کاربر:Zaman/صفحه تمرین/html/3

از ویکی‌کد، دانشنامهٔ برنامه‌نویسی
پرش به ناوبری پرش به جستجو

///////////////////////////////////////


https://www.w3schools.com/tags/tag_comment.asp

HTML Tag

❮ PreviousComplete HTML ReferenceNext ❯

Example

An HTML comment:


<p>This is a paragraph.</p>

Try it Yourself »


Definition and Usage

تعریف و کاربرد

از برچسب نظر برای درج نظرات در کد منبع استفاده می شود. نظرات در مرورگرها نمایش داده نمی شوند.

شما می توانید از نظرات برای توضیح کد خود استفاده کنید ، که می تواند هنگام ویرایش کد منبع در تاریخ بعدی به شما کمک کند. این امر به ویژه اگر کد زیادی داشته باشید بسیار مفید است.


Browser Support

پشتیبانی مرورگر

Element
Yes Yes Yes Yes Yes

Tips and Notes

نکات و یادداشت ها

برای مخفی کردن اسکریپت ها از مرورگرها بدون پشتیبانی از اسکریپت ها می توانید از برچسب نظر استفاده کنید (بنابراین آنها را به عنوان متن ساده نشان نمی دهند):

<script type="text/javascript</script>

توجه: دو اسلش به جلو در انتهای خط نظر (//) نماد اظهارنظر JavaScript است. این مانع از اجرای JavaScript برچسب -> می شود.


Standard Attributes

ویژگی های استاندارد

برچسب نظر از هیچ ویژگی استاندارد پشتیبانی نمی کند.

اطلاعات بیشتر در مورد ویژگی های استاندارد.


Event Attributes

ویژگی های رویداد

برچسب نظر از هیچ ویژگی رویداد پشتیبانی نمی کند.

اطلاعات بیشتر در مورد ویژگی های رویداد.


❮ PreviousComplete HTML ReferenceNext ❯

///////////////////////////////////////


https://www.w3schools.com/tags/tag_doctype.asp

HTML <!DOCTYPE> Declaration

HTML <! DOCTYPE> اعلامیه

❮ PreviousComplete HTML ReferenceNext ❯

Example

<!DOCTYPE html>

<html>

<head>

<title>Title of the document</title>

</head>


<body>

The content of the document......

</body>


</html>

Try it Yourself »


Definition and Usage

تعریف و کاربرد

All HTML documents must start with a <!DOCTYPE> declaration.

همه اسناد HTML باید با یک اعلامیه <! DOCTYPE> شروع شوند.

اعلامیه یک برچسب HTML نیست. این یک "اطلاعات" برای مرورگر است که چه نوع سندی را می توان انتظار داشت.

در HTML 5 ، اظهارنامه ساده است:

<!DOCTYPE html>


Browser Support

پشتیبانی مرورگر

Element
<!DOCTYPE> Yes Yes Yes Yes Yes

Older HTML Documents

اسناد HTML قدیمی

در اسناد قدیمی (HTML 4 یا XHTML) ، اظهارنامه پیچیده تر است زیرا این بیانیه باید به DTD (تعریف نوع سند) مراجعه کند.

HTML 4.01:

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtdXHTML 1.1:

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.1//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml11/DTD/xhtml11.dtd
HTML Elements and Doctypes

عناصر HTML و Doctypes

به جدول ما از همه عناصر HTML نگاه کنید ، و هر عنصر Doctype در چه چیزی ظاهر می شود.


Tips and Notes

نکات و یادداشت ها

Tip: The <!DOCTYPE> declaration is NOT case sensitive.

نکته: بیانیه <! DOCTYPE> حساس نیست.

Examples

<!DOCTYPE html>

<!DocType html>

<!Doctype html>

<!doctype html>


❮ PreviousComplete HTML ReferenceNext ❯

///////////////////////////////////////


https://www.w3schools.com/tags/tag_a.asp

HTML <a> Tag

❮ PreviousComplete HTML ReferenceNext ❯

Example

Create a link to W3Schools.com:

<a href="https://www.w3schools.com


Visit W3Schools.com!</a>

Try it Yourself »

نمونه های "خودت را امتحان کن" بیشتر در زیر.


Definition and Usage

تعریف و کاربرد

برچسب <a> پیوندی را تعریف می کند ، که برای پیوند از یک صفحه به صفحه دیگر استفاده می شود.

مهمترین ویژگی عنصر <a> ویژگی href است که مقصد لینک را نشان می دهد.

بطور پیش فرض ، پیوندها به صورت زیر در همه مرورگرها ظاهر می شوند:

 • An unvisited link is underlined and blue
 • یک پیوند ناشناخته تأکید شده و آبی است
 • A visited link is underlined and purple
 • یک پیوند بازدید شده دارای برجسته و بنفش است
 • An active link is underlined and red
 • یک لینک فعال تأکید شده و قرمز است

Browser Support

پشتیبانی مرورگر

Element
<a> Yes Yes Yes Yes Yes

Tips and Notes

نکات و یادداشت ها

نکته: اگر برچسب <a> هیچ ویژگی href ندارد ، فقط یک لینک نگهدارنده برای یک لینک است.

Tip: The following attributes: download, hreflang, media, rel, target, and type cannot be present if the href attribute is not present.

نکته: ویژگیهای زیر: در صورت وجود ویژگی href ، بارگیری ، هرفلنگ ، رسانه ، ارتباط ، هدف و نوع نمی تواند حضور داشته باشد.

نکته: معمولاً یک صفحه مرتبط در پنجره مرورگر فعلی نمایش داده می شود ، مگر اینکه هدف دیگری را مشخص کنید.

نکته: از CSS برای سبک کردن پیوندها استفاده کنید: پیوندهای CSS و دکمه های CSS.Attributes

ویژگی ها

ویژگی مقدار توضیحات
download filename مشخص می کند با کلیک بر روی لینک ، هدف بارگیری می شود
href URL URL صفحه ای را که پیوند به آن می رود ، مشخص می کند
hreflang language_code زبان سند مرتبط را مشخص می کند
media media_query مشخص می کند که سند مرتبط با چه رسانه / دستگاهی بهینه شده است
ping list_of_URLs لیستی از نشانی های اینترنتی را که از طریق فضا جدا می شوند ، مشخص می کند که هنگام پیگیری لینک ، درخواست های ارسال شده با پیوند بدنی توسط مرورگر (در پس زمینه) ارسال می شود. به طور معمول برای ردیابی استفاده می شود.
referrerpolicy no-referrer

no-referrer-when-downgrade

origin

origin-when-cross-origin

unsafe-url

مشخص می کند کدام ارجاع دهنده برای ارسال است
rel alternate

author

bookmark

external

help

license

next

nofollow

noreferrer

noopener

prev

search

tag

رابطه بین سند فعلی و سند مرتبط را مشخص می کند
target _blank

_parent

_self

_top

framename

مشخص می کند کجا می توانید سند مرتبط را باز کنید
type media_type نوع رسانه مربوط به سند مرتبط را مشخص می کند

Global Attributes

ویژگی های جهانی

برچسب <a> همچنین از ویژگی های جهانی در HTML پشتیبانی می کند.


Event Attributes

ویژگی های رویداد

The <a> tag also supports the Event Attributes in HTML. برچسب <a> همچنین از ویژگی های رویداد در HTML پشتیبانی می کند.


More Examples

نمونه های بیشتر

Example

نحوه استفاده از تصویر به عنوان پیوند:

<a href="https://www.w3schools.com<img border="0" alt="W3Schools" src="logo_w3s.gif" width="100" height="100</a>

Try it Yourself »

Example

How to open a link in a new browser window:

<a href="https://www.w3schools.com" target="_blank


Visit W3Schools.com!</a>

Try it Yourself »

Example

How to link to an email address:

<a href="mailto:someone@example.com


Send email</a>

Try it Yourself »

Example

How to link to a phone number:

<a href="tel:+4733378901


+47 333 78 901</a>

Try it Yourself »

Example

How to link to another section on the same page:

<a href="#section2


Go to Section 2</a>

Try it Yourself »

Example

How to link to a JavaScript:

<a href="javascript:alert('Hello World!');


Execute JavaScript</a>

Try it Yourself »


Related Pages

صفحات مرتبط

آموزش HTML: پیوندهای HTML

مرجع HTML DOM: Anchor Object

آموزش CSS: پیوندهای سبک


Default CSS Settings

تنظیمات پیش فرض CSS

بیشتر مرورگرها عنصر <a> را با مقادیر پیش فرض زیر نمایش می دهند:

a:link, a:visited {

 color: (internal value);

  text-decoration: underline;

  cursor: auto;

}


a:link:active, a:visited:active {

  color: (internal value);

}


❮ PreviousComplete HTML ReferenceNext ❯

///////////////////////////////////////


https://www.w3schools.com/tags/tag_abbr.asp

HTML <abbr> Tag

❮ PreviousComplete HTML ReferenceNext ❯

Example

مخفف اختصاری به شرح زیر است:

The <abbr title="World Health Organization WHO</abbr> was founded in 1948.

