دلالت نهی تحریمی بر فساد

از ویکی کد
پرش به ناوبری پرش به جستجوووووووووووووو: وووووووووووووووو.

توضیحات

بحث از دلالت یا عدم دلالت نهی تحریمی بر فساد متعلّق آن

دلالت نهی تحریمی بر فساد، مقابل دلالت نهی تنزیهی بر فساد می‌باشد و منظور از آن، این است که اگر عبادت یا معامله ای متعلق نهی تحریمی واقع شود، آیا این نهی بر فساد دلالت می‌کند یا نه؛ برای مثال، اگر شارع بگوید:» لاتصلّ فی الدار المغصوبة «یا» لاتبع بیع الربا «آیا نهی از نماز در خانه غصبی و معامله ربوی برفساد منهی عنه دلالت می‌کند یا نه.

قبل از بیان پاسخ، لازم است دانسته شود که نهی تحریمی نهیی که بر منع اکید و الزامی از انجام فعل، دلالت می‌کند یا نفسی است و یا غیری؛ بنابراین به سؤالبالا باید در هر یک از این دو قلمرو پاسخ داد. دربارهٔ دلالت نهی تحریمی غیری بر فساد اختلاف است و بیشتر اصولیون همانند مرحوم» میرزای قمی «و» میرزاینایینی «به عدم دلالت آن بر فساد اعتقاد دارند، امّا برخی دیگر همچون مرحوم» مظفر «معتقدند نهی غیری بر فساد دلالت می‌کند.

اما دربارهٔ دلالت نهی تحریمی نفسی بر فساد عبادت، قریب به اتفاق اصولیون به فساد عبادت معتقدند، و دربارهٔ دلالت نهی تحریمی نفسی بر فساد معامله اختلاف است؛ به این بیان که اگر نهی به ذات سبب تعلق بگیرد مانند نهی از بیع هنگام نماز جمعه مشهور اصولی‌ها معتقدند مقتضی فساد نیست و اگر به ذات مسبب تعلقبگیرد مثل نهی از بیع قرآن به کافر عده ای از اصولی‌ها آن را مقتضی فساد می‌شمارند، اما برخی دیگر هم چون مرحوم» مظفر «معتقدند نهی متعلق به ذات مسببهم، مقتضی فساد نیست؛ ولی اگر نهی به تسبب در معامله ایجاد معامله مقید به سبب و وسیله ای خاص تعلق گیرد، مانند:» لاتتملک شیئا بالربّا «که نهی، به تملک از راه ربا تعلق گرفته استنه به اصل تملک، و یا به نتیجه معامله تعلق گیرد، مانند:» لاتأکل ثمن الخمر «که نهی به ثمن تعلق گرفته که نتیجه عقد است، در این دو قسم، بر فساد معامله دلالت می‌کند.

مظفر، محمدرضا، اصول الفقه، ج ۱، ص (۲۸۱–۳۲۲) و (۴۰۴–۳۲۶).

آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین، کفایة الاصول، ص ۲۱۸.

مکارم شیرازی، ناصر، انوار الاصول، ج ۱، ص ۶۰۳.

محمدی، علی، شرح اصول‌فقه، ج ۲، ص ۳۲۴ و ۳۲۷.

سبحانی تبریزی، جعفر، الموجز فی اصول الفقه، ج ۲، ۱، ص (۱۳۸–۱۳۳).. [۱]

مثال

  1. وووووووووووووو

اختلافات

وووووووووووووووووووو [پن ۱]

همچنین رجوع کنید

  • وووووووووووووو

منابع قرآنی


پانویس

  1. وووووووووو
    • ووووووووووووووو

منابع

  1. مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی. فرهنگ‌نامه اصول‌فقه [منبع الکترونیکی]. قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ۱۳۸۹.‏ ۹۷۸۶۰۰۵۵۷۰۵۴۰