کاربر:Admin/صفحه تمرین/centos

از ویکی‌کد
پرش به ناوبری پرش به جستجو

بسم الله الرحمن الرحیم

محتویات

بروزرسانی سیستم و نصب مخزن EPEL احتمالا نیاز شود نصب مخزن تکرارشود:

1 yum -y update
2 yum -y install epel-release
3 reboot

پیکربندی IP

با دستور زیر IP را پیدا کنید:

1 ip a

IP را به هاست اضافه کنید:

1 nano /etc/hosts


1 192.168.61.136 wiki-w3.ir
2 192.168.61.136 www.wiki-w3.ir
3 
4 192.168.61.136 wikiw3.ir
5 192.168.61.136 www.wikiw3.ir

ذخیره و خارج شوید.

ارتقاع sqlite3

به سایت sqlite برید و فایل sqlite-autoconf-xxxxx را دانلود کنید.

1 wget http://www.sqlite.org/2016/sqlite-autoconf-xxxxx.tar.gz
2 tar xvfz sqlite-autoconf-3100000.tar.gz
3 cd sqlite-autoconf-xxxxx
4 ./configure
5 make
6 make install
7 sqlite3 --version

اگر در حین نصب خطا داد فایل gcc را نصب کنید:

4 yum -y install gcc


نصب وب سرور nginx

وب سرور nginx را نصب کنید:

4 yum -y install nginx nano net-tools

وب سرور را اجرا و برای بوت خودکار آماده کنید:

5 systemctl start nginx
6 systemctl enable nginx

کارکرد nginx را تست کنید:

7 netstat -plntu

netstat -plntu

نصب و کانفیگ PHP-FPM

مخزن PHP7.2 را اضافه کنید:

8 rpm -Uvh https://mirror.webtatic.com/yum/el7/webtatic-release.rpm

افزونه‌های PHP را اضافه کنید:

9 yum -y install ImageMagick php72w-fpm php72w-intl php72w-xml php72w-curl php72w-gd php72w-mbstring php72w-mysql php72w-cli php72w-pear php72w-pecl-apcu nano
 • موارد زیر را در php.ini اعمال کنید:
10 nano /etc/php.ini

این موارد را یکی یکی سرچ و جایگزین کنید:

11 date.timezone = Asia/Tehran
12 cli_server.color = On
13 file_uploads = On
14 upload_max_filesize = 100M
15 max_file_uploads = 20
16 cgi.fix_pathinfo=0
17 max_execution_time = 10000
18 max_input_time = 12000
19 max_input_vars = 12000
20 memory_limit = 256M
21 post_max_size = 100M

ذخیره و خارج شوید.


 • موارد زیر را در www.conf اعمال کنید:
12 nano /etc/php-fpm.d/www.conf

apache را با nginx عوض کنید:

12 user = nginx
13 group = nginx

خط جلوی listen را تغییر دهید:

14 listen = /run/php-fpm/php-fpm.sock

کامنت‌ها را حذف و nginx را چایگزین apache کنید:

15 listen.owner = nginx
16 listen.group = nginx
17 listen.mode = 0660

کامنت‌ها را حذف کنید:

18 env[HOSTNAME] = $HOSTNAME
19 env[PATH] = /usr/local/bin:/usr/bin:/bin
20 env[TMP] = /tmp
21 env[TMPDIR] = /tmp
22 env[TEMP] = /tmp

ذخیره و خارج شوید.

 • پیکربندی را در پوشه‌ی جدیدی ایجاد کنید:
23 mkdir -p /var/lib/php/session/
24 chown -R nginx:nginx /var/lib/php/session/

وب سرور را اجرا و برای بوت خودکار آماده کنید:

25 systemctl start php-fpm
26 systemctl enable php-fpm

کارکرد PHP-FPM را تست کنید:

27 netstat -pl | grep php

netstat -plntu


نصب و کانفیگ MariaDB

 • نصب MariaDB:
1 yum -y install mariadb mariadb-server


MariaDB را اجرا و برای بوت خودکار آماده کنید:

2 systemctl start mariadb
3 systemctl enable mariadb

پیکربندی رمز MariaDB را اجرا کنید:

4 mysql_secure_installation

اینتر را زده و رمز جدید دلخواه را وارد کنید:

5 405371Ma@#

تمامی موارد را با Y پاسخ دهید:

 6 Set root password? [Y/n] Y
 7 TYPE ROOT PASSWORD HERE
 8 
 9 Remove anonymous users? [Y/n] Y
10 Disallow root login remotely? [Y/n] Y
11 Remove test database and access to it? [Y/n] Y
12 Reload privilege tables now? [Y/n] Y

دیتابیس جدید را بسازید:

13 mysql -u root -p
14 #### TYPE YOUR ROOT PASSWORD

موارد زیر را خط به خط اجرا کنید:

15 CREATE DATABASE mediawiki CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;
16 create user 'mediawiki'@'localhost' identified by 'Mahdidata9027@#';
17 grant all privileges on mediawiki . * to 'mediawiki'@'localhost';
18 flush privileges;
19 \q

نصب و کانفیگ مدیاویکی

گیت و الباقی نیازها را نصب کنید:

13 yum -y install git zip unzip composer

پوشه‌ای برای مدیا ویکی بسازید و از طریق گیت درئن این پوشه بارگزاری کنید:

13 mkdir -p /home/wikicod/public_html/w
14 git clone https://gerrit.wikimedia.org/r/p/mediawiki/core.git /home/wikicod/public_html/w

مدیاویکی را به جدیدترین نسخه بروزرسانی کنید:

13 cd /var/www/w
14 git checkout REL1_33
15 
16 git pull
17 git submodule update --init
18 composer update --no-dev

دسترسی‌های لازم را به پوشه ویکی و زیرمجمعه‌های آن را به nginx بدهید:

13 chown -R nginx:nginx /var/www/w

تنظیمات فایروال

توقف nginx:

13 systemctl stop nginx

پورت HTTP را باز کنید:

13 firewall-cmd --add-service=http --permanent
14 firewall-cmd --reload

پیکربندی nginx و apache

apache:

فایل .htaccess برای تنظیمات پیشفرض وب سرور apache در پوشه public_html را ویرایش کنید:

13 RewriteEngine on
14 
15 # Short URL for wiki pages
16 RewriteRule ^/?wiki(/.*)?$ %{DOCUMENT_ROOT}/w/index.php [L]
17 
18 # Redirect / to Main Page
19 RewriteRule ^/*$ %{DOCUMENT_ROOT}/w/index.php [L]

لوکال ستینگ:

13 $wgScriptPath = "/w";
14 $wgArticlePath = "/wiki/$1";
15 $wgUsePathInfo = true;

وب سرور را ریست کنید:

13 service httpd restart

nginx:

یک فایل جدید برای تنظیمات پیشفرض وب سرور nginx برای مدیا ویکی بسازید:

13 cd /etc/nginx/
14 nano conf.d/mediawiki.conf

موارد زیر را وارد کنید:

