کاربر:Zaman/صفحه تمرین/html/4

از ویکی‌کد، دانشنامهٔ برنامه‌نویسی
پرش به ناوبری پرش به جستجو

/////////////////////////////////////////


https://www.w3schools.com/tags/tag_dd.asp

HTML <dd> Tag

❮ PreviousComplete HTML ReferenceNext ❯

Example

لیست توضیحات ، با اصطلاحات و توضیحات:

<dl>

 <dt>Coffee</dt>

 <dd>Black hot drink</dd>

 <dt>Milk</dt>

 <dd>White cold drink</dd>

</dl>

Try it Yourself »


Definition and Usage

تعریف و کاربرد

از تگ <dd> برای توصیف یک اصطلاح / نام در لیست توضیحات استفاده می شود.

برچسب <dd>در رابطه با <dl> (لیست توضیحات را تعریف می کند) و <dt> (اصطلاحات / نام ها را تعریف می کند) استفاده می شود.

در داخل یک برچسب <dd> می توانید پاراگراف ، شکاف خط ، تصاویر ، پیوندها ، لیست ها و غیره قرار دهید.


Browser Support

پشتیبانی مرورگر

Element
<dd> Yes Yes Yes Yes Yes

Global Attributes

ویژگی های جهانی

برچسب <dd>همچنین از ویژگی های جهانی در HTML پشتیبانی می کند.


Event Attributes

ویژگی های رویداد

برچسب <dd>همچنین از ویژگی های رویداد در HTML پشتیبانی می کند.


Related Pages

صفحات مرتبط

آموزش HTML: لیست های HTML

مرجع HTML DOM: DD Object


Default CSS Settings

تنظیمات پیش فرض CSS

بیشتر مرورگرها عنصر <dd>را با مقادیر پیش فرض زیر نمایش می دهند:

Example

dd {

  display: block;

  margin-left: 40px;

}

Try it Yourself »

❮ PreviousComplete HTML ReferenceNext ❯

/////////////////////////////////////////


https://www.w3schools.com/tags/tag_del.asp

HTML <del> Tag

❮ PreviousComplete HTML ReferenceNext ❯

Example

متن با قسمت حذف شده و قسمت جدید درج شده:

<p>My favorite color is <del>blue</del> <ins>red</ins>!</p>

Try it Yourself »


Definition and Usage

تعریف و کاربرد

برچسب <del> متنی را که از یک سند حذف شده است تعریف می کند.


Browser Support

پشتیبانی مرورگر

Element
<del> Yes Yes Yes Yes Yes

Tips and Notes

نکات و یادداشت ها

نکته: همچنین برای نشانه گذاری متن درج شده ، به برچسب <ins> نیز نگاه کنید. مرورگرها معمولاً از طریق متن حذف شده خط و خط زیرین متن را وارد می کنند.


ویژگی ها

ویژگی مقدار توضیحات
cite URL URL سندی را مشخص می کند که دلیل حذف متن را توضیح می دهد
datetime YYYY-MM-DDThh:mm:ssTZD تاریخ و زمان حذف متن را مشخص می کند

Global Attributes

ویژگی های جهانی

برچسب <del> همچنین از ویژگی های جهانی در HTML پشتیبانی می کند.


Event Attributes

ویژگی های رویداد

برچسب <del> همچنین از ویژگی های رویداد در HTML پشتیبانی می کند.


Related Pages

صفحات مرتبط

مرجع HTML DOM: Del Object


Default CSS Settings

تنظیمات پیش فرض CSS

بیشتر مرورگرها عنصر <del> را با مقادیر پیش فرض زیر نمایش می دهند:

Example

del {

  text-decoration: line-through;

}

Try it Yourself »


❮ PreviousComplete HTML ReferenceNext ❯

/////////////////////////////////////////


https://www.w3schools.com/tags/tag_details.asp

HTML <details> Tag

❮ PreviousComplete HTML ReferenceNext ❯

Example

جزئیاتی را مشخص کنید که کاربر می تواند در صورت تقاضا مشاهده یا مخفی کند:

<details>

 <summary>Copyright 1999-2018.</summary>

 <p> - by Refsnes Data. All Rights Reserved.</p>

 <p>All content and graphics on this web site are the property of the company Refsnes Data.</p>

</details>

Try it Yourself »


Definition and Usage

تعریف و کاربرد

برچسب <details> جزئیات دیگری را نشان می دهد که کاربر می تواند تقاضا را مشاهده یا مخفی کند.

