کاربر:Zaman/صفحه تمرین/html/2

از ویکی‌کد، دانشنامهٔ برنامه‌نویسی
پرش به ناوبری پرش به جستجو

/////////////////////////////////////////


https://www.w3schools.com/tags/ref_html_dtd.asp

HTML <!DOCTYPE>

❮ PreviousNext ❯


The HTML Document Type

نوع سند HTML

تمام اسناد HTML باید با یک اعلامیه <! DOCTYPE> شروع شوند.

اعلامیه یک برچسب HTML نیست. این یک "اطلاعات" برای مرورگر است که چه نوع سندی را می توان انتظار داشت.

در HTML 5 ، اظهارنامه ساده است:

<!DOCTYPE html>

در اسناد قدیمی (HTML 4 یا XHTML) ، اظهارنامه پیچیده تر است زیرا این بیانیه باید به DTD (تعریف نوع سند) مراجعه کند.

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.1//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml11/DTD/xhtml11.dtdدر مرجع <! DOCTYPE> می توانید اطلاعات بیشتری در مورد انواع سند بخوانید.


Valid HTML Elements in Different DOCTYPES

عناصر HTML معتبر در DOCTYPES مختلف

برچسب HTML 5 HTML 4 XHTML
<a> Yes Yes Yes
<abbr> Yes Yes Yes
<acronym> No Yes Yes
<address> Yes Yes Yes
<applet> No Yes No
<area> Yes Yes No
<article> Yes No No
<aside> Yes No No
<audio> Yes No No
<b> Yes Yes Yes
<base> Yes Yes Yes
<basefont> No Yes No
<bdi> Yes No No
<bdo> Yes Yes No
<big> No Yes Yes
<blockquote> Yes Yes Yes
<body> Yes Yes Yes
<br> Yes Yes Yes
<button> Yes Yes Yes
<canvas> Yes No No
<caption> Yes Yes Yes
<center> No Yes No
<cite> Yes Yes Yes
<code> Yes Yes Yes
<col> Yes Yes No
<colgroup> Yes Yes No
<datalist> Yes No No
<dd> Yes Yes Yes
<del> Yes Yes No
<details> Yes No No
<dfn> Yes Yes Yes
<dialog> Yes No No
<dir> No Yes No
<div> Yes Yes Yes
<dl> Yes Yes Yes
<dt> Yes Yes Yes
<em> Yes Yes Yes
<embed> Yes No No
<fieldset> Yes Yes Yes
<figcaption> Yes No No
<figure> Yes No No
<font> No Yes No
<footer> Yes No No
<form> Yes Yes Yes
<frame> No No No
<frameset> No Yes No
<h1> to <h6> Yes Yes Yes
<head> Yes Yes Yes
<header> Yes No No
<hr> Yes Yes Yes
<html> Yes Yes Yes
<i> Yes Yes Yes
<iframe> Yes Yes No
<img> Yes Yes Yes
<input> Yes Yes Yes
<ins> Yes Yes No
<kbd> Yes Yes Yes
<label> Yes Yes Yes
<legend> Yes Yes Yes
<li> Yes Yes Yes
<link> Yes Yes Yes
<main> Yes No No
<map> Yes Yes No
<mark> Yes No No
<meta> Yes Yes Yes
<meter> Yes No No
<nav> Yes No No
<noframes> No Yes No
<noscript> Yes Yes Yes
<object> Yes Yes Yes
<ol> Yes Yes Yes
<optgroup> Yes Yes Yes
<option> Yes Yes Yes
<output> Yes No No
<p> Yes Yes Yes
<param> Yes Yes Yes
<pre> Yes Yes Yes
<progress> Yes No No
<q> Yes Yes Yes
<rp> Yes No No
<rt> Yes No No
<ruby> Yes No No
<s> Yes Yes No
<samp> Yes Yes Yes
<script> Yes Yes Yes
<section> Yes No No
<select> Yes Yes Yes
<small> Yes Yes Yes
<source> Yes No No
<span> Yes Yes Yes
<strike> No Yes No
<strong> Yes Yes Yes
<style> Yes Yes Yes
<sub> Yes Yes Yes
<summary> Yes No No
<sup> Yes Yes Yes
<table> Yes Yes Yes
<tbody> Yes Yes No
<td> Yes Yes Yes
<textarea> Yes Yes Yes
<tfoot> Yes Yes No
<th> Yes Yes Yes
<thead> Yes Yes No
<time> Yes No No
<title> Yes Yes Yes
<tr> Yes Yes Yes
<track> Yes No No
<tt> No Yes Yes
<u> Yes Yes No
<ul> Yes Yes Yes
<var> Yes Yes Yes
<video> Yes No No
<wbr> Yes No No


❮ PreviousNext ❯

/////////////////////////////////////////


https://www.w3schools.com/tags/ref_urlencode.asp

HTML URL Encoding Reference

مرجع رمزگذاری URL HTML

❮ PreviousNext ❯


رمزگذاری URL کاراکترها را به فرمی تبدیل می کند که از طریق اینترنت قابل انتقال است.


URL - Uniform Resource Locator

مرورگرهای وب با استفاده از URL صفحات را از سرورهای وب درخواست می کنند.

آدرس اینترنتی آدرس یک صفحه وب است ، مانند: https://www.wikicod.ir.


URL Encoding (Percent Encoding)

رمزگذاری URL (درصد رمزگذاری)

URL ها فقط با استفاده از مجموعه شخصیت های ASCII می توانند از طریق اینترنت ارسال شوند.

از آنجا که URL ها معمولاً حاوی کاراکترهای خارج از مجموعه ASCII هستند ، URL باید به یک فرمت معتبر ASCII تبدیل شود.

رمزگذاری URL جایگزین شخصیتهای ناامن ASCII با "٪" می شود و به دنبال آن دو رقم شش ضلعی قرار می گیرد.

نشانی های اینترنتی نمی توانند حاوی فاصله باشند. رمزگذاری URL معمولاً فضایی را با علامت + (+) یا با٪ 20 جایگزین می کند.


Try It Yourself

اگر روی دکمه "ارسال" در زیر کلیک کنید ، مرورگر URL ورودی را قبل از ارسال به سرور رمزگذاری می کند. یک صفحه در سرور ورودی دریافت شده را نشان می دهد.

ورودی دیگری را امتحان کنید و دوباره روی ارسال کلیک کنید.

مثال


URL Encoding Functions

توابع رمزگذاری URL

در JavaScript ، PHP و ASP توابع وجود دارد که می تواند برای رمزگذاری URL یک رشته استفاده شود.