Try it Yourself »


Definition and Usage

تعریف و کاربرد

برچسب <abbr> یک اختصار یا مخفف ، مانند "HTML", "Mr.", "Dec.", "ASAP", "ATM را تعریف می کند.

نکته: مخفف اختصاری یا مخفف هر دو نسخه کوتاه شده از چیز دیگری هستند. هر دو اغلب به صورت یک سری نامه ها نشان داده می شوند.


Browser Support

پشتیبانی مرورگر

Element
<abbr> Yes Yes Yes Yes Yes

Tips and Notes

نکات و یادداشت ها

نکته: هنگام نمایش موشواره بر روی عنصر <abbr> از ویژگی عنوان جهانی برای نشان دادن توضیحات اختصاری / مخفف استفاده کنید.


Global Attributes

ویژگی های جهانی

برچسب <abbr> از ویژگی های جهانی در HTML پشتیبانی می کند.


Event Attributes

ویژگی های رویداد

برچسب <abbr> از ویژگی های رویداد در HTML پشتیبانی می کند.


Related Pages

صفحات مرتبط

مرجع HTML DOM: شیء اختصاری


Default CSS Settings

تنظیمات پیش فرض CSS

بیشتر مرورگرها عنصر <abbr> را با مقادیر پیش فرض زیر نمایش می دهند:

Example

abbr {

  display: inline;

}

Try it Yourself »


❮ PreviousComplete HTML ReferenceNext ❯

///////////////////////////////////////


https://www.w3schools.com/tags/tag_acronym.asp

HTML <acronym> Tag

❮ PreviousComplete HTML ReferenceNext ❯


Not Supported in HTML5.

در HTML5 پشتیبانی نمی شود.

از تگ <acronym> در HTML 4 برای تعریف کلمه استفاده شد.


What to Use Instead?

در عوض از چه چیزی استفاده کنیم؟

Example

An acronym or abbreviation should be marked up with the <abbr> tag:

The <abbr title="World Health Organization WHO</abbr> was founded in 1948.

Try it Yourself »


❮ PreviousComplete HTML ReferenceNext ❯

///////////////////////////////////////


https://www.w3schools.com/tags/tag_address.asp

HTML <address> Tag

❮ PreviousComplete HTML ReferenceNext ❯

Example

اطلاعات تماس برای مثال.com:

<address>

Written by <a href="mailto:webmaster@example.com Jon Doe</a>.<br>

Visit us at:<br>

Example.com<br>

Box 564, Disneyland<br>

USA

</address>

Try it Yourself »


Definition and Usage

تعریف و کاربرد

برچسب <address> اطلاعات مخاطب را برای نویسنده / صاحب یک سند یا مقاله تعریف می کند.

اطلاعات تماس می تواند یک آدرس ایمیل ، آدرس اینترنتی ، آدرس فیزیکی ، شماره تلفن ، دسته رسانه های اجتماعی و غیره باشد.

متن موجود در عنصر <address> معمولاً به صورت ایتالیایی اجرا می شود. بیشتر مرورگرها قبل و بعد از عنصر آدرس ، یک خط خط اضافه می کنند.


Browser Support

پشتیبانی مرورگر

Element
<address> Yes Yes Yes Yes Yes

Global Attributes

ویژگی های جهانی

برچسب <address> همچنین از ویژگی های جهانی در HTML پشتیبانی می کند.


Event Attributes

ویژگی های رویداد

برچسب <address> همچنین از ویژگی های رویداد در HTML پشتیبانی می کند.


Related Pages

صفحات مرتبط

مرجع HTML DOM: شیء آدرس


Default CSS Settings

تنظیمات پیش فرض CSS

بیشتر مرورگرها عنصر <address> را با مقادیر پیش فرض زیر نمایش می دهند:

Example

address {

  display: block;

  font-style: italic;

}

Try it Yourself »


❮ PreviousComplete HTML ReferenceNext ❯

///////////////////////////////////////

https://www.w3schools.com/tags/tag_applet.asp

HTML <applet> Tag

❮ PreviousComplete HTML ReferenceNext ❯


Not Supported in HTML5.

در HTML5 پشتیبانی نمی شود.

برچسب <applet> در HTML 4 برای تعریف یک اپلت تعبیه شده (افزونه) استفاده شد.


Plug-ins

پلاگین ها

افزونه ها یک برنامه کامپیوتری هستند که عملکرد استاندارد مرورگر را گسترش می دهند.

افزونه ها برای اهداف مختلفی استفاده شده اند:

 • اپلت های جاوا را اجرا کنید
 • کنترل های ActiveX را اجرا کنید
 • نمایش فیلم های فلش
 • نقشه ها را نمایش دهید
 • اسکن ویروس ها
 • شناسه بانکی را تأیید کنید

بیشتر مرورگرها دیگر از برنامه های Java و Plug-ins پشتیبانی نمی کنند.

کنترل های ActiveX دیگر در هیچ مرورگری پشتیبانی نمی شوند.

پشتیبانی از Shockwave Flash همچنین در مرورگرهای مدرن خاموش شده است.


What to Use Instead?

در عوض از چه چیزی استفاده کنیم؟

اگر می خواهید ویدیو جاسازی کنید ، به جای آن از برچسب <video> استفاده کنید:

Example

<video width="320" height="240" controls>

 <source src="movie.mp4" type="video/mp4

 <source src="movie.ogg" type="video/ogg

  Your browser does not support the video tag.

</video>

Try it Yourself »

اگر می خواهید صدا را جاسازی کنید ، به جای آن از برچسب <audio> استفاده کنید:

Example

<audio controls>

 <source src="horse.ogg" type="audio/ogg

 <source src="horse.mp3" type="audio/mpeg

  Your browser does not support the audio tag.

</audio>

Try it Yourself »برای جاسازی اشیاء می توانید از تگ <embed> و برچسب <object> استفاده کنید:

Example

Embed a document with the <embed> element:

<embed src="snippet.htmlTry it Yourself »

Example

Embed a picture with the <embed> element:

<embed src="pic_trulli.jpgTry it Yourself »

Example

Embed a document with the <object> element:

<object data="snippet.html


</object>

Try it Yourself »

Example

Embed a picture with the <object> element:

<object data="pic_trulli.jpg


</object>

Try it Yourself »

برای جاسازی تصویر بهتر است از برچسب <img> استفاده کنید.

برای جاسازی یک سند ، بهتر است از برچسب <iframe> استفاده کنید.


❮ PreviousComplete HTML ReferenceNext ❯

///////////////////////////////////////


https://www.w3schools.com/tags/tag_area.asp

HTML <area> Tag

❮ PreviousComplete HTML ReferenceNext ❯

Example

An image-map, with clickable areas:

نقشه تصویر با مناطق قابل کلیک:

<img src="planets.gif" width="145" height="126" alt="Planets"

usemap="#planetmap<map name="planetmap <area shape="rect" coords="0,0,82,126" href="sun.htm" alt="Sun <area shape="circle" coords="90,58,3" href="mercur.htm" alt="Mercury <area shape="circle" coords="124,58,8" href="venus.htm" alt="Venus</map>

Try it Yourself »


Definition and Usage

تعریف و کاربرد

برچسب <area> یک ناحیه درون یک نقشه تصویر را مشخص می کند (نقشه تصویر یک تصویر با مناطق قابل کلیک است).

عنصر <area> همیشه درون یک برچسب <map> قرار دارد.

توجه: ویژگی usemap در برچسب <img> با ویژگی نام عنصر <map> همراه است و رابطه ای بین تصویر و نقشه ایجاد می کند.


