 
{| class="wikitable"
 
{| class="wikitable"
 
|کروم
 
|کروم
سطر ۴۸۱: سطر ۴۵۷:
 
|-
 
|-
 
|بله
 
|بله
|9.0
+
|۹٫۰
 
|بله
 
|بله
 
|بله
 
|بله
سطر ۴۹۲: سطر ۴۶۸:
 
The <code>some()</code> method check if some array values pass a test.
 
The <code>some()</code> method check if some array values pass a test.
  
متد some() وجود یک شرط را بر روی هر یک از عناصر آرایه بررسی می کند .  
+
متد some() وجود یک شرط را بر روی هر یک از عناصر آرایه بررسی می‌کند.
  
 
This example check if some array values are larger than 18:
 
This example check if some array values are larger than 18:
  
این مثال بررسی می کند که آیا مقادیری بزرگتر از 18 درون عناصر آرایه وجود دارد :
+
این مثال بررسی می‌کند که آیا مقادیری بزرگتر از ۱۸ درون عناصر آرایه وجود دارد:
  
 
=== Example ===
 
=== Example ===
var numbers = [45, 4, 9, 16, 25];
+
var numbers = [۴۵, ۴, ۹, ۱۶, ۲۵];
  
 
var someOver18 = numbers.some(myFunction);
 
var someOver18 = numbers.some(myFunction);
 
  
 
function myFunction(value, index, array) {
 
function myFunction(value, index, array) {
  
  return value > 18;
+
return value > 18;
  
}  
+
}
  
 
Note that the function takes 3 arguments:
 
Note that the function takes 3 arguments:
  
توجه داشته باشید که این تابع سه آرگومان دارد :
+
توجه داشته باشید که این تابع سه آرگومان دارد:
  
·  The item value
+
· The item value
  
 
مقدار عنصر
 
مقدار عنصر
  
·  The item index
+
· The item index
  
اندیس عنصر  
+
اندیس عنصر
  
·  The array itself
+
· The array itself
  
 
خود آرایه
 
خود آرایه
سطر ۵۲۸: سطر ۵۰۳:
 
<code>Array.some()</code> is supported in all browsers except Internet Explorer 8 or earlier.
 
<code>Array.some()</code> is supported in all browsers except Internet Explorer 8 or earlier.
  
متد <code>Array.some()</code>  در تمامی مرورگرها به جز اینترنت اکسپلور به جز ورژن هشت و ورژنهای قدیمی تر پشتیبانی می شود .
+
متد <code>Array.some()</code> در تمامی مرورگرها به جز اینترنت اکسپلور به جز ورژن هشت و ورژنهای قدیمی تر پشتیبانی می‌شود.
 
{| class="wikitable"
 
{| class="wikitable"
 
|کروم
 
|کروم
سطر ۵۳۷: سطر ۵۱۲:
 
|-
 
|-
 
|بله
 
|بله
|9.0
+
|۹٫۰
 
|بله
 
|بله
 
|بله
 
|بله
سطر ۵۴۴: سطر ۵۱۹:
  
 
== Array.indexOf() ==
 
== Array.indexOf() ==
'''متد Array.indexOf()'''  
+
'''متد Array.indexOf()'''
  
 
The <code>indexOf()</code> method searches an array for an element value and returns its position.
 
The <code>indexOf()</code> method searches an array for an element value and returns its position.
  
متد indexOf() در بین عناصر یک آرایه یک مقدار را جستجو می کند و سپس پس از یافتن مقدار ، شماره اندیس آن را باز میگرداند .  
+
متد indexOf() در بین عناصر یک آرایه یک مقدار را جستجو می‌کند و سپس پس از یافتن مقدار، شماره اندیس آن را بازمی‌گرداند.
  
 
'''Note:''' The first item has position 0, the second item has position 1, and so on.
 
'''Note:''' The first item has position 0, the second item has position 1, and so on.
  
نکته : اولین عنصر دارای اندیس صفر است ، دومین عنصر دارای اندیس یک و به همین ترتیب ادامه دارد .
+
نکته: اولین عنصر دارای اندیس صفر است، دومین عنصر دارای اندیس یک و به همین ترتیب ادامه دارد.
  
