پشتیبانی مرورگر

از ویکی‌کد، دانشنامهٔ برنامه‌نویسی
پرش به ناوبری پرش به جستجو

{{منو اسکرول چپ|نام منو={{مرجع منو اچ‌تی‌ام‌ال|expanded=مرجع}}}}

مرجع HTML با پشتیبانی از مرورگر [۱]

در جدول زیر تمام عناصر HTML و ویژگی‌های آنها به همراه پشتیبانی مرورگر آورده شده‌است:

Chrome Internet Explorer / Edge Firefox Safari Opera
<a> بله بله بله بله بله
download ۱۴٫۰ ۱۸٫۰ ۲۰٫۰ ۱۰٫۱ ۱۵٫۰
href بله بله بله بله بله
hreflang بله بله بله بله بله
media بله بله بله بله بله
ping بله خیر بله خیر بله
referrerpolicy ۵۱٫۰ خیر ۵۰٫۰ ۱۱٫۱ ۳۸٫۰
rel بله بله بله بله بله
target بله بله بله بله بله
type بله بله بله بله بله


Chrome Internet Explorer / Edge Firefox Safari Opera
<abbr> بله بله بله بله بله


Chrome Internet Explorer / Edge Firefox Safari Opera
<address> بله بله بله بله بله


Chrome Internet Explorer / Edge Firefox Safari Opera
<area> بله بله بله بله بله
alt بله بله بله بله بله
coords بله بله بله بله بله
download بله بله بله بله بله
href بله بله بله بله بله
hreflang بله بله بله بله بله
media بله بله بله بله بله
referrerpolicy ۵۱٫۰ خیر ۵۰٫۰ ۱۱٫۱ ۳۸٫۰
rel بله بله بله بله بله
shape بله بله بله بله بله
target بله بله بله بله بله
type بله بله بله بله بله


Chrome Internet Explorer / Edge Firefox Safari Opera
<article> ۶٫۰ ۹٫۰ ۴٫۰ ۵٫۰ ۱۱٫۱


Chrome Internet Explorer / Edge Firefox Safari Opera
<aside> ۶٫۰ ۹٫۰ ۴٫۰ ۵٫۰ ۱۱٫۱


Chrome Internet Explorer / Edge Firefox Safari Opera
<audio> ۴٫۰ ۹٫۰ ۳٫۵ ۴٫۰ ۱۱٫۵
autoplay ۴٫۰ ۹٫۰ ۳٫۵ ۴٫۰ ۱۱٫۵
controls ۴٫۰ ۹٫۰ ۳٫۵ ۴٫۰ ۱۱٫۵
loop ۴٫۰ ۹٫۰ ۳٫۵ ۴٫۰ ۱۱٫۵
muted ۴٫۰ ۱۰٫۰ ۱۱٫۰ ۷٫۱ ۱۱٫۵
preload ۴٫۰ ۹٫۰ ۴٫۰ ۴٫۰ ۱۱٫۵
src ۴٫۰ ۹٫۰ ۳٫۵ ۴٫۰ ۱۱٫۵


Chrome Internet Explorer / Edge Firefox Safari Opera
<b> بله بله بله بله بله


Chrome Internet Explorer / Edge Firefox Safari Opera
<base> بله بله بله بله بله
href بله بله بله بله بله
target بله بله بله بله بله


Chrome Internet Explorer / Edge Firefox Safari Opera
<bdi> ۱۶٫۰ ۷۹٫۰ ۱۰٫۰ خیر ۱۵٫۰


Chrome Internet Explorer / Edge Firefox Safari Opera
<bdo> بله بله بله بله بله
dir بله بله بله بله بله


Chrome Internet Explorer / Edge Firefox Safari Opera
<blockquote> بله بله بله بله بله
cite بله بله بله بله بله


