عملگرهای ریاضی در جاوااسکریپت

از ویکی کد
پرش به ناوبری پرش به جستجو
دورهٔ آموزشی جاوااسکریپت
Javascript.jpg
جاوااسکریپت
موارد آموزشی
۱آموزش جاوااسکریپت
۲مقدمه‌ای بر جاوااسکریپت
۳قوانین و اصول اولیه زبان جاوااسکریپت
۴خروجی جاوااسکریپت
۵عبارت‌ها در جاوااسکریپت
۶شیوهٔ نوشتن دستورات در جاوااسکریپت
۷نظرات یا کامنت‌ها (Comments) در جاوااسکریپت
۸متغیرها در جاوااسکریپت
۹عملگرهای جاوااسکریپت
۱۰عملگرهای ریاضی در جاوااسکریپت
۱۱عملگرهای مقداردهی در جاوااسکریپت
۱۲انواع داده‌ها در جاوااسکریپت
۱۳توابع در جاوااسکریپت
۱۴اشیاء (object) در جاوااسکریپت
۱۵رویدادها در جاوااسکریپت
۱۶رشته‌های متنی (string) در جاوااسکریپت
۱۷متدهای نوع داده متنی یا رشته‌ای در جاوااسکریپت
۱۸اعداد در جاوااسکریپت
۱۹متدهای داده‌های عددی در جاوااسکریپت
۲۰آرایه‌ها در جاوااسکریپت
۲۱متدهای آرایه در جاوااسکریپت
۲۲مرتب‌سازی آرایه‌ها در جاوااسکریپت
۲۳متدهای پیمایش آرایه در جاوااسکریپت
۲۴اشیاء تاریخ و زمان در جاوااسکریپت
۲۵فرمت‌های تاریخ و زمان در جاوااسکریپت
۲۶متدهای دریافت تاریخ و زمان در جاوااسکریپت
۲۷متدهای تنظیم زمان و تاریخ در جاوااسکریپت
۲۸شی ریاضی (Math) در جاوااسکریپت
۲۹ایجاد عدد تصادفی در جاوااسکریپت
۳۰مقادیر بولین (Booleans) در جاوااسکریپت
۳۱عملگرهای منطقی و مقایسه‌ای در جاوااسکریپت
۳۲ساختار if else و else if در جاوااسکریپت
۳۳تکه کد Switch در جاوا اسکریپت
۳۴حلقه For در جاوااسکریپت
۳۵حلقه While در جاوااسکریپت
۳۶کلمات کلیدی Break و Continue در جاوااسکریپت
۳۷تبدیل نوع داده‌ها در جاوااسکریپت
۳۸عملیات‌های بیتی در جاوااسکریپت
۳۹عبارات با قاعده در جاوااسکریپت
۴۰خطاها در جاوااسکریپت - رخ دادن خطا و رفع آن
۴۱Scope در جاوااسکریپت
۴۲Hoisting یا جا به جایی کدها در جاوااسکریپت
۴۳استفاده از مد یا حالت سخت‌گیرانه (use strict) در جاوااسکریپت
۴۴کلمه کلیدی This در جاوااسکریپت
۴۵کلمه کلیدی Let در جاوااسکریپت
۴۶ثابت‌ها در جاوااسکریپت
۴۷تعریف توابع به صورت پیکان
۴۸کلاس‌ها در جاوااسکریپت
۴۹اشکال‌زدایی در جاوااسکریپت
۵۰راهنمای استایل و استانداردهای کدنویسی در جاوااسکریپت
۵۱بهترین تمرینات جاوااسکریپت
۵۲اشتباهات رایج در برنامه‌نویسی جاوااسکریپت
۵۳کارایی در جاوااسکریپت
۵۴کلمات رزرو شده در جاوااسکریپت
۵۵ورژن‌های جاوااسکریپت
۵۶ECMAScript 5 - JavaScript 5
۵۷ECMAScript 6 - ECMAScript 2015
۵۸جیسون (JSON) در جاوااسکریپت
فرم‌ها
۱فرم‌ها در جاوااسکریپت
۲API ارزشیابی در جاوااسکریپت
اشیاء (Object)
۱اشیاء در جاوااسکریپت
۲ویژگی‌های اشیاء در جاوااسکریپت
۳متدهای اشیاء در جاوااسکریپت
۴روش‌های دسترسی به شیء در جاوااسکریپت
۵سازنده‌های شیء در جاوااسکریپت
۶شکل اصلی شیء در جاوااسکریپت
۷متدهای شیء در ورژن ES5 جاوااسکریپت
تابع
۱تعریف تابع در جاوااسکریپت
۲پارامتر توابع در جاوااسکریپت
۳فراخوانی تابع در جاوااسکریپت
۴صدا کردن تابع در جاوااسکریپت
۵تابع Apply در جاوااسکریپت
۶بسته‌ها (به انگلیسی: Closures) در جاوااسکریپت
HTML DOM
۱HTML DOM در جاوااسکریپت
۲متدهای HTML DOM در جاوااسکریپت
۳HTML DOM Document در جاوااسکریپت
۴عناصر HTML DOM در جاوااسکریپت
۵reeeeeeeeeeeeeeee
۶تست
۷تست
۸تست
۹تست
۱۰تست
۱۱تست
۱۲تست
۱۳تست