 
=== Example ===
 
=== Example ===
 
Search an array for the item "Apple":
 
Search an array for the item "Apple":
  
درون یک آرایه به دنبال عنصر "Apple" می گردد :
+
درون یک آرایه به دنبال عنصر "Apple" می‌گردد:
  
 
var fruits = ["Apple", "Orange", "Apple", "Mango"];
 
var fruits = ["Apple", "Orange", "Apple", "Mango"];
سطر ۵۶۵: سطر ۵۴۰:
 
<code>Array.indexOf()</code> is supported in all browsers except Internet Explorer 8 or earlier.
 
<code>Array.indexOf()</code> is supported in all browsers except Internet Explorer 8 or earlier.
  
متد Array.indexOf() در تمامی مرورگرها به جز مرورگر اینترنت اکسپلور ورژن هشت و ورژن های قدیمی تر پشتیبانی می شود .  
+
متد Array.indexOf() در تمامی مرورگرها به جز مرورگر اینترنت اکسپلور ورژن هشت و ورژن‌های قدیمی تر پشتیبانی می‌شود.
 
{| class="wikitable"
 
{| class="wikitable"
 
|کروم
 
|کروم
سطر ۵۷۴: سطر ۵۴۹:
 
|-
 
|-
 
|بله
 
|بله
|9.0
+
|۹٫۰
 
|بله
 
|بله
 
|بله
 
|بله
سطر ۵۸۶: سطر ۵۶۱:
 
{| class="wikitable"
 
{| class="wikitable"
 
|Item
 
|Item
|این پارامتر اجباری است . مقداری که می بایست متد به دنبال آن بگردد .  
+
|این پارامتر اجباری است. مقداری که می‌بایست متد به دنبال آن بگردد.
 
|-
 
|-
 
|''Start''
 
|''Start''
|این پارامتر اختیاری است . موقعیتی که جستجو از آن می بایست شروع شود . اگر مقدار منفی به این پارامتر داده شود موجب می شود که اندیس شماره جستجو از آخر ارایه شمارده شود و به سمت پایان آرایه عمل جستجو ادامه می یابد .
+
|این پارامتر اختیاری است. موقعیتی که جستجو از آن می‌بایست شروع شود. اگر مقدار منفی به این پارامتر داده شود موجب می‌شود که اندیس شماره جستجو از آخر ارایه شمارده شود و به سمت پایان آرایه عمل جستجو ادامه می‌یابد.
 
|}
 
|}
 
<code>Array.indexOf()</code> returns -1 if the item is not found.
 
<code>Array.indexOf()</code> returns -1 if the item is not found.
  
متد Array.indexOf() مقدار 1- را در صورتی که عنصر مورد نظر پیدا نشود برمیگرداند .
+
متد Array.indexOf() مقدار ۱- را در صورتی که عنصر مورد نظر پیدا نشود برمی‌گرداند.
  
 
If the item is present more than once, it returns the position of the first occurrence.
 
If the item is present more than once, it returns the position of the first occurrence.
  
اگر یک آیتم بیش از یک مورد پیدا شود ، این متد تنها اندیس اولین نتیجه جستجو را برمی گرداند .  
+
اگر یک آیتم بیش از یک مورد پیدا شود، این متد تنها اندیس اولین نتیجه جستجو را برمی‌گرداند.
  
 
== Array.lastIndexOf() ==
 
== Array.lastIndexOf() ==
'''متد Array.lastIndexOf()'''  
+
'''متد Array.lastIndexOf()'''
  
 
<code>Array.lastIndexOf()</code> is the same as <code>Array.indexOf()</code>, but returns the position of the last occurrence of the specified element.
 
<code>Array.lastIndexOf()</code> is the same as <code>Array.indexOf()</code>, but returns the position of the last occurrence of the specified element.
  
متد Array.lastIndexOf() بسیار شبیه به متد Array.indexOf() است اما این متد ، اندیس آخرین عنصر متناظر را باز می گرداند .  
+
متد Array.lastIndexOf() بسیار شبیه به متد Array.indexOf() است اما این متد، اندیس آخرین عنصر متناظر را بازمی‌گرداند.
  
 
=== Example ===
 
=== Example ===
 
Search an array for the item "Apple":
 
Search an array for the item "Apple":
  
کد زیر در یک آرایه به دنبال عنصر "Apple " می گردد .
+
کد زیر در یک آرایه به دنبال عنصر "Apple " می‌گردد.
  
 
var fruits = ["Apple", "Orange", "Apple", "Mango"];
 
var fruits = ["Apple", "Orange", "Apple", "Mango"];
سطر ۶۱۷: سطر ۵۹۲:
 
<code>Array.lastIndexOf()</code> is supported in all browsers except Internet Explorer 8 or earlier.
 
