ساختار If … Else در جاوا

از ویکی کد
(تغییرمسیر از ساختار If … Else در جاوا)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
Main Page Tutorial
Java-menu.jpeg
موارد آموزشی
۱آموزش
۲مقدمه
۳شروع
۴شیوهٔ نوشتار
۵نظرات
۶متغیرها
۷انواع داده‌ها
۸تبدیل‌کردن نوع داده‌ها
۹عملگرها
۱۰مقادیر رشته‌ای
۱۱کلاس ریاضی
۱۲مقادیر منطقی
۱۳ساختار If … Else
۱۴عبارت Switch
۱۵حلقهٔ While
۱۶حلقهٔ For
۱۷عبارات Break و Continue
۱۸آرایه‌ها
متدها در جاوا
کلاس‌ها در جاوا
فایل‌ها در جاوا
مرجع در جاوا
مثال‌ها در جاوا

شرط‌ها در جاوا و عبارت if

جاوا از شرایط معمول منطقی برآمده از ریاضیات پشتیبانی می‌کند: [۱]

 • کوچکتر از:a < b
 • کوچکتر یا مساوی:a <= b
 • بزرگتر از:a > b
 • بزرگتر یا مساوی:a >= b
 • مساوی با:a == b
 • نامساوی با:a != b

شما می‌توانید از این شرط‌ها برای انجام عملیات‌های مختلف در شرایط‌های مختلف استفاده کنید.

جاوا عبارات شرطی زیر را دارد:

 • ازifبرای مشخص کردن بلاکی از کد که می‌بایست در صورت برقرار بودن یک شرط به خصوص اجرا شود استفاده کنید
 • ازelseبرای مشخص کردن بلاکی از کد که می‌بایست در صورت برقرارنبودن همان شرط اجرا شود، استفاده کنید
 • ازelse ifبرای بررسی یک شرط جدید در صورت برقرار نبودن شرط اول استفاده کنید
 • ازswitchبرای مشخص کردن بلاک‌های مختلفی که می‌بایست اجرا شوند، استفاده کنید

عبارت if

از عبارتifبرای مشخص کردن بلاکی از کد که می‌بایست در صورت برقرار بودن یک شرط به خصوص اجرا شود استفاده کنید.

شیوه نوشتار

1 if (condition) {
2  // block of code to be executed if the condition is true
3 }
توجه داشته باشید کهifمی‌بایست با حروف کوچک نوشته شود. نوشتن با حروف بزرگ (If یا IF) موجب بروز خطا خواهد شد.

در مثال زیر: ما دو مقدار برای بررسی اینکه آیا ۲۰ از ۱۸ بزرگتر است آزمایش می‌کنیم. اگر شرطtrueباشد، متنی را چاپ می‌کنیم:

مثال

1 if (20 > 18) {
2  System.out.println("20 is greater than 18");
3 }

مشاهدهٔ نتیجه


همچنین شما می‌توانید متغیرها را نیز بررسی کنید:

مثال

1 int x = 20;
2 int y = 18;
3 if (x > y) {
4  System.out.println("x is greater than y");
5 }

مشاهدهٔ نتیجه


توضیح مثال

در مثال بالا، ما از دو متغیر، x و y برای بررسی اینکه آیا x از y (با استفاده از عملگر >) بزرگتر است یا نه، استفاده می‌کنیم. از آنجایی که x برابر با ۲۰ است و y نیز برابر با ۱۸ است، و ما نیز می‌دانیم که ۲۰ از ۱۸ بزرگتر است، ما عبارت «x از y بزرگتر است» را چاپ می‌کنیم.

عبارت else

از عبارتelseبرای مشخص کردن بلاکی از کد که می‌بایست در صورت برقرار نبودن شرط اجرا شود، استفاده کنید.

شیوه نوشتار

1 if (condition) {
2  // block of code to be executed if the condition is true
3 } else {
4  // block of code to be executed if the condition is false
5 }

مثال

1 int time = 20;
2 if (time < 18) {
3  System.out.println("Good day.");
4 } else {
5  System.out.println("Good evening.");
6 }
7 // Outputs "Good evening."

مشاهدهٔ نتیجه


توضیح مثال

در مثال بالا، متغیر time برابر با مقدار ۲۰ است که از عدد ۱۸ بزرگتر است، بنابراین شرط برقرار نیست. به این علت ما به قسمتelseمنتقل شده و عبارت "Good evening" را روی صفحه نمایش چاپ می‌کنیم. اگر مقدار متغیر time کوچکتر از ۱۸ می‌بود، برنامه عبارت "Good day" را روی صفحه نمایش چاپ می‌کرد.

عبارت else if

از عبارتelse ifبرای بررسی کردن یک شرط جدید در صورتی که شرط اول برقرار نبود استفاده کنید.

شیوه نوشتار

1 if (condition1) {
2  // block of code to be executed if condition1 is true
3 } else if (condition2) {
4  // block of code to be executed if the condition1 is false and condition2 is true
5 } else {
6  // block of code to be executed if the condition1 is false and condition2 is false
7 }

مثال

1 int time = 22;
2 if (time < 10) {
3  System.out.println("Good morning.");
4 } else if (time < 20) {
5  System.out.println("Good day.");
6 } else {
7  System.out.println("Good evening.");
8 }
9 // Outputs "Good evening."

مشاهدهٔ نتیجه


توضیح مثال

در مثال بالا، متغیر time برابر با ۲۲ است که از عدد ۱۰ بزرگتر است، بنابراین شرط اول برقرار نیست. شرط بعدی در عبارتelse ifنیز برقرار نیست بنابراین ما به قسمتelseمنتقل می‌شویم و از آنجایی که شرط اول و شرط دوم هر دو برقرار نبودند عبارت "Good evening" روی صفحه نمایش چاپ می‌گردد.

اما در صورتی که مقدار متغیر time برابر با ۱۴ بود، برنامه ما عبارت "Good day" را نمایش می‌داد.

عملگر شرطی If...Else

اگر شما تنها یک عبارت برای اجرا یعنی برای قسمتifو یک عبارت برای قسمتelseدارید، شما می‌توانید تمام موارد را روی یک خط بنویسید:

شیوه نوشتار

variable = (condition) ? expressionTrue : expressionFalse;

به جای نوشتن کد زیر:

مثال

1 int time = 20;
2 if (time < 18) {
3  System.out.println("Good day.");
4 } else {
5  System.out.println("Good evening.");
6 }

مشاهدهٔ نتیجه


شما به سادگی می‌توانید به صورت زیر بنویسید:

مثال

1 int time = 20;
2 String result = (time < 18) ? "Good day." : "Good evening.";
3 System.out.println(result);

مشاهدهٔ نتیجه


تمرینات جاوا

Time2wait.svg ساخت نمونه مثال این بخش در دست اقدام است.


منابع آموزشی