عملگرهای ریاضی عملیات‌های محاسباتی ریاضی را بر روی اعداد (عدد دقیق یا عدد درون متغیر) انجام می‌دهند. [۱]

عملگر توضیحات
+ عملگر جمع
- عملگر تفریق
* عملگر ضرب
** عملگر توان (ES2016)
/ عملگر تقسیم
% عملگر باقی مانده تقسیم
++ عملگر افزایش یک واحدی
-- عملگر کاهش یک واحدی

عملگرهای ریاضی

یک عملگر معمولی ریاضی، محاسبه ریاضی را بر روی دو عدد انجام می‌دهد.

دو عدد می‌توانند عدد واقعی باشند:

مثال

var x = 100 + 50;

و یا دو عدد درون متغیر باشند:

مثال

var x = a + b;

و یا یک عبارت محاسباتی ریاضی باشد:

مثال

var x = (100 + 50) * a;

عددها (درون یک عبارت ریاضی) عملوند (operand) نامیده می‌شود.

عمل ریاضی (که می‌بایست بین دو عملوند (operand) صورت بگیرد) توسط یک عملگر (operator) تعیین می‌شود.

عملوند عملگر عملوند
۵۰ + ۱۰۰

جمع بستن

عملگر جمع ( + ) اعداد را با یکدیگر جمع می‌کند:

مثال

var x = 5;
var y = 2;
var z = x + y;

تفریق کردن

عملگر تفریق ( - ) اعداد را از یک دیگر تفریق می‌کند.

مثال

var x = 5;
var y = 2;
var z = x - y;

ضرب کردن

عملگر ضرب ( * ) اعداد را با یکدیگر ضرب می‌کند.

مثال

var x = 5;
var y = 2;
var z = x * y;

تقسیم کردن

عملگر تقسیم ( / ) اعداد را برهم تقسیم می‌کند.

مثال

var x = 5;
var y = 2;
var z = x / y;

به دست آوردن باقی‌ماندهٔ یک تقسیم

عملگر باقی مانده ( % ) باقی‌ماندهٔ یک تقسیم را برمی‌گرداند.

مثال

var x = 5;
var y = 2;
var z = x % y;

در عبارت جبری، نتیجه تقسیم دو عدد صحیح برهم، یک بخش صحیح دارد و یک بخش باقی مانده.

در ریاضیات، نتیجه یک عمل modulo باقی مانده‌ای از یک تقسیم در یک عبارت جبری است.

عملگر افزایش

عملگر افزایش ( ++ ) اعداد را یک واحد افزایش می‌دهد.

مثال

var x = 5;
x++;
var z = x;

عملگر کاهش دادن

عملگر کاهش ( -- ) اعداد را یک واحد کاهش می‌دهد.

مثال

var x = 5;
x--;
var z = x;

عملگر توان (ES2016)

عملگر توان ( ** ) عدد اول یا همان عملوند اول را به توان عملوند دوم یا عدد دوم می‌رساند.