<code>Array.lastIndexOf()</code> is supported in all browsers except Internet Explorer 8 or earlier.
  
متد Array.lastIndexOf() در تمامی مرورگرها به جز مرورگر اینترنت اکسپلور به جز ورژن هشت و ورژنهای قدیمی تر پشتیبانی می شود .
+
متد Array.lastIndexOf() در تمامی مرورگرها به جز مرورگر اینترنت اکسپلور به جز ورژن هشت و ورژنهای قدیمی تر پشتیبانی می‌شود.
 
{| class="wikitable"
 
{| class="wikitable"
 
|کروم
 
|کروم
سطر ۶۲۶: سطر ۶۰۱:
 
|-
 
|-
 
|بله
 
|بله
|9.0
+
|۹٫۰
 
|بله
 
|بله
 
|بله
 
|بله
سطر ۶۳۳: سطر ۶۰۸:
  
 
=== Syntax ===
 
=== Syntax ===
شیوه نوشتار دستور  
+
شیوه نوشتار دستور
  
 
''array''.lastIndexOf(''item'', ''start'')
 
''array''.lastIndexOf(''item'', ''start'')
 
{| class="wikitable"
 
{| class="wikitable"
 
|Item
 
|Item
|این پارامتر اجباری است . مقداری که می بایست متد به دنبال آن بگردد .  
+
|این پارامتر اجباری است. مقداری که می‌بایست متد به دنبال آن بگردد.
 
|-
 
|-
 
|''Start''
 
|''Start''
|این پارامتر اختیاری است . موقعیتی که جستجو از آن می بایست شروع شود . اگر مقدار منفی به این پارامتر داده شود موجب می شود که اندیس شماره جستجو از آخر ارایه شمارده شود و به سمت پایان آرایه عمل جستجو ادامه می یابد .
+
|این پارامتر اختیاری است. موقعیتی که جستجو از آن می‌بایست شروع شود. اگر مقدار منفی به این پارامتر داده شود موجب می‌شود که اندیس شماره جستجو از آخر ارایه شمارده شود و به سمت پایان آرایه عمل جستجو ادامه می‌یابد.
 
|}
 
|}
  
سطر ۶۴۹: سطر ۶۲۴:
 
The <code>find()</code> method returns the value of the first array element that passes a test function.
 
The <code>find()</code> method returns the value of the first array element that passes a test function.
  
متد find() مقدار عنصر اولی که یک شرط در آن برقرار باشد را برمیگرداند .  
+
متد find() مقدار عنصر اولی که یک شرط در آن برقرار باشد را برمی‌گرداند.
  
 
This example finds (returns the value of) the first element that is larger than 18:
 
This example finds (returns the value of) the first element that is larger than 18:
  
این مثال اولین عنصر (مقدار اولین عنصر) را که بزرگتر از عدد 18 باشد را برمیگرداند :
+
این مثال اولین عنصر (مقدار اولین عنصر) را که بزرگتر از عدد ۱۸ باشد را برمی‌گرداند:
  
 
=== Example ===
 
=== Example ===
var numbers = [4, 9, 16, 25, 29];
+
var numbers = [۴, ۹, ۱۶, ۲۵, ۲۹];
  
 
var first = numbers.find(myFunction);
 
var first = numbers.find(myFunction);
 
  
 
function myFunction(value, index, array) {
 
function myFunction(value, index, array) {
  
 return value > 18;
+
return value > 18;
  
}  
+
}
  
 
Note that the function takes 3 arguments:
 
Note that the function takes 3 arguments:
  
توجه داشته باشید که این تابع سه آرگومان دارد :
+
توجه داشته باشید که این تابع سه آرگومان دارد:
  
·  The item value
+
· The item value
  
 
مقدار عنصر
 
مقدار عنصر
  
·  The item index
+
· The item index
  
اندیس عنصر  
+
اندیس عنصر
  
·  The array itself
+
· The array itself
  
 
خود آرایه
 
خود آرایه
سطر ۶۸۵: سطر ۶۵۹:
 
<code>Array.find()</code> is not supported in older browsers. The first browser versions with full support is listed below.
 
<code>Array.find()</code> is not supported in older browsers. The first browser versions with full support is listed below.
  