Chrome Internet Explorer / Edge Firefox Safari Opera
<body> بله بله بله بله بله


Chrome Internet Explorer / Edge Firefox Safari Opera
<br> بله بله بله بله بله


Chrome Internet Explorer / Edge Firefox Safari Opera
<button> بله بله بله بله بله
autofocus ۵٫۰ ۱۰٫۰ ۴٫۰ ۵٫۰ ۹٫۶
disabled بله بله بله بله بله
form ۱۰٫۰ ۱۶٫۰ ۴٫۰ ۵٫۱ ۹٫۵
formaction ۹٫۰ ۱۰٫۰ ۴٫۰ ۵٫۱ ۱۵٫۰
formenctype ۹٫۰ ۱۰٫۰ ۴٫۰ ۵٫۱ ۱۱٫۵
formmethod ۹٫۰ ۱۰٫۰ ۴٫۰ ۵٫۱ ۱۵٫۰
formnovalidate ۶٫۰ ۱۱٫۰ ۴٫۰ بله بله
formtarget ۹٫۰ ۱۰٫۰ ۴٫۰ ۵٫۱ ۱۰٫۶
name بله بله بله بله بله
type بله بله بله بله بله
value بله بله بله بله بله


Chrome Internet Explorer / Edge Firefox Safari Opera
<canvas> ۴٫۰ ۹٫۰ ۲٫۰ ۳٫۱ ۹٫۰
height ۴٫۰ ۹٫۰ ۲٫۰ ۳٫۱ ۹٫۰
width ۴٫۰ ۹٫۰ ۲٫۰ ۳٫۱ ۹٫۰


Chrome Internet Explorer / Edge Firefox Safari Opera
<caption> بله بله بله بله بله


Chrome Internet Explorer / Edge Firefox Safari Opera
<cite> بله بله بله بله بله


Chrome Internet Explorer / Edge Firefox Safari Opera
<code> بله بله بله بله بله


Chrome Internet Explorer / Edge Firefox Safari Opera
<col> بله بله بله بله بله
span بله بله بله بله بله


Chrome Internet Explorer / Edge Firefox Safari Opera
<colgroup> بله بله بله بله بله
span بله بله بله بله بله


Chrome Internet Explorer / Edge Firefox Safari Opera
<data> ۶۲٫۰ ۱۳٫۰ ۲۲٫۰ خیر ۴۹٫۰
value ۶۲٫۰ ۱۳٫۰ ۲۲٫۰ خیر ۴۹٫۰


Chrome Internet Explorer / Edge Firefox Safari Opera
<datalist> ۲۰٫۰ ۱۰٫۰ ۴٫۰ ۱۲٫۱ ۹٫۵


Chrome Internet Explorer / Edge Firefox Safari Opera
<dd> بله بله بله بله بله


Chrome Internet Explorer / Edge Firefox Safari Opera
<del> بله بله بله بله بله
cite بله بله بله بله بله
datetime بله بله بله بله بله


Chrome Internet Explorer / Edge Firefox Safari Opera
<details> ۱۲٫۰ ۷۹٫۰ ۴۹٫۰ ۶٫۰ ۱۵٫۰
open ۱۲٫۰ ۷۹٫۰ ۴۹٫۰ ۶٫۰ ۱۵٫۰


Chrome Internet Explorer / Edge Firefox Safari Opera
<dfn> بله بله بله بله بلهChrome Internet Explorer / Edge Firefox Safari Opera
<dialog> ۳۷٫۰ ۷۹٫۰ * ۵۳٫۰ خیر ۲۴٫۰
open ۳۷٫۰ ۷۹٫۰ *۵۳٫۰ خیر ۲۴٫۰
  • به‌طور پیش‌فرض پشتیبانی نمی‌شود، اما می‌توان این مورد را فعال کرد: about:config (تنظیم کنید dom.dialog_element.enabled به true).


Chrome Internet Explorer / Edge Firefox Safari Opera
<div> بله بله بله بله بله


Chrome Internet Explorer / Edge Firefox Safari Opera
<dl> بله بله بله بله بله


Chrome Internet Explorer / Edge Firefox Safari Opera
<dt> بله بله بله بله بله


Chrome Internet Explorer / Edge Firefox Safari Opera
<em> بله بله بله بله بله


Chrome Internet Explorer / Edge Firefox Safari Opera
<embed> بله بله بله بله بله
height بله بله بله بله بله
src بله بله بله بله بله
type بله بله بله بله بله
width بله بله بله بله بله


Chrome Internet Explorer / Edge Firefox Safari Opera
<fieldset> بله بله بله بله بله
disabled بله بله بله ۶٫۰ بله
form بله بله بله بله بله
name بله ۱۱٫۰ بله بله بله