پی اچ پی تابع rawurlencode () را دارد و ASP عملکرد Server.URLEncode () را دارد.

در JavaScript می توانید از تابع encodeURIComponent () استفاده کنید.

بر روی دکمه "رمزگذاری URL" کلیک کنید تا ببینید چگونه عملکرد JavaScript متن را رمزگذاری می کند.

ote نکته: عملکرد JavaScript فضا را٪ 20 کدگذاری می کند.ASCII Encoding Reference

مرجع رمزگذاری ASCII

مطابق مجموعه کاراکتر مورد استفاده در صفحه ، مرورگر شما ورودی را رمزگذاری می کند.

The default character-set in HTML5 is UTF-8.

مجموعه پیش فرض کاراکتر در HTML5 UTF-8 است.

خاصیت از ویندوز-1252 از UTF-8
space %20 %20
! %21 %21
" %22 %22
# %23 %23
$ %24 %24
% %25 %25
& %26 %26
' %27 %27
( %28 %28
) %29 %29
* %2A %2A
+ %2B %2B
, %2C %2C
- %2D %2D
. %2E %2E
/ %2F %2F
0 %30 %30
1 %31 %31
2 %32 %32
3 %33 %33
4 %34 %34
5 %35 %35
6 %36 %36
7 %37 %37
8 %38 %38
9 %39 %39
: %3A %3A
; %3B %3B
< %3C %3C
= %3D %3D
> %3E %3E
? %3F %3F
@ %40 %40
A %41 %41
B %42 %42
C %43 %43
D %44 %44
E %45 %45
F %46 %46
G %47 %47
H %48 %48
I %49 %49
J %4A %4A
K %4B %4B
L %4C %4C
M %4D %4D
N %4E %4E
O %4F %4F
P %50 %50
Q %51 %51
R %52 %52
S %53 %53
T %54 %54
U %55 %55
V %56 %56
W %57 %57
X %58 %58
Y %59 %59
Z %5A %5A
[ %5B %5B
\ %5C %5C
] %5D %5D
^ %5E %5E
_ %5F %5F
` %60 %60
a %61 %61
b %62 %62
c %63 %63
d %64 %64
e %65 %65
f %66 %66
g %67 %67
h %68 %68
i %69 %69
j %6A %6A
k %6B %6B
l %6C %6C
m %6D %6D
n %6E %6E
o %6F %6F
p %70 %70
q %71 %71
r %72 %72
s %73 %73
t %74 %74
u %75 %75
v %76 %76
w %77 %77
x %78 %78
y %79 %79
z %7A %7A
{ %7B %7B
| %7C %7C
} %7D %7D
~ %7E %7E
%7F %7F
` %80 %E2%82%AC
 %81 %81
%82 %E2%80%9A
ƒ %83 %C6%92
%84 %E2%80%9E
%85 %E2%80%A6
%86 %E2%80%A0
%87 %E2%80%A1
ˆ %88 %CB%86
%89 %E2%80%B0
Š %8A %C5%A0
%8B %E2%80%B9
Π%8C %C5%92
 %8D %C5%8D
Ž %8E %C5%BD
 %8F %8F
 %90 %C2%90
%91 %E2%80%98
%92 %E2%80%99
%93 %E2%80%9C
%94 %E2%80%9D
%95 %E2%80%A2
%96 %E2%80%93
%97 %E2%80%94
˜ %98 %CB%9C
%99 %E2%84
š %9A %C5%A1
%9B %E2%80
œ %9C %C5%93
 %9D %9D
ž %9E %C5%BE
Ÿ %9F %C5%B8
%A0 %C2%A0
¡ %A1 %C2%A1
¢ %A2 %C2%A2
£ %A3 %C2%A3
¤ %A4 %C2%A4
¥ %A5 %C2%A5
¦ %A6 %C2%A6
§ %A7 %C2%A7
¨ %A8 %C2%A8
© %A9 %C2%A9
ª %AA %C2%AA
« %AB %C2%AB
¬ %AC %C2%AC
­ %AD %C2%AD
® %AE %C2%AE
¯ %AF %C2%AF
° %B0 %C2%B0
± %B1 %C2%B1
² %B2 %C2%B2
³ %B3 %C2%B3
´ %B4 %C2%B4
µ %B5 %C2%B5
%B6 %C2%B6
· %B7 %C2%B7
¸ %B8 %C2%B8
¹ %B9 %C2%B9
º %BA %C2%BA
» %BB %C2%BB
¼ %BC %C2%BC
½ %BD %C2%BD
¾ %BE %C2%BE
¿ %BF %C2%BF
À %C0 %C3%80
Á %C1 %C3%81
 %C2 %C3%82
à %C3 %C3%83
Ä %C4 %C3%84
Å %C5 %C3%85
Æ %C6 %C3%86
Ç %C7 %C3%87
È %C8 %C3%88
É %C9 %C3%89
Ê %CA %C3%8A
Ë %CB %C3%8B
Ì %CC %C3%8C
Í %CD %C3%8D
Î %CE %C3%8E
Ï %CF %C3%8F
Ð %D0 %C3%90
Ñ %D1 %C3%91
Ò %D2 %C3%92
Ó %D3 %C3%93
Ô %D4 %C3%94
Õ %D5 %C3%95
Ö %D6 %C3%96
× %D7 %C3%97
Ø %D8 %C3%98
Ù %D9 %C3%99
Ú %DA %C3%9A
Û %DB %C3%9B
Ü %DC %C3%9C
Ý %DD %C3%9D
Þ %DE %C3%9E
ß %DF %C3%9F
à %E0 %C3%A0
á %E1 %C3%A1
â %E2 %C3%A2
ã %E3 %C3%A3
ä %E4 %C3%A4
å %E5 %C3%A5
æ %E6 %C3%A6
ç %E7 %C3%A7
è %E8 %C3%A8
é %E9 %C3%A9
ê %EA %C3%AA
ë %EB %C3%AB
ì %EC %C3%AC
í %ED %C3%AD
î %EE %C3%AE
ï %EF %C3%AF
ð %F0 %C3%B0
ñ %F1 %C3%B1
ò %F2 %C3%B2
ó %F3 %C3%B3
ô %F4 %C3%B4
õ %F5 %C3%B5
ö %F6 %C3%B6
÷ %F7 %C3%B7
ø %F8 %C3%B8
ù %F9 %C3%B9
ú %FA %C3%BA
û %FB %C3%BB
ü %FC %C3%BC
ý %FD %C3%BD
þ %FE %C3%BE
ÿ %FF %C3%BF

URL Encoding Reference

مرجع رمزگذاری URL

The ASCII control characters %00-%1F were originally designed to control hardware devices.