Browser Support

Element
<area> Yes Yes Yes Yes Yes


ویژگی ها

ویژگی مقدار توضیحات
alt text متن جایگزین را برای منطقه مشخص می کند. در صورت وجود ویژگی href لازم است
coords coordinates مختصات منطقه را مشخص می کند
download filename مشخص می کند با کلیک بر روی لینک ، هدف بارگیری می شود
href URL هدف پیوند لینک را برای منطقه مشخص می کند
hreflang language_code زبان URL هدف را مشخص می کند
media media query مشخص می کند که URL برای چه رسانه یا دستگاهی بهینه شده است
rel alternate

author

bookmark

help

license

next

nofollow

noreferrer

prefetch

prev

search

tag

رابطه بین سند فعلی و URL هدف را مشخص می کند
shape default

rect

circle

poly

شکل منطقه را مشخص می کند
target _blank

_parent

_self

_top

framename

مکانی را برای باز کردن URL هدف مشخص می کند
type media_type نوع رسانه URL هدف را مشخص می کند

Global Attributes

ویژگی های جهانی

برچسب <area> همچنین از ویژگی های جهانی در HTML پشتیبانی می کند.


Event Attributes

ویژگی های رویداد

The <area> tag also supports the Event Attributes in HTML. برچسب <area> همچنین از ویژگی های رویداد در HTML پشتیبانی می کند.


Related Pages

صفحات مرتبط

مرجع HTML DOM: Object Area


Default CSS Settings

تنظیمات پیش فرض CSS

بیشتر مرورگرها عنصر <area> را با مقادیر پیش فرض زیر نمایش می دهند:

area {

  display: none;

}


❮ PreviousComplete HTML ReferenceNext ❯

///////////////////////////////////////


https://www.w3schools.com/tags/tag_article.asp

HTML <article> Tag

❮ PreviousComplete HTML ReferenceNext ❯

Example

سه مقاله با محتوای مستقل و مستقل:

<article>

<h2>Google Chrome</h2>

<p>Google Chrome is a web browser developed by Google, released in 2008. Chrome is the world's most popular web browser today!</p>

</article>


<article>

<h2>Mozilla Firefox</h2>

<p>Mozilla Firefox is an open-source web browser developed by Mozilla. Firefox has been the second most popular web browser since January, 2018.</p>

</article>


<article>

<h2>Microsoft Edge</h2>

<p>Microsoft Edge is a web browser developed by Microsoft, released in 2015. Microsoft Edge replaced Internet Explorer.</p>

</article>

Try it Yourself »

نمونه های "خودت را امتحان کن" بیشتر در زیر.


Definition and Usage

تعریف و کاربرد

برچسب <article>محتوای مستقل و خودمحور را مشخص می کند.

یک مقاله باید به خودی خود معقول باشد و باید توزیع آن به صورت مستقل از بقیه سایت امکان پذیر باشد.

منابع بالقوه برای عنصر<article>

 • پست انجمن
 • پست وبلاگ
 • داستان خبر
 • اظهار نظر

توجه: عنصر <article> به عنوان چیز خاصی در مرورگر ارائه نمی شود. با این وجود ، می توانید از CSS برای سبک کردن عنصر <article> استفاده کنید (به مثال زیر مراجعه کنید).


Browser Support

پشتیبانی مرورگر

اعداد موجود در جدول اولین نسخه مرورگر را مشخص می کنند که کاملاً از عنصر پشتیبانی می کند.

Element
<article> 6.0 9.0 4.0 5.0 11.1

Global Attributes

ویژگی های جهانی

برچسب <article> همچنین از ویژگی های جهانی در HTML پشتیبانی می کند.


Event Attributes

ویژگی های رویداد

برچسب <article> همچنین از ویژگی های رویداد در HTML پشتیبانی می کند.


More Examples

نمونه های بیشتر

Example

برای سبک کردن عنصر <article> از CSS استفاده کنید:

<html>

<head>

<style>

.all-browsers {

  margin: 0;

  padding: 5px;

  background-color: lightgray;

}


.all-browsers > h1, .browser {

  margin: 10px;

  padding: 5px;

}


.browser {

  background: white;

}


.browser > h2, .browser > p {

  margin: 4px;

  font-size: 90%;

}

</style>

</head>

<body>


<article class="all-browsers <h1>Most Popular Browsers</h1>

 <article class="browser   <h2>Google Chrome</h2>

   <p>Google Chrome is a web browser developed by Google, released in 2008. Chrome is the world's most popular web browser today!</p>

 </article>

 <article class="browser   <h2>Mozilla Firefox</h2>

   <p>Mozilla Firefox is an open-source web browser developed by Mozilla. Firefox has been the second most popular web browser since January, 2018.</p>

 </article>

 <article class="browser   <h2>Microsoft Edge</h2>

   <p>Microsoft Edge is a web browser developed by Microsoft, released in 2015. Microsoft Edge replaced Internet Explorer.</p>

 </article>

</article>


</body>

</html>

Try it Yourself »


Related Pages

صفحات مرتبط

مرجع HTML DOM: موضوع مقاله


Default CSS Settings

تنظیمات پیش فرض CSS

بیشتر مرورگرها عنصر <article> را با مقادیر پیش فرض زیر نمایش می دهند:

article {

  display: block;

}


❮ PreviousComplete HTML ReferenceNext ❯

///////////////////////////////////////


https://www.w3schools.com/tags/tag_aside.asp

HTML <aside> Tag

❮ PreviousComplete HTML ReferenceNext ❯

Example

مقداری از محتوا را جدا از محتوا در آن قرار دهید:

<p>My family and I visited The Epcot center this summer. The weather was nice, and Epcot was amazing! I had a great summer together with my family!</p>


<aside>

<h4>Epcot Center</h4>

<p>Epcot is a theme park at Walt Disney World Resort featuring exciting attractions, international pavilions, award-winning fireworks and seasonal special events.</p>

</aside>

Try it Yourself »

نمونه های "خودت را امتحان کن" بیشتر در زیر.


Definition and Usage

تعریف و کاربرد

برچسب <aside> مقداری از محتوا را جدا از محتویاتی که در آن قرار دارد تعریف می کند.

محتوای کنار باید به طور غیر مستقیم با محتوای اطراف مرتبط باشد.

Note: The <aside> element does not render as anything special in a browser. However, you can use CSS to style the <aside> element (see example below).

توجه: عنصر <aside> به عنوان چیز خاصی در مرورگر ارائه نمی شود. با این حال ، شما می توانید از CSS برای سبک کردن عنصر <aside> استفاده کنید (مثال زیر را ببینید).


Browser Support

پشتیبانی مرورگر

اعداد موجود در جدول اولین نسخه مرورگر را مشخص می کنند که کاملاً از عنصر پشتیبانی می کند.

Element
<aside> 6.0 9.0 4.0 5.0 11.1

Tips and Notes

نکات و یادداشت ها

نکته: محتوای <aside> می تواند به عنوان نوار کناری در یک مقاله قرار گیرد.


Global Attributes

ویژگی های جهانی

برچسب <aside> همچنین از ویژگیهای جهانی در HTML پشتیبانی می کند.


Event Attributes

ویژگی های رویداد

برچسب <aside> همچنین از ویژگی های رویداد در HTML پشتیبانی می کند.


More Examples

نمونه های بیشتر

Example

برای سبک کردن عنصر <aside> از CSS استفاده کنید:

<html>

<head>

<style>

aside {

  width: 30%;

  padding-left: 15px;

  margin-left: 15px;

  float: right;

  font-style: italic;

  background-color: lightgray;

}

</style>

</head>

<body>


<h1>The aside element</h1>


<p>My family and I visited The Epcot center this summer. The weather was nice, and Epcot was amazing! I had a great summer together with my family!</p>


<aside>

<p>The Epcot center is a theme park at Walt Disney World Resort featuring exciting attractions, international pavilions, award-winning fireworks and seasonal special events.</p>

</aside>


<p>My family and I visited The Epcot center this summer. The weather was nice, and Epcot was amazing! I had a great summer together with my family!</p>

<p>My family and I visited The Epcot center this summer. The weather was nice, and Epcot was amazing! I had a great summer together with my family!</p>


</body>

</html>

Try it Yourself »


Related Pages

صفحات مرتبط

HTML DOM reference: Aside Object مرجع HTML DOM: Aside Object


Default CSS Settings

تنظیمات پیش فرض CSS

بیشتر مرورگرها عنصر <aside> را با مقادیر پیش فرض زیر نمایش می دهند:

aside {

  display: block;

}


❮ PreviousComplete HTML ReferenceNext ❯


///////////////////////////////////////


https://www.w3schools.com/tags/tag_audio.asp

HTML <audio> Tag

❮ PreviousComplete HTML ReferenceNext ❯

Example

پخش صدا:

<audio controls>

 <source src="horse.ogg" type="audio/ogg

 <source src="horse.mp3" type="audio/mpeg

  Your browser does not support the audio tag.