13 server {
14 	listen 80;
15 	listen [::]:80;
16 	server_name wiki-w3.ir;
17 	root /var/www/w;
18 
19 	index index.php;
20 	autoindex off;
21 
22 	client_max_body_size 5m;
23 	client_body_timeout 60;
24 
25 	location / {
26 		try_files $uri $uri/ @rewrite;
27 	}
28 
29 	location @rewrite {
30 		rewrite ^/(.*)$ /index.php?title=$1&$args;
31 	}
32 
33 	location ^~ /maintenance/ {
34 		return 403;
35 	}
36 
37 	# PHP-FPM Configuration Nginx
38 	location ~ \.php$ {
39 		try_files $uri =404;
40 		fastcgi_split_path_info ^(.+\.php)(/.+)$;
41 		fastcgi_pass unix:/run/php-fpm/php-fpm.sock;
42 		fastcgi_index index.php;
43 		fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name;
44 		include fastcgi_params;
45 	}
46 
47 	location ~* \.(js|css|png|jpg|jpeg|gif|ico)$ {
48 		try_files $uri /index.php;
49 		expires max;
50 		log_not_found off;
51 	}
52 
53 	location = /_.gif {
54 		expires max;
55 		empty_gif;
56 	}
57 
58 	location ^~ ^/(cache|includes|maintenance|languages|serialized|tests|images/deleted)/ {
59 		deny all;
60 	}
61 
62 	location ^~ ^/(bin|docs|extensions|includes|maintenance|mw-config|resources|serialized|tests)/ {
63 		internal;
64 	}
65 
66 	# Security for 'image' directory
67 	location ~* ^/images/.*.(html|htm|shtml|php)$ {
68 		types { }
69 		default_type text/plain;
70 	}
71 
72 	# Security for 'image' directory
73 	location ^~ /images/ {
74 		try_files $uri /index.php;
75 	}
76 }

وب سرور را تست و ریست کنید:

13 nginx -t
14 systemctl restart nginx

پیکربندی ویندوز

موارد زیر را به فایل hosts اضافه کنید:

13 192.168.61.136 wiki-w3.ir
14 192.168.61.136 www.wiki-w3.ir
15 
16 192.168.61.136 wikiw3.ir
17 192.168.61.136 www.wikiw3.ir

به صورت ادمین ذخیره و خارج شوید.

پیکربندی SELinux

صفحه‌ی راهنما

کدهای زیر را وارد کنید:

13 restorecon -FR /var/www/w
14 restorecon -FR /var/www/w

تست کنید:

13 ls -lZ /var/www/

باید کد زیر را بدهد:

system_u:object_r:httpd_sys_content_t:s0

شروع نصب مدیاویکی

آدرس سایت را وارد کنید:

13 wiki-w3.ir
 • ویکی را نصب کنید ولی هیچ افزونه‌ای را فعال نکنید

فایل لوکال ستینگ را از مسیری که دانلود شده به پوشه ویکی جابجا کنید:

13 scp LocalSettings.php root@wikiw3:/home/wikicod/public_html/w/
14 chown -R nginx:nginx /var/www/w

نصب افزونه

WikiEditor

13 cd /home/wikicod/public_html/w/extensions/WikiEditor/
14 git checkout REL1_33
15 git pull
16 git submodule update --init --recursive

لوکال ستینگ:

13 // https://www.mediawiki.org/wiki/Extension:WikiEditor
14 wfLoadExtension( 'WikiEditor' );
15 
16 # Enables link and table wizards by default but still allows users to disable them in preferences
17 $wgDefaultUserOptions['usebetatoolbar-cgd'] = 1;
18 
19 # Enable side-by-side preview
20 $wgDefaultUserOptions['wikieditor-preview'] = 1;
21 
22 # Enable navigable table of contents
23 $wgDefaultUserOptions['usenavigabletoc'] = 1;
24 
25 # Enable step-by-step publishing
26 $wgDefaultUserOptions['wikieditor-publish'] = 1;
27 
28 //# Displays the Publish and Cancel buttons on the top right side
29 $wgDefaultUserOptions['wikieditor-publish'] = 1;

مجوز بدهید و بروزرسانی کنید:

13 chown -R nginx:nginx /home/wikicod/public_html/w/extensions
14 php /home/wikicod/public_html/w/maintenance/update.php --quick

parsoid

روش نصب اصلی

اول سرویس پارسوید را نصب میکنیم:

13 mkdir /home/tools
14 cd tools
15 git clone https://github.com/wikimedia/parsoid.git
16 
17 cd parsoid
18 git checkout master
19 git tag -l | sort -V
20 git tag v.0.10.0
21 git pull
22 npm install
23 npm test
24 cp config.example.yaml config.yaml
25 nano config.yaml
26 npm start
27 cd ..
28 # chown -R www:www parsoid
29 # chmod -R 755
30 netstat -plntu
31 cd /etc/systemd/system/
32 nano parsoid.service

موارد را در parsoid.service وارد کنید:

13 [Unit]
14 Description=Mediawiki Parsoid web service on node.js
15 Documentation=http://www.mediawiki.org/wiki/Parsoid
16 Wants=local-fs.target network.target
17 After=local-fs.target network.target
18 
19 [Install]
20 WantedBy=multi-user.target
21 
22 [Service]
23 Type=simple
24 User=root
25 Group=root
26 WorkingDirectory=/home/tools/parsoid
27 ExecStart=/usr/bin/node /home/tools/parsoid/bin/server.js
28 KillMode=process
29 Restart=on-success
30 PrivateTmp=true
31 StandardOutput=syslog

روش نصب متفرقه:

13 yum -y install npm
14 cd /var/www
15 mkdir tools
16 cd tools
17 git clone --recursive https://gerrit.wikimedia.org/r/mediawiki/services/parsoid/deploy
18 
19 mkdir parsoid
20 cd parsoid
21 git clone https://gerrit.wikimedia.org/r/mediawiki/services/parsoid
22 cd parsoid
23 
24 yum -y install node-gyp
25 npm install
26 #or
27 npm update

تغیرات را اعمال کنید:

13 cp config.example.yaml config.yaml
14 nano config.yaml

نام دامین را بجای لوکال بگذارید:

    mwApis:
    - # This is the only required parameter,
     # the URL of you MediaWiki API endpoint.
     uri: 'http://wiki-w3.ir/api.php'
     # The "domain" is used for communication with Visual Editor
     # and RESTBase. It defaults to the hostname portion of
     # the `uri` property above, but you can manually set it
     # to an arbitrary string. It must match the "domain" set
     # in $wgVirtualRestConfig.
     domain: 'wiki-w3.ir' # optional

اجرا در سرور:

node bin/server.js

اجرا در مرورگر:

localhost:8000
http://localhost:8000/yoursite.com/v3/page/html/<pagename>

VisualEditor

13 git clone https://github.com/wikimedia/mediawiki-extensions-VisualEditor.git -b REL1_34/home/wikicod/domains/wikicod.ir/public_html/w/extensions/VisualEditor
14 cd /home/wikicod/public_html/w/extensions/VisualEditor/
15 git submodule update --init

لوکال ستینگ:

13 wfLoadExtension( 'VisualEditor' );		#Complate configrations--->>>
14 
15 // Enable by default for everybody
16 $wgDefaultUserOptions['visualeditor-enable'] = 1;
17 
18 // Optional: Set VisualEditor as the default for anonymous users
19 // otherwise they will have to switch to VE
20 $wgDefaultUserOptions['visualeditor-editor'] = "visualeditor";
21 
22 #Don't allow users to disable it
23 $wgHiddenPrefs[] = 'visualeditor-enable';
24 
25 // OPTIONAL: Enable VisualEditor's experimental code features
26 #$wgDefaultUserOptions['visualeditor-enable-experimental'] = 1;
27 
28 # Adding a namespace
29 $wgVisualEditorAvailableNamespaces = [
30   NS_MAIN => true,
31   NS_USER => true,
32   102 => true,
33   "_merge_strategy" => "array_plus"
34 ];
35 
36 $wgVirtualRestConfig['modules']['parsoid'] = array(
37   // Use port 8142 if you use the Debian package
38   'url' => 'http://xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx:8000',
39   // Parsoid "domain", see below (optional)
40   'domain' => 'xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx',
41   // Parsoid "prefix", see below (optional)
42   'prefix' => 'localhost'
43 );
44 
45 # https://www.mediawiki.org/wiki/Extension:VisualEditor#Parsoid_Authentication_Without_Forwarding_Cookies
46 # Parsoid Authentication Without Forwarding Cookies
47 if ( !isset( $_SERVER['REMOTE_ADDR'] ) OR $_SERVER['REMOTE_ADDR'] == '127.0.0.1') {
48 	$wgGroupPermissions['*']['read'] = true;
49 	$wgGroupPermissions['*']['edit'] = true;
50 };
51 
52 # =====================================================
53 # https://www.mediawiki.org/wiki/Extension:VisualEditor#Parsoid_over_HTTPS
54 # =====================================================
55 
56 #Wikitext mode + Beta Features opt-in state 
57 $wgVisualEditorEnableWikitextBetaFeature = true;
58 
59 #Single edit tab
60 $wgVisualEditorUseSingleEditTab = true;
61 $wgDefaultUserOptions['visualeditor-tabs'] = 'multi-tab';
62 
63 #Visual diffs on history pages + Beta Features opt-in state 
64 $wgVisualEditorEnableDiffPageBetaFeature = true;
65 
66 #end options
67 
68 #other options
69 #Table Of Contents widget (Beta)
70 $wgVisualEditorVisualEditorEnableTocWidget = false;
71 
72 #URL to use to access the experimental rebaser technology (Beta)
73 $wgVisualEditorVisualEditorRebaserURL = false;
74 
75 # From what timestamp to warn existing editors that the installation has switched from two edit tabs to one. 
76 $wgVisualEditorVisualEditorSingleEditTabSwitchTime = "20160101000000";
77 
78 # Whether to put a change tag on every edit made with VisualEditor.
79 $wgVisualEditorVisualEditorUseChangeTagging = true;

مجوز بدهید و بروزرسانی کنید:

13 chown -R nginx:nginx /home/wikicod/public_html/w/extensions
14 php /home/wikicod/public_html/w/maintenance/update.php --quick


CirrusSearch


نصب کتابخانه elasticsearch

13 git clone https://github.com/elastic/elasticsearch-php.git /home/wikicod/public_html/w/vendor/elasticsearch/elasticsearch
14 cd /home/wikicod/public_html/w/vendor/elasticsearch/elasticsearch
15 git checkout 6.5.x
16 git pull
17 cd /home/wikicod/public_html/w/vendor/
18 nano composer.json
19 ## ADD
20 "elasticsearch/elasticsearch": "^7.0",
21 composer update --no-dev
22 chown -R nginx:nginx /home/wikicod/public_html/w/vendor/

نصب برنامه Elastica

13 wget https://artifacts.elastic.co/downloads/elasticsearch/elasticsearch-6.5.4.rpm
14 wget https://artifacts.elastic.co/downloads/elasticsearch/elasticsearch-6.5.4.rpm.sha512
15 shasum -a 512 -c elasticsearch-6.5.4.rpm.sha512 
16 rpm --install elasticsearch-6.5.4.rpm


Elastica

13 git clone https://github.com/wikimedia/mediawiki-extensions-Elastica.git /home/wikicod/public_html/w/extensions/Elastica
14 cd /home/wikicod/public_html/w/extensions/Elastica
15 git checkout REL1_33
16 git pull
17 git submodule update --init --recursive
18 composer install --no-dev

لوکال ستینگ:

13 wfLoadExtension( 'Elastica' );

مجوز بدهید و بروزرسانی کنید:

13 chown -R nginx:nginx /home/wikicod/public_html/w/extensions
14 php /home/wikicod/public_html/w/maintenance/update.php --quick

CirrusSearch

13 git clone https://github.com/wikimedia/mediawiki-extensions-CirrusSearch.git /home/wikicod/public_html/w/extensions/CirrusSearch
14 cd /home/wikicod/public_html/w/extensions/CirrusSearch
15 git checkout REL1_33
16 git pull
17 git submodule update --init --recursive

لوکال ستینگ:

13 wfLoadExtension( 'CirrusSearch' );
14 $wgDisableSearchUpdate = true;
15 $wgCirrusSearchServers = [ 'elasticsearch0', 'elasticsearch1', 'elasticsearch2', 'elasticsearch3' ];

بروزرسانی پایگاه سرچ

13 php /home/wikicod/public_html/w/extensions/CirrusSearch/maintenance/updateSearchIndexConfig.php

غیرفعال سازی آپدیت سرچ را پاک کنید:

$wgDisableSearchUpdate = true


13 php /home/wikicod/public_html/w/extensions/CirrusSearch/maintenance/forceSearchIndex.php --skipLinks --indexOnSkip
14 php /home/wikicod/public_html/w/extensions/CirrusSearch/maintenance/forceSearchIndex.php --skipParse

لوکال ستینگ:

13 $wgSearchType = 'CirrusSearch';


مجوز بدهید و بروزرسانی کنید:

13 chown -R nginx:nginx /home/wikicod/public_html/w/extensions
14 php /home/wikicod/public_html/w/maintenance/update.php --quick


Scribunto

پیش نیاز:

SyntaxHighlight_GeSHi

CodeEditor

13 php -r 'echo "pcre: " . ( extension_loaded( "pcre" ) ? PCRE_VERSION : "no" ) . "\n";'
14 ##OK ## pcre: 8.43 2019-02-23


13 php -r 'echo "pcntl: " . ( extension_loaded( "pcntl" ) ? "yes" : "no" ) . "\n";'


https://help.directadmin.com/item.php?id=252

 1. cd /usr/local/directadmin/custombuild
 2. ./build used_configs | grep configure.php
 3. cd /usr/local/directadmin/custombuild
 4. mkdir -p custom/php
 5. nano configure/php/configure.php73
 6. --enable-pcntl
  1. قبلش / گذاشته شود
 7. cp -fp configure/php/configure.php73 custom/php/configure.php73
 8. ./build php n --with-module
 9. /sbin/service httpd restart


13 php -r 'echo "mbstring: " . ( extension_loaded( "mbstring" ) ? "yes" : "no" ) . "\n";'