شخصیت های کنترل ASCII٪ 00-٪ 1F در ابتدا برای کنترل دستگاه های سخت افزاری طراحی شده بودند.

کاراکترهای کنترل در URL هیچ کاری ندارند.

ASCII Character توضیحات URL-encoding
NUL null character %00
SOH start of header %01
STX start of text %02
ETX end of text %03
EOT end of transmission %04
ENQ enquiry %05
ACK acknowledge %06
BEL bell (ring) %07
BS backspace %08
HT horizontal tab %09
LF line feed %0A
VT vertical tab %0B
FF form feed %0C
CR carriage return %0D
SO shift out %0E
SI shift in %0F
DLE data link escape %10
DC1 device control 1 %11
DC2 device control 2 %12
DC3 device control 3 %13
DC4 device control 4 %14
NAK negative acknowledge %15
SYN synchronize %16
ETB end transmission block %17
CAN cancel %18
EM end of medium %19
SUB substitute %1A
ESC escape %1B
FS file separator %1C
GS group separator %1D
RS record separator %1E
US unit separator %1F


❮ PreviousNext ❯

/////////////////////////////////////////


https://www.w3schools.com/tags/ref_language_codes.asp

HTML Language Code Reference

مرجع کد زبان HTML

❮ PreviousNext ❯


ISO Language Codes

کدهای زبان ISO

از ویژگی HTML lang می توان برای اعلام زبان یک صفحه وب یا بخشی از یک صفحه وب استفاده کرد. این منظور برای کمک به موتورهای جستجوگر و مرورگرها است.

طبق توصیه W3C ، باید زبان اصلی را برای هر صفحه وب با ویژگی lang در داخل برچسب <html> اعلام کنید ، مانند این:

<html lang="en

...

</html>

در XHTML ، زبان درون برچسب <html> به شرح زیر اعلام شده است:

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" lang="en" xml:lang="en

...

</html>


ISO 639-1 Language Codes

کدهای زبان ISO 639-1

ISO 639-1 علامت اختصاری را برای زبانها تعریف می کند.

در HTML و XHTML می توان از آنها در ویژگی های lang و xml: lang استفاده کرد.

See also: next reference for country codes.

زبان کد ISO
Abkhazian ab
Afar aa
Afrikaans af
Akan ak
Albanian sq
Amharic am
Arabic ar
Aragonese an
Armenian hy
Assamese as
Avaric av
Avestan ae
Aymara ay
Azerbaijani az
Bambara bm
Bashkir ba
Basque eu
Belarusian be
Bengali (Bangla) bn
Bihari bh
Bislama bi
Bosnian bs
Breton br
Bulgarian bg
Burmese my
Catalan ca
Chamorro ch
Chechen ce
Chichewa, Chewa, Nyanja ny
Chinese zh
Chinese (Simplified) zh-Hans
Chinese (Traditional) zh-Hant
Chuvash cv
Cornish kw
Corsican co
Cree cr
Croatian hr
Czech cs
Danish da
Divehi, Dhivehi, Maldivian dv
Dutch nl
Dzongkha dz
English en
Esperanto eo
Estonian et
Ewe ee
Faroese fo
Fijian fj
Finnish fi
French fr
Fula, Fulah, Pulaar, Pular ff
Galician gl
Gaelic (Scottish) gd
Gaelic (Manx) gv
Georgian ka
German de
Greek el
Greenlandic kl
Guarani gn
Gujarati gu
Haitian Creole ht
Hausa ha
Hebrew he
Herero hz
Hindi hi
Hiri Motu ho
Hungarian hu
Icelandic is
Ido io
Igbo ig
Indonesian id, in
Interlingua ia
Interlingue ie
Inuktitut iu
Inupiak ik
Irish ga
Italian it
Japanese ja
Javanese jv
Kalaallisut, Greenlandic kl
Kannada kn
Kanuri kr
Kashmiri ks
Kazakh kk
Khmer km
Kikuyu ki
Kinyarwanda (Rwanda) rw
Kirundi rn
Kyrgyz ky
Komi kv
Kongo kg
Korean ko
Kurdish ku
Kwanyama kj
Lao lo
Latin la
Latvian (Lettish) lv
Limburgish ( Limburger) li
Lingala ln
Lithuanian lt
Luga-Katanga lu
Luganda, Ganda lg
Luxembourgish lb
Manx gv
Macedonian mk
Malagasy mg
Malay ms
Malayalam ml
Maltese mt
Maori mi
Marathi mr
Marshallese mh
Moldavian mo
Mongolian mn
Nauru na
Navajo nv
Ndonga ng
Northern Ndebele nd
Nepali ne
Norwegian no
Norwegian bokmål nb
Norwegian nynorsk nn
Nuosu ii
Occitan oc
Ojibwe oj
Old Church Slavonic, Old Bulgarian cu
Oriya or
Oromo (Afaan Oromo) om
Ossetian os
Pāli pi
Pashto, Pushto ps
Persian (Farsi) fa
Polish pl
Portuguese pt
Punjabi (Eastern) pa
Quechua qu
Romansh rm
Romanian ro
Russian ru
Sami se
Samoan sm
Sango sg
Sanskrit sa
Serbian sr
Serbo-Croatian sh
Sesotho st
Setswana tn
Shona sn
Sichuan Yi ii
Sindhi sd
Sinhalese si
Siswati ss
Slovak sk
Slovenian sl
Somali so
Southern Ndebele nr
Spanish es
Sundanese su
Swahili (Kiswahili) sw
Swati ss
Swedish sv
Tagalog tl
Tahitian ty
Tajik tg
Tamil ta
Tatar tt
Telugu te
Thai th
Tibetan bo
Tigrinya ti
Tonga to
Tsonga ts
Turkish tr
Turkmen tk
Twi tw
Uyghur ug
Ukrainian uk
Urdu ur
Uzbek uz
Venda ve
Vietnamese vi
Volapük vo
Wallon wa
Welsh cy
Wolof wo
Western Frisian fy
Xhosa xh
Yiddish yi, ji
Yoruba yo
Zhuang, Chuang za
Zulu zu


❮ PreviousNext ❯

/////////////////////////////////////////


https://www.w3schools.com/tags/ref_country_codes.asp

HTML ISO Country Codes Reference

مرجع کدهای کشور ISO ISO

❮ PreviousNext ❯


ISO Country Codes

کدهای کشور ISO

کد کشور ISO برای کشورها مخفف تعریف می کند.

در HTML می توان از آنها به عنوان افزودنی برای مقدار زبان در ویژگی lang استفاده کرد.