</audio>

Try it Yourself »


Definition and Usage

تعریف و کاربرد

برچسب <audio> صدا را مانند موسیقی یا سایر جریانهای صوتی تعریف می کند.

در حال حاضر ، 3 قالب پرونده پشتیبانی شده برای عنصر <audio> وجود دارد: MP3 ، WAV و OGG:

Browser MP3 WAV OGG
Internet Explorer YES NO NO
Chrome YES YES YES
Firefox YES YES YES
Safari YES YES NO
Opera YES YES YES

MIME Types for Audio Formats

انواع MIME برای قالب های صوتی

Format MIME-type
MP3 audio/mpeg
OGG audio/ogg
WAV audio/wav


Browser Support

پشتیبانی مرورگر

اعداد موجود در جدول اولین نسخه مرورگر را مشخص می کنند که کاملاً از عنصر پشتیبانی می کند.

Element
<audio> 4.0 9.0 3.5 4.0 11.5

Tips and Notes

نکات و یادداشت ها

Tip: Any text between <audio> and </audio> will be displayed in browsers that do not support the <audio> tag.

نکته: هر متنی بین <audio> و </audio> در مرورگرهایی نمایش داده می شوند که از برچسب <audio> پشتیبانی نمی کنند.


نکته: برای پرونده های ویدیویی ، به برچسب <video> نگاه کنید.


Attributes

ویژگی های

ویژگی مقدار توضیحات
autoplay autoplay مشخص می کند که صدا به محض آماده شدن شروع به پخش می کند
controls controls مشخص می کند که کنترل های صوتی باید نمایش داده شوند (مانند دکمه پخش / مکث و غیره)
loop loop مشخص می کند که هر بار که صدا تمام شود ، دوباره صدا شروع می شود
muted muted مشخص می کند که خروجی صوتی باید خاموش باشد
preload auto

metadata

none

مشخص می کند که نویسنده چگونه و چگونه فکر می کند هنگام بارگیری صفحه باید بارگذاری شود
src URL URL فایل صوتی را مشخص می کند

Global Attributes

ویژگی های جهانی

برچسب <audio> همچنین از ویژگیهای جهانی در HTML پشتیبانی می کند.


Event Attributes

ویژگی های رویداد

برچسب <audio> همچنین از ویژگی های رویداد در HTML پشتیبانی می کند.


Related Pages

صفحات مرتبط

مرجع HTML DOM: مرجع DOM HTML صوتی / تصویری


Default CSS Settings

تنظیمات پیش فرض CSS

None.


❮ PreviousComplete HTML ReferenceNext ❯

///////////////////////////////////////


https://www.w3schools.com/tags/tag_b.asp

HTML <b> Tag

❮ PreviousComplete HTML ReferenceNext ❯

Example

متن را پررنگ تر کنید:

<p>This is normal text - <b>and this is bold text</b>.</p>

Try it Yourself »


Definition and Usage

تعریف و کاربرد

The <b> tag specifies bold text without any extra importance. برچسب <b> متن جسورانه و بدون هیچ گونه اهمیت اضافی را مشخص می کند.


Browser Support

پشتیبانی مرورگر

Element
<b> Yes Yes Yes Yes Yes

Tips and Notes

نکات و یادداشت ها

توجه: با توجه به مشخصات HTML 5 ، در صورت مناسب تر بودن برچسب <b> باید از تگ <b> استفاده شود. در این مشخصات آمده است كه عنوانها باید با برچسبهای <h1> تا <h6> مشخص شوند ، متن تأكید شده باید با برچسب <em> نشانه گذاری شود ، متن مهم باید با برچسب <strong> مشخص شود و از متن مشخص شده / برجسته استفاده شود. برچسب <mark>.

نکته: همچنین می توانید از ویژگی CSS "وزن قلم" برای تنظیم متن جسورانه استفاده کنید.


Global Attributes

ویژگی های جهانی

برچسب <b> همچنین از ویژگیهای جهانی در HTML پشتیبانی می کند.


Event Attributes

ویژگی های رویداد

برچسب <b> همچنین ویژگی های رویداد را در HTML پشتیبانی می کند.


Related Pages

صفحات مرتبط

آموزش HTML: قالب بندی متن HTML

مرجع HTML DOM: Bold Object


Default CSS Settings

تنظیمات پیش فرض CSS

بیشتر مرورگرها عنصر <b>را با مقادیر پیش فرض زیر نمایش می دهند:

Example

b {

  font-weight: bold;

}

Try it Yourself »


❮ PreviousComplete HTML ReferenceNext ❯

///////////////////////////////////////


https://www.w3schools.com/tags/tag_base.asp

HTML <base> Tag

❮ PreviousComplete HTML ReferenceNext ❯

Example

یک URL پیش فرض و یک هدف پیش فرض برای همه پیوندها در یک صفحه مشخص کنید:

<head>

 <base href="https://www.w3schools.com/" target="_blank</head>


<body>

<img src="images/stickman.gif" width="24" height="39" alt="Stickman<a href="tags/tag_base.asp


HTML base Tag</a>

</body>

Try it Yourself »


Definition and Usage

تعریف و کاربرد

برچسب <base> URL / هدف اصلی را برای کلیه نشانی های اینترنتی نسبی در یک سند مشخص می کند.

فقط یک عنصر <base> در یک سند وجود دارد و باید درون عنصر <head> باشد.


Browser Support

پشتیبانی مرورگر

Element
<base> Yes Yes Yes Yes Yes

Tips and Notes

نکات و یادداشت ها

توجه: اگر برچسب <base> موجود است ، باید دارای یک ویژگی href یا یک ویژگی هدف یا هر دو باشد.

Attributes

ویژگی ها

ویژگی مقدار توضیحات
href URL URL پایه را برای همه URL های نسبی موجود در صفحه مشخص می کند
target _blank

_parent

_self

_top

framename

هدف پیش فرض برای همه لینک ها و فرم های موجود در صفحه را مشخص می کند

Global Attributes and Events

ویژگی ها و وقایع جهانی

برچسب <base> از ویژگی های جهانی در HTML پشتیبانی می کند.


Event Attributes

ویژگی های رویداد

برچسب <base> از هیچ یک از ویژگی های رویداد پشتیبانی نمی کند.


Related Pages

صفحات مرتبط

HTML DOM reference: Base Object


Default CSS Settings

تنظیمات پیش فرض CSS

None.


❮ PreviousComplete HTML ReferenceNext ❯

///////////////////////////////////////


https://www.w3schools.com/tags/tag_basefont.asp

HTML <basefont> Tag

❮ PreviousComplete HTML ReferenceNext ❯


Not Supported in HTML5.

در HTML5 پشتیبانی نمی شود.

برچسب <basefont> در HTML 4 برای مشخص کردن رنگ پیش فرض متن ، اندازه قلم یا خانواده قلم برای تمام متن های موجود در یک سند HTML مورد استفاده قرار گرفت.


What to Use Instead?

در عوض از چه چیزی استفاده کنیم؟

Example

یک رنگ متن پیش فرض برای یک صفحه (با CSS) مشخص کنید:

<html>

<head>

<style>

body {

  color: red;

}

</style>

</head>

<body>


<h1>This is a heading</h1>

<p>This is a paragraph.</p>


</body>

</html>

Try it Yourself »

Example

Specify a default font-family for a page (with CSS):

<html>

<head>

<style>

body {

  font-family: courier, serif;

}

</style>

</head>

<body>


<h1>This is a heading</h1>

<p>This is a paragraph.</p>


</body>

</html>

Try it Yourself »

Example

اندازه پیش فرض برای یک صفحه (با CSS) مشخص کنید:

<html>

<head>

<style>

body {

  font-size: 50px;

}

</style>

</head>

<body>


<h1>This is a heading</h1>

<p>This is a paragraph.</p>


</body>

</html>

Try it Yourself »

نکته: در آموزش CSS شما می توانید اطلاعات بیشتری در مورد رنگ متن CSS و فونت های CSS پیدا کنید.