Chrome Internet Explorer / Edge Firefox Safari Opera
<figcaption> ۸٫۰ ۹٫۰ ۴٫۰ ۵٫۱ ۱۱٫۰


Chrome Internet Explorer / Edge Firefox Safari Opera
<figure> ۸٫۰ ۹٫۰ ۴٫۰ ۵٫۱ ۱۱٫۰


Chrome Internet Explorer / Edge Firefox Safari Opera
<footer> ۵٫۰ ۹٫۰ ۴٫۰ ۵٫۰ ۱۱٫۱


Chrome Internet Explorer / Edge Firefox Safari Opera
<form> بله بله بله بله بله
accept-charset بله بله بله بله بله
action بله بله بله بله بله
autocomplete بله بله ۴٫۰ ۵٫۲ ۱۵٫۰
enctype بله بله بله بله بله
method بله بله بله بله بله
name بله بله بله بله بله
novalidate بله ۱۰٫۰ ۴٫۰ ۱۰٫۱ ۱۵٫۰
target بله بله بله بله بله


Chrome Internet Explorer / Edge Firefox Safari Opera
<h6> تا <h1> بله بله بله بله بله


Chrome Internet Explorer / Edge Firefox Safari Opera
<head> بله بله بله بله بله


Chrome Internet Explorer / Edge Firefox Safari Opera
<header> ۵٫۰ ۹٫۰ ۴٫۰ ۵٫۰ ۱۱٫۱


Chrome Internet Explorer / Edge Firefox Safari Opera
<hr> بله بله بله بله بله


Chrome Internet Explorer / Edge Firefox Safari Opera
<html> بله بله بله بله بله
mlns بله بله بله بله بله


Chrome Internet Explorer / Edge Firefox Safari Opera
<i> بله بله بله بله بله


Chrome Internet Explorer / Edge Firefox Safari Opera
<iframe> بله بله بله بله بله
allow ۶۰٫۰ ۷۹٫۰ ۷۴٫۰ ۱۱٫۱ ۴۷٫۰
allowfullscreen ۲۷٫۰ ۱۱٫۰ -ms- ۱۸٫۰ ۷٫۰ بله
allowpaymentrequest خیر خیر خیر خیر خیر
height بله بله بله بله بله
name بله بله بله بله بله
referrerpolicy ۵۱٫۰ ۷۹٫۰ ۵۰٫۰ ۱۱٫۱ ۳۸٫۰
sandbox ۴٫۰ ۱۰٫۰ ۱۷٫۰ ۵٫۰ ۱۵٫۰
src بله بله بله بله بله
srcdoc ۲۰٫۰ ۷۹٫۰ ۲۵٫۰ ۶٫۰ ۱۵٫۰
width بله بله بله بله بله


Chrome Internet Explorer / Edge Firefox Safari Opera
<img> بله بله بله بله بله
alt بله بله بله بله بله
crossorigin بله بله بله بله بله
height بله بله بله بله بله
ismap بله بله بله بله بله
longdesc بله بله بله بله بله
referrerpolicy ۵۱٫۰ ۷۹٫۰ ۵۰٫۰ ۱۱٫۱ ۳۸٫۰
sizes بله بله بله بله بله
src بله بله بله بله بله
srcset ۳۴٫۰ ? ۳۸٫۰ ۸٫۰ ۲۱٫۰
usemap بله بله بله بله بله
width بله بله بله بله بله