دو شخصیت اول یک کد زبان ، زبان را تعریف می کند. (مراجعه به مرجع قبلی)

دو مورد آخر کشور را مشخص می کند.

</nowiki>


ISO Country Codes

کدهای کشور ISO

کشور کد ISO
AFGHANISTAN AF
ALBANIA AL
ALGERIA DZ
AMERICAN SAMOA AS
ANDORRA AD
ANGOLA AO
ANTARCTICA AQ
ANTIGUA AND BARBUDA AG
ARGENTINA AR
ARMENIA AM
ARUBA AW
AUSTRALIA AU
AUSTRIA AT
AZERBAIJAN AZ
BAHAMAS BS
BAHRAIN BH
BANGLADESH BD
BARBADOS BB
BELARUS BY
BELGIUM BE
BELIZE BZ
BENIN BJ
BERMUDA BM
BHUTAN BT
BOLIVIA BO
BOSNIA AND HERZEGOVINA BA
BOTSWANA BW
BOUVET ISLAND BV
BRAZIL BR
BRITISH INDIAN OCEAN TERRITORY IO
BRUNEI DARUSSALAM BN
BULGARIA BG
BURKINA FASO BF
BURUNDI BI
CAMBODIA KH
CAMEROON CM
CANADA CA
CAPE VERDE CV
CAYMAN ISLANDS KY
CENTRAL AFRICAN REPUBLIC CF
CHAD TD
CHILE CL
CHINA CN
CHRISTMAS ISLAND CX
COCOS (KEELING) ISLANDS CC
COLOMBIA CO
COMOROS KM
CONGO CG
CONGO, THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE CD
COOK ISLANDS CK
COSTA RICA CR
CÔTE D'IVOIRE CI
CROATIA HR
CUBA CU
CYPRUS CY
CZECH REPUBLIC CZ
DENMARK DK
DJIBOUTI DJ
DOMINICA DM
DOMINICAN REPUBLIC DO
ECUADOR EC
EGYPT EG
EL SALVADOR SV
EQUATORIAL GUINEA GQ
ERITREA ER
ESTONIA EE
ETHIOPIA ET
FALKLAND ISLANDS (MALVINAS) FK
FAROE ISLANDS FO
FIJI FJ
FINLAND FI
FRANCE FR
FRENCH GUIANA GF
FRENCH POLYNESIA PF
FRENCH SOUTHERN TERRITORIES TF
GABON GA
GAMBIA GM
GEORGIA GE
GERMANY DE
GHANA GH
GIBRALTAR GI
GREECE GR
GREENLAND GL
GRENADA GD
GUADELOUPE GP
GUAM GU
GUATEMALA GT
GUINEA GN
GUINEA-BISSAU GW
GUYANA GY
HAITI HT
HEARD ISLAND AND MCDONALD ISLANDS HM
HONDURAS HN
HONG KONG HK
HUNGARY HU
ICELAND IS
INDIA IN
INDONESIA ID
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF IR
IRAQ IQ
IRELAND IE
ISRAEL IL
ITALY IT
JAMAICA JM
JAPAN JP
JORDAN JO
KAZAKHSTAN KZ
KENYA KE
KIRIBATI KI
KOREA, DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OF KP
KOREA, REPUBLIC OF KR
KUWAIT KW
KYRGYZSTAN KG
LAO PEOPLE'S DEMOCRATIC REPUBLIC (LAOS) LA
LATVIA LV
LEBANON LB
LESOTHO LS
LIBERIA LR
LIBYAN ARAB JAMAHIRIYA LY
LIECHTENSTEIN LI
LITHUANIA LT
LUXEMBOURG LU
MACAO MO
MACEDONIA, THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF MK
MADAGASCAR MG
MALAWI MW
MALAYSIA MY
MALDIVES MV
MALI ML
MALTA MT
MARSHALL ISLANDS MH
MARTINIQUE MQ
MAURITANIA MR
MAURITIUS MU
MAYOTTE YT
MEXICO MX
MICRONESIA, FEDERATED STATES OF FM
MOLDOVA, REPUBLIC OF MD
MONACO MC
MONGOLIA MN
MONTENEGRO ME
MONTSERRAT MS
MOROCCO MA
MOZAMBIQUE MZ
MYANMAR MM
NAMIBIA NA
NAURU NR
NEPAL NP
NETHERLANDS NL
NETHERLANDS ANTILLES AN
NEW CALEDONIA NC
NEW ZEALAND NZ
NICARAGUA NI
NIGER NE
NIGERIA NG
NIUE NU
NORFOLK ISLAND NF
NORTHERN MARIANA ISLANDS MP
NORWAY NO
OMAN OM
PAKISTAN PK
PALAU PW
PALESTINIAN TERRITORY, OCCUPIED PS
PANAMA PA
PAPUA NEW GUINEA PG
PARAGUAY PY
PERU PE
PHILIPPINES PH
PITCAIRN PN
POLAND PL
PORTUGAL PT
PUERTO RICO PR
QATAR QA
RÉUNION RE
ROMANIA RO
RUSSIAN FEDERATION RU
RWANDA RW
SAINT HELENA SH
SAINT KITTS AND NEVIS KN
SAINT LUCIA LC
SAINT PIERRE AND MIQUELON PM
SAINT VINCENT AND THE GRENADINES VC
SAMOA WS
SAN MARINO SM
SAO TOME AND PRINCIPE ST
SAUDI ARABIA SA
SENEGAL SN
SERBIA RS
SEYCHELLES SC
SIERRA LEONE SL
SINGAPORE SG
SLOVAKIA SK
SLOVENIA SI
SOLOMON ISLANDS SB
SOMALIA SO
SOUTH AFRICA ZA
SOUTH GEORGIA AND THE SOUTH SANDWICH ISLANDS GS
SPAIN ES
SRI LANKA LK
SUDAN SD
SURINAME SR
SVALBARD AND JAN MAYEN SJ
SWAZILAND SZ
SWEDEN SE
SWITZERLAND CH
SYRIAN ARAB REPUBLIC SY
TAIWAN TW
TAJIKISTAN TJ
TANZANIA, UNITED REPUBLIC OF TZ
THAILAND TH
TIMOR-LESTE TL
TOGO TG
TOKELAU TK
TONGA TO
TRINIDAD AND TOBAGO TT
TUNISIA TN
TURKEY TR
TURKMENISTAN TM
TURKS AND CAICOS ISLANDS TC
TUVALU TV
UGANDA UG
UKRAINE UA
UNITED ARAB EMIRATES AE
UNITED KINGDOM GB
UNITED STATES US
UNITED STATES MINOR OUTLYING ISLANDS UM
URUGUAY UY
UZBEKISTAN UZ
VANUATU VU
VENEZUELA VE
VIET NAM VN
VIRGIN ISLANDS, BRITISH VG
VIRGIN ISLANDS, U.S. VI
WALLIS AND FUTUNA WF
WESTERN SAHARA EH
YEMEN YE
ZAMBIA ZM
ZIMBABWE ZW


❮ PreviousNext ❯

/////////////////////////////////////////


https://www.w3schools.com/tags/ref_httpmessages.asp

HTTP Status Messages

پیام های وضعیت HTTP

❮ PreviousNext ❯


HTML Error Messages

پیام های خطای HTML

هنگامی که یک مرورگر از یک سرور وب سرویس می خواهد ، خطایی رخ می دهد و ممکن است سرور کد خطایی مانند 404 Not Found را برگرداند.