❮ PreviousComplete HTML ReferenceNext ❯

///////////////////////////////////////


https://www.w3schools.com/tags/tag_bdi.asp

HTML <bdi> Tag

❮ PreviousComplete HTML ReferenceNext ❯

Example

نام های کاربری را از تنظیمات جهت متن متن اطراف جدا کنید:

<ul>

 <li>User <bdi>hrefs</bdi>: 60 points</li>

 <li>User <bdi>jdoe</bdi>: 80 points</li>

 <li>User <bdi>إيان</bdi>: 90 points</li>

</ul>

Try it Yourself »


Definition and Usage

تعریف و کاربرد

BDI مخفف Isolation Bi-Directional است.

برچسب <bdi> بخشی از متن را جدا می کند که ممکن است در جهت دیگری با متن دیگر در خارج از آن فرمت شود.

این عنصر در هنگام جاسازی محتوای تولید شده توسط کاربر با جهت ناشناخته مفید است.


Browser Support

پشتیبانی مرورگر

Element
<bdi> 16.0 79.0 10.0 Not supported 15.0

Global Attributes

ویژگی های جهانی

برچسب <bdi> همچنین از ویژگیهای جهانی در HTML پشتیبانی می کند.


Event Attributes

ویژگی های رویداد

برچسب <bdi> همچنین از ویژگی های رویداد در HTML پشتیبانی می کند.


❮ PreviousComplete HTML ReferenceNext ❯

///////////////////////////////////////


https://www.w3schools.com/tags/tag_bdo.asp

HTML <bdo> Tag

❮ PreviousComplete HTML ReferenceNext ❯

Example

جهت متن را مشخص کنید:

<bdo dir="rtl

This text will go right-to-left.

</bdo>

Try it Yourself »


Definition and Usage

تعریف و کاربرد

BDO مخفف عبارت Two-Directional Override است.

از تگ <bdo> برای رد کردن جهت متن فعلی استفاده می شود.


Browser Support

پشتیبانی مرورگر

Element
<bdo> Yes Yes Yes Yes Yes

Attributes

ویژگی ها

ویژگی مقدار توضیحات
dir ltr

rtl

ضروری. جهت متن را درون عنصر <bdo> مشخص می کند

Global Attributes

ویژگی های جهانی

برچسب <bdo> همچنین از ویژگیهای جهانی در HTML پشتیبانی می کند.


Event Attributes

ویژگی های رویداد

برچسب <bdo> همچنین از ویژگی های رویداد در HTML پشتیبانی می کند.


Related Pages

صفحات مرتبط

HTML DOM reference: Bdo Object مرجع HTML DOM: Bdo Object


Default CSS Settings

تنظیمات پیش فرض CSS

بیشتر مرورگرها عنصر <bdo> را با مقادیر پیش فرض زیر نمایش می دهند:

bdo {

 unicode-bidi: bidi-override;

}


❮ PreviousComplete HTML ReferenceNext ❯

///////////////////////////////////////

https://www.w3schools.com/tags/tag_big.asp

HTML <big> Tag

❮ PreviousComplete HTML ReferenceNext ❯


Not Supported in HTML5.

در HTML5 پشتیبانی نمی شود.

برچسب <big> در HTML 4 برای تعریف متن بزرگتر مورد استفاده قرار گرفت.


What to Use Instead?

در عوض از چه چیزی استفاده کنیم؟

Example

اندازه عناصر مختلف فونت را برای عناصر HTML (با CSS) مشخص کنید:

<html>

<head>

<style>

p.ex1 {

  font-size: 30px;

}

p.ex2 {

  font-size: 50px;

}

</style>

</head>

<body>


<p>This is a normal paragraph.</p>

<p class="ex1 This is a bigger paragraph.</p>

<p class="ex2 This is a much bigger paragraph.</p>


</body>

</html>

Try it Yourself »

در آموزش CSS می توانید اطلاعات بیشتری در مورد اندازه فونت CSS پیدا کنید.


❮ PreviousComplete HTML ReferenceNext ❯

///////////////////////////////////////


https://www.w3schools.com/tags/tag_blockquote.asp

HTML <blockquote> Tag

❮ PreviousComplete HTML ReferenceNext ❯

Example

بخشی که از منبع دیگری نقل شده است:

<blockquote cite="http://www.worldwildlife.org/who/index.html

For 50 years, WWF has been protecting the future of nature. The world's leading conservation organization, WWF works in 100 countries and is supported by 1.2 million members in the United States and close to 5 million globally.

</blockquote>

Try it Yourself »


Definition and Usage

تعریف و کاربرد

برچسب <blockquote> بخشی را مشخص می کند که از منبع دیگری نقل شده است.

مرورگرها معمولاً عناصر <blockquote>را غرق می کنند.


Browser Support

پشتیبانی مرورگر

Element
<blockquote> Yes Yes Yes Yes Yes

Tips and Notes

نکات و یادداشت ها

نکته: برای نقل قول های درون خطی (کوتاه) از <q> استفاده کنید.


Attributes

ویژگی ها

ویژگی مقدار توضیحات
cite URL منبع نقل قول را مشخص می کند

Global Attributes

ویژگی های جهانی

برچسب <blockquote> همچنین از ویژگی های جهانی در HTML پشتیبانی می کند.


Event Attributes

ویژگی های رویداد

برچسب <blockquote> همچنین از ویژگی های رویداد در HTML پشتیبانی می کند.


Related Pages

صفحات مرتبط

HTML DOM reference: Blockquote Object مرجع HTML DOM: Blockquote Object


Default CSS Settings

تنظیمات پیش فرض CSS

بیشتر مرورگرها عنصر <<blockquote> را با مقادیر پیش فرض زیر نمایش می دهند:

Example

blockquote {

  display: block;

  margin-top: 1em;

  margin-bottom: 1em;

  margin-left: 40px;

  margin-right: 40px;

}

Try it Yourself »


❮ PreviousComplete HTML ReferenceNext ❯

///////////////////////////////////////

https://www.w3schools.com/tags/tag_body.asp

HTML <body> Tag

❮ PreviousComplete HTML ReferenceNext ❯

Example

A simple HTML document:

<html>

<head>

<title>Title of the document</title>

</head>


<body>

The content of the document......

</body>


</html>

Try it Yourself »

نمونه های "خودت را امتحان کن" بیشتر در زیر.


Definition and Usage

تعریف و کاربرد

برچسب <body> بدنه سند را تعریف می کند.

عنصر <body> شامل تمام محتویات یک سند HTML مانند عناوین ، پاراگراف ها ، تصاویر ، لینک های پیوندی ، جداول ، لیست ها و غیره است.


Browser Support

پشتیبانی مرورگر

Element
<body> Yes Yes Yes Yes Yes

Global Attributes

ویژگی های جهانی

برچسب <body> همچنین از ویژگی های جهانی در HTML پشتیبانی می کند.


Event Attributes

ویژگی های رویداد

برچسب <body> همچنین از ویژگی های رویداد در HTML پشتیبانی می کند.More Examples

نمونه های بیشتر

Example

یک تصویر پس زمینه به یک سند اضافه کنید (با CSS):

<html>

<head>

<style>

body {

  background-image: url(w3s.png);

}

</style>

</head>

<body>


<h1>Hello world!</h1>

<p><a href="https://www.w3schools.com Visit W3Schools.com!</a></p>


</body>

Try it Yourself »

Example

تنظیم رنگ پس زمینه یک سند (با CSS):

<html>

<head>

<style>

body {

  background-color: #E6E6FA;

}

</style>

</head>

<body>


<h1>Hello world!</h1>

<p><a href="https://www.w3schools.com Visit W3Schools.com!</a></p>


</body>

Try it Yourself »

Example

رنگ متن را در یک سند تنظیم کنید (با CSS):

<html>

<head>

<style>

body {

  color: green;

}

</style>

</head>

<body>


<h1>Hello world!</h1>

<p>This is some text.</p>

<p><a href="https://www.w3schools.com Visit W3Schools.com!</a></p>


</body>

</html>

Try it Yourself »

Example

رنگ پیوندهای ناخواسته در یک سند (با CSS) تنظیم کنید:

<html>

<head>

<style>

a:link {

  color:#0000FF;

}

</style>

</head>

<body>


<p><a href="https://www.w3schools.com W3Schools.com</a></p>

<p><a href="https://www.w3schools.com/html/ HTML Tutorial</a></p>


</body>

</html>

Try it Yourself »

Example

رنگ پیوندهای فعال در یک سند (با CSS) تنظیم کنید:

<html>

<head>

<style>

a:active {

  color:#00FF00;