Chrome Internet Explorer / Edge Firefox Safari Opera
<input> بله بله بله بله بله
accept ۲۶٫۰ ۱۰٫۰ ۳۷٫۰ ۱۱٫۱ ۱۵٫۰
alt بله بله بله بله بله
autocomplete ۱۷٫۰ ۶٫۰ ۲٫۰ ۵٫۱ ۱۰٫۰
autofocus ۵٫۰ ۱۱٫۰ ۴٫۰ ۵٫۰ ۹٫۶
checked بله بله بله بله بله
dirname بله ۷۹٫۰ خیر بله بله
disabled بله بله بله بله بله
form بله بله بله ۵٫۱ ۱۰٫۶
formaction بله ۱۰٫۰ بله ۵٫۱ ۱۰٫۶
formenctype بله ۱۰٫۰ بله ۵٫۱ ۱۰٫۶
formmethod بله ۱۰٫۰ بله ۵٫۱ ۱۰٫۶
formnovalidate بله ۱۰٫۰ بله ۱۰٫۱ ۱۰٫۶
formtarget بله ۱۰٫۰ بله ۵٫۱ ۱۰٫۶
height بله بله ۱۶٫۰ بله بله
list ۲۰٫۰ ۱۰٫۰ ۴٫۰ خیر ۹٫۶
max ۵٫۰ ۱۰٫۰ ۱۶٫۰ ۵٫۱ ۱۰٫۶
maxlength ۴٫۰ ۱۰٫۰ ۴٫۰ ۵٫۱ ۱۵٫۰
min ۵٫۰ ۱۰٫۰ ۱۶٫۰ ۵٫۱ ۱۰٫۶
minlength ۴۰٫۰ ۱۷٫۰ ۵۱٫۰ ۱۰٫۱ ۲۷٫۰
multiple ۶٫۰ ۱۰٫۰ ۳٫۶ ۵٫۰ ۱۱٫۰
name بله بله بله بله بله
pattern ۵٫۰ ۱۰٫۰ ۴٫۰ ۱۰٫۱ ۹٫۶
placeholder ۱۰٫۰ ۱۰٫۰ ۴٫۰ ۵٫۰ ۱۱٫۰
readonly بله بله بله بله بله
required ۵٫۰ ۱۰٫۰ ۴٫۰ ۱۰٫۱ ۹٫۶
size بله بله بله بله بله
src بله بله بله بله بله
step ۶٫۰ ۱۰٫۰ ۱۶٫۰ ۵٫۰ ۱۰٫۶
type بله بله بله بله بله
value بله بله بله بله بله
width بله بله ۱۶٫۰ بله بله


Chrome Internet Explorer / Edge Firefox Safari Opera
<ins> بله بله بله بله بله
cite بله بله بله بله بله
datetime بله بله بله بله بله


Chrome Internet Explorer / Edge Firefox Safari Opera
<kbd> بله بله بله بله بله


Chrome Internet Explorer / Edge Firefox Safari Opera
<label> بله بله بله بله بله
for بله بله بله بله بله
form بله بله بله بله بله


Chrome Internet Explorer / Edge Firefox Safari Opera
<legend> بله بله بله بله بله


Chrome Internet Explorer / Edge Firefox Safari Opera
<li> بله بله بله بله بله
value بله بله بله بله بله


Chrome Internet Explorer / Edge Firefox Safari Opera
<link> بله بله بله بله بله
crossorigin ۲۵٫۰ ۷۹٫۰ ۱۸٫۰ ? ۱۵٫۰
href بله بله بله بله بله
hreflang بله بله بله بله بله
media بله بله بله بله بله
referrerpolicy ۵۱٫۰ ۷۹٫۰ ۵۰٫۰ ۱۱٫۱ ۳۸٫۰
rel بله بله بله بله بله
sizes خیر خیر خیر خیر خیر
title بله بله بله بله بله
type بله بله بله بله بله


Chrome Internet Explorer / Edge Firefox Safari Opera
<main> ۲۶٫۰ ۱۲٫۰ ۲۱٫۰ ۷٫۰ ۱۶٫۰


Chrome Internet Explorer / Edge Firefox Safari Opera
<map> بله بله بله بله بله
name بله بله بله بله بله


Chrome Internet Explorer / Edge Firefox Safari Opera
<mark> ۶٫۰ ۹٫۰ ۴٫۰ ۵٫۰ ۱۱٫۱


Chrome Internet Explorer / Edge Firefox Safari Opera
<meta> بله بله بله بله بله
charset بله بله بله بله بله
content بله بله بله بله بله
http_equiv بله بله بله بله بله
name بله بله بله بله بله


