متدهای دریافت تاریخ و زمان در جاوااسکریپت

از ویکی کد
پرش به ناوبری پرش به جستجو
دورهٔ آموزشی جاوااسکریپت
Javascript.jpg
جاوااسکریپت
موارد آموزشی
۱آموزش جاوااسکریپت
۲مقدمه‌ای بر جاوااسکریپت
۳قوانین و اصول اولیه زبان جاوااسکریپت
۴خروجی جاوااسکریپت
۵عبارت‌ها در جاوااسکریپت
۶شیوهٔ نوشتن دستورات در جاوااسکریپت
۷نظرات یا کامنت‌ها (Comments) در جاوااسکریپت
۸متغیرها در جاوااسکریپت
۹عملگرهای جاوااسکریپت
۱۰عملگرهای ریاضی در جاوااسکریپت
۱۱عملگرهای مقداردهی در جاوااسکریپت
۱۲انواع داده‌ها در جاوااسکریپت
۱۳توابع در جاوااسکریپت
۱۴اشیاء (object) در جاوااسکریپت
۱۵رویدادها در جاوااسکریپت
۱۶رشته‌های متنی (string) در جاوااسکریپت
۱۷متدهای نوع داده متنی یا رشته‌ای در جاوااسکریپت
۱۸اعداد در جاوااسکریپت
۱۹متدهای داده‌های عددی در جاوااسکریپت
۲۰آرایه‌ها در جاوااسکریپت
۲۱متدهای آرایه در جاوااسکریپت
۲۲مرتب‌سازی آرایه‌ها در جاوااسکریپت
۲۳متدهای پیمایش آرایه در جاوااسکریپت
۲۴اشیاء تاریخ و زمان در جاوااسکریپت
۲۵فرمت‌های تاریخ و زمان در جاوااسکریپت
۲۶متدهای دریافت تاریخ و زمان در جاوااسکریپت
۲۷متدهای تنظیم زمان و تاریخ در جاوااسکریپت
۲۸شی ریاضی (Math) در جاوااسکریپت
۲۹ایجاد عدد تصادفی در جاوااسکریپت
۳۰مقادیر بولین (Booleans) در جاوااسکریپت
۳۱عملگرهای منطقی و مقایسه‌ای در جاوااسکریپت
۳۲ساختار if else و else if در جاوااسکریپت
۳۳تکه کد Switch در جاوا اسکریپت
۳۴حلقه For در جاوااسکریپت
۳۵حلقه While در جاوااسکریپت
۳۶کلمات کلیدی Break و Continue در جاوااسکریپت
۳۷تبدیل نوع داده‌ها در جاوااسکریپت
۳۸عملیات‌های بیتی در جاوااسکریپت
۳۹عبارات با قاعده در جاوااسکریپت
۴۰خطاها در جاوااسکریپت - رخ دادن خطا و رفع آن
۴۱Scope در جاوااسکریپت
۴۲Hoisting یا جا به جایی کدها در جاوااسکریپت
۴۳استفاده از مد یا حالت سخت‌گیرانه (use strict) در جاوااسکریپت
۴۴کلمه کلیدی This در جاوااسکریپت
۴۵کلمه کلیدی Let در جاوااسکریپت
۴۶ثابت‌ها در جاوااسکریپت
۴۷تعریف توابع به صورت پیکان
۴۸کلاس‌ها در جاوااسکریپت
۴۹اشکال‌زدایی در جاوااسکریپت
۵۰راهنمای استایل و استانداردهای کدنویسی در جاوااسکریپت
۵۱بهترین تمرینات جاوااسکریپت
۵۲اشتباهات رایج در برنامه‌نویسی جاوااسکریپت
۵۳کارایی در جاوااسکریپت
۵۴کلمات رزرو شده در جاوااسکریپت
۵۵ورژن‌های جاوااسکریپت
۵۶ECMAScript 5 - JavaScript 5
۵۷ECMAScript 6 - ECMAScript 2015
۵۸جیسون (JSON) در جاوااسکریپت
فرم‌ها
۱فرم‌ها در جاوااسکریپت
۲API ارزشیابی در جاوااسکریپت
اشیاء (Object)
۱اشیاء در جاوااسکریپت
۲ویژگی‌های اشیاء در جاوااسکریپت
۳متدهای اشیاء در جاوااسکریپت
۴روش‌های دسترسی به شیء در جاوااسکریپت
۵سازنده‌های شیء در جاوااسکریپت
۶شکل اصلی شیء در جاوااسکریپت
۷متدهای شیء در ورژن ES5 جاوااسکریپت
تابع
۱تعریف تابع در جاوااسکریپت
۲پارامتر توابع در جاوااسکریپت
۳فراخوانی تابع در جاوااسکریپت
۴صدا کردن تابع در جاوااسکریپت
۵تابع Apply در جاوااسکریپت
۶بسته‌ها (به انگلیسی: Closures) در جاوااسکریپت
HTML DOM
۱HTML DOM در جاوااسکریپت
۲متدهای HTML DOM در جاوااسکریپت
۳HTML DOM Document در جاوااسکریپت
۴عناصر HTML DOM در جاوااسکریپت
۵reeeeeeeeeeeeeeee
۶تست
۷تست
۸تست
۹تست
۱۰تست
۱۱تست
۱۲تست
۱۳تست


از متدهای زیر می‌توان برای دریافت اطلاعات از یک شیءتاریخ و زمان استفاده کرد: [۱]