متد Array.find() در مرورگرهای قدیمی پشتیبانی نمی شود . تمامی اولین ورژن های مرورگرهایی که از این قابلیت پشتیبانی می کنند را می توانید در جدول زیر ببینید .
+
متد Array.find() در مرورگرهای قدیمی پشتیبانی نمی‌شود. تمامی اولین ورژن‌های مرورگرهایی که از این قابلیت پشتیبانی می‌کنند را می‌توانید در جدول زیر ببینید.
 
{| class="wikitable"
 
{| class="wikitable"
 
|کروم
 
|کروم
سطر ۶۹۳: سطر ۶۶۷:
 
|اپرا
 
|اپرا
 
|-
 
|-
|45
+
|۴۵
|12
+
|۱۲
|25
+
|۲۵
|8
+
|۸
|32
+
|۳۲
 
|}
 
|}
  
سطر ۷۰۵: سطر ۶۷۹:
 
The <code>findIndex()</code> method returns the index of the first array element that passes a test function.
 
The <code>findIndex()</code> method returns the index of the first array element that passes a test function.
  
متد findIndex() اندیس اولین عنصری را که در آن شرط برقرار باشد را برمی گرداند .
+
متد findIndex() اندیس اولین عنصری را که در آن شرط برقرار باشد را برمی‌گرداند.
  
 
This example finds the index of the first element that is larger than 18:
 
This example finds the index of the first element that is larger than 18:
  
این مثال، اندیس اولین عنصری را که بزرگتر از 18 باشد را بدست می آورد :
+
این مثال، اندیس اولین عنصری را که بزرگتر از ۱۸ باشد را بدست می‌آورد:
  
 
=== Example ===
 
=== Example ===
var numbers = [4, 9, 16, 25, 29];
+
var numbers = [۴, ۹, ۱۶, ۲۵, ۲۹];
  
 
var first = numbers.findIndex(myFunction);
 
var first = numbers.findIndex(myFunction);
 
  
 
function myFunction(value, index, array) {
 
function myFunction(value, index, array) {
  
  return value > 18;
+
return value > 18;
  
}  
+
}
  
 
Note that the function takes 3 arguments:
 
Note that the function takes 3 arguments:
  
توجه داشته باشید که این تابع سه آرگومان دارد :
+
توجه داشته باشید که این تابع سه آرگومان دارد:
  
·  The item value
+
· The item value
  
 
مقدار عنصر
 
مقدار عنصر
  
·  The item index
+
· The item index
  
اندیس عنصر  
+
اندیس عنصر
  
·  The array itself
+
· The array itself
  
 
خود آرایه
 
خود آرایه
سطر ۷۴۱: سطر ۷۱۴:
 
<code>Array.findIndex()</code> is not supported in older browsers. The first browser versions with full support is listed below.
 
<code>Array.findIndex()</code> is not supported in older browsers. The first browser versions with full support is listed below.
  
متد <code>Array.findIndex()</code>  در مرورگرهای قدیمی پشتیبانی نمی شود . تمامی اولین ورژن های مرورگرهایی که از این قابلیت پشتیبانی می کنند را می توانید در جدول زیر ببینید .
+
متد <code>Array.findIndex()</code> در مرورگرهای قدیمی پشتیبانی نمی‌شود. تمامی اولین ورژن‌های مرورگرهایی که از این قابلیت پشتیبانی می‌کنند را می‌توانید در جدول زیر ببینید.
 
{| class="wikitable"
 
{| class="wikitable"
 
|کروم
 
|کروم
سطر ۷۴۹: سطر ۷۲۲:
 
|اپرا
 
|اپرا
 
|-
 
|-
|45
+
|۴۵
|12
+
|۱۲
|25
+
|۲۵
|8
+
|۸
|32
+
|۳۲
 
|}
 
|}

نسخهٔ ‏۱۰ آبان ۱۳۹۸، ساعت ۲۲:۳۸

https://www.w3schools.com/js/js_array_iteration.asp

Array iteration methods operate on every array item.

متدهای پیمایش آرایه بر روی هر یک از آیتم‌های آرایه عمل می‌کنند.

Array.forEach()

متد Array.forEach()

The forEach() method calls a function (a callback function) once for each array element.

متد forEach یک تابع را برای هر یک از عناصر آرایه فراخوانی می‌کند.

