تست سرچ

از ویکی‌کد
پرش به ناوبری پرش به جستجو

yum -y update yum -y install epel-release reboot پیکربندی IP با دستور زیر IP را پیدا کنید:

ip a IP را به هاست اضافه کنید:

nano /etc/hosts


192.168.61.136 wiki-w3.ir 192.168.61.136 www.wiki-w3.ir

192.168.61.136 wikiw3.ir 192.168.61.136 www.wikiw3.ir ذخیره و خارج شوید.

ارتقاع sqlite3 به سایت sqlite برید و فایل sqlite-autoconf-xxxxx را دانلود کنید.

wget http://www.sqlite.org/2016/sqlite-autoconf-xxxxx.tar.gz tar xvfz sqlite-autoconf-3100000.tar.gz cd sqlite-autoconf-xxxxx ./configure make make install sqlite3 --version اگر در حین نصب خطا داد فایل gcc را نصب کنید:

yum -y install gcc

نصب وب سرور nginx وب سرور nginx را نصب کنید:

yum -y install nginx nano net-tools وب سرور را اجرا و برای بوت خودکار آماده کنید:

systemctl start nginx systemctl enable nginx کارکرد nginx را تست کنید:

netstat -plntu netstat -plntu

نصب و کانفیگ PHP-FPM مخزن PHP7.2 را اضافه کنید: rpm -Uvh https://mirror.webtatic.com/yum/el7/webtatic-release.rpm افزونه‌های PHP را اضافه کنید:

yum -y install ImageMagick php72w-fpm php72w-intl php72w-xml php72w-curl php72w-gd php72w-mbstring php72w-mysql php72w-cli php72w-pear php72w-pecl-apcu nano موارد زیر را در php.ini اعمال کنید: nano /etc/php.ini این موارد را یکی یکی سرچ و جایگزین کنید:

date.timezone = Asia/Tehran cli_server.color = On file_uploads = On upload_max_filesize = 100M max_file_uploads = 20 cgi.fix_pathinfo=0 max_execution_time = 10000 max_input_time = 12000 max_input_vars = 12000 memory_limit = 256M post_max_size = 100M ذخیره و خارج شوید.


موارد زیر را در www.conf اعمال کنید: nano /etc/php-fpm.d/www.conf apache را با nginx عوض کنید:

user = nginx group = nginx خط جلوی listen را تغییر دهید:

listen = /run/php-fpm/php-fpm.sock کامنت‌ها را حذف و nginx را چایگزین apache کنید:

listen.owner = nginx listen.group = nginx listen.mode = 0660 کامنت‌ها را حذف کنید:

env[HOSTNAME] = $HOSTNAME env[PATH] = /usr/local/bin:/usr/bin:/bin env[TMP] = /tmp env[TMPDIR] = /tmp env[TEMP] = /tmp ذخیره و خارج شوید.

پیکربندی را در پوشه‌ی جدیدی ایجاد کنید: mkdir -p /var/lib/php/session/ chown -R nginx:nginx /var/lib/php/session/ وب سرور را اجرا و برای بوت خودکار آماده کنید:

systemctl start php-fpm systemctl enable php-fpm کارکرد PHP-FPM را تست کنید:

netstat -pl | grep php netstat -plntu


نصب و کانفیگ MariaDB نصب MariaDB: yum -y install mariadb mariadb-server

MariaDB را اجرا و برای بوت خودکار آماده کنید:

systemctl start mariadb systemctl enable mariadb پیکربندی رمز MariaDB را اجرا کنید:

mysql_secure_installation اینتر را زده و رمز جدید دلخواه را وارد کنید:

405371Ma@# تمامی موارد را با Y پاسخ دهید:

Set root password? [Y/n] Y TYPE ROOT PASSWORD HERE

Remove anonymous users? [Y/n] Y Disallow root login remotely? [Y/n] Y Remove test database and access to it? [Y/n] Y Reload privilege tables now? [Y/n] Y دیتابیس جدید را بسازید:

mysql -u root -p

    1. TYPE YOUR ROOT PASSWORD

موارد زیر را خط به خط اجرا کنید:

CREATE DATABASE mediawiki CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci; create user 'mediawiki'@'localhost' identified by 'Mahdidata9027@#'; grant all privileges on mediawiki . * to 'mediawiki'@'localhost'; flush privileges; \q نصب و کانفیگ مدیاویکی گیت و الباقی نیازها را نصب کنید:

yum -y install git zip unzip composer پوشه‌ای برای مدیا ویکی بسازید و از طریق گیت درئن این پوشه بارگزاری کنید:

mkdir -p /home/wikicod/public_html/w git clone https://gerrit.wikimedia.org/r/p/mediawiki/core.git /home/wikicod/public_html/w مدیاویکی را به جدیدترین نسخه بروزرسانی کنید:

cd /var/www/w git checkout REL1_33

git pull git submodule update --init composer update --no-dev دسترسی‌های لازم را به پوشه ویکی و زیرمجمعه‌های آن را به nginx بدهید:

chown -R nginx:nginx /var/www/w تنظیمات فایروال توقف nginx:

systemctl stop nginx پورت HTTP را باز کنید:

firewall-cmd --add-service=http --permanent firewall-cmd --reload پیکربندی nginx و apache apache: فایل .htaccess برای تنظیمات پیشفرض وب سرور apache در پوشه public_html را ویرایش کنید:

RewriteEngine on

 1. Short URL for wiki pages

RewriteRule ^/?wiki(/.*)?$ %{DOCUMENT_ROOT}/w/index.php [L]

 1. Redirect / to Main Page

RewriteRule ^/*$ %{DOCUMENT_ROOT}/w/index.php [L] لوکال ستینگ:

$wgScriptPath = "/w"; $wgArticlePath = "/wiki/$1"; $wgUsePathInfo = true; وب سرور را ریست کنید:

service httpd restart nginx: یک فایل جدید برای تنظیمات پیشفرض وب سرور nginx برای مدیا ویکی بسازید:

cd /etc/nginx/ nano conf.d/mediawiki.conf موارد زیر را وارد کنید:

server { listen 80; listen [::]:80; server_name wiki-w3.ir; root /var/www/w;

index index.php; autoindex off;

client_max_body_size 5m; client_body_timeout 60;

location / { try_files $uri $uri/ @rewrite; }

location @rewrite { rewrite ^/(.*)$ /index.php?title=$1&$args; }

location ^~ /maintenance/ { return 403; }

# PHP-FPM Configuration Nginx location ~ \.php$ { try_files $uri =404; fastcgi_split_path_info ^(.+\.php)(/.+)$; fastcgi_pass unix:/run/php-fpm/php-fpm.sock; fastcgi_index index.php; fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name; include fastcgi_params; }

location ~* \.(js|css|png|jpg|jpeg|gif|ico)$ { try_files $uri /index.php; expires max; log_not_found off; }

location = /_.gif { expires max; empty_gif; }

location ^~ ^/(cache|includes|maintenance|languages|serialized|tests|images/deleted)/ { deny all; }

location ^~ ^/(bin|docs|extensions|includes|maintenance|mw-config|resources|serialized|tests)/ { internal; }

# Security for 'image' directory location ~* ^/images/.*.(html|htm|shtml|php)$ { types { } default_type text/plain; }

# Security for 'image' directory location ^~ /images/ { try_files $uri /index.php; } } وب سرور را تست و ریست کنید:

nginx -t systemctl restart nginx پیکربندی ویندوز موارد زیر را به فایل hosts اضافه کنید:

192.168.61.136 wiki-w3.ir 192.168.61.136 www.wiki-w3.ir

192.168.61.136 wikiw3.ir 192.168.61.136 www.wikiw3.ir به صورت ادمین ذخیره و خارج شوید.

پیکربندی SELinux صفحه‌ی راهنما

کدهای زیر را وارد کنید:

restorecon -FR /var/www/w restorecon -FR /var/www/w تست کنید:

ls -lZ /var/www/ باید کد زیر را بدهد:

system_u:object_r:httpd_sys_content_t:s0 شروع نصب مدیاویکی آدرس سایت را وارد کنید:

wiki-w3.ir ویکی را نصب کنید ولی هیچ افزونه‌ای را فعال نکنید فایل لوکال ستینگ را از مسیری که دانلود شده به پوشه ویکی جابجا کنید:

scp LocalSettings.php root@wikiw3:/home/wikicod/public_html/w/ chown -R nginx:nginx /var/www/w نصب افزونه WikiEditor cd /home/wikicod/public_html/w/extensions/WikiEditor/ git checkout REL1_33 git pull git submodule update --init --recursive لوکال ستینگ:

// https://www.mediawiki.org/wiki/Extension:WikiEditor wfLoadExtension( 'WikiEditor' );

 1. Enables link and table wizards by default but still allows users to disable them in preferences

$wgDefaultUserOptions['usebetatoolbar-cgd'] = 1;

 1. Enable side-by-side preview

$wgDefaultUserOptions['wikieditor-preview'] = 1;

 1. Enable navigable table of contents

$wgDefaultUserOptions['usenavigabletoc'] = 1;

 1. Enable step-by-step publishing

$wgDefaultUserOptions['wikieditor-publish'] = 1;

//# Displays the Publish and Cancel buttons on the top right side $wgDefaultUserOptions['wikieditor-publish'] = 1; مجوز بدهید و بروزرسانی کنید:

chown -R nginx:nginx /home/wikicod/public_html/w/extensions php /home/wikicod/public_html/w/maintenance/update.php --quick parsoid روش نصب اصلی اول سرویس پارسوید را نصب میکنیم:

mkdir /home/tools cd tools git clone https://github.com/wikimedia/parsoid.git

cd parsoid git checkout master git tag -l | sort -V git tag v.0.10.0 git pull npm install npm test cp config.example.yaml config.yaml nano config.yaml npm start cd ..

 1. chown -R www:www parsoid
 2. chmod -R 755

netstat -plntu cd /etc/systemd/system/ nano parsoid.service موارد را در parsoid.service وارد کنید:

[Unit]

Description=Mediawiki Parsoid web service on node.js
Documentation=http://www.mediawiki.org/wiki/Parsoid
Wants=local-fs.target network.target
After=