JavaScript:API ارزشیابی در جاوا اسکریپت

از ویکی کد
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

https://www.w3schools.com/js/js_validation_api.asp

JavaScript Validation API

Api ارزشیابی در جاوااسکریپت

Constraint Validation DOM Methods

ارزشیابی محدودیتی متد های Dom

ویژگی توضیحات
checkValidity() در صورتی یک ورودی داده ، داده معتبر داشته باشد مقدار True را برمیگرداند.
setCustomValidity() ویژگی پیغام ارزشیابی یا   validationMessage یک کنترل را تنظیم می کند.

If an input field contains invalid data, display a message:

در صورتی که یک فیلد ورودی شامل داده های نامعتبر شود ، یک پیغام نمایش بده :

The checkValidity() Method

متد checkValidity()

<input id="id1" type="number" min="100" max="300" required>

<button onclick="myFunction()">OK</button>


<p id="demo"></p>


<script>

function myFunction() {

 var inpObj = document.getElementById("id1");

 if (!inpObj.checkValidity()) {

   document.getElementById("demo").innerHTML = inpObj.validationMessage;

 }

}

</script>

Constraint Validation DOM Properties

ارزشیابی محدودیتی برای ویژگی های Dom

ویژگی توضیحات
Validity شامل مقادیرمنطقی یا بولین مربوط به معتبر بودن یک عنصر ورودی است.
validationMessage شامل پیغامی است که زمانی که ویژگی Validity برابر با False باشد ، مرورگر آن را نمایش می دهد.
willValidate مشخص می کند که آیا یک فیلد ورودی ارزشیابی خواهد شد یاخیر.


Validity Properties

ویژگی های اعتبارسنجی

The validity property of an input element contains a number of properties related to the validity of data:

ویژگی های اعتبار سنجی یک کنترل شامل تعداداز ویژگی هایی می شود که به اعتبارسنجی داده ها مربوط است :

توضیحات ویژگی
اگر مقداری برای ویژگی custom validity message تنظیم شده باشد ، این ویژگی برابر با True خواهد بود. customError
اگر مقدار عنصر با الگوی تعریف شده در ویژگی pattern همخوانی داشته باشد ، مقدار این ویژگی نیز برابر با True خواهد بود. patternMismatch
مقدار آن در صورتی که طول مقدار یک عنصر ورودی بیشتر از حداکثر طول آن باشد ، برابر با True میگردد. rangeOverflow
مقدار آن در صورتی که طول مقدار یک عنصر ورودی کمتر از حداقل طول آن باشد ، برابر با True می گردد. rangeUnderflow
اگر یک عنصر بر اساس ویژگی step خودش نامعتبر باشد ، مقدار این ویژگی برابر با True میگردد. stepMismatch
مقدار این ویژگی در صورتی که طول مقدار یک عنصر از حداکثر طول آن بیشتر باشد ، برابر با True می گردد. tooLong
مقدار این ویژگی برابر با True می شود اگر مقدار عنصر با توجه به ویژگی Type ، نامعتبر باشد typeMismatch
در صورتی که یک فیلد اجباری فاقد مقدار باشد ، این ویژگی برابر با true می شود. valueMissing
مقدار آن برابر با True می شود اگر مقدارعنصر معتبر باشد. Valid

مثالs

مثالها

If the number in an input field is greater than 100 (the input's max attribute), display a message:

اگر عدد درون فیلد ورودی بزرگتر از 100 (مقدار ویژگی حداکثر طول یا max attribute) بود ، یک پیغام نمایش بده:

The rangeOverflow Property

ویژگی rangeOverFlow

<input id="id1" type="number" max="100">

<button onclick="myFunction()">OK</button>


<p id="demo"></p>


<script>

function myFunction() {

  var txt = "";

  if (document.getElementById("id1").validity.rangeOverflow) {

   txt = "Value too large";

  }

 document.getElementById("demo").innerHTML = txt;

}

</script>

If the number in an input field is less than 100 (the input's min attribute), display a message:

اگر عدد درون فیلد ورودی کمتر از 100 (مقدار حداقل طول فیلد یا min attribute) بود ، یک پیغام نمایش بده :

The rangeUnderflow Property

ویژگی rangeUnderflow

<input id="id1" type="number" min="100">

<button onclick="myFunction()">OK</button>


<p id="demo"></p>


<script>

function myFunction() {

 var txt = "";

  if (document.getElementById("id1").validity.rangeUnderflow) {

   txt = "Value too small";

 }

 document.getElementById("demo").innerHTML = txt;

}

</script>