مثال

var x = 5;
var z = x ** 2;          // result is 25

عبارت x ** y نتیجه مشابه‌ای همانند دستور​Math.pow(x,y):​برمی‌گرداند:

مثال

var x = 5;
var z = Math.pow(x,2);   // result is 25

اولویت عملگرها

اولویت عملگرها مشخص می‌کند که کدام یک از عملیات‌های ریاضی اولویت بیشتری نسبت به سایر عملگرها دارند.

مثال

var x = 100 + 50 * 3;

آیا نتیجه مثال بالا برابر با​3 * 150​است یا نتیجه مثال بالا برابر است​100 + 150​؟

کدام عمل باید اول انجام شود، جمع یا ضرب؟

ضرب ( * ) و تقسیم ( / ) اولویت بیشتری نسبت به جمع ( + ) و تفریق ( - ) دارند.

و (همانطورکه در ریاضیات مدرسه آموختید)، اولویت عملگرها می‌تواند با استفاده از پرانتز تغییر یابد:

مثال

var x = (100 + 50) * 3;

هنگامی که از پرانتز استفاده می‌کنید، عملگری که درون پرانتز وجود دارد، ابتدا محاسبه می‌شود.

زمانی که چندین عملگر اولویت یکسانی دارند (همانند جمع و منها)، آنها از چپ به راست محاسبه می‌شوند:

مثال

var x = 100 + 50 - 3;

مقدار اولویت عملگرها در جاوااسکریپت

سطرهای قرمز رنگ از استاندارد Es6 و یابالاتر پشتیبانی می‌شوند:
مقدار عملگر توضیحات مثال
۲۰
()
گروه‌بندی عبارات
(3 + 4)
۱۹
.
عضو
Person.name
۱۹
[]
عضو
Person[“name”]
۱۹
()
فراخوانی تابع
Myfunction()
۱۹
new
ساختن شی
New Date()
۱۷
++
افزایش پسوندی
i++
۱۷
--
کاهش پسوندی
i--
۱۶
++
افزایش پیشوندی
++i
۱۶
--
کاهش پیشوندی
--i
۱۶
!
نقیض منطقی
!(x==y)
۱۶
Typeof
نوع داده
typeof x
۱۵
**
به توان رساندن (ES2016)
10 ** 2
۱۴
*
ضرب
10 * 5
۱۴
/
تقسیم
10 / 5
۱۴
%
باقی مانده تقسیم
10 % 5
۱۳
+
جمع
10 + 5
۱۳
-
تفریق
10 - 5
۱۲
<<
شیفت چپ
x << 2
۱۲
>>
شیفت راست
x >> 2
۱۲
>>>
شیفت راست بدون علامت
x >>> 2
۱۱
<
کوچکتر از
x < y
۱۱
=>
کوچکتر مساوی
x <= y
۱۱
<
بزرگتر
x > y
۱۱
=<
بزرگتر مساوی
x >= y
۱۱
in
ویژگی‌ای از یک شی عدد پی "PI" در ریاضی
۱۱
Instanceof
نوعی از یک شی
instanceof Array
۱۰
==
مساوی #fee7e6
۱۰
===
برابری مقدار و نوع
x === y
۱۰
=!
نامساوی
x != y
۱۰
==!
نابرابری مقدار و نوع
x !== y
۹
&
And بیتی
x & y
۸
^
XOR بیتی
x ^ y
۷
|
OR بیتی
x | y
۶
&&
And منطقی
x && y
۵
||
OR منطقی
x || y
۴
?:
عملگر شرط
? "Yes": "No"
۳
+=
مقداردهی
x += y
۳
/=
مقداردهی
x /= y
۳
-=
مقداردهی
x -= y
۳
*=
مقداردهی
x *= y
۳
%=
مقداردهی
x %= y
۳
<<=
مقداردهی
x <<= y
۳
>>=
مقداردهی
x >>= y
۳
>>>=
مقداردهی
x >>>= y
۳
&=
مقداردهی
x &= y
۳
^=
مقداردهی
x ^= y
۳
|=
مقداردهی
x |= y
۲
yield
جلوگیری موقت از اجرای تابع
yield x
۱
,
ویرگول
5 , 6

عبارت‌های ریاضی داخل پرانتز، به طور کامل قبل از اینکه در ادامهٔ عبارت ریاضی از نتیجهٔ آن‌ها استفاده شود، محاسبه می‌گردد.

منابع آموزشی