100% کامل شده تا
به‌روزرسانی شده در: ۱۷ روز پیش

استفاده از عناصر (HTML Elements)

از ویکی‌کد، دانشنامهٔ برنامه‌نویسی
< HTML:Tutorial(تغییرمسیر از آموزش عنصر Html)
پرش به ناوبری پرش به جستجو


یک عنصر HTML معمولاً شامل یک تگ آغاز و یک تگ پایان با محتوای بین آنها است:[۱]


عناصر HTML

در عنصر HTML همه چیز از تگ آغازی تا تگ پایانی است:

<tagname>Content goes here...</tagname>


برخی از نمونه‌های عناصر HTML:

<h1>My First Heading</h1>


<p>My first paragraph.</p>


تگ پایانی محتوای عنصر تگ آغازی
</h1> اولین عنوان من <h1>
</p> اولین پاراگراف من <p>
<br>
عنصرهای HTML بدون محتوا، عنصرهای خالی نامیده می‌شوند. عنصرهای خالی تگ پایانی ندارند، مانند عنصر <br> (که نشان دهنده خط جدید (Line Break) است).

عنصرهای HTML تو در تو (Nested HTML Elements)

عنصرهای HTML می‌توانند تودرتو باشند (عنصرها شامل عنصرهای دیگری باشند).

همهٔ سندهای HTML دارای عنصرهای HTML تودرتو هستند.

این مثال دارای چهار عنصر HTML است:

مثال

<h1>My First Heading</h1>
<p>My first paragraph.</p>

مثال

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h1>My First Heading</h1>
<p>My first paragraph.</p>

</body>
</html>

Responsive demo.svg

توضیح مثال

عنصر <html> کل سند را تعریف می‌کند.

یک تگ آغازی <html> و یک تگ پایانی </html> دارد.

داخل عنصر <html> عنصر <body> قرار دارد.

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h1>My First Heading</h1>
<p>My first paragraph.</p>

</body>
</html>


عنصر <body> بدنهٔ سند را تعریف می‌کند.

یک تگ آغازی <body> و یک تگ پایانی </body> دارد.

داخل عنصر <body> عنصرهای HTML دیگری قرار دارند: <h1> و <p>

<h1>My First Heading</h1>
<p>My first paragraph.</p>


عنصر <h1> عنوان را مشخص می‌کند.

یک تگ آغازی <h1> و یک تگ پایانی </h1> دارد.

<h1>My First Heading</h1>


عنصر <p> یک پاراگراف را مشخص می‌کند.

یک تگ آغازی <p> و یک تگ پایانی </p> دارد.

محتوای عنصر هست: اولین پاراگرف من.

<p>My first paragraph.</p>تگ پایانی را فراموش نکنید (Never Skip the End Tag)

برخی از عنصرهای HTML بخوبی نمایش داده می‌شوند، حتی اگر تگ پایانی را فراموش کنید:

مثال

<p>This is a paragraph
<p>This is a paragraph

مثال

<!DOCTYPE html>
<html>
<body> 

<p>This is a paragraph.
<p>This is a paragraph.

</body>
</html>

Responsive demo.svg


هرگز به این نکته تکیه نکنید. ممکن است اگر تگ پایانی را فراموش کنید نتایج غیر منتظره/یا خطاهایی تولید کند.

عنصرهای خالی HTML

عنصرهای HTML بدون هیچ محتوایی، عنصرهای خالی نامیده می‌شوند.

<br> یک عنصر خالی بدون تگ پایانی است (تگ <br> خط جدید را تعریف می‌کند):

مثال

<p>This is a <br> paragraph with a line break.</p>

مثال

<!DOCTYPE html>
<html>
<body> 

<p>This is a <br> paragraph with a line break.</p>

</body>
</html>

Responsive demo.svg


HTML به کوچکی و بزرگی حروف حساس نیست (HTML is Not Case Sensitive)

تگ‌های HTML به بزرگی و کوچکی حروف حساس نیستند: <P> دقیقاً مشابه <p> است.

HTML5 استاندارد، نیازی به تگ‌های با حروف کوچک ندارد اما WSC حروف کوچک را پیشنهاد می‌کند و برای انواع سند سخت‌تر مانند XHTML حروف کوچک را درخواست می‌کند.

در ویکی‌کد ما همیشه از تگ‌ها با حروف کوچک استفاده می‌کنیم.

مرجع تگ HTML

در مرجع تگ ویکی‌کد، اطلاعات بیشتری در مورد این برچسب ها و ویژگی های آنها است.

تگ توضیحات
<html> ریشه یک سند HTML را تعریف می‌کند
<body> بدنه سند را تعریف می‌کند
<h1> تا <h6> عناوین HTML را تعریف می‌کند
برای بدست آوردن لیست کامل همه تگ‌های HTML موجود ، به مرجع تگ‌های HTML ما مراجعه کنید.منابع آموزشی