نامگذاری این خطاهای پیام خطای HTML معمول است.

اما این پیام ها چیزی به نام پیام های وضعیت HTTP است. در حقیقت ، سرور همیشه برای هر درخواست پیامی را برمی گرداند. متداول ترین پیام 200 OK است.

در زیر لیستی از پیام های وضعیت HTTP وجود دارد که ممکن است بازگردانده شوند:

1xx: اطلاعات

پیام: توضیحات
100 Continue سرور هدر درخواست را دریافت کرده است ، و مشتری باید برای ارسال بدنه درخواست اقدام کند
101 Switching Protocols درخواست کننده از سرور خواسته است پروتکل ها را تغییر دهد
103 Checkpoint در پیشنهاد درخواستهای قابل بازگشت برای از سرگیری درخواستهای سقط شده PUT یا POST استفاده می شود

2xx: موفقیت آمیز

Message: Description:
200 OK درخواست خوب است (این پاسخ استاندارد برای درخواست های موفق HTTP است)
201 Created این درخواست تحقق یافته است و منبع جدیدی ایجاد می شود
202 Accepted درخواست برای پردازش پذیرفته شده است ، اما پردازش کامل نشده است
203 Non-Authoritative Information درخواست با موفقیت پردازش شده است ، اما در حال بازگشت اطلاعاتی است که ممکن است از منبع دیگری باشد
204 No Content درخواست با موفقیت پردازش شده است ، اما هیچ محتوایی را برنمی گرداند
205 Reset Content درخواست با موفقیت پردازش شده است ، اما هیچ محتوایی را برنمی گرداند ، و نیاز دارد که درخواست کننده نمای سند را دوباره تنظیم کند
206 Partial Content سرور به دلیل وجود یک هدر دامنه که توسط مشتری ارسال می شود ، تنها بخشی از منابع را تحویل می دهد

3xx: تغییر مسیر

پیام: توضیحات:
300 Multiple Choices لیست پیوند کاربر می تواند یک لینک را انتخاب کرده و به آن مکان برود. حداکثر پنج آدرس
301 Moved Permanently صفحه درخواست شده به URL جدید منتقل شده است
302 Found صفحه درخواست شده به طور موقت به یک URL جدید منتقل شده است
303 See Other صفحه درخواست شده را می توان در زیر URL مختلف یافت
304 Not Modified نشان می دهد که صفحه درخواستی از آخرین درخواست درخواست اصلاح نشده است
306 Switch Proxy دیگر استفاده نمی شود
307 Temporary Redirect صفحه درخواست شده به طور موقت به یک URL جدید منتقل شده است
308 Resume Incomplete در پیشنهاد درخواستهای قابل بازگشت برای از سرگیری درخواستهای سقط شده PUT یا POST استفاده می شود


4xx: خطای مشتری

پیام: توضیحات:
400 Bad Request این درخواست به دلیل نحو بد قابل اجرا نیست
401 Unauthorized این درخواست یک درخواست قانونی بود ، اما سرور از پاسخ دادن به آن امتناع می ورزد. برای استفاده در صورت امکان احراز هویت امکان پذیر است اما هنوز ارائه نشده یا هنوز ارائه نشده است
402 Payment Required برای استفاده بعدی محفوظ است
403 Forbidden این درخواست یک درخواست قانونی بود ، اما سرور از پاسخ دادن به آن امتناع می ورزد
404 Not Found صفحه درخواستی یافت نشد اما ممکن است در آینده دوباره در دسترس باشد
405 Method Not Allowed با استفاده از روش درخواستی که توسط آن صفحه پشتیبانی نشده است ، از یک صفحه درخواست شده است
406 Not Acceptable سرور فقط می تواند پاسخی را ایجاد کند که مورد قبول مشتری نباشد
407 Proxy Authentication Required مشتری ابتدا باید خود را با پروکسی تأیید کند
408 Request Timeout زمان سرور منتظر درخواست شد
409 Conflict درخواست به دلیل درگیری در درخواست امکان پذیر نیست
410 Gone صفحه درخواستی دیگر در دسترس نیست
411 Length Required "طول محتوا" تعریف نشده است. سرور بدون آن درخواست را نمی پذیرد
412 Precondition Failed پیش شرط ارائه شده در درخواست که توسط سرور نادرست ارزیابی شده است
413 Request Entity Too Large سرور درخواست را نمی پذیرد ، زیرا نهاد درخواست خیلی بزرگ است
414 Request-URI Too Long سرور درخواست را نمی پذیرد ، زیرا URL خیلی طولانی است. هنگام تبدیل یک درخواست POST به یک درخواست GET با اطلاعات پرس و جو طولانی رخ می دهد
415 Unsupported Media Type سرور درخواست را نمی پذیرد ، زیرا نوع رسانه پشتیبانی نمی شود
416 Requested Range Not Satisfiable مشتری بخشی از پرونده را درخواست کرده است ، اما سرور نمی تواند آن بخش را تأمین کند
417 Expectation Failed سرور نمی تواند الزامات قسمت سربرگ درخواست انتظار را برآورده سازد

5xx: خطای سرور

پیام: توضیحات:
500 Internal Server Error یک پیام خطای عمومی ، با توجه به زمانی که هیچ پیام ویژه ای مناسب نیست
501 Not Implemented سرور یا روش درخواست را تشخیص نمی دهد ، یا فاقد توانایی انجام درخواست است
502 Bad Gateway سرور به عنوان یک دروازه یا پروکسی عمل می کرد و یک پاسخ نامعتبر از سرور بالادست دریافت می کرد
503 Service Unavailable سرور در حال حاضر در دسترس نیست (اضافه بار یا پایین)
504 Gateway Timeout سرور به عنوان دروازه یا پروکسی عمل می کرد و پاسخ سر موقع از سرور بالادست دریافت نمی کرد
505 HTTP Version Not Supported سرور نسخه پروتکل HTTP مورد استفاده در درخواست را پشتیبانی نمی کند
511 Network Authentication Required برای دستیابی به دسترسی به شبکه ، مشتری برای تأیید اعتبار لازم است


❮ PreviousNext ❯

/////////////////////////////////////////


https://www.w3schools.com/tags/ref_httpmethods.asp

HTTP Request Methods

روشهای درخواست HTTP

❮ PreviousNext ❯


دو روش متداول HTTP عبارتند از: GET و POST.