Chrome Internet Explorer / Edge Firefox Safari Opera
<meter> ۸٫۰ ۱۳٫۰ ۱۶٫۰ ۶٫۰ ۱۱٫۵
form خیر خیر خیر خیر خیر
high ۸٫۰ ۱۳٫۰ ۱۶٫۰ ۶٫۰ ۱۱٫۵
Low ۸٫۰ ۱۳٫۰ ۱۶٫۰ ۶٫۰ ۱۱٫۵
Max ۸٫۰ ۱۳٫۰ ۱۶٫۰ ۶٫۰ ۱۱٫۵
Min ۸٫۰ ۱۳٫۰ ۱۶٫۰ ۶٫۰ ۱۱٫۵
Optimum ۸٫۰ ۱۳٫۰ ۱۶٫۰ ۶٫۰ ۱۱٫۵
Value ۸٫۰ ۱۳٫۰ ۱۶٫۰ ۶٫۰ ۱۱٫۵


Chrome Internet Explorer / Edge Firefox Safari Opera
<nav> ۵٫۰ ۹٫۰ ۴٫۰ ۵٫۰ ۱۱٫۱


Chrome Internet Explorer / Edge Firefox Safari Opera
<noscript> بله بله بله بله بله


Chrome Internet Explorer / Edge Firefox Safari Opera
<object> بله بله بله بله بله
data بله بله بله بله بله
form خیر خیر خیر خیر خیر
height بله بله بله بله بله
name بله بله بله بله بله
type بله بله بله بله بله
usemap خیر خیر بله خیر خیر
width بله بله بله بله بله


Chrome Internet Explorer / Edge Firefox Safari Opera
<ol> بله بله بله بله بله
reversed ۱۸٫۰ ۷۹٫۰ ۱۸٫۰ ۶٫۰ ۱۲٫۱
start بله بله بله بله بله
type بله بله بله بله بله


Chrome Internet Explorer / Edge Firefox Safari Opera
<optgroup> بله بله بله بله بله
disabled بله ۸٫۰ بله بله بله
label بله بله بله بله بله


Chrome Internet Explorer / Edge Firefox Safari Opera
<option> بله بله بله بله بله
disabled بله ۸٫۰ بله بله بله
label بله ۸٫۰ خیر بله بله
selected بله بله بله بله بله
value بله بله بله بله بله


Chrome Internet Explorer / Edge Firefox Safari Opera
<output> ۱۰٫۰ ۱۳٫۰ ۴٫۰ ۵٫۱ ۱۱٫۰
for ۱۰٫۰ ۱۳٫۰ ۴٫۰ ۷٫۰ ۱۱٫۵
form خیر خیر خیر خیر خیر
name ۱۰٫۰ ۱۳٫۰ ۴٫۰ ۷٫۰ ۱۱٫۵


Chrome Internet Explorer / Edge Firefox Safari Opera
<p> بله بله بله بله بله


Chrome Internet Explorer / Edge Firefox Safari Opera
<param> بله بله بله بله بله
name بله بله بله بله بله
value بله بله بله بله بله


Chrome Internet Explorer / Edge Firefox Safari Opera
<picture> ۳۸٫۰ ۱۳٫۰ ۳۸٫۰ ۹٫۱ ۲۵٫۰


Chrome Internet Explorer / Edge Firefox Safari Opera
<pre> بله بله بله بله بله


Chrome Internet Explorer / Edge Firefox Safari Opera
<progress> ۸٫۰ ۱۰٫۰ ۱۶٫۰ ۶٫۰ ۱۱٫۰
max ۸٫۰ ۱۰٫۰ ۱۶٫۰ ۶٫۰ ۱۱٫۰
value ۸٫۰ ۱۰٫۰ ۱۶٫۰ ۶٫۰ ۱۱٫۰


Chrome Internet Explorer / Edge Firefox Safari Opera
<q> بله بله بله بله بله
cite بله بله بله بله بله


Chrome Internet Explorer / Edge Firefox Safari Opera
<rp> ۵٫۰ ۵٫۵ ۳۸٫۰ ۵٫۰ ۱۵٫۰


Chrome Internet Explorer / Edge Firefox Safari Opera
<rt> ۵٫۰ ۵٫۵ ۳۸٫۰ ۵٫۰ ۱۵٫۰


Chrome Internet Explorer / Edge Firefox Safari Opera
<ruby> ۵٫۰ ۵٫۵ ۳۸٫۰ ۵٫۰ ۱۵٫۰


