راهنما:نمونه جدول 2

از ویکی‌کد
پرش به ناوبری پرش به جستجو
چپ چپ چپ وسط وسط وسط راست راست راست
aaaaaaaaa
aaaaaaaaa
aaaaaaaaa
وسطچین وسطچین وسطچین راست‌چین راست‌چین راست‌چین
aaaaaaaaa
aaaaaaaaa
aaaaaaaaa
وسطچین وسطچین وسطچین راست‌چین راست‌چین راست‌چین
aaaaaaaaa
aaaaaaaaa
aaaaaaaaa
وسطچین وسطچین وسطچین راست‌چین راست‌چین راست‌چین
aaaaaaaaa
aaaaaaaaa
aaaaaaaaa
وسطچین وسطچین وسطچین راست‌چین راست‌چین راست‌چین
aaaaaaaaa
aaaaaaaaa
aaaaaaaaa
وسطچین وسطچین وسطچین راست‌چین راست‌چین راست‌چین
aaaaaaaaa
aaaaaaaaa
aaaaaaaaa
وسطچین وسطچین وسطچین راست‌چین راست‌چین راست‌چین
aaaaaaaaa
aaaaaaaaa
aaaaaaaaa
وسطچین وسطچین وسطچین راست‌چین راست‌چین راست‌چین
aaaaaaaaa
aaaaaaaaa
aaaaaaaaa
وسطچین وسطچین وسطچین راست‌چین راست‌چین راست‌چین
aaaaaaaaa
aaaaaaaaa
aaaaaaaaa
وسطچین وسطچین وسطچین راست‌چین راست‌چین راست‌چین
aaaaaaaaa
aaaaaaaaa
aaaaaaaaa
وسطچین وسطچین وسطچین راست‌چین راست‌چین راست‌چین
aaaaaaaaa
aaaaaaaaa
aaaaaaaaa
وسطچین وسطچین وسطچین راست‌چین راست‌چین راست‌چین
aaaaaaaaa
aaaaaaaaa
aaaaaaaaa
وسطچین وسطچین وسطچین راست‌چین راست‌چین راست‌چین