متد توضیحات
getFullYear()
تاریخ را به صورت کامل (چهار رقم) دریافت می‌کند. YYYY
getMonth()
ماه را به صورت یک عدد دریافت می‌کند. (۰ تا ۱۱)
getDate()
روز را همانند یک عدد دریافت می‌کند. (۱ تا ۳۱)
getHours()
ساعت را دریافت می‌کند. (۰ تا ۲۳)
getMinutes()
دقیقه را دریافت می‌کند (۰ تا ۵۹)
getSeconds()
ثانیه را دریافت می‌کند. (۰ تا ۵۹)
getMilliseconds()
میلی ثانیه را دریافت می‌کند. (۰ تا ۹۹۹)
getTime()
زمان را (به صورت میلی ثانیه از یک ژانویه سال ۱۹۷۰) دریافت می‌کند.
getDay()
روز هفته را به صورت یک عدد دریافت می‌کند. (۰ تا ۶)
Date.now()
زمان حال را دریافت می‌کند. ECMAScript 5The getTime() Method


متد ()getTime

متد​getTime()​زمان را به صورت میلی ثانیه از تاریخ یک ژانویه سال ۱۹۷۰ بازمی‌گرداند:

مثال

var d = new Date();
document.getElementById("demo").innerHTML = d.getTime();

متد ()getFullYear

متد​getFullYear()​عدد سال را به صورت عددی چهاررقمی برمی‌گرداند:

مثال

var d = new Date();
document.getElementById("demo").innerHTML = d.getFullYear();

متد ()getMonth

متد​getMonth()​شماره ماه را به صورت یک عدد (۰ تا ۱۱) برمی‌گرداند:

مثال

var d = new Date();
document.getElementById("demo").innerHTML = d.getMonth();


شما می‌توانید آرایه ای از نام ماه‌ها داشته باشید، و از متد​getMonth()​برای بازگرداندن نام ماه استفاده کنید:

مثال

var d = new Date();
var months = ["January", "February", "March", "April", "May", "June", "July", "August", "September", "October", "November", "December"];
document.getElementById("demo").innerHTML = months[d.getMonth()];

متد ()getDate

متد​getDate()​شماره عدد روز یک تاریخ را به صورت عددی (۱ تا ۳۱) برمی‌گرداند:

مثال

var d = new Date();
document.getElementById("demo").innerHTML = d.getDate();

متد ()getHours

The getHours() method returns the hours of a date as a number (0-23):

متد​getHours()​میزان ساعتهای یک تاریخ را به صورت یک عدد (۰ تا ۲۳) برمی‌گرداند:

مثال

var d = new Date();
document.getElementById("demo").innerHTML = d.getHours();

متد ()getMinutes

متد​getMinutes()​دقیقه یک تاریخ را به صورت یک عدد (۰ تا ۵۹) برمی‌گرداند:

مثال

var d = new Date();
document.getElementById("demo").innerHTML = d.getMinutes();

متد ()getSeconds

متد​getSeconds()​ getSeconds مقدار ثانیهٔ یک تاریخ را به صورت یک عدد (۰ تا ۵۹) برمی‌گرداند:

مثال

var d = new Date();
document.getElementById("demo").innerHTML = d.getSeconds();

متد ()getMilliseconds

متد​getMilliseconds()​مقدار میلی ثانیه یک تاریخ را به صورت عددی (۰ تا ۹۹۹) برمی‌گرداند:

مثال

var d = new Date();
document.getElementById("demo").innerHTML = d.getMilliseconds();

متد ()getDay

متد​getDay()​شماره روز هفته را به صورت یک عدد (۰ تا ۶) برمی‌گرداند:

مثال

var d = new Date();
document.getElementById("demo").innerHTML = d.getDay();


شما می‌توانید از یک آرایه که نام‌های روزها درون آن قرار دارد، و با استفاده از متد​getDay()​برای بازگرداندن نام روز استفاده کنید:

مثال

var d = new Date();
var days = ["Sunday", "Monday", "Tuesday", "Wednesday", "Thursday", "Friday", "Saturday"];
document.getElementById("demo").innerHTML = days[d.getDay()];

متدهای تاریخ و زمان UTC

متدهای UTC برای کار با تاریخ‌های بر حسب UTC استفاده می‌شوند:

متد توضیحات
getUTCDate()
همانند متد​getDate()​است با این تفاوت که تاریخ بر حسب uUT را برمی‌گرداند.
getUTCDay()
همانند متد​getDay()​است با این تفاوت که روز تاریخ برحسب UTC را برمی‌گرداند.
getUTCFullYear()
همانند متد​getFullYear()​است با این تفاوت که سال کامل تاریخ بر حسب UTC را برمی‌گرداند.
getUTCHours()
همانند متد​getHours()​است با این تفاوت که ساعت زمان بر حسب UTC را برمی‌گرداند.
getUTCMilliseconds()
همانند متد​getMilliseconds()​است با این تفاوت که میزان میلی ثانیه در زمان بر حسب UTC را برمی‌گرداند.
getUTCMinutes()
همانند متد​getMinutes()​است با این تفاوت که دقیقه در زمان بر حسب UTC را برمی‌گرداند.
getUTCMonth()
همانند متد​getMonth()​است با این تفاوت که شماره ماه تاریخ بر حسب UTC را برمی‌گرداند.
getUTCSeconds()
همانند متد​getSeconds()​است با این تفاوت که ثانیه زمان بر حسب UTC را برمی‌گرداند.

مرجع کامل تاریخ و زمان در جاوااسکریپت

برای مشاهده مرجع کاملی درمورد تاریخ و زمان در جاوااسکریپت می‌توانید مقاله ما را تحت عنوان مرجع کامل تاریخ و زمان در جاوااسکریپت را بخوانید.

مرجع شامل توضیحات و مثال‌هایی از تمامی ویژگی‌ها و متدهای تاریخ و زمان در جاوااسکریپت است.

منابع آموزشی