}

</style>

</head>

<body>


<p><a href="https://www.w3schools.com W3Schools.com</a></p>

<p><a href="https://www.w3schools.com/html/ HTML Tutorial</a></p>


</body>

</html>

Try it Yourself »

Example

رنگ پیوندهای بازدید شده در یک سند (با CSS) تنظیم کنید:

<html>

<head>

<style>

a:visited {

  color:#FF0000;

}

</style>

</head>

<body>


<p><a href="https://www.w3schools.com W3Schools.com</a></p>

<p><a href="https://www.w3schools.com/html/ HTML Tutorial</a></p>


</body>

</html>

Try it Yourself »


Related Pages

صفحات مرتبط

آموزش HTML: عناصر HTML

مرجع HTML DOM: بدن

مرجع HTML DOM: ویژگی مستندات


Default CSS Settings

تنظیمات پیش فرض CSS

بیشتر مرورگرها عنصر <body> را با مقادیر پیش فرض زیر نمایش می دهند:

Example

body {

  display: block;

  margin: 8px;

}


body:focus {

 outline: none;

}

Try it Yourself »


❮ PreviousComplete HTML ReferenceNext ❯

///////////////////////////////////////


https://www.w3schools.com/tags/tag_br.asp

HTML <br> Tag

❮ PreviousComplete HTML ReferenceNext ❯

Example

شکست های خط یک در متن را وارد کنید:

<p>To force<br> line breaks<br> in a text,<br> use the br<br> element.</p>

Try it Yourself »


Definition and Usage

تعریف و کاربرد

برچسب <br> یک خط منحصر به فرد را درج می کند.

تگ <br> یک برچسب خالی است به این معنی که هیچ برچسب انتهایی ندارد.


Browser Support

پشتیبانی مرورگر

Element
<br> Yes Yes Yes Yes Yes

Tips and Notes

نکات و یادداشت ها

نکته: برچسب <<br>برای نوشتن آدرس یا شعر مفید است.

توجه: برای وارد کردن شکستن خط ، از تگ <br> استفاده نکنید تا پاراگراف ها را جدا نکنید.


Global Attributes

ویژگی های جهانی

تگ <br> همچنین از ویژگی های جهانی در HTML پشتیبانی می کند.


Event Attributes

ویژگی های رویداد

برچسب <br> همچنین از ویژگی های رویداد در HTML پشتیبانی می کند.


Related Pages

صفحات مرتبط

آموزش HTML: پاراگراف HTML

مرجع HTML DOM: BR Object


Default CSS Settings

تنظیمات پیش فرض CSS

None.


❮ PreviousComplete HTML ReferenceNext ❯

/////////////////////////////////////


https://www.w3schools.com/tags/tag_button.asp

HTML <button> Tag

❮ PreviousComplete HTML ReferenceNext ❯

Example

دکمه قابل کلیک به شرح زیر است:

<button type="button


Click Me!</button>

Try it Yourself »


Definition and Usage

تعریف و کاربرد

برچسب <button> یک دکمه قابل کلیک را تعریف می کند.

در داخل یک عنصر <button>می توانید محتوا مانند متن یا تصاویر قرار دهید. این تفاوت بین این عنصر و دکمه های ایجاد شده با عنصر <input> است.

نکته: همیشه عنصر نوع را برای یک عنصر <button> مشخص کنید ، زیرا مرورگرها ممکن است از عناصر <button> های مختلف پیش فرض استفاده کنند.

نکته: دکمه ها اغلب با CSS طراحی می شوند: آن را امتحان کنید »


Browser Support

پشتیبانی مرورگر

Element
<button> Yes Yes Yes Yes Yes

Tips and Notes

نکات و یادداشت ها

توجه: اگر از عنصر <button> در فرم HTML استفاده می کنید ، مرورگرهای مختلف می توانند مقادیر متفاوتی ارسال کنند. برای ایجاد دکمه ها به صورت HTML از <input> استفاده کنید.

نکته: برای اطلاع از نحوه سبک کردن دکمه ها با CSS ، به آموزش دکمه های CSS ما مراجعه کنید.Attributes

ویژگی ها

ویژگی مقدار توضیحات
autofocus autofocus مشخص می کند که هنگام بارگیری صفحه ، یک دکمه باید به طور خودکار تمرکز کند
disabled disabled مشخص می کند که یک دکمه باید غیرفعال شود
form form_id مشخص می کند که دکمه به چه شکل تعلق دارد
formaction URL مشخص می کند که هنگام ارسال فرم ، داده های فرم را چگونه ارسال کنید. فقط برای type="submit"
formenctype application/x-www-form-urlencoded

multipart/form-data

text/plain

Specifies how form-data should be encoded before sending it to a server. Only for type="submit"

نحوه رمزگذاری داده های فرم را قبل از ارسال به سرور مشخص می کند. فقط برای نوع = "ارسال"

formmethod get

post

Specifies how to send the form-data (which HTTP method to use). Only for type="submit"

نحوه ارسال داده-فرم (از کدام روش HTTP برای استفاده) را مشخص می كند. فقط برای نوع = "ارسال"

formnovalidate formnovalidate Specifies that the form-data should not be validated on submission. Only for type="submit"

مشخص می کند که داده های فرم نباید در هنگام ارسال اعتبار شوند. فقط برای نوع = "ارسال"

formtarget _blank

_self

_parent

_top

framename

Specifies where to display the response after submitting the form. Only for type="submit"

مشخص می کند که پس از ارسال فرم ، پاسخ را چگونه نمایش می دهید. فقط برای نوع = "ارسال"

name name Specifies a name for the button

نامی را برای دکمه مشخص می کند

type button

reset

submit

Specifies the type of button

نوع دکمه را مشخص می کند

value text مقدار اولیه را برای دکمه مشخص می کند

Global Attributes

ویژگی های جهانی

برچسب <button> همچنین از ویژگی های جهانی در HTML پشتیبانی می کند.


Event Attributes

ویژگی های رویداد

برچسب <button> همچنین از ویژگی های رویداد در HTML پشتیبانی می کند.


Related Pages

صفحات مرتبط

HTML DOM reference: Button Object

مرجع HTML DOM: دکمه شی

CSS Tutorial: Styling Buttons

آموزش CSS: دکمه های یک ظاهر طراحی شده


Default CSS Settings

تنظیمات پیش فرض CSS

None.


❮ PreviousComplete HTML ReferenceNext ❯

///////////////////////////////////////


https://www.w3schools.com/tags/tag_canvas.asp

HTML <canvas> Tag

❮ PreviousComplete HTML ReferenceNext ❯

Example

یک مربع قرمز ، در پرواز بکشید و آن را درون عنصر <canvas> نشان دهید:

<canvas id="myCanvas


</canvas>


<script>

var canvas = document.getElementById("myCanvas");

var ctx = canvas.getContext("2d");

ctx.fillStyle = "#FF0000";

ctx.fillRect(0, 0, 80, 80);

</script>

Try it Yourself »


Definition and Usage

تعریف و کاربرد

برچسب <canvas> برای رسم گرافیک ، در پرواز ، از طریق اسکریپت (معمولاً JavaScript) استفاده می شود.

برچسب <canvas> فقط یک ظرف برای گرافیک است ، برای ترسیم گرافیک باید از یک اسکریپت استفاده کنید.


Browser Support

پشتیبانی مرورگر

اعداد موجود در جدول اولین نسخه مرورگر را مشخص می کنند که کاملاً از عنصر پشتیبانی می کند.

Element
<canvas> 4.0 9.0 2.0 3.1 9.0

Tips and Notes

نکات و یادداشت ها

توجه: هر متنی درون عنصر <canvas> در مرورگرهایی نمایش داده می شود که از <canvas> پشتیبانی نمی کند.

نکته: در مورد آموزش عناصر HTML Canvas در مورد عنصر <canvas> بیشتر بدانید.

نکته: برای مرجع کامل در مورد همه خصوصیات و روش هایی که می توان با استفاده از جسم بوم استفاده کرد ، به مرجع HTML Canvas ما بروید.Attributes

ویژگی ها

ویژگی مقدار توضیحات
height pixels ارتفاع بوم را مشخص می کند
width pixels عرض بوم را مشخص می کند

Global Attributes

ویژگی های جهانی

برچسب <canvas> همچنین از ویژگی های جهانی در HTML پشتیبانی می کند.


Event Attributes

ویژگی های رویداد

برچسب <canvas> همچنین از ویژگی های رویداد در HTML پشتیبانی می کند.


