مقادیر بولین (Booleans) در جاوااسکریپت

از ویکی کد
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

https://www.w3schools.com/js/js_booleans.asp

JavaScript Booleans

مقادیر بولین در جاوا اسکریپت

A JavaScript Boolean represents one of two values: true or false.

یک مقدار بولین یکی از دو مقدار True و یا False را شامل می شود .

Boolean Values

مقادیر Boolean

Very often, in programming, you will need a data type that can only have one of two values, like

بسیاری از مواقع در برنامه نویسی ، شما نوع داده ای را نیاز دارید که فقط دو مقدار را در بر بگیرد ، مانند :

  • YES / NO

آری / خیر

  • ON / OFF

روشن / خاموش

  • TRUE / FALSE

صحیح / غلط

For this, JavaScript has a Boolean data type. It can only take the values true or false.

برای این امر ، جاوا اسکریپت نوع داده بولین یا boolean را دارد . این نوع داده تنها می تواند مقدار True و یا False  را داشته باشد .

The Boolean() Function

تابع بولین یا boolean

You can use the Boolean() function to find out if an expression (or a variable) is true:

شما می توانید از تابع Boolean() برای فهمیدن اینکه آیا یک عبارت ( و یا حتی یک متغیر) برابر با True است ، استفاده کنید :

Example

Boolean(10 > 9)        // returns true

Or even easier:

و یا حتی ساده تر :

Example

(10 > 9)             // also returns true

10 > 9               // also returns true

Comparisons and Conditions

مقایسه ها و شرط ها

The chapter JS Comparisons gives a full overview of comparison operators.

فصل مقایسه ها در جاوا اسکریپت اطلاعات کاملی در مورد عملگرهای مقایسه ای در جاوا اسکریپت را ارائه داده است .

The chapter JS Conditions gives a full overview of conditional statements.

فصل شرطها در جاوا اسکریپت اطلاعات کاملی در مورد جملات شرطی در جاوا اسکریپت را ارائه داده است .

Here are some examples:

در مثال زیر برخی از این موارد را مشاهده می کنید :

مثال توضیحات عملگر
if (day == "Monday") مساوی است با ==
if (salary > 9000) بزرگتر است از <
if (age < 18) کوچکتر است از >

The Boolean value of an expression is the basis for all JavaScript comparisons and conditions.

مقادیر بولین یک عبارت اساس تمامی مقایسه ها و شرطها در جاوا اسکریپت است .

Everything With a "Value" is True

هر چیزی با یک "مقدار" برابر با مقدار True است .

Examples

100


3.14


-15


"Hello"


"false"


7 + 1 + 3.14

Everything Without a "Value" is False

هر چیزی بدون " مقدار " برابر با مقدار False  است .

The Boolean value of 0 (zero) is false:

مقدار بولین 0 (صفر) مقدار False  است .

var x = 0;

Boolean(x);       // returns false

The Boolean value of -0 (minus zero) is false:

مقدار بولین 0- (منفی صفر) نیز برابر با False است .

var x = -0;

Boolean(x);       // returns false

The Boolean value of "" (empty string) is false:

مقدار بولین "" (رشته متنی خالی ) نیز برابر با False است .

var x = "";

Boolean(x);       // returns false

The Boolean value of undefined is false:

مقدار بولین مقدار undefined نیز برابر با False است .

var x;

Boolean(x);       // returns false

The Boolean value of null is false:

مقدار بولین مقدار null نیز برابر با مقدار false  است .

var x = null;

Boolean(x);       // returns false

The Boolean value of false is (you guessed it) false:

مقدار بولین مقدار False  (همانطور که حدس زدید)  ، False است :

var x = false;

Boolean(x);       // returns false

The Boolean value of NaN is false:

مقدار بولین مقدار NaN نیز برابر با مقدار False است :

var x = 10 / "H";

Boolean(x);       // returns false

Booleans Can be Objects

بولین ها می توانند شی باشند

Normally JavaScript booleans are primitive values created from literals:

به صورت عادی ، بولین ها در جاوا اسکریپت داده های primitive ای هستند که همانند عبارت زیر ساخته می شوند :

var x = false;

But booleans can also be defined as objects with the keyword new:

اما بولین ها را نیز می توان به صورت یک شی با کلمه کلیدی new تعریف کرد :

var y = new Boolean(false);

Example

var x = false;

var y = new Boolean(false);


// typeof x returns boolean

// typeof y returns object

Do not create Boolean objects. It slows down execution speed.

بولین ها را به صورت شی نسازید . این امر موجب کند شدن سرعت اجرای کد می شود .

The new keyword complicates the code. This can produce some unexpected results:

کلید واژه ی new موجب پیچیده شدن کد می شود . این امر می تواند موجب بروز نتایج ناخواسته شود :

When using the == operator, equal booleans are equal:

زمانی که از عملگر == استفاده می کنید ، مقادیر بولین یکسان ، یکسان هستند :

Example

var x = false;            

var y = new Boolean(false);


// (x == y) is true because x and y have equal values

When using the === operator, equal booleans are not equal, because the === operator expects equality in both type and value.

زمانی که از عملگر ===  استفاده می کنید ، مقادیر بولین یکسان ، با یک دیگر یکسان نیستند ، زیرا که عملگر === برابری را هم از جهت مقدار و هم از جهت نوع داده مورد بررسی قرار می دهد.

Example

var x = false;            

var y = new Boolean(false);


// (x === y) is false because x and y have different types

Or even worse. Objects cannot be compared:

و یا حتی این امر می تواند بدتر نیز باشد . اشیا در جاوا اسکریپت قابل مقایسه کردن نیستند :

Example

var x = new Boolean(false);            

var y = new Boolean(false);


// (x == y) is false because objects cannot be compared

Note the difference between (x==y) and (x===y).

به تفاوت بین (x==y) و (x===y) توجه داشته باشید .

Comparing two JavaScript objects will always return false.

در جاوا اسکریپت همیشه نتیجه مقایسه دو شی برابر با مقدار False خواهد بود .

Complete Boolean Reference

مرجع کامل بولین ها در جاوا اسکریپت

For a complete reference, go to our Complete JavaScript Boolean Reference.

برای یک مرجع کامل در مورد بولین ها می توانید به مقاله ما تحت عنوان مرجع کامل بولین ها در جاوا اسکریپت ، مراجعه کنید.

The reference contains descriptions and examples of all Boolean properties and methods.

این مرجع شامل توضیحات و مثالهایی از تمامی ویژگی های بولین ها و متد های آنها است .