Example

var txt = "";

var numbers = [۴۵, ۴, ۹, ۱۶, ۲۵];

numbers.forEach(myFunction);

function myFunction(value, index, array) {

txt = txt + value + "{{سخ}}";

}

Note that the function takes 3 arguments:

توجه داشته باشید که تابع سه آرگومان دارد:

  • The item value

مقدار عنصر

  • The item index

اندیس عنصر

  • The array itself

خود آرایه

The example above uses only the value parameter. The example can be rewritten to:

مثال بالا تنها از پارامتر value استفاده می‌کند. این مثال رامی توانیم به صورت زیر بازنویسی کنیم:

Example

var txt = "";

var numbers = [۴۵, ۴, ۹, ۱۶, ۲۵];

numbers.forEach(myFunction);

function myFunction(value) {

txt = txt + value + "{{سخ}}";

}

Array.forEach() is supported in all browsers except Internet Explorer 8 or earlier:

متد Array.forEach() در تمامی مرورگرها جز مرورگر اینترنت اکسپلور ورژن هشت یا قدیمی تر پشتیبانی می‌شود.

کروم اینترنت اکسپلولر فایرفاکس سافاری اپرا
بله ۹٫۰ بله بله بله

Array.map()

متد array.map()

The map() method creates a new array by performing a function on each array element.

متد map یک آرایه جدید با قابلیت اجرای یک تابع روی هر عنصر آرایه ایجاد می‌کند.

The map() method does not execute the function for array elements without values.

متد map() تابع را بدون مقدار برای هر عنصر آرایه اجرا نمی‌کند.

The map() method does not change the original array.

متد map() آرایه اصلی را تغییر نمی‌دهد.

This example multiplies each array value by 2:

مثال زیر، هر عنصر آرایه را در عدد ۲ ضرب می‌کند:

Example

var numbers1 = [۴۵, ۴, ۹, ۱۶, ۲۵];

var numbers2 = numbers1.map(myFunction);

function myFunction(value, index, array) {

return value * ۲;

}

Note that the function takes 3 arguments:

توجه داشته باشید که تابع سه آرگومان ورودی دارد:

  • The item value

مقدار عنصر

  • The item index

اندیس عنصر

  • The array itself

خود آرایه

When a callback function uses only the value parameter, the index and array parameters can be omitted:

زمانی که تابع ما فقط از آرگومان مقدار استفاده می‌کند، اندیس و پارامتر آرایه می‌توانند نوشته نشوند:

Example

var numbers1 = [۴۵, ۴, ۹, ۱۶, ۲۵];

var numbers2 = numbers1.map(myFunction);

function myFunction(value) {

return value * ۲;

}

Array.map() is supported in all browsers except Internet Explorer 8 or earlier.

متد Array.map() در تمامی مرورگرها جز مرورگر اینترنت اکسپلور ورژن هشت یا قدیمی تر پشتیبانی می‌شود.

کروم اینترنت اکسپلولر فایرفاکس سافاری اپرا
بله ۹٫۰ بله بله بله

Array.filter()

متد Array.filter()

The filter() method creates a new array with array elements that passes a test.

متد filter() یک آرایه جدید را با عناصر آرایه با یک شرط ایجاد می‌کند.

This example creates a new array from elements with a value larger than 18:

مثال زیر یک آرایه جدید از عناصری که مقدار آنها از ۱۸ بیشتر است را می‌سازد:

Example

var numbers = [۴۵, ۴, ۹, ۱۶, ۲۵];

var over18 = numbers.filter(myFunction);

function myFunction(value, index, array) {

return value > 18;

}

Note that the function takes 3 arguments:

توجه داشته باشید که تابع سه آرگومان ورودی دارد:

  • The item value

مقدار عنصر

  • The item index

اندیس عنصر

  • The array itself

خود آرایه

In the example above, the callback function does not use the index and array parameters, so they can be omitted:

در مثال بالا، تابع ما از اندیس و پارامتر آرایه استفاده نمی‌کند، پس می‌توان این آرگومانها را ننوشت:

Example

var numbers = [۴۵, ۴, ۹, ۱۶, ۲۵];

var over18 = numbers.filter(myFunction);

function myFunction(value) {

return value > 18;

}

Array.filter() is supported in all browsers except Internet Explorer 8 or earlier.

متد Array.filter() در تمامی مرورگرها جز مرورگر اینترنت اکسپلور ورژن هشت یا قدیمی تر پشتیبانی می‌شود.

کروم اینترنت اکسپلولر فایرفاکس سافاری اپرا
بله ۹٫۰ بله بله بله

Array.reduce()

متد Array.reduce()

The reduce() method runs a function on each array element to produce (reduce it to) a single value.

