باز کردن منو اصلی

بسم الله الرحمن الرحیم

ردیف صفحه درس زیرمجموعه تغییر مسیر تغییر مسیر ۲

PHP Tutorial

۱ PHP:آموزش PHP
۲ PHP:مقدمه‌ای بر PHP
۳ PHP:نصب PHP
۴ PHP:شیوهٔ نوشتار دستورات در PHP
۵ PHP:نظرات در PHP
۶ PHP:متغیرها در PHP
۷ PHP:تکه کدهای echo و print در PHP
۸ PHP:انوع داده‌ها در PHP
۹ PHP:مقادیر رشته‌ای (متنی) در PHP
۱۰ PHP:مقادیر عددی در PHP
۱۱ PHP:ثابت‌ها در PHP
۱۲ PHP:عملگرها در PHP
۱۳ PHP:دستورات if..else…elseif در PHP
۱۴ PHP:دستور switch در PHP
۱۵ PHP:حلقه‌ها در PHP
۱۶ PHP:حلقه while در PHP
۱۷ PHP:حلقه do…while در PHP
۱۸ PHP:حلقهٔ for در PHP
۱۹ PHP:حلقهٔ foreach در PHP
۲۰ PHP:توابع در PHP
۲۱ PHP:آرایه‌ها در PHP
۲۲ PHP:آرایه‌های Indexed در PHP
۲۳ PHP:آرایه‌های Associative در PHP
۲۴ PHP:آرایه‌های Multimensional در PHP
۲۵ PHP:مرتب‌سازی آرایه‌ها در PHP
۲۶ PHP:متغیرهای سراسری در PHP - متغیرهای Superglobal
۲۷ PHP:متغیرهای Superglobal - متغیر $GLOBALS
۲۸ PHP:متغیرهای Superglobal - متغیر $SERVER
۲۹ PHP:متغیرهای Superglobal در PHP - متغیر $REQUEST
۳۰ PHP:متغیر Superglobal در PHP - متغیر $POST
۳۱ PHP:متغیرهای Superglobal در PHP - متغیر $ GET

PHP Forms

۳۲ PHP:مدیریت فرم‌ها در PHP
۳۳ PHP:ارزیابی فرم‌ها در PHP
۳۴ PHP:فرم‌های PHP - فیلدهای اجباری
۳۵ PHP:فرم‌های PHP - ارزیابی آدرس ایمیل و آدرس سایت
۳۶ PHP:مثال کامل فرم در PHP

PHP Advanced

۳۷ PHP:تاریخ و زمان در PHP
۳۸ PHP:فایل‌های Include در PHP
۳۹ PHP:مدیریت فایل در PHP
۴۰ PHP:باز کردن/خواندن/بستن فایل در PHP
۴۱ PHP:ساختن/نوشتن فایل در PHP
۴۲ PHP:آپلود فایل در PHP
۴۳ PHP:کوکی‌ها در PHP
۴۴ PHP:جلسات در PHP
۴۵ PHP:فیلترها در PHP
PHP:فیلترهای پیشرفته در PHP
نوع مثال
PHP
صفحه ی آموزشی جدید را وارد کنید