کلمات کلیدی Break و Continue در جاوااسکریپت

از ویکی کد
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

https://www.w3schools.com/js/js_break.asp

JavaScript Break and Continue

کلمات کلیدی break و continue در جاوا اسکریپت

The break statement "jumps out" of a loop.

عبارت break به بیرون از یک حلقه پرش می کند.

The continue statement "jumps over" one iteration in the loop.

عبارت continues یک واحد در حلقه پرش می کند .

The Break Statement

عبارت break

You have already seen the break statement used in an earlier chapter of this tutorial. It was used to "jump out" of a switch() statement.

شما کلمه break را در فصل های قبلی این آموزش دیده اید . از این کلمه برای خارج شدن از عبارت switch() استفاده می شد.

The break statement can also be used to jump out of a loop.  

عبارت break را می توان برای خارج شدن از یک حلقه نیز استفاده کرد.

The break statement breaks the loop and continues executing the code after the loop (if any):

دستور break موجب خروج از حلقه شده و باعث می شود که اجرای کد های بعد از حلقه (در صورت وجود) آغاز شوند:

Example

for (i = 0; i < 10; i++) {

  if (i === 3) { break; }

  text += "The number is " + i + "<br>";

}

The Continue Statement

عبارت continue

The continue statement breaks one iteration (in the loop), if a specified condition occurs, and continues with the next iteration in the loop.

کلمه continue موجب یک واحد پرش (در حلقه) و ادامه اجرا از یک واحد بعد در حلقه در صورتی که شرطی برقرار باشد می شود.

This example skips the value of 3:

این مثال مقدار عدد 3 را نادیده می گیرد و از آن پرش می کند :

Example

for (i = 0; i < 10; i++) {

  if (i === 3) { continue; }

  text += "The number is " + i + "<br>";

}

JavaScript Labels

Label ها در جاوا اسکریپت

To label JavaScript statements you precede the statements with a label name and a colon:

برای label بندی شما کد های جاوا اسکریپت را بعد از نام label و پس از علامت : قرار می دهید :

label:

statements

The break and the continue statements are the only JavaScript statements that can "jump out of" a code block.

کلمه break و continue تنها عباراتی در جاوا اسکریپت هستند که می توانند از یک بلاک کد پرش کنند .

Syntax

شیوه نوشتار

break labelname;


continue labelname;

The continue statement (with or without a label reference) can only be used to skip one loop iteration.

عبارت continue (با اشاره کردن به یک label یا بدون اشاره کردن ) تنها می تواند برای پرش یک واحد در حلقه استفاده شود.

The break statement, without a label reference, can only be used to jump out of a loop or a switch.

عبارت break  بدون اشاره کردن به یک label ، تنها می تواند برای پرش از یک حلقه و یا دستور switch استفاده شود.

With a label reference, the break statement can be used to jump out of any code block:

با اشاره کردن به یک label ، عبارت break می تواند بای پرش از هر گونه بلاک کدی استفاده شود :

var cars = ["BMW", "Volvo", "Saab", "Ford"];

list: {

  text += cars[0] + "<br>";

  text += cars[1] + "<br>";

  break list;

  text += cars[2] + "<br>";

  text += cars[3] + "<br>";

}

A code block is a block of code between { and }.

یک بلاک کد ، مجموعه ای از کد هاست که بین علامت } و { قرار گرفته است .