متد reduce یک تابع را بر روی هر عنصر از آرایه اجرا می‌کند تا آن را به یک تک مقدار (ساده کند) تبدیل کند.

The reduce() method works from left-to-right in the array. See also reduceRight().

متد reduce() از سمت چپ به راست در آرایه کار می‌کنید. شما می‌توانید کاربرد متد reduceRight() را هم ببینید.

The reduce() method does not reduce the original array.

متد reduce() تابع اصلی را ساده نمی‌کند.

This example finds the sum of all numbers in an array:

مثال زیر، مجموع تمامی عدد درون آرایه را پیدا می‌کند:

Example

var numbers1 = [۴۵, ۴, ۹, ۱۶, ۲۵];

var sum = numbers1.reduce(myFunction);

function myFunction(total, value, index, array) {

return total + value;

}

Note that the function takes 4 arguments:

توجه داشته باشید که این تابع ۴ آرگومان دارد:

· The total (the initial value / previously returned value)

مجموع (مقدار اصلی، مقدار بازگشتی قبلی)

· The item value

مقدار عنصر

· The item index

اندیس عنصر

· The array itself

خود آرایه

The example above does not use the index and array parameters. It can be rewritten to:

مثال بالا از اندیس و پارامتر آرایه استفاده نمی‌کند. این مثال را می‌توان به صورت زیر بازنویسی کرد:

Example

var numbers1 = [۴۵, ۴, ۹, ۱۶, ۲۵];

var sum = numbers1.reduce(myFunction);

function myFunction(total, value) {

return total + value;

}

The reduce() method can accept an initial value:

متد reduce() می‌تواند یک مقدار اصلی یا initial را به عنوان پارامتر ورودی قبول کند:

Example

var numbers1 = [۴۵, ۴, ۹, ۱۶, ۲۵];

var sum = numbers1.reduce(myFunction, 100);

function myFunction(total, value) {

return total + value;

}

Array.reduce() is supported in all browsers except Internet Explorer 8 or earlier.

متد Array.reduce() در تمامی مرورگرها به جز اینترنت اکسپلور ورژن ۸ یا ورژن‌های قدیمی تر پشتیبانی می‌شود.

کروم اینترنت اکسپلولر فایرفاکس سافاری اپرا
بله ۹٫۰ بله بله بله

Array.reduceRight()

متد Array.reduceRight()

The reduceRight() method runs a function on each array element to produce (reduce it to) a single value.

متد reduceRight یک تابع را بر روی هر یک از عناصر آرایه اجرا می‌کند تا آنها را (ساده) به یک تک مقداری تبدیل کند.

The reduceRight() works from right-to-left in the array. See also reduce().

متد reduceRight() از سمت راست به چپ در آرایه کار می‌کند. شما می‌توانید کارایی متد reduce() را هم ببینید.

The reduceRight() method does not reduce the original array.

متد reduceRight() تابع اصلی را (ساده) یا تبدیل نمی‌کند.

This example finds the sum of all numbers in an array:

این مثال مجموع تمامی اعداد موجود در یک آرایه را پیدا می‌کند:

Example

var numbers1 = [۴۵, ۴, ۹, ۱۶, ۲۵];

var sum = numbers1.reduceRight(myFunction);

function myFunction(total, value, index, array) {

return total + value;

}

Note that the function takes 4 arguments:

توجه داشته باشید که این تابع ۴ آرگومان دارد:

· The total (the initial value / previously returned value)

مجموع (مقدار اصلی، مقدار بازگشتی قبلی)

· The item value

مقدار عنصر

· The item index

اندیس عنصر

· The array itself

خود آرایه

The example above does not use the index and array parameters. It can be rewritten to:

مثال بالا از اندیس و پارامتر آرایه استفاده نمی‌کند. این مثال را می‌توان به صورت زیر بازنویسی کرد:

Example

var numbers1 = [۴۵, ۴, ۹, ۱۶, ۲۵];

var sum = numbers1.reduceRight(myFunction);

function myFunction(total, value) {

return total + value;

}

Array.reduceRight() is supported in all browsers except Internet Explorer 8 or earlier.

متد Array.reduceRight() در تمامی مرورگرها به جز اینترنت اکسپلور به جز ورژن هشت و ورژنهای قدیمی تر پشتیبانی می‌شود.

