مرجع HTML:تگ‌ها/Th/Colspan

از ویکی‌کد، دانشنامهٔ برنامه‌نویسی
پرش به ناوبری پرش به جستجو

https://www.w3schools.com/tags/att_th_colspan.asp


HTML <th> colspan Attribute

❮ HTML <th> tag

مثال

An HTML table with a header cell that spans two columns:

یک جدول اچ‌تی‌ام‌ال با یک سلول هدر که به دو ستون گسترش میابد:

<table>

 <tr>

   <th colspan="2">Monthly Savings</th>

 </tr>

 <tr>

   <td>January</td>

   <td>$100</td>

 </tr>

 <tr>

   <td>February</td>

   <td>$80</td>

 </tr>

</table>


تعریف و کاربرد

The colspan attribute defines the number of columns a header cell should span.

ویژگی colspan، تعداد ستون‌هایی را که یک سلول هدر باید به آن‌ها گسترش یابد را تعریف می‌کند.


پشتیبانی مرورگر

عنصر Chrome Internet Explorer / Edge Firefox Safari Opera
<test> بله بله بله بله بله
Attribute
colspan Yes Yes Yes Yes Yes

Note: Only Firefox supports colspan="0", which has a special meaning (look below in the "Attribute Values" table).

توجه: فقط فایرفاکس از colspan="0" پشتیبانی می‌کند، که دارای معنای خاصی است (به پایین در جدول «مقادیر ویژگی» نگاه کنید).


سینتکس

aaa


مقادیر ویژگی

مقدار توضیحات شروع کنید فارسی En En En
Parametr توضیحات شروع کنید » فارسی En En En
Parametr توضیحات شروع کنید » فارسی En En En
Parametr توضیحات شروع کنید » فارسی En En En
Parametr توضیحات شروع کنید » فارسی En En En
Parametr توضیحات شروع کنید » فارسی En En En
Parametr توضیحات شروع کنید » فارسی En En En
Parametr توضیحات شروع کنید » فارسی En En En
Parametr توضیحات شروع کنید » فارسی En En En
Parametr توضیحات شروع کنید » فارسی En En En
Parametr توضیحات شروع کنید » فارسی En En En
Parametr توضیحات شروع کنید » فارسی En En En
Parametr توضیحات شروع کنید » فارسی En En En
Parametr توضیحات شروع کنید » فارسی En En En
Parametr توضیحات شروع کنید » فارسی En En En
Parametr توضیحات شروع کنید » فارسی En En En
Parametr توضیحات شروع کنید » فارسی En En En
Parametr توضیحات شروع کنید » فارسی En En En
Parametr توضیحات شروع کنید » فارسی En En En
Parametr توضیحات شروع کنید » فارسی En En En
Parametr توضیحات شروع کنید » فارسی En En En
Parametr توضیحات شروع کنید » فارسی En En En
Parametr توضیحات شروع کنید » فارسی En En En
Parametr توضیحات شروع کنید » فارسی En En En
Parametr توضیحات شروع کنید » فارسی En En En
Parametr توضیحات شروع کنید » فارسی En En En
Value Description
number Sets the number of columns a header cell should span. Note: colspan="0" tells the browser to span the cell to the last column of the column group (colgroup)

تعداد ستون‌هایی را که یک سلول هدر باید به آن‌ها گسترش یابد تنظیم می‌کند. توجه: colspan="0" به مرورگر می‌گوید تا سلول را به آخرین ستون در گروه ستون‌ها (colgroup) گسترش دهد.