Default CSS Settings

تنظیمات پیش فرض CSS

بیشتر مرورگرها عنصر <canvas> را با مقادیر پیش فرض زیر نمایش می دهند:

Example

canvas {

 height: 150px;

  width: 300px;

}

Try it Yourself »


❮ PreviousComplete HTML ReferenceNext ❯

///////////////////////////////////////


https://www.w3schools.com/tags/tag_caption.asp

HTML <caption> Tag

❮ PreviousComplete HTML ReferenceNext ❯

Example

یک جدول با عنوان:

<table>

 <caption>Monthly savings</caption>

 <tr>

   <th>Month</th>

   <th>Savings</th>

 </tr>

 <tr>

   <td>January</td>

   <td>$100</td>

 </tr>

</table>

Try it Yourself »

More "Tryنمونه های "خودت را امتحان کن" بیشتر در زیر.


Definition and Usage

تعریف و کاربرد

برچسب <caption> شرح زیر را نشان می دهد.

برچسب <caption> باید بلافاصله پس از برچسب <table> درج شود.

توجه: می توانید فقط در هر جدول یک عنوان را مشخص کنید.

نکته: به طور پیش فرض ، یک شرح جدول در بالای جدول قرار دارد. با این حال ، از ویژگی های CSS متن تراز و متن به عنوان می توان برای تراز کردن و قرار دادن عنوان استفاده کرد.


Browser Support

پشتیبانی مرورگر

Element
<caption> Yes Yes Yes Yes Yes

Global Attributes

ویژگی های جهانی

برچسب <caption> همچنین از ویژگی های جهانی در HTML پشتیبانی می کند.


Event Attributes

ویژگی های رویداد

برچسب <caption> همچنین از ویژگی های رویداد در HTML پشتیبانی می کند.More Examples

نمونه های بیشتر

Example

زیرنویس جدول موقعیت (با CSS):

<table>

 <caption style="text-align:right My savings</caption>

 <tr>

   <th>Month</th>

   <th>Savings</th>

 </tr>

 <tr>

   <td>January</td>

   <td>$100</td>

 </tr>

</table>

<br>


<table>

 <caption style="caption-side:bottom My savings</caption>

 <tr>

   <th>Month</th>

   <th>Savings</th>

 </tr>

 <tr>

   <td>January</td>

   <td>$100</td>

 </tr>

</table>

Try it Yourself »


Related Pages

صفحات مرتبط

HTML DOM reference: Caption Object مرجع HTML DOM: عنوان عنوان


Default CSS Settings

تنظیمات پیش فرض CSS

بیشتر مرورگرها عنصر <caption> را با مقادیر پیش فرض زیر نمایش می دهند:

Example

caption {

  display: table-caption;

  text-align: center;

}

Try it Yourself »


❮ PreviousComplete HTML ReferenceNext ❯

///////////////////////////////////////


https://www.w3schools.com/tags/tag_center.asp

HTML <center> Tag

❮ PreviousComplete HTML ReferenceNext ❯


Not Supported in HTML5.

از برچسب <center> در HTML4 برای متن تراز وسط استفاده شده است.


What to Use Instead?

در عوض از چه چیزی استفاده کنیم؟

Example

Center-align text (with CSS):

<html>

<head>

<style>

h1 {text-align: center;}

p {text-align: center;}

</style>

</head>

<body>


<h1>This is a heading</h1>

<p>This is a paragraph.</p>


</body>

</html>

Try it Yourself »


❮ PreviousComplete HTML ReferenceNext ❯

///////////////////////////////////////


https://www.w3schools.com/tags/tag_cite.asp

HTML <cite> Tag

❮ PreviousComplete HTML ReferenceNext ❯

Example

عنوان یک اثر را با برچسب <cite> تعریف کنید:

<p><cite>The Scream</cite> by Edward Munch. Painted in 1893.</p>

Try it Yourself »


Definition and Usage

تعریف و کاربرد

برچسب <cite> عنوان یک اثر را نشان می دهد (به عنوان مثال یک کتاب ، یک آهنگ ، یک فیلم ، یک نقاشی ، یک مجسمه و غیره).

توجه: نام یک شخص عنوان یک اثر نیست.


Browser Support

پشتیبانی مرورگر

Element
<cite> Yes Yes Yes Yes Yes

Global Attributes

ویژگی های جهانی

برچسب <cite> همچنین از ویژگی های جهانی در HTML پشتیبانی می کند.


Event Attributes

ویژگی های رویداد

برچسب <cite> همچنین از ویژگی های رویداد در HTML پشتیبانی می کند.


Related Pages

صفحات مرتبط

HTML DOM reference: Cite Object مرجع HTML DOM: Cite Object


Default CSS Settings

تنظیمات پیش فرض CSS

بیشتر مرورگرها عنصر <cite> را با مقادیر پیش فرض زیر نمایش می دهند:

Example

cite {

  font-style: italic;

}

Try it Yourself »


❮ PreviousComplete HTML ReferenceNext ❯

///////////////////////////////////////


https://www.w3schools.com/tags/tag_code.asp

HTML <code> Tag

❮ PreviousComplete HTML ReferenceNext ❯

Example

قالب در متن:

<code>A piece of computer code</code>

Try it Yourself »


Definition and Usage

تعریف و کاربرد

برچسب <code> یک برچسب عبارت است. این یک قطعه کد کامپیوتر را تعریف می کند.

نکته: این برچسب کاهش نمی یابد ، اما می توان با CSS به جلوه ای غنی تر رسید.

همه برچسب های عبارت:

تگ توضیحات
<em> متن تأکید شده را ارائه می دهد
<strong> متن مهم را تعریف می کند
<code> قطعه ای از کد رایانه را تعریف می کند
<samp> خروجی نمونه از یک برنامه کامپیوتری را تعریف می کند
<kbd> ورودی صفحه کلید را تعریف می کند
<var> متغیر را تعریف می کند

Browser Support

پشتیبانی مرورگر

Element
<code> Yes Yes Yes Yes Yes

Global Attributes

ویژگی های جهانی

برچسب <code> همچنین از ویژگی های جهانی در HTML پشتیبانی می کند.


Event Attributes

ویژگی های رویداد

برچسب <code> همچنین از ویژگی های رویداد در HTML پشتیبانی می کند.


Related Pages

صفحات مرتبط

آموزش HTML: قالب بندی متن HTML

مرجع HTML DOM: کد شی


Default CSS Settings

تنظیمات پیش فرض CSS

بیشتر مرورگرها عنصر <code>را با مقادیر پیش فرض زیر نمایش می دهند:

Example

code {

 font-family: monospace;

}

Try it Yourself »


❮ PreviousComplete HTML ReferenceNext ❯

///////////////////////////////////////


https://www.w3schools.com/tags/tag_col.asp

HTML <col> Tag

❮ PreviousComplete HTML ReferenceNext ❯

Example

رنگ پس زمینه سه ستون را با برچسب های <colgroup> و <col> تنظیم کنید:

<table>

 <colgroup>

   <col span="2" style="background-color:red   <col style="background-color:yellow </colgroup>

 <tr>

   <th>ISBN</th>

   <th>Title</th>

   <th>Price</th>

 </tr>

 <tr>

   <td>3476896</td>

   <td>My first HTML</td>

   <td>$53</td>

 </tr>

</table>

Try it Yourself »

نمونه های "خودت را امتحان کن" بیشتر در زیر.


Definition and Usage

تعریف و کاربرد

برچسب <col> خواص ستون را برای هر ستون درون یک عنصر <colgroup> مشخص می کند.

برچسب <col> برای استفاده از استایل در کل ستون ها به جای تکرار سبک ها برای هر سلول ، برای هر سطر مفید است.


Browser Support

پشتیبانی مرورگر

Element
<col> Yes Yes Yes Yes Yes

Attributes

ویژگی ها

ویژگی مقدار توضیحات
span number تعداد ستون های یک عنصر <col> را باید مشخص کند

Global Attributes

ویژگی های جهانی

برچسب <col>همچنین از خصوصیات جهانی در HTML پشتیبانی می کند.