نصب:

13 git clone https://github.com/wikimedia/mediawiki-extensions-Scribunto.git --depth=1 -b REL1_33 /home/wikicod/public_html/w/extensions/Scribunto
14 cd /home/wikicod/public_html/w/extensions/Scribunto/
15 git pull
16 git submodule update --init --recursive

دسترسی:

13 chmod a+x /home/wikicod/public_html/w/extensions/Scribunto/includes/engines/LuaStandalone/binaries/lua5_1_5_linux_64_generic/lua

لوکال ستینگ:

13 wfLoadExtension( 'Scribunto' );
14 $wgScribuntoDefaultEngine = 'luastandalone';
15 
16 $wgScribuntoUseGeSHi = true;
17 $wgScribuntoUseCodeEditor = true;

مجوز بدهید و بروزرسانی کنید:

13 php /home/wikicod/public_html/w/maintenance/update.php --quick


SyntaxHighlight_GeSHi

پیش‌نیاز python3:

python -V

13 cd /home/wikicod/public_html/w/extensions/SyntaxHighlight_GeSHi/
14 git checkout REL1_33
15 git pull
16 git submodule update --init --recursive
17 composer install --no-dev
18 composer update --no-dev

لوکال ستینگ:

13 wfLoadExtension( 'SyntaxHighlight_GeSHi' );

مجوز بدهید و بروزرسانی کنید:

13 chmod a+x /home/wikicod/public_html/w/extensions/SyntaxHighlight_GeSHi/pygments/pygmentize
14 php /home/wikicod/public_html/w/maintenance/update.php --quick


CodeEditor

13 cd /home/wikicod/public_html/w/extensions/CodeEditor/
14 git checkout REL1_33
15 git pull
16 git submodule update --init --recursive

لوکال ستینگ:

13 wfLoadExtension( 'CodeEditor' );
14 $wgDefaultUserOptions['usebetatoolbar'] = 1; // user option provided by WikiEditor extension

مجوز بدهید و بروزرسانی کنید:

13 php /home/wikicod/public_html/w/maintenance/update.php --quick


BetaFeatures

1 git clone https://github.com/wikimedia/mediawiki-extensions-BetaFeatures.git --depth=1 -b REL1_33 /home/wikicod/public_html/w/extensions/BetaFeatures
2 
3 cd /home/wikicod/public_html/w/extensions/BetaFeatures/
4 
5 git submodule update --init --recursive

لوکال ستینگ:

1 require_once "$IP/extensions/Settings/BetaFeatures.php";
2 
3 wfLoadExtension( 'BetaFeatures' );

مجوز بدهید و بروزرسانی کنید:

php /home/wikicod/public_html/w/maintenance/update.php --quick

<hr>

Echo

13 git clone https://github.com/wikimedia/mediawiki-extensions-Echo.git --depth=1 -b REL1_33 /home/wikicod/public_html/w/extensions/Echo
14 cd /home/wikicod/public_html/w/extensions/Echo/
15 git pull
16 git submodule update --init --recursive

لوکال ستینگ:

13 wfLoadExtension( 'Echo' );		#NOT Complate configrations--->>>

مجوز بدهید و بروزرسانی کنید:

13 chown -R nginx:nginx /home/wikicod/public_html/w/extensions
14 php /home/wikicod/public_html/w/maintenance/update.php --quick

CheckUser............................................................

13 git clone https://github.com/wikimedia/mediawiki-extensions-Echo.git --depth=1 -b REL1_33 /home/wikicod/public_html/w/extensions/CheckUser
14 cd /home/wikicod/public_html/w/extensions/CheckUser/
15 git pull
16 git submodule update --init --recursive

لوکال ستینگ:

13 aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

مجوز بدهید و بروزرسانی کنید:

13 chown -R nginx:nginx /home/wikicod/public_html/w/extensions
14 php /home/wikicod/public_html/w/maintenance/update.php --quick


AntiSpoof

13 git clone https://github.com/wikimedia/mediawiki-extensions-AntiSpoof.git --depth=1 -b REL1_33 /home/wikicod/public_html/w/extensions/AntiSpoof
14 
15 cd /home/wikicod/public_html/w/extensions/AntiSpoof
16 
17 git submodule update --init --recursive
18 
19 /w/composer.local.json
20 
21 {
22 	"extra": {
23 		"merge-plugin": {
24 			"include": [
25 				"extensions/AntiSpoof/composer.json"
26 			]
27 		}
28 	}
29 }
30 
31 wikicod.ir/public_html/w/extensions/AntiSpoof

لوکال ستینگ:

13 require_once "$IP/extensions/Settings/AntiSpoof.php";
14 
15 AntiSpoof.php
16 <?php
17 wfLoadExtension( 'AntiSpoof' );

مجوز بدهید و بروزرسانی کنید:

13 php /home/wikicod/public_html/w/maintenance/update.php --quick
14 php /home/wikicod/public_html/w/extensions/AntiSpoof/maintenance/batchAntiSpoof.php
15 php /home/wikicod/public_html/w/maintenance/update.php --quick

CategoryTree

1 cd /home/wikicod/public_html/w/extensions/CategoryTree
2 
3 git checkout 
4 
5 git pull
6 
7 git submodule update --init --recursive

لوکال ستینگ:

1 require_once "$IP/extensions/Settings/CategoryTree.php";
2 
3 wfLoadExtension( 'CategoryTree' );		#Complate configrations--->>>

مجوز بدهید و بروزرسانی کنید:

php /home/wikicod/public_html/w/maintenance/update.php --quick

xxxxxxxxxxxxxx

13 cd /home/wikicod/public_html/w/extensions/xxxxxxxxxxxxx/
14 git checkout REL1_33
15 git pull
16 git submodule update --init --recursive

لوکال ستینگ:

13 aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

مجوز بدهید و بروزرسانی کنید:

13 chown -R nginx:nginx /home/wikicod/public_html/w/extensions
14 php /home/wikicod/public_html/w/maintenance/update.php --quick

CheckUser

1 git clone https://github.com/wikimedia/mediawiki-extensions-CheckUser.git --depth=1 -b REL1_33 /home/wikicod/public_html/w/extensions/CheckUser
2 
3 cd /home/wikicod/public_html/w/extensions/CheckUser
4 
5 git submodule update --init --recursive

لوکال ستینگ:

 1 require_once "$IP/extensions/Settings/CheckUser.php";
 2 
 3 wfLoadExtension( 'CheckUser' );			#Complate configrations--->>>
 4 
 5 $wgCUDMaxAge = "7776000";
 6 $wgCheckUserMaxBlocks = "200";
 7 $wgCheckUserForceSummary = true;
 8 $wgCheckUserCIDRLimit = [ 'IPv4' => 16, 'IPv6' => 32 ];
 9 
10 # Public key to encrypt private data that may need to be read later.
11 # `openssl genrsa -out cu.key 2048; openssl rsa -in cu.key -pubout > cu.pub` and paste the contents of cu.pub here
12 # $wgCUPublicKey =
13 
14 $wgCheckUserCAMultiLock	= false;
15 $wgCheckUserCAtoollink	= false;
16 $wgCheckUserGBtoollink	= false;
17 
18 # Granting right to use CheckUser
19 $wgGroupPermissions['sysop']['checkuser'] = true;
20 $wgGroupPermissions['sysop']['checkuser-log'] = true