What is HTTP?

HTTP چیست؟

پروتکل انتقال (Hypertext (HTTP برای فعال کردن ارتباطات بین مشتری و سرور طراحی شده است.

HTTP به عنوان یک پروتکل درخواست پاسخ پاسخ بین مشتری و سرور کار می کند.

ممکن است یک مرورگر وب مشتری باشد و برنامه ای در رایانه ای که میزبان وب سایت است ممکن است سرور باشد.

مثال: مشتری (مرورگر) یک درخواست HTTP را به سرور ارسال می کند. سپس سرور پاسخی را به مشتری باز می گرداند. پاسخ شامل اطلاعاتی در مورد درخواست است و همچنین ممکن است حاوی محتوای درخواستی باشد.


HTTP Methods

روشهای HTTP

 • GET
 • POST
 • PUT
 • HEAD
 • DELETE
 • PATCH
 • OPTIONS

The GET Method

روش GET

GET برای درخواست داده از یک منبع مشخص استفاده می شود.

GET یکی از متداول ترین روش های HTTP است.

Note that the query string (name/value pairs) is sent in the URL of a GET request:

توجه داشته باشید که رشته پرس و جو (جفت نام / مقدار) در URL یک درخواست GET ارسال می شود:

/test/demo_form.php?name1=value1&name2=value2

برخی یادداشت های دیگر در مورد درخواست های GET:

 • درخواست های GET را می توان ذخیره کرد
 • درخواست GET در تاریخچه مرورگر باقی می ماند
 • درخواست های GET را می توان علامت گذاری کرد
 • درخواست های GET هرگز هنگام برخورد با داده های حساس نباید استفاده شوند
 • درخواست های GET محدودیت های طول دارند
 • درخواست GET فقط برای درخواست داده ها استفاده می شود (اصلاح نمی شود)

The POST Method

روش POST

POST برای ارسال داده به سرور برای ایجاد / بروزرسانی یک منبع استفاده می شود.

داده ارسال شده به سرور با POST در بدنه درخواست درخواست HTTP ذخیره می شود:

POST /test/demo_form.php HTTP/1.1

Host: w3schools.com

name1=value1&name2=value2

POST یکی از متداول ترین روش های HTTP است.

برخی یادداشت های دیگر در مورد درخواست های پست:

 • درخواست های پست هرگز ذخیره نمی شوند
 • درخواست های پست در تاریخچه مرورگر باقی نمی ماند
 • درخواست های POST امکان نشانه گذاری وجود ندارد
 • درخواستهای ارسال هیچ محدودیتی در طول داده ندارند


The PUT Method

روش PUT

PUT برای ارسال داده به سرور برای ایجاد / بروزرسانی یک منبع استفاده می شود.

تفاوت بین POST و PUT در این است که درخواست های PUT دارای اهمیت نیستند. یعنی تماس با همان درخواست PUT چندین بار همیشه نتیجه مشابه را به همراه خواهد داشت. در مقابل ، فراخوانی یک درخواست POST به طور مکرر عوارض جانبی ایجاد چندین منبع مشابه را دارد.


The HEAD Method

روش سر

HEAD تقریباً با GET یکسان است ، اما بدون بدن پاسخ.

به عبارت دیگر ، اگر GET / کاربران لیستی از کاربران را برگرداند ، HEAD / کاربران همان درخواست را انجام می دهند اما لیست کاربران را برنمی گردانند.

درخواستهای HEAD برای بررسی اینکه درخواست GET قبل از اینکه درخواست GET را انجام دهید ، چه چیزی قبل از بارگیری یک فایل بزرگ یا بدن پاسخ ، بازگردد ، مفید هستند.


The DELETE Method

روش DELETE

روش DELETE منبع مشخص شده را حذف می کند.


The OPTIONS Method

روش گزینه ها

روش OPTIONS گزینه های ارتباطی برای منبع مورد نظر را توصیف می کند.


Compare GET vs. POST

GET و POST را مقایسه کنید

جدول زیر دو روش HTTP را مقایسه می کند: GET و POST.

GET POST
BACK button/Reload بی ضرر داده ها دوباره ارسال می شوند (مرورگر باید به کاربر هشدار دهد که داده ها دوباره ارسال می شوند)
Bookmarked می توان بوک مارک کرد نشانه گذاری نمی شود
Cached ذخیره می شود ذخیره نشده است
Encoding type برنامه / x-www-form-urlencoded برنامه / x-www-form-urlencoded یا multipart / form-data. برای رمزگذاری داده های باینری از رمزگذاری چند قسمت استفاده کنید
History پارامترها در تاریخچه مرورگر باقی می مانند پارامترها در تاریخچه مرورگر ذخیره نمی شوند
Restrictions on data length بله ، هنگام ارسال داده ، روش GET داده را به URL اضافه می کند. و طول یک URL محدود است (حداکثر طول URL 2048 نویسه است) بدون محدودیت
Restrictions on data type فقط کاراکترهای ASCII مجاز هستند بدون محدودیت. داده های دودویی نیز مجاز است
Security GET در مقایسه با POST از امنیت کمتری برخوردار است زیرا داده های ارسال شده بخشی از URL است

ever هیچ وقت هنگام ارسال کلمه عبور یا سایر اطلاعات حساس از GET استفاده نکنید!

POST کمی ایمن تر از GET است زیرا پارامترها در سابقه مرورگر یا در پرونده های سرور وب ذخیره نمی شوند
Visibility داده ها برای همه در URL قابل مشاهده است داده ها در URL نمایش داده نمی شوند


❮ PreviousNext ❯

/////////////////////////////////////////


https://www.w3schools.com/tags/ref_pxtoemconversion.asp

Pixels to Ems Conversion

❮ PreviousNext ❯


ابزار زیر به شما امکان می دهد اندازه های em را از پیکسل ها (یا برعکس) تهیه کنید.