Event Attributes

ویژگی های رویداد

برچسب <col> همچنین از ویژگی های رویداد در HTML پشتیبانی می کند.More Examples

Example

متن را در ستونهای جدول (با CSS) تراز کنید:

<table style="width:100%

 <tr>

   <th>ISBN</th>

   <th>Title</th>

   <th>Price</th>

 </tr>

 <tr>

   <td>3476896</td>

   <td>My first HTML</td>

   <td style="text-align:right $53</td>

 </tr>

 <tr>

   <td>2489604</td>

   <td>My first CSS</td>

   <td style="text-align:right $47</td>

 </tr>

</table>

Try it Yourself »

Example

متن تراز عمودی در ستونهای جدول (با CSS):

<table style="height:200px

 <tr>

   <th>Month</th>

   <th style="vertical-align:bottom Savings</th>

 </tr>

 <tr>

   <td>January</td>

   <td style="vertical-align:bottom $100</td>

 </tr>

</table>

Try it Yourself »

Example

عرض ستونهای جدول (با CSS) را مشخص کنید:

<table>

 <tr>

   <th style="width:130px Month</th>

   <th style="width:80px Savings</th>

 </tr>

 <tr>

   <td>January</td>

   <td>$100</td>

 </tr>

 <tr>

   <td>February</td>

   <td>$80</td>

 </tr>

</table>

Try it Yourself »


Related Pages

صفحات مرتبط

HTML DOM reference: Column Object مرجع HTML DOM: Object Column


Default CSS Settings

تنظیمات پیش فرض CSS

بیشتر مرورگرها عنصر <col> را با مقادیر پیش فرض زیر نمایش می دهند:

Example

col {

  display: table-column;

}

Try it Yourself »


❮ PreviousComplete HTML ReferenceNext ❯

///////////////////////////////////////


https://www.w3schools.com/tags/tag_colgroup.asp

<colgroup> Tag

❮ PreviousComplete HTML ReferenceNext ❯

Example

رنگ پس زمینه سه ستون را با برچسب های <colgroup> و <col> تنظیم کنید:

<table>

 <colgroup>

   <col span="2" style="background-color:red   <col style="background-color:yellow </colgroup>

 <tr>

   <th>ISBN</th>

   <th>Title</th>

   <th>Price</th>

 </tr>

 <tr>

   <td>3476896</td>

   <td>My first HTML</td>

   <td>$53</td>

 </tr>

</table>

Try it Yourself »

نمونه های "خودت را امتحان کن" بیشتر در زیر.


Definition and Usage

تعریف و کاربرد

برچسب <colgroup> گروهی از یک یا چند ستون را در یک جدول برای قالب بندی مشخص می کند.

برچسب <colgroup> برای استفاده از استایل در کل ستون ها به جای تکرار سبک ها برای هر سلول ، برای هر ردیف مفید است.

توجه: برچسب <colgroup>باید فرزند یک عنصر <table> باشد ، بعد از هر عنصر <caption> و قبل از هر عنصر <thead> ، <tbody> ، <tfoot> و <tr>.

نکته: برای تعریف ویژگی های مختلف در یک ستون در یک <colgroup> ، از برچسب <col> در برچسب <colgroup> استفاده کنید.


Browser Support

پشتیبانی مرورگر

Element
<colgroup> Yes Yes Yes Yes Yes

Attributes

ویژگی ها

صفت مقدار توضیحات
span number تعداد ستون هایی را که باید یک ستون از آنها باز شود ، مشخص می کند

Global Attributes

ویژگی های جهانی

برچسب <colgroup> همچنین از ویژگی های جهانی در HTML پشتیبانی می کند.


Event Attributes

ویژگی های رویداد

برچسب <colgroup> همچنین از ویژگی های رویداد در HTML پشتیبانی می کند.More Examples

نمونه های بیشتر

Example

متن را در ستونهای جدول (با CSS) تراز کنید:

<table style="width:100%

 <tr>

   <th>ISBN</th>

   <th>Title</th>

   <th>Price</th>

 </tr>

 <tr>

   <td>3476896</td>

   <td>My first HTML</td>

   <td style="text-align:right $53</td>

 </tr>

 <tr>

   <td>2489604</td>

   <td>My first CSS</td>

   <td style="text-align:right $47</td>

 </tr>

</table>

Try it Yourself »

Example

متن تراز عمودی در ستونهای جدول (با CSS):

<table style="height:200px

 <tr>

   <th>Month</th>

   <th style="vertical-align:bottom Savings</th>

 </tr>

 <tr>

   <td>January</td>

   <td style="vertical-align:bottom $100</td>

 </tr>

</table>

Try it Yourself »

Example

عرض ستون جدول (با CSS) را مشخص کنید:

<table>

 <tr>

   <th style="width:200px Month</th>

   <th>Savings</th>

 </tr>

 <tr>

   <td>January</td>

   <td>$100</td>

 </tr>

 <tr>

   <td>February</td>

   <td>$80</td>

 </tr>

</table>

Try it Yourself »


Related Pages

صفحات مرتبط

HTML DOM reference: ColumnGroup Object مرجع HTML DOM: ColumnGroup Object


Default CSS Settings

تنظیمات پیش فرض CSS

بیشتر مرورگرها عنصر <colgroup> را با مقادیر پیش فرض زیر نمایش می دهند:

Example

colgroup {

 display: table-column-group;

}

Try it Yourself »


❮ PreviousComplete HTML ReferenceNext ❯

///////////////////////////////////////


https://www.w3schools.com/tags/tag_data.asp

HTML <data> Tag

❮ PreviousComplete HTML ReferenceNext ❯

Example

مثال زیر نام محصولات را نشان می دهد اما همچنین هر نام را با شماره محصول مرتبط می کند:

<ul>

 <li><data value="21053 Cherry Tomato</data></li>

 <li><data value="21054 Beef Tomato</data></li>

 <li><data value="21055 Snack Tomato</data></li>

</ul>

Try it Yourself »


Definition and Usage

تعریف و کاربرد

برچسب <data> محتوای داده شده را با ترجمه قابل خواندن با ماشین پیوند می دهد.

این عنصر برای پردازشگرهای داده یک مقدار قابل خواندن با دستگاه دارد و یک مقدار قابل خواندن توسط انسان برای ارائه در مرورگر است.

نکته: اگر محتوا مربوط به زمان یا تاریخ است ، به جای آن باید از عنصر <time> استفاده شود.


Browser Support

پشتیبانی مرورگر

Element
<data> 62.0 13.0 22.0 Not supported 49.0

ویژگی ها

ویژگی مقدار توضیحات
value machine-readable format ترجمه قابل خواندن دستگاه از محتوای عنصر را مشخص می کند

Global Attributes

ویژگی های جهانی

برچسب <data> همچنین از ویژگی های جهانی در HTML پشتیبانی می کند.


❮ PreviousComplete HTML ReferenceNext ❯

///////////////////////////////////////


https://www.w3schools.com/tags/tag_datalist.asp

HTML <datalist> Tag

❮ PreviousComplete HTML ReferenceNext ❯

Example

یک عنصر <input> با مقادیر از پیش تعریف شده در <datalist>:

<input list="browsers<datalist id="browsers <option value="Internet Explorer <option value="Firefox <option value="Chrome <option value="Opera <option value="Safari</datalist>

Try it Yourself »


Definition and Usage

تعریف و کاربرد

برچسب <datalist> لیستی از گزینه های از پیش تعریف شده برای یک عنصر <input> را مشخص می کند.

از تگ <datalist> برای ارائه یک ویژگی "خودکار" در عناصر <input> استفاده می شود. کاربران با وارد کردن داده ها ، لیست کشویی از گزینه های از پیش تعریف شده را مشاهده می کنند.

از عنصر لیست عنصر <input> استفاده کنید تا آن را با عنصر <datalist> به هم وصل کنید.


Browser Support

پشتیبانی مرورگر

اعداد موجود در جدول اولین نسخه مرورگر را مشخص می کنند که کاملاً از عنصر پشتیبانی می کند.

Element
<datalist> 20.0 10.0 4.0 12.1 9.5

Global Attributes

ویژگی های جهانی

برچسب <datalist> همچنین از ویژگی های جهانی در HTML پشتیبانی می کند.


Event Attributes

ویژگی های رویداد

برچسب <datalist> همچنین از ویژگی های رویداد در HTML پشتیبانی می کند.


Related Pages

صفحات مرتبط

HTML DOM reference: Datalist Object مرجع HTML DOM: Datalist Object


Default CSS Settings

تنظیمات پیش فرض CSS

بیشتر مرورگرها عنصر <datalist> را با مقادیر پیش فرض زیر نمایش می دهند:

datalist {

  display: none;

}


❮ PreviousComplete HTML ReferenceNext ❯