کروم اینترنت اکسپلولر فایرفاکس سافاری اپرا
بله ۹٫۰ بله بله بله

Array.every()

متدهای Array.every()

The every() method check if all array values pass a test.

متد every() وجود یک شرط را بر روی تمام عناصر یک آرایه بررسی می‌کند.

This example check if all array values are larger than 18:

این مثال بررسی می‌کند که آیا مقادیری بزرگتر از ۱۸ درون عناصر آرایه وجود دارد:

Example

var numbers = [۴۵, ۴, ۹, ۱۶, ۲۵];

var allOver18 = numbers.every(myFunction);

function myFunction(value, index, array) {

return value > 18;

}

Note that the function takes 3 arguments:

توجه داشته باشید که این تابع سه آرگومان دارد:

· The item value

مقدار عنصر

· The item index

اندیس عنصر

· The array itself

خود آرایه

When a callback function uses the first parameter only (value), the other parameters can be omitted:

زمانی که تابع فراخوانی شده فقط از یک پارامتر (پارامتر مقدار یا Value) استفاده می‌کند، سایر پارامترها می‌تواند نوشته نشود:

Example

var numbers = [۴۵, ۴, ۹, ۱۶, ۲۵];

var allOver18 = numbers.every(myFunction);

function myFunction(value) {

return value > 18;

}

Array.every() is supported in all browsers except Internet Explorer 8 or earlier.

متد Array.every() در تمامی مرورگرها به جز اینترنت اکسپلور به جز ورژن هشت و ورژنهای قدیمی تر پشتیبانی می‌شود.

کروم اینترنت اکسپلولر فایرفاکس سافاری اپرا
بله ۹٫۰ بله بله بله

Array.some()

متد Array.some()

The some() method check if some array values pass a test.

متد some() وجود یک شرط را بر روی هر یک از عناصر آرایه بررسی می‌کند.

This example check if some array values are larger than 18:

این مثال بررسی می‌کند که آیا مقادیری بزرگتر از ۱۸ درون عناصر آرایه وجود دارد:

Example

var numbers = [۴۵, ۴, ۹, ۱۶, ۲۵];

var someOver18 = numbers.some(myFunction);

function myFunction(value, index, array) {

return value > 18;

}

Note that the function takes 3 arguments:

توجه داشته باشید که این تابع سه آرگومان دارد:

· The item value

مقدار عنصر

· The item index

اندیس عنصر

· The array itself

خود آرایه

Array.some() is supported in all browsers except Internet Explorer 8 or earlier.

متد Array.some() در تمامی مرورگرها به جز اینترنت اکسپلور به جز ورژن هشت و ورژنهای قدیمی تر پشتیبانی می‌شود.

کروم اینترنت اکسپلولر فایرفاکس سافاری اپرا
بله ۹٫۰ بله بله بله

Array.indexOf()

متد Array.indexOf()

The indexOf() method searches an array for an element value and returns its position.

متد indexOf() در بین عناصر یک آرایه یک مقدار را جستجو می‌کند و سپس پس از یافتن مقدار، شماره اندیس آن را بازمی‌گرداند.

Note: The first item has position 0, the second item has position 1, and so on.

نکته: اولین عنصر دارای اندیس صفر است، دومین عنصر دارای اندیس یک و به همین ترتیب ادامه دارد.

Example

Search an array for the item "Apple":

درون یک آرایه به دنبال عنصر "Apple" می‌گردد:

var fruits = ["Apple", "Orange", "Apple", "Mango"];

var a = fruits.indexOf("Apple");

Array.indexOf() is supported in all browsers except Internet Explorer 8 or earlier.

متد Array.indexOf() در تمامی مرورگرها به جز مرورگر اینترنت اکسپلور ورژن هشت و ورژن‌های قدیمی تر پشتیبانی می‌شود.

کروم اینترنت اکسپلولر فایرفاکس سافاری اپرا
بله ۹٫۰ بله بله بله

Syntax

شیوه نوشتار دستور

array.indexOf(item, start)

Item این پارامتر اجباری است. مقداری که می‌بایست متد به دنبال آن بگردد.
Start این پارامتر اختیاری است. موقعیتی که جستجو از آن می‌بایست شروع شود. اگر مقدار منفی به این پارامتر داده شود موجب می‌شود که اندیس شماره جستجو از آخر ارایه شمارده شود و به سمت پایان آرایه عمل جستجو ادامه می‌یابد.