مجوز بدهید و بروزرسانی کنید:

php /home/wikicod/public_html/w/maintenance/update.php --quick

Cite

1 cd /home/wikicod/public_html/w/extensions/Cite/
2 
3 git checkout REL1_33
4 
5 git pull
6 
7 git submodule update --init --recursive

لوکال ستینگ:

1 require_once "$IP/extensions/Settings/Cite.php";
2 
3 wfLoadExtension( 'Cite' );		#Complate configrations--->>>

مجوز بدهید و بروزرسانی کنید:

php /home/wikicod/public_html/w/maintenance/update.php --quick

CiteThisPage

1 cd /home/wikicod/public_html/w/extensions/CiteThisPage
2 
3 git checkout REL1_33
4 
5 git pull
6 
7 git submodule update --init --recursive

لوکال ستینگ:

1 require_once "$IP/extensions/Settings/CiteThisPage.php";
2 
3 wfLoadExtension( 'CiteThisPage' );		#Complate configrations--->>>

مجوز بدهید و بروزرسانی کنید:

php /home/wikicod/public_html/w/maintenance/update.php --quick

CodeEditor

1 cd /home/wikicod/public_html/w/extensions/CodeEditor
2 
3 git checkout REL1_33
4 
5 git pull
6 
7 git submodule update --init --recursive

لوکال ستینگ:

 1 require_once "$IP/extensions/Settings/CodeEditor.php";
 2 
 3 wfLoadExtension( 'CodeEditor' );		#Complate configrations--->>>
 4 
 5 // user option provided by WikiEditor extension
 6 $wgDefaultUserOptions['usebetatoolbar'] = 1; 
 7 
 8 $wgCodeEditorEnableCore = true;
 9 $wgScribuntoUseCodeEditor = true;
10 $wgScribuntoUseGeSHi = true;

مجوز بدهید و بروزرسانی کنید:

php /home/wikicod/public_html/w/maintenance/update.php --quick

CharInsert

1 git clone https://github.com/wikimedia/mediawiki-extensions-CharInsert.git --depth=1 -b REL1_33 /home/wikicod/public_html/w/extensions/CharInsert
2 
3 cd /home/wikicod/public_html/w/extensions/CharInsert
4 
5 git submodule update --init --recursive

لوکال ستینگ:

1 require_once "$IP/extensions/Settings/CharInsert.php";
2 
3 <?php
4 wfLoadExtension( 'CharInsert' );

مجوز بدهید و بروزرسانی کنید:

php /home/wikicod/public_html/w/maintenance/update.php --quick

ConfirmEdit

1 cd /home/wikicod/public_html/w/extensions/ConfirmEdit
2 
3 git checkout REL1_33
4 
5 git pull
6 
7 git submodule update --init --recursive

fبه ادمین گوگل میریم و روی reCAPTCHA v2 سایت را فعال میکنیم. لوکال ستینگ:

 1 require_once "$IP/extensions/Settings/ConfirmEdit.php";
 2 
 3 <?php
 4 wfLoadExtensions([ 'ConfirmEdit', 'ConfirmEdit/ReCaptchaNoCaptcha' ]);
 5 
 6 $wgCaptchaClass = 'ReCaptchaNoCaptcha';
 7 $wgReCaptchaSiteKey = 'xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx';
 8 $wgReCaptchaSecretKey = 'xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx';
 9 
10 $wgGroupPermissions['*']['skipcaptcha'] = false;
11 $wgGroupPermissions['user']['skipcaptcha'] = false;
12 $wgGroupPermissions['autoconfirmed']['skipcaptcha'] = false;
13 $wgGroupPermissions['emailconfirmed']['skipcaptcha'] = false;
14 $wgGroupPermissions['bot']['skipcaptcha'] = true; // registered bots
15 $wgGroupPermissions['sysop']['skipcaptcha'] = true;
16 $wgGroupPermissions['bureaucrat']['skipcaptcha'] = true;

مجوز بدهید و بروزرسانی کنید:

php /home/wikicod/public_html/w/maintenance/update.php --quick

Disambiguator

1 git clone https://github.com/wikimedia/mediawiki-extensions-Disambiguator.git --depth=1 -b REL1_33 /home/wikicod/public_html/w/extensions/Disambiguator
2 
3 cd /home/wikicod/public_html/w/extensions/Disambiguator
4 
5 git submodule update --init --recursive

لوکال ستینگ:

13 require_once "$IP/extensions/Settings/Disambiguator.php";
14 
15 <?php
16 wfLoadExtension( 'Disambiguator' );
17 
18 $wgDisambiguatorIndicateLinks = true;

مجوز بدهید و بروزرسانی کنید:

php /home/wikicod/public_html/w/maintenance/update.php --quick

Echo

1 git clone https://github.com/wikimedia/mediawiki-extensions-Echo.git --depth=1 -b REL1_33 /home/wikicod/public_html/w/extensions/Echo
2 
3 cd /home/wikicod/public_html/w/extensions/Echo/
4 
5 git pull
6 
7 git submodule update --init --recursive

لوکال ستینگ:

1 require_once "$IP/extensions/Settings/Echo.php";
2 
3 <?php
4 wfLoadExtension( 'Echo' );

بروزرسانی کنید:

php /home/wikicod/public_html/w/maintenance/update.php --quick

Configuration settings defaults

 1 test
 2 
 3 
 4 
 5 
 6 
 7 
 8 
 9 
10 
11 
12 
13 test

EventLogging

1 git clone https://github.com/wikimedia/mediawiki-extensions-EventLogging.git --depth=1 -b REL1_33 /home/wikicod/public_html/w/extensions/EventLogging
2 
3 cd /home/wikicod/public_html/w/extensions/EventLogging
4 
5 git pull
6 
7 git submodule update --init --recursive

لوکال ستینگ:

13 require_once "$IP/extensions/Settings/EventLogging.php";
14 
15 <?php
16 wfLoadExtension( 'EventLogging' );
17 
18 $wgEventLoggingBaseUri = 'http://wikicod.ir:8080/event.gif';
19 $wgEventLoggingFile = '/home/wikicod/public_html/log/mediawiki/events.log';
20 
21 $wgEventLoggingSchemaApiUri = $wgServer . '/w/api.php';
22 $wgEventLoggingDBname = $wgDBname;

پوشه و فایل جدید بسازید:

/home/wikicod/public_html/log/mediawiki/events.log

مجوز بدهید و بروزرسانی کنید:

php /home/wikicod/public_html/w/maintenance/update.php --quick

WikiLove

1 git clone https://github.com/wikimedia/mediawiki-extensions-WikiLove.git --depth=1 -b REL1_33 /home/wikicod/public_html/w/extensions/WikiLove
2 
3 cd /home/wikicod/public_html/w/extensions/WikiLove
4 
5 git submodule update --init --recursive

لوکال ستینگ:

