لیست مرتب

از ویکی‌کد، دانشنامهٔ برنامه‌نویسی
پرش به ناوبری پرش به جستجو

تگ <ol> در HTML یک لیست مرتب شده را تعریف می کند. یک لیست مرتب شده می تواند شمارشی یا به صورت الفبا باشد.

لیست مرتب HTML

لیست مرتب با تگ <ol> آغاز می شود. هر آیتم لیست با تگ <li> آغاز می شود.

آیتم‌های لیست با اعداد نشانه‌گذاری می‌شوند:

مثال

<ol>
 <li>Coffee</li>
 <li>Tea</li>
 <li>Milk</li>
</ol>


مشاهدهٔ نتیجه


لیست مرتب - ویژگی نوع

ویژگی type تگ <ol> نوع نشانگر آیتم لیست را مشخص می کند:

نوع تعریف
type="1" آیتم‌های لیست با اعداد شماره‌گذاری می‌شوند (پیش فرض)
type="A" آیتم‌های لیست با حروف بزرگ شماره‌گذاری می‌شوند
type="a" آیتم‌های لیست با حروف کوچک شماره‌گذاری می‌شوند
type="I" آیتم‌های لیست با اعداد رومی بزرگ شماره‌گذاری می‌شوند
type="i" آیتم‌های لیست با اعداد رومی کوچک شماره‌گذاری می‌شوند

Numbers (به فارسی: اعداد)

<ol type="1">
 <li>Coffee</li>
 <li>Tea</li>
 <li>Milk</li>
</ol>


مشاهدهٔ نتیجه


Uppercase Letters (به فارسی: حروف بزرگ)

<ol type="A">
 <li>Coffee</li>
 <li>Tea</li>
 <li>Milk</li>
</ol>


مشاهدهٔ نتیجه


Lowercase Letters (به فارسی: حروف کوچک)

<ol type="a">
 <li>Coffee</li>
 <li>Tea</li>
 <li>Milk</li>
</ol>


مشاهدهٔ نتیجه


Uppercase Roman Numbers (به فارسی: اعداد رومی بزرگ)

<ol type="I">
 <li>Coffee</li>
 <li>Tea</li>
 <li>Milk</li>
</ol>


مشاهدهٔ نتیجه


Lowercase Roman Numbers (به فارسی: اعداد رومی کوچک)

<ol type="i">
 <li>Coffee</li>
 <li>Tea</li>
 <li>Milk</li>
</ol>


مشاهدهٔ نتیجه


کنترل شمارش لیست

بطور پیش فرض، یک لیست مرتب با شمارش از ۱ شروع می‌شود. اگر می‌خواهید از عدد خاصی آغاز شود، می‌توانید از ویژگی start استفاده کنید:

مثال

<ol start="50">
 <li>Coffee</li>
 <li>Tea</li>
 <li>Milk</li>
</ol>


مشاهدهٔ نتیجه


لیست های HTML تودرتو

لیست‌ها می‌توانند تودرتو باشند (لیستی در لیست دیگر):

مثال

<ul>
 <li>Coffee</li>
 <li>Tea
  <ul>
   <li>Black tea</li>
   <li>Green tea</li>
  </ul>
 </li>
 <li>Milk</li>
</ul>


مشاهدهٔ نتیجه

توجه: آیتم‌های لیست خود می‌توانند شامل لیست جدید، و عنصرهای دیگر HTML باشند مانند تصویر، لینک و غیره.

خلاصه بخش

 • از عنصر <ol> در HTML برای تعریف لیست مرتب استفاده کنید
 • از ویژگی type در HTML برای تعریف نوع شماره گذاری استفاده کنید
 • از عنصر <li> در HTML برای تعریف آیتم لیست استفاده کنید
 • لیست‌ها می‌توانند داخل لیست‌های دیگر بصورت تودرتو باشند
 • آیتم‌های لیست می‌توانند شامل عنصرهای HTML دیگری باشند

تمرین های HTML


منابع آموزشی