Array.indexOf() returns -1 if the item is not found.

متد Array.indexOf() مقدار ۱- را در صورتی که عنصر مورد نظر پیدا نشود برمی‌گرداند.

If the item is present more than once, it returns the position of the first occurrence.

اگر یک آیتم بیش از یک مورد پیدا شود، این متد تنها اندیس اولین نتیجه جستجو را برمی‌گرداند.

Array.lastIndexOf()

متد Array.lastIndexOf()

Array.lastIndexOf() is the same as Array.indexOf(), but returns the position of the last occurrence of the specified element.

متد Array.lastIndexOf() بسیار شبیه به متد Array.indexOf() است اما این متد، اندیس آخرین عنصر متناظر را بازمی‌گرداند.

Example

Search an array for the item "Apple":

کد زیر در یک آرایه به دنبال عنصر "Apple " می‌گردد.

var fruits = ["Apple", "Orange", "Apple", "Mango"];

var a = fruits.lastIndexOf("Apple");

Array.lastIndexOf() is supported in all browsers except Internet Explorer 8 or earlier.

متد Array.lastIndexOf() در تمامی مرورگرها به جز مرورگر اینترنت اکسپلور به جز ورژن هشت و ورژنهای قدیمی تر پشتیبانی می‌شود.

کروم اینترنت اکسپلولر فایرفاکس سافاری اپرا
بله ۹٫۰ بله بله بله

Syntax

شیوه نوشتار دستور

array.lastIndexOf(item, start)

Item این پارامتر اجباری است. مقداری که می‌بایست متد به دنبال آن بگردد.
Start این پارامتر اختیاری است. موقعیتی که جستجو از آن می‌بایست شروع شود. اگر مقدار منفی به این پارامتر داده شود موجب می‌شود که اندیس شماره جستجو از آخر ارایه شمارده شود و به سمت پایان آرایه عمل جستجو ادامه می‌یابد.

Array.find()

متد Array.find()

The find() method returns the value of the first array element that passes a test function.

متد find() مقدار عنصر اولی که یک شرط در آن برقرار باشد را برمی‌گرداند.

This example finds (returns the value of) the first element that is larger than 18:

این مثال اولین عنصر (مقدار اولین عنصر) را که بزرگتر از عدد ۱۸ باشد را برمی‌گرداند:

Example

var numbers = [۴, ۹, ۱۶, ۲۵, ۲۹];

var first = numbers.find(myFunction);

function myFunction(value, index, array) {

return value > 18;

}

Note that the function takes 3 arguments:

توجه داشته باشید که این تابع سه آرگومان دارد:

· The item value

مقدار عنصر

· The item index

اندیس عنصر

· The array itself

خود آرایه

Array.find() is not supported in older browsers. The first browser versions with full support is listed below.

متد Array.find() در مرورگرهای قدیمی پشتیبانی نمی‌شود. تمامی اولین ورژن‌های مرورگرهایی که از این قابلیت پشتیبانی می‌کنند را می‌توانید در جدول زیر ببینید.

کروم اینترنت اکسپلولر فایرفاکس سافاری اپرا
۴۵ ۱۲ ۲۵ ۸ ۳۲

Array.findIndex()

متد Array.findIndex()

The findIndex() method returns the index of the first array element that passes a test function.

متد findIndex() اندیس اولین عنصری را که در آن شرط برقرار باشد را برمی‌گرداند.

This example finds the index of the first element that is larger than 18:

این مثال، اندیس اولین عنصری را که بزرگتر از ۱۸ باشد را بدست می‌آورد:

Example

var numbers = [۴, ۹, ۱۶, ۲۵, ۲۹];

var first = numbers.findIndex(myFunction);

function myFunction(value, index, array) {

return value > 18;

}

Note that the function takes 3 arguments:

توجه داشته باشید که این تابع سه آرگومان دارد:

· The item value

مقدار عنصر

· The item index

اندیس عنصر

· The array itself

خود آرایه

Array.findIndex() is not supported in older browsers. The first browser versions with full support is listed below.

متد Array.findIndex() در مرورگرهای قدیمی پشتیبانی نمی‌شود. تمامی اولین ورژن‌های مرورگرهایی که از این قابلیت پشتیبانی می‌کنند را می‌توانید در جدول زیر ببینید.

کروم اینترنت اکسپلولر فایرفاکس سافاری اپرا
۴۵ ۱۲ ۲۵ ۸ ۳۲