1 require_once "$IP/extensions/Settings/WikiLove.php";
2 
3 <?php
4 wfLoadExtension( 'WikiLove' );
5 
6 $wgUseInstantCommons = true;
7 $wgDefaultUserOptions['wikilove-enabled'] = 1;
8 $wgWikiLoveTabIcon = true;
9 $wgWikiLoveLogging = false;

مجوز بدهید و بروزرسانی کنید:

php /home/wikicod/public_html/w/maintenance/update.php --quick

SecurePoll

1 git clone https://github.com/wikimedia/mediawiki-extensions-SecurePoll.git -b REL1_33 /home/wikicod/public_html/w/extensions/SecurePoll
2 
3 cd /home/wikicod/public_html/w/extensions/SecurePoll
4 
5 git submodule update --init --recursive

لوکال ستینگ:

1 require_once "$IP/extensions/Settings/SecurePoll.php";
2 
3 <?php
4 wfLoadExtension( 'SecurePoll' );
5 
6 $wgGroupPermissions['sysop']['securepoll-create-poll'] = true;

مجوز بدهید و بروزرسانی کنید:

php /home/wikicod/public_html/w/maintenance/update.php --quick

SecureLinkFixer

1 git clone https://github.com/wikimedia/mediawiki-extensions-SecureLinkFixer.git --depth=1 -b REL1_33 /home/wikicod/public_html/w/extensions/SecureLinkFixer
2 
3 cd /home/wikicod/public_html/w/extensions/SecureLinkFixer
4 
5 git submodule update --init --recursive

لوکال ستینگ:

1 require_once "$IP/extensions/Settings/SecureLinkFixer.php";
2 
3 <?php
4 wfLoadExtension( 'SecureLinkFixer' );

مجوز بدهید و بروزرسانی کنید:

php /home/wikicod/public_html/w/maintenance/update.php --quick

PageImages

1 git clone https://github.com/wikimedia/mediawiki-extensions-PageImages.git --depth=1 -b REL1_33 /home/wikicod/public_html/w/extensions/PageImages
2 
3 cd /home/wikicod/public_html/w/extensions/PageImages
4 
5 git submodule update --init --recursive

لوکال ستینگ:

1 require_once "$IP/extensions/Settings/PageImages.php";
2 
3 <?php
4 wfLoadExtension( 'PageImages' );

مجوز بدهید و بروزرسانی کنید:

php /home/wikicod/public_html/w/maintenance/update.php --quick

CLDR

1 git clone https://github.com/wikimedia/mediawiki-extensions-CLDR.git --depth=1 -b REL1_33 /home/wikicod/public_html/w/extensions/CLDR
2 
3 cd /home/wikicod/public_html/w/extensions/CLDR
4 
5 git submodule update --init --recursive

لوکال ستینگ:

 1 require_once "$IP/extensions/Settings/CLDR.php";
 2 
 3 wfLoadExtension( 'CLDR' );			#Complate configrations--->>>
 4 
 5 
 6 # The language names are best access with MediaWiki core functions:
 7 $name = Language::fetchLanguageName( 'fa' );
 8 
 9 # The following example sets a variable to the list of all countries in CLDR in persian
10 if ( is_callable( array( 'CountryNames', 'getNames' ) ) ) {
11   $countries = CountryNames::getNames( 'fa' );
12 }
13 
14 # The following example sets a variable to the list of all currencies in CLDR in Iran.
15 if ( is_callable( array( 'CurrencyNames', 'getNames' ) ) ) {
16   $currencies = CurrencyNames::getNames( 'fa' );
17 }

مجوز بدهید و بروزرسانی کنید:

1 wget http://www.unicode.org/Public/cldr/latest/core.zip
2 unzip core.zip -d core
3 php rebuild.php
4 
5 php /home/wikicod/public_html/w/maintenance/update.php --quick

RevisionSlider

1 git clone https://github.com/wikimedia/mediawiki-extensions-RevisionSlider.git --depth=1 -b REL1_33 /home/wikicod/public_html/w/extensions/RevisionSlider
2 
3 cd /home/wikicod/public_html/w/extensions/RevisionSlider
4 
5 git submodule update --init --recursive

لوکال ستینگ:

1 require_once "$IP/extensions/Settings/RevisionSlider.php";
2 
3 <?php
4 wfLoadExtension( 'RevisionSlider' );

مجوز بدهید و بروزرسانی کنید:

php /home/wikicod/public_html/w/maintenance/update.php --quick

MobileApp

1 git clone https://github.com/wikimedia/mediawiki-extensions-MobileApp.git --depth=1 -b REL1_33 /home/wikicod/public_html/w/extensions/MobileApp
2 
3 cd /home/wikicod/public_html/w/extensions/MobileApp
4 
5 git submodule update --init --recursive

لوکال ستینگ:

1 require_once "$IP/extensions/Settings/MobileApp.php";
2 
3 <?php
4 wfLoadExtension( 'MobileApp' );

مجوز بدهید و بروزرسانی کنید:

php /home/wikicod/public_html/w/maintenance/update.php --quick

LoginNotify

1 git clone https://github.com/wikimedia/mediawiki-extensions-LoginNotify.git --depth=1 -b REL1_33 /home/wikicod/public_html/w/extensions/LoginNotify
2 
3 cd /home/wikicod/public_html/w/extensions/LoginNotify
4 
5 git submodule update --init --recursive

لوکال ستینگ:

 1 require_once "$IP/extensions/Settings/LoginNotify.php";
 2 
 3 <?php
 4 wfLoadExtension( 'LoginNotify' );
 5 
 6 $wgLoginNotifyAttemptsKnownIP = "10";
 7 $wgLoginNotifyAttemptsNewIP	= "3";
 8 $wgLoginNotifyExpiryKnownIP = "604800";
 9 $wgLoginNotifyExpiryNewIP = "1209600";
10 $wgLoginNotifyCheckKnownIPs = true;
11 $wgLoginNotifyEnableOnSuccess = true;
12 $wgLoginNotifyEnableForPriv = [ "editinterface", "userrights" ];
13 $wgLoginNotifySecretKey = "null";
14 $wgLoginNotifyCookieExpire = "15552000";
15 $wgLoginNotifyCookieDomain = "null";
16 $wgLoginNotifyMaxCookieRecords = "6";
17 $wgLoginNotifyCacheLoginIPExpiry = "5184000";

مجوز بدهید و بروزرسانی کنید:

php /home/wikicod/public_html/w/maintenance/update.php --quick

ExternalGuidance

1 git clone https://github.com/wikimedia/mediawiki-extensions-ExternalGuidance.git --depth=1 -b REL1_33 /home/wikicod/public_html/w/extensions/ExternalGuidance
2 
3 cd /home/wikicod/public_html/w/extensions/ExternalGuidance
4 
5 git submodule update --init --recursive

لوکال ستینگ:

1 require_once "$IP/extensions/Settings/ExternalGuidance.php";
2 
3 <?php
4 wfLoadExtension( 'ExternalGuidance' );