Pixel to Em Converter

پیکسل به Em Converter

 • اندازه پیکسل پیش فرض را برای بدن تنظیم کنید (معمولاً 16 پیکسل)
 • سپس ، بر اساس اندازه پیش فرض پیکسل ، مقدار پیکسل را به em تبدیل کنید
 • یا یک مقدار em را بر اساس اندازه پیش فرض پیکسل به پیکسل تبدیل کنید

اندازه پیکسل پیش فرض را تنظیم کنید:

px


Convert PX to EM:

تبدیل PX به EM:

px

Convert EM to PX:

تبدیل EM به PX:

 em

Convert


Result:


Body Font Size

اندازه قلم بدنه

در جدول زیر ، اندازه قلم بدنه را در پیکسل ها (px) انتخاب کنید تا جدول تبدیل کامل "px to em و درصد" نمایش داده شود.

نکته: اندازه پیش فرض معمولاً 16px است.

px em درصد
5px 0.3125em 31.25%
6px 0.3750em 37.50%
7px 0.4375em 43.75%
8px 0.5000em 50.00%
9px 0.5625em 56.25%
10px 0.6250em 62.50%
11px 0.6875em 68.75%
12px 0.7500em 75.00%
13px 0.8125em 81.25%
14px 0.8750em 87.50%
15px 0.9375em 93.75%
16px 1.0000em 100.00%
17px 1.0625em 106.25%
18px 1.1250em 112.50%
19px 1.1875em 118.75%
20px 1.2500em 125.00%
21px 1.3125em 131.25%
22px 1.3750em 137.50%
23px 1.4375em 143.75%
24px 1.5000em 150.00%
25px 1.5625em 156.25%

تفاوت بین PX ، EM و درصد چیست؟

پیکسل اندازه گیری استاتیک است ، در حالی که درصد و EM اندازه گیری نسبی هستند. اندازه EM یا درصد آن به والدین بستگی دارد. اگر اندازه متن بدنه 16 پیکسل باشد ، آنگاه 150٪ یا 1.5 EM 24 پیکسل (1.5 * 16) خواهد بود. برای واحدهای اندازه گیری بیشتر به واحدهای CSS مراجعه کنید.


❮ PreviousNext ❯

/////////////////////////////////////////

https://www.w3schools.com/tags/ref_keyboardshortcuts.asp

Keyboard Shortcuts

❮ PreviousNext ❯


با استفاده از میانبرهای صفحه کلید در وقت خود صرفه جویی کنید.


Keyboard Shortcuts For Windows and Mac

میانبرهای صفحه کلید برای Windows و Mac

میانبرهای صفحه کلید اغلب در سیستم عامل های مدرن و برنامه های نرم افزاری رایانه ای استفاده می شوند.

استفاده از میانبرهای صفحه کلید می تواند باعث صرفه جویی در وقت شما شود.


Basic Shortcuts

میانبرهای اصلی

توضیحات Windows Mac OS
منوی ویرایش Alt + E Ctrl + F2 + F
منوی پرونده Alt + F Ctrl + F2 + E
منوی مشاهده Alt + V Ctrl + F2 + V
تمام متن را انتخاب کنید Ctrl + A Cmd + A
متن را کپی کن Ctrl + C Cmd + C
متن را پیدا کنید Ctrl + F Cmd + F
متن را پیدا و جایگزین کنید Ctrl + H Cmd + F
سند جدید Ctrl + N Cmd + N
یک پرونده را باز کنید Ctrl + O Cmd + O
گزینه های چاپ Ctrl + P Cmd + P
ذخیره پرونده Ctrl + S Cmd + S
چسباندن متن Ctrl + V Cmd + V
برش متن Ctrl + X Cmd + X
متن مجدد Ctrl + Y Shift + Cmd + Z
واگرد متن Ctrl + Z Cmd + Z

Text Editing

ویرایش متن

توضیحات Windows Mac OS
حرکت مکان نما
به راست یا به ابتدای شکستن خط بعدی بروید Right Arrow Right Arrow
به سمت چپ یا به پایان خط قبلی بروید Left Arrow Left Arrow
یک ردیف بالا بروید Up Arrow Up Arrow
یک ردیف پایین برو Down Arrow Down Arrow
به ابتدای خط فعلی بروید Home Cmd + Left Arrow
به انتهای خط فعلی بروید End Cmd + Right Arrow
به ابتدای سند بروید Ctrl + Home Cmd + Up Arrow
به انتهای سند بروید Ctrl + End Cmd + Down Arrow
یک فریم بالا بروید Page Up Fn + Up Arrow
یک قاب را به پایین حرکت دهید Page Down Fn + Down Arrow
به ابتدای کلمه قبلی بروید Ctrl + Left Arrow Option + Left Arrow
به ابتدای کلمه بعدی بروید Ctrl + Right Arrow Option + Right Arrow
به ابتدای خط شکسته بروید Ctrl + Up Arrow Cmd + Left Arrow
برو به پایان خط Ctrl + Down Arrow Cmd + Right Arrow
انتخاب متن
کاراکترهای سمت چپ را انتخاب کنید Shift + Left Arrow Shift + Left Arrow
کاراکترها را در سمت راست انتخاب کنید Shift + Right Arrow Shift + Right Arrow
خطوط را به سمت بالا انتخاب کنید Shift + Up Arrow Shift + Up Arrow
خطوط را به سمت پایین انتخاب کنید Shift + Down Arrow Shift + Down Arrow
کلمات را در سمت چپ انتخاب کنید Shift + Ctrl + Left Shift + Opt + Left
کلمات را در سمت راست انتخاب کنید Shift + Ctrl + Right Shift + Opt + Right
پاراگراف های سمت چپ را انتخاب کنید Shift + Ctrl + Up Shift + Opt + Up
پاراگراف ها را در سمت راست انتخاب کنید Shift + Ctrl + Down Shift + Opt + Down
متن بین مکان نما و شروع خط فعلی متن را انتخاب کنید Shift + Home Cmd + Shift + Left Arrow
بین مکان نما و انتهای خط فعلی متن را انتخاب کنید Shift + End Cmd + Shift + Right Arrow
بین مکان نما و شروع سند متن را انتخاب کنید Shift + Ctrl + Home Cmd + Shift + Up Arrow or Cmd + Shift + Fn + Left Arrow
بین مکان نما و پایان سند متن را انتخاب کنید Shift + Ctrl + End Cmd + Shift + Down Arrow or Cmd + Shift + Fn + Right Arrow
یک فریم را در یک متن از متن در بالای مکان نما انتخاب کنید Shift + Page Up Shift + Fn + Up Arrow
یک فریم را در یک متن از متن در زیر مکان نما انتخاب کنید Shift + Page Down Shift + Fn + Down Arrow
تمام متن را انتخاب کنید Ctrl + A Cmd + A
متن را پیدا کنید Ctrl + F Cmd + F
قالب بندی متن
متن انتخاب شده را پررنگ تر کنید Ctrl + B Cmd + B
متن انتخاب شده را بصورت ایتالیایی درست کنید Ctrl + I Cmd + I
متن انتخاب شده را زیرنویس کنید Ctrl + U Cmd + U
متن متن انتخاب شده را درست کنید Ctrl + Shift + = Cmd + Shift + =
اشتراک متن انتخاب شده را ایجاد کنید Ctrl + = Cmd + =
ویرایش متن
کاراکترها را در سمت چپ حذف کنید Backspace Backspace
کاراکترها را در سمت راست حذف کنید Delete Fn + Backspace
کلمات را به سمت راست پاک کنید Ctrl + Del Cmd + Backspace
کلمات را در سمت چپ حذف کنید Ctrl + Backspace Cmd + Fn + Backspace
تورفتگی Tab Tab
قدیمی Shift + Tab Shift + Tab
متن را کپی کن Ctrl + C Cmd + C
متن را پیدا و جایگزین کنید Ctrl + H Cmd + F
چسباندن متن Ctrl + V Cmd + V
برش متن Ctrl + X Cmd + X
متن مجدد Ctrl + Y Shift + Cmd + Z
واگرد متن Ctrl + Z Cmd + Z