Chrome Internet Explorer / Edge Firefox Safari Opera
<s> بله بله بله بله بله


Chrome Internet Explorer / Edge Firefox Safari Opera
<samp> بله بله بله بله بله


Chrome Internet Explorer / Edge Firefox Safari Opera
<script> بله بله بله بله بله
async ۸٫۰ ۱۰٫۰ ۳٫۶ ۵٫۱ ۱۵٫۰
charset بله بله بله بله بله
crossorigin ۳۰٫۰ ۱۸٫۰ ۱۳٫۰ ۱۳٫۰ ۱۲٫۱
defer ۸٫۰ ۱۰٫۰ ۳٫۵ ۵٫۰ ۱۵٫۰
integrity ۴۵٫۰ ۱۷٫۰ ۴۳٫۰ ۱۳٫۰ ۶۶٫۰
referrerpolicy ۷۰٫۰ ۷۹٫۰ ۶۵٫۰ بله خیر
src بله بله بله بله بله
type بله بله بله بله بله


Chrome Internet Explorer / Edge Firefox Safari Opera
<section> ۵٫۰ ۹٫۰ ۴٫۰ ۵٫۰ ۱۱٫۵


Chrome Internet Explorer / Edge Firefox Safari Opera
<select> بله بله بله بله بله
autofocus بله ۱۰٫۰ خیر بله بله
disabled بله ۹٫۰ بله بله بله
form بله بله بله بله بله
multiple بله بله بله بله بله
name بله بله بله بله بله
required بله ۱۰٫۰ ۴٫۰ بله بله
size بله بله بله بله بله


Chrome Internet Explorer / Edge Firefox Safari Opera
<slot> ۵۳٫۰ ۷۹٫۰ ۶۳٫۰ ۱۰٫۰ ۴۰٫۰


Chrome Internet Explorer / Edge Firefox Safari Opera
<small> بله بله بله بله بله


Chrome Internet Explorer / Edge Firefox Safari Opera
<source> ۴٫۰ ۹٫۰ ۳٫۵ ۴٫۰ ۱۰٫۵
media ۳۸٫۰ ۹٫۰ ۱۵٫۰ ۹٫۱ ۲۵٫۰
sizes ۳۸٫۰ ۱۳٫۰ ۳٫۸ ۹٫۱ ۲۵٫۰
src ۴٫۰ ۹٫۰ ۳٫۵ ۴٫۰ ۱۰٫۵
srcset ۳۸٫۰ ۱۳٫۰ ۳۸٫۰ ۹٫۱ ۲۵٫۰
type ۴٫۰ ۹٫۰ ۳٫۵ ۴٫۰ ۱۰٫۵


Chrome Internet Explorer / Edge Firefox Safari Opera
<span> بله بله بله بله بله


Chrome Internet Explorer / Edge Firefox Safari Opera
<strong> بله بله بله بله بله


Chrome Internet Explorer / Edge Firefox Safari Opera
<style> بله بله بله بله بله
media بله بله بله بله بله
type بله بله بله بله بله


Chrome Internet Explorer / Edge Firefox Safari Opera
<sub> بله بله بله بله بله


Chrome Internet Explorer / Edge Firefox Safari Opera
<summary> ۱۲٫۰ ۷۹٫۰ ۴۹٫۰ ۶٫۰ ۱۵٫۰


Chrome Internet Explorer / Edge Firefox Safari Opera
<sup> بله بله بله بله بله


Chrome Internet Explorer / Edge Firefox Safari Opera
<svg> ۴٫۰ ۹٫۰ ۳٫۰ ۳٫۲ ۱۰٫۱


Chrome Internet Explorer / Edge Firefox Safari Opera
<table> بله بله بله بله بله


Chrome Internet Explorer / Edge Firefox Safari Opera
<tbody> بله بله بله بله بله


Chrome Internet Explorer / Edge Firefox Safari Opera
<td> بله بله بله بله بله
colspan بله بله بله بله بله
headers بله بله بله بله بله
rowspan بله بله بله بله بله


Chrome Internet Explorer / Edge Firefox Safari Opera
<template> ۲۶٫۰ ۱۳٫۰ ۲۲٫۰ ۸٫۰ ۱۵٫۰