مجوز بدهید و بروزرسانی کنید:

php /home/wikicod/public_html/w/maintenance/update.php --quick

Campaigns

1 git clone https://github.com/wikimedia/mediawiki-extensions-Campaigns.git --depth=1 -b REL1_33 /home/wikicod/public_html/w/extensions/Campaigns
2 
3 cd /home/wikicod/public_html/w/extensions/Campaigns
4 
5 git submodule update --init --recursive

لوکال ستینگ:

1 require_once "$IP/extensions/Settings/Campaigns.php";
2 
3 <?php
4 wfLoadExtension( 'Campaigns' );

مجوز بدهید و بروزرسانی کنید:

php /home/wikicod/public_html/w/maintenance/update.php --quick

SpamBlacklist

1 git clone https://github.com/wikimedia/mediawiki-extensions-SpamBlacklist.git --depth=1 -b REL1_33 /home/wikicod/public_html/w/extensions/SpamBlacklist
2 
3 cd /home/wikicod/public_html/w/extensions/SpamBlacklist
4 
5 git checkout REL1_33
6 
7 git pull
8 
9 git submodule update --init --recursive

لوکال ستینگ:

 1 require_once "$IP/extensions/Settings/SpamBlacklist.php";
 2 
 3 <?php
 4 wfLoadExtension( 'SpamBlacklist' );
 5 
 6 $wgSpamBlacklistFiles = array(
 7  "[[m:Spam blacklist]]",
 8  "https://wikicod.ir/wiki/MediaWiki:Spam-blacklist"
 9 );
10 
11 // Bump the Perl Compatible Regular Expressions backtrack memory limit                                         
12 // (PHP 5.3.x default, 1000K, is too low for SpamBlacklist)                                               
13 ini_set( 'pcre.backtrack_limit', '8M' );

مجوز بدهید و بروزرسانی کنید:

php /home/wikicod/public_html/w/maintenance/update.php --quick

TemplateStyles

 1 git clone https://github.com/wikimedia/mediawiki-extensions-TemplateStyles.git --depth=1 -b REL1_33 /home/wikicod/public_html/w/extensions/TemplateStyles
 2 
 3 cd /home/wikicod/public_html/w/extensions/TemplateStyles
 4 
 5 git submodule update --init --recursive
 6 
 7 /w/composer.local.json
 8 
 9 {
10 	"extra": {
11 		"merge-plugin": {
12 			"include": [
13 				"extensions/TemplateStyles/composer.json"
14 			]
15 		}
16 	}
17 }
18 
19 composer = wikicod.ir/public_html/w/extensions/TemplateStyles
20 
21 
22 git submodule update --init --recursive

لوکال ستینگ:

 1 require_once "$IP/extensions/Settings/TemplateStyles.php";
 2 
 3 <?php
 4 wfLoadExtension( 'TemplateStyles' );		#no config
 5 
 6 
 7 
 8 # PCRE regular expressions to match allowed URLs for various types of external references. 
 9 $wgTemplateStylesAllowedUrls = [
10   "audio" => [
11     "<^https://upload\\.wikimedia\\.org/wikipedia/commons/>"
12   ],
13   "image" => [
14     "<^https://upload\\.wikimedia\\.org/wikipedia/commons/>"
15   ],
16   "svg" => [
17     "<^https://upload\\.wikimedia\\.org/wikipedia/commons/[^?#]*\\.svg(?:[?#]|$)>"
18   ],
19   "font" => [],
20   "namespace" => [
21     "<.>"
22   ],
23   "css" => []
24 ];
25 
26 $wgTemplateStylesNamespaces = [ 10 => true ];
27 
28 # Whether to enable Extension:CodeEditor for the "Sanitized CSS" content type.
29 $wgTemplateStylesUseCodeEditor = true;
30 
31 # If true, the "Sanitized CSS" content model will be added to $wgTextModelsToParse
32 # if the CSS content model is already present in that array. 
33 $wgTemplateStylesAutoParseContent = true;
34 
35 # Configuration of the HTML postprocessing tool to use for fixing invalid HTML code.
36 # Configure MediaWiki to use the tidy PECL package:
37 $wgTidyConfig = [
38   'driver' => 'RaggettInternalPHP',
39   'tidyConfigFile' => "$IP/includes/tidy/tidy.conf",
40 ];

مجوز بدهید و بروزرسانی کنید:

php /home/wikicod/public_html/w/maintenance/update.php --quick

DeleteBatch

1 git clone https://github.com/wikimedia/mediawiki-extensions-DeleteBatch.git --depth=1 -b REL1_33 /home/wikicod/public_html/w/extensions/DeleteBatch
2 
3 cd /home/wikicod/public_html/w/extensions/DeleteBatch
4 
5 git submodule update --init --recursive

لوکال ستینگ:

1 require_once "$IP/extensions/Settings/DeleteBatch.php";
2 
3 <?php
4 wfLoadExtension( 'DeleteBatch' );
5 
6 $wgGroupPermissions['bureaucrat']['deletebatch'] = false;
7 $wgGroupPermissions['sysop']['deletebatch'] = true;

مجوز بدهید و بروزرسانی کنید:

php /home/wikicod/public_html/w/maintenance/update.php --quick

ParserFunctions

1 cd /home/wikicod/public_html/w/extensions/ParserFunctions/
2 
3 git checkout REL1_33
4 
5 git pull
6 
7 git submodule update --init --recursive

لوکال ستینگ:

1 require_once "$IP/extensions/Settings/ParserFunctions.php";
2 
3 <?php
4 wfLoadExtension( 'ParserFunctions' );		#Complate configrations--->>>
5 
6 # Allows to activate the integrated string function functionality
7 $wgPFEnableStringFunctions = true;
8 
9 $wgPFStringLengthLimit = "1000";

مجوز بدهید و بروزرسانی کنید:

php /home/wikicod/public_html/w/maintenance/update.php --quick

InputBox

1 cd /home/wikicod/public_html/w/extensions/InputBox
2 
3 git checkout REL1_33
4 
5 git pull
6 
7 git submodule update --init --recursive

لوکال ستینگ:

1 require_once "$IP/extensions/Settings/InputBox.php";
2 
3 <?php
4 wfLoadExtension( 'InputBox' );

مجوز بدهید و بروزرسانی کنید:

php /home/wikicod/public_html/w/maintenance/update.php --quick

Renameuser

1 cd /home/wikicod/public_html/w/extensions/Renameuser
2 
3 git checkout REL1_33
4 
5 git pull
6 
7 git submodule update --init --recursive

لوکال ستینگ:

1 require_once "$IP/extensions/Settings/Renameuser.php";
2 
3 <?php
4 wfLoadExtension( 'Renameuser' );
5 
6 $wgGroupPermissions['sysop']['renameuser'] = true;

مجوز بدهید و بروزرسانی کنید:

php /home/wikicod/public_html/w/maintenance/update.php --quick

UrlShortener

1 git clone https://github.com/wikimedia/mediawiki-extensions-UrlShortener.git --depth=1 -b REL1_33 /home/wikicod/public_html/w/extensions/UrlShortener
2 
3 cd /home/wikicod/public_html/w/extensions/UrlShortener
4 
5 git submodule update --init --recursive

لوکال ستینگ:

 1 require_once "$IP/extensions/Settings/UrlShortener.php";
 2 
 3 <?php
 4 wfLoadExtension( 'UrlShortener' );
 5 
 6 $wgUrlShortenerTemplate = '/Short/$1';
 7 $wgUrlShortenerDBName = false;
 8 $wgUrlShortenerDBCluster = false;
 9 $wgUrlShortenerAllowArbitraryPorts = false;
10 $wgUrlShortenerDomainsWhitelist = false;
11 $wgUrlShortenerApprovedDomains = false;
12 $wgUrlShortenerIdSet = '23456789abcdefghijkmnopqrstuvwxyz$';
13 #$wgUrlShortenerReadOnly = true;

.htaccess

# UrlShortener UrlRedirector
RewriteRule ^Short/(.*)$ /w/index.php?title=Special:UrlRedirector/$1 [PT]

مجوز بدهید و بروزرسانی کنید:

php /home/wikicod/public_html/w/maintenance/update.php --quick

CollapsibleVector

1 git clone https://github.com/wikimedia/mediawiki-extensions-CollapsibleVector.git --depth=1 -b REL1_33 /home/wikicod/public_html/w/extensions/CollapsibleVector
2 
3 cd /home/wikicod/public_html/w/extensions/CollapsibleVector
4 
5 git submodule update --init --recursive

لوکال ستینگ:

1 require_once "$IP/extensions/Settings/CollapsibleVector.php";
2 
3 <?php
4 wfLoadExtension( 'CollapsibleVector' );
5 
6 $wgCollapsibleVectorFeatures['collapsiblenav']['global'] = true;
7 $wgCollapsibleVectorFeatures['collapsiblenav']['user'] = true;

مجوز بدهید و بروزرسانی کنید:

php /home/wikicod/public_html/w/maintenance/update.php --quick

Tabs

1 git clone https://github.com/wikimedia/mediawiki-extensions-Tabs.git --depth=1 -b REL1_33 /home/wikicod/public_html/w/extensions/Tabs
2 
3 cd /home/wikicod/public_html/w/extensions/Tabs
4 
5 git submodule update --init --recursive

لوکال ستینگ:

1 require_once "$IP/extensions/Settings/Tabs.php";
2 
3 <?php
4 wfLoadExtension( 'Tabs' );

مجوز بدهید و بروزرسانی کنید:

php /home/wikicod/public_html/w/maintenance/update.php --quick

xxxxxxxxxxxx

کرون جاب را در ویکی غیر فعال کنید:

1 # Job execution on page requests
2 # https://www.mediawiki.org/wiki/Manual:Job_queue#Job_execution_on_page_requests
3 $wgJobRunRate = 0;
1 	*/59	*	*	*	*	php /home/wikicod/public_html/w/maintenance/runJobs.php

لوکال ستینگ:

1 aaa

مجوز بدهید و بروزرسانی کنید:

php /home/wikicod/public_html/w/maintenance/update.php --quick

Babel

1 git clone https://github.com/wikimedia/mediawiki-extensions-Babel.git --depth=1 -b REL1_33 /home/wikicod/public_html/w/extensions/Babel
2 
3 cd /home/wikicod/public_html/w/extensions/Babel
4 
5 git submodule update --init --recursive

لوکال ستینگ:

1 require_once "$IP/extensions/Settings/Babel.php";
2 
3 <?php
4 wfLoadExtension( 'Babel' );

مجوز بدهید و بروزرسانی کنید:

php /home/wikicod/public_html/w/maintenance/update.php --quick

CleanChanges

1 git clone https://github.com/wikimedia/mediawiki-extensions-CleanChanges.git --depth=1 -b REL1_33 /home/wikicod/public_html/w/extensions/CleanChanges
2 
3 cd /home/wikicod/public_html/w/extensions/CleanChanges
4 
5 git submodule update --init --recursive

لوکال ستینگ:

1 require_once "$IP/extensions/Settings/CleanChanges.php";
2 
3 <?php
4 wfLoadExtension( 'CleanChanges' );
5 
6 $wgCCTrailerFilter = true;
7 $wgCCUserFilter = false;
8 $wgDefaultUserOptions['usenewrc'] = 1;

مجوز بدهید و بروزرسانی کنید:

php /home/wikicod/public_html/w/maintenance/update.php --quick

LocalisationUpdate

1 cd /home/wikicod/public_html/w/extensions/LocalisationUpdate
2 
3 git checkout REL1_33
4 
5 git pull
6 
7 git submodule update --init --recursive

لوکال ستینگ:

1 require_once "$IP/extensions/Settings/LocalisationUpdate.php";
2 
3 <?php
4 wfLoadExtension( 'LocalisationUpdate' );
5 
6 $wgLocalisationUpdateDirectory = "$IP/cache";

کرون جاب:

*	*/1	*	*	*	php /home/wikicod/public_html/w/extensions/LocalisationUpdate/update.php --quiet

مجوز بدهید و بروزرسانی کنید:

php /home/wikicod/public_html/w/maintenance/update.php --quick

xxxxxxxxxxxx

1 aaaaa

لوکال ستینگ:

1 aaa

مجوز بدهید و بروزرسانی کنید:

php /home/wikicod/public_html/w/maintenance/update.php --quick

xxxxxxxxxxxx

1 aaaaa

لوکال ستینگ:

1 aaa

مجوز بدهید و بروزرسانی کنید:

php /home/wikicod/public_html/w/maintenance/update.php --quick

xxxxxxxxxxxx

1 aaaaa

لوکال ستینگ:

1 aaa

مجوز بدهید و بروزرسانی کنید:

php /home/wikicod/public_html/w/maintenance/update.php --quick

xxxxxxxxxxxx

1 aaaaa

لوکال ستینگ:

1 aaa

مجوز بدهید و بروزرسانی کنید:

php /home/wikicod/public_html/w/maintenance/update.php --quick

xxxxxxxxxxxx

1 aaaaa

لوکال ستینگ:

1 aaa

مجوز بدهید و بروزرسانی کنید:

php /home/wikicod/public_html/w/maintenance/update.php --quick

xxxxxxxxxxxx

1 aaaaa

لوکال ستینگ:

1 aaa

مجوز بدهید و بروزرسانی کنید:

php /home/wikicod/public_html/w/maintenance/update.php --quick

xxxxxxxxxxxx

1 aaaaa

لوکال ستینگ:

1 aaa

مجوز بدهید و بروزرسانی کنید:

php /home/wikicod/public_html/w/maintenance/update.php --quick

xxxxxxxxxxxx

1 aaaaa

لوکال ستینگ:

1 aaa

مجوز بدهید و بروزرسانی کنید:

php /home/wikicod/public_html/w/maintenance/update.php --quick

xxxxxxxxxxxx

1 aaaaa

لوکال ستینگ:

1 aaa

مجوز بدهید و بروزرسانی کنید:

php /home/wikicod/public_html/w/maintenance/update.php --quick

xxxxxxxxxxxx

1 aaaaa

لوکال ستینگ:

1 aaa

مجوز بدهید و بروزرسانی کنید:

php /home/wikicod/public_html/w/maintenance/update.php --quick