Web Browsers

مرورگرهای وب

توضیحات Windows Mac OS
جهت یابی
یک قاب را به پایین حرکت دهید Space or Page Down Space or Fn + Down Arrow
یک فریم بالا بروید Shift + Space or Page Up Shift + Space or Fn + Up Arrow
به پایین صفحه بروید End Cmd + Down Arrow
به بالای صفحه بروید Home Cmd + Up Arrow
برگشت Alt + Left Arrow or Backspace Cmd + Left Arrow
برو جلو Alt + Right Arrow or Shift + Backspace Cmd + Right Arrow
یک صفحه وب را تازه کنید F5 Cmd + R
تازه کردن یک صفحه وب (بدون حافظه پنهان) Ctrl + F5 Cmd + Shift + R
متوقف کردن Esc Esc
تنظیم تمام صفحه F11 Cmd + Shift + F
بزرگنمایی Ctrl + + Cmd + +
کوچک نمایی Ctrl + - Cmd + -
بزرگنمایی 100٪ (پیش فرض) Ctrl + 0 Cmd + 0
صفحه اصلی را باز کنید Alt + Home Option + Home or Option + Fn + Left Arrow
متن را پیدا کنید Ctrl + F Cmd + F
مدیریت برگه / پنجره
برگه جدید را باز کنید Ctrl + T Cmd + T
این زبانه را ببندید Ctrl + W Cmd + W
همهی زبانهها را ببندید Ctrl + Shift + W Cmd + Q
همه برگه ها را به غیر از برگه فعلی ببندید Ctrl + Alt + F4 Cmd + Opt + W
به برگه بعدی بروید Ctrl + Tab Control + Tab or Cmd + Shift + Right Arrow
به برگه قبلی بروید Ctrl + Shift + Tab Shift + Control + Tab or Cmd + Shift + Left Arrow
به یک شماره برگه خاص بروید Ctrl + 1-8 Cmd + 1-8
به آخرین برگه بروید Ctrl + 9 Cmd + 9
آخرین برگه بسته شده را باز کنید Ctrl + Shift + T Cmd + Shift + T
یک پنجره جدید باز کنید Ctrl + N Cmd + N
پنجره فعلی را ببندید Alt + F4 Cmd + W
به پنجره بعدی بروید Alt + Tab Cmd + Tab
به پنجره قبلی بروید Alt + Shift + Tab Cmd + Shift + Tab
آخرین پنجره بسته را باز کنید Ctrl + Shift + N
پیوندها را در یک برگه جدید در پس زمینه باز کنید Ctrl + Click Cmd + Click
پیوندها را در برگه جدید در پیش زمینه باز کنید Ctrl + Shift + Click Cmd + Shift + Click
صفحه وب فعلی را چاپ کنید Ctrl + P Cmd + P
صفحه وب فعلی را ذخیره کنید Ctrl + S Cmd + S
نوار آدرس
چرخه بین نوار ابزار ، نوار جستجو و عناصر صفحه Tab Tab
به نوار آدرس مرورگر بروید Ctrl + L or Alt + D Cmd + L
تمرکز کرده و نوار جستجوی مرورگر را انتخاب کنید Ctrl + E Cmd + E / Cmd + K
مکان نوار آدرس را در یک برگه جدید باز کنید Alt + Enter Opt + Enter
لیستی از آدرس های قبلاً تایپ شده را نمایش دهید F4
"www" را اضافه کنید در ابتدا و ".ir" تا انتهای متن تایپ شده در نوار آدرس (به عنوان مثال ، "wikicod" را تایپ کنید و Ctrl + Enter را فشار دهید تا "www.wikicod.ir" باز شود) Ctrl + Enter Cmd + Enter or Control + Enter
نشانک ها
منوی نشانک ها را باز کنید Ctrl + B Cmd + B
برای صفحه فعلی نشانک اضافه کنید Ctrl + D Cmd + Opt + B or Cmd + Shift + B
تاریخچه مرور را باز کنید Ctrl + H Cmd + Shift + H or Cmd + Y
تاریخچه بارگیری را باز کنید Ctrl + J Cmd + J or Cmd + Shift + J

Screenshots

عکسهای صفحه

توضیحات Windows Mac OS
ذخیره تصویر از کل صفحه به عنوان پرونده Cmd + Shift + 3
تصویر صفحه کل صفحه را در کلیپ بورد کپی کنید PrtScr (Print Screen) or Ctrl + PrtScr Cmd + Ctrl + Shift + 3
ذخیره تصویر از پنجره به عنوان پرونده Cmd + Shift + 4, then Space
تصویر صفحه پنجره را به کلیپ بورد کپی کنید Alt + PrtScr Cmd + Ctrl + Shift + 4, then Space
تصویر منطقه مورد نظر را در کلیپ بورد کپی کنید Cmd + Ctrl + Shift + 4
ذخیره تصویر منطقه تحت تعقیب به عنوان پرونده Cmd + Shift + 4

توجه: با توجه به تنظیمات مختلف صفحه کلید ، ممکن است برخی از میانبرها برای همه کاربران سازگار نباشد.


❮ PreviousNext ❯