Chrome Internet Explorer / Edge Firefox Safari Opera
<textarea> بله بله بله بله بله
autocomplete خیر خیر ۵۹٫۰ ۱۳٫۰ خیر
autofocus بله ۱۰٫۰ ۴٫۰ بله بله
cols بله بله بله بله بله
dirname بله ۷۹٫۰ خیر بله بله
disabled بله بله بله بله بله
form بله ۱۱٫۰ بله بله بله
maxlength بله ۱۰٫۰ ۴٫۰ بله بله
minlength بله بله بله بله بله
name بله بله بله بله بله
placeholder بله ۱۰٫۰ ۴٫۰ ۵٫۰ ۱۱٫۵
readonly بله بله بله بله بله
required بله ۱۰٫۰ ۴٫۰ بله بله
rows بله بله بله بله بله
spellcheck بله ۱۱٫۰ بله بله بله
wrap بله بله بله بله بله


Chrome Internet Explorer / Edge Firefox Safari Opera
<tfoot> بله بله بله بله بله


Chrome Internet Explorer / Edge Firefox Safari Opera
<th> بله بله بله بله بله
abbr بله بله بله بله بله
colspan بله بله بله بله بله
headers بله بله بله بله بله
rowspan بله بله بله بله بله
scope بله بله بله بله بله


Chrome Internet Explorer / Edge Firefox Safari Opera
<thead> بله بله بله بله بله


Chrome Internet Explorer / Edge Firefox Safari Opera
<time> ۶۲٫۰ ۱۸٫۰ ۲۲٫۰ ۷٫۰ ۴۹٫۰
datetime ۶۲٫۰ ۱۸٫۰ ۲۲٫۰ ۷٫۰ ۴۹٫۰


Chrome Internet Explorer / Edge Firefox Safari Opera
<title> بله بله بله بله بله


Chrome Internet Explorer / Edge Firefox Safari Opera
<tr> بله بله بله بله بله


Chrome Internet Explorer / Edge Firefox Safari Opera
<track> ۲۳٫۰ ۱۰٫۰ ۳۱٫۰ ۶٫۰ ۱۲٫۱
default ۲۳٫۰ ۱۰٫۰ ۳۱٫۰ ۶٫۰ ۱۲٫۱
kind ۲۳٫۰ ۱۰٫۰ ۳۱٫۰ ۶٫۰ ۱۲٫۱
label ۲۳٫۰ ۱۰٫۰ ۳۱٫۰ ۶٫۰ ۱۲٫۱
src ۲۳٫۰ ۱۰٫۰ ۳۱٫۰ ۶٫۰ ۱۲٫۱
srclang ۲۳٫۰ ۱۰٫۰ ۳۱٫۰ ۶٫۰ ۱۲٫۱


Chrome Internet Explorer / Edge Firefox Safari Opera
<u> بله بله بله بله بله


Chrome Internet Explorer / Edge Firefox Safari Opera
<ul> بله بله بله بله بله


Chrome Internet Explorer / Edge Firefox Safari Opera
<var> بله بله بله بله بله


Chrome Internet Explorer / Edge Firefox Safari Opera
<video> ۴٫۰ ۹٫۰ ۳٫۵ ۳٫۱ ۱۱٫۵
autoplay ۴٫۰ ۹٫۰ ۳٫۵ ۳٫۱ ۱۱٫۵
controls ۴٫۰ ۹٫۰ ۳٫۵ ۳٫۱ ۱۱٫۵
height ۴٫۰ ۹٫۰ ۳٫۵ ۳٫۱ ۱۱٫۵
loop ۴٫۰ ۹٫۰ ۱۱٫۰ ۳٫۱ ۱۱٫۵
muted ۳۰٫۰ ۱۰٫۰ ۱۱٫۰ ۵٫۰ بله
poster ۴٫۰ ۹٫۰ ۳٫۶ ۳٫۱ ۱۰٫۵
preload ۴٫۰ ۹٫۰ ۴٫۰ ۳٫۱ ۱۰٫۵
src ۴٫۰ ۹٫۰ ۳٫۵ ۳٫۱ ۱۱٫۵
width ۴٫۰ ۹٫۰ ۳٫۵ ۳٫۱ ۱۱٫۵


Chrome Internet Explorer / Edge Firefox Safari Opera
<wbr> بله بله بله بله بله

منابع آموزشی