از تگ <details> می توان برای ایجاد ویجت تعاملی استفاده کرد که کاربر بتواند آن را باز و بسته کند. هر نوع محتوا را می توان درون برچسب <details>قرار داد.

محتوای عنصر <details> نباید قابل مشاهده باشد مگر اینکه ویژگی باز باشد.


Browser Support

پشتیبانی مرورگر

اعداد موجود در جدول اولین نسخه مرورگر را مشخص می کنند که کاملاً از عنصر پشتیبانی می کند.

Element
<details> 12.0 79.0 49.0 6.0 15.0

Tips and Notes

نکات و یادداشت ها

نکته: از تگ <summary> برای مشخص کردن عنوان قابل مشاهده برای جزئیات استفاده می شود. برای دیدن / پنهان کردن جزئیات می توانید روی عنوان کلیک کنید.


Attributes

ویژگی ها

ویژگی مقدار توضیحات
open open Specifies that the details should be visible (open) to the user

Global Attributes

ویژگی های جهانی

برچسب <details> همچنین از ویژگیهای جهانی در HTML پشتیبانی می کند.


Event Attributes

ویژگی های رویداد

برچسب <details> همچنین از ویژگی های رویداد در HTML پشتیبانی می کند.


Related Pages

صفحات مرتبط

مرجع HTML DOM: جزئیات شی


Default CSS Settings

تنظیمات پیش فرض CSS

بیشتر مرورگرها عنصر <details> را با مقادیر پیش فرض زیر نمایش می دهند:

details {

  display: block;

}


❮ PreviousComplete HTML ReferenceNext ❯

/////////////////////////////////////////


https://www.w3schools.com/tags/tag_dfn.asp

HTML <dfn> Tag

❮ PreviousComplete HTML ReferenceNext ❯

Example

مثال تعیین شده یک اصطلاح را مشخص کنید:

<p><dfn>HTML</dfn> is the standard markup language for creating web pages.</p>

Try it Yourself »


Definition and Usage

تعریف و کاربرد

برچسب <dfn> نمونه بارز یک اصطلاح در HTML است.

مثال تعریف اغلب اولین استفاده از یک اصطلاح در یک سند است.

نزدیکترین والد برچسب<dfn> همچنین باید شامل تعریف / توضیحی برای این اصطلاح باشد.

اصطلاح موجود در برچسب <dfn>می تواند یکی از موارد زیر باشد:

1. محتوای عنصر <dfn> (بدون ویژگی عنوان) ، مانند این:

Example

<p><dfn>HTML</dfn> is the standard markup language for creating web pages.</p>

Try it Yourself »

2. یا عنوان عنوان تگ <dfn> ، مانند این:

Example

<p><dfn title="HyperText Markup Language">HTML</dfn> is the standard markup language for creating web pages.</p>

Try it Yourself »

3. یا عنوان عنوان یک برچسب <abbr> در داخل عنصر <dfn> ، مانند این:

Example

<p><dfn><abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr></dfn> is the standard markup language for creating web pages.</p>

Try it Yourself »

4. یا ، می توانید یک عنصر id را به عنصر <dfn> اضافه کنید. سپس ، هر زمان که اصطلاحی به کار رفته باشد ، می تواند با استفاده از برچسب <a> به این تعریف برگردد ، مانند این:

Example

<p><dfn id="html-def">HTML</dfn> is the standard markup language for creating web pages.</p>


<p>This is some text...</p>

<p>This is some text...</p>

<p>Learn <a href="#html-def">HTML</a> now.</p>

Try it Yourself »Browser Support

پشتیبانی مرورگر

Element
<dfn> Yes Yes Yes Yes Yes

Global Attributes

ویژگی های جهانی

برچسب <dfn> همچنین از ویژگیهای جهانی در HTML پشتیبانی می کند.


Event Attributes

ویژگی های رویداد

برچسب <dfn> همچنین از ویژگی های رویداد در HTML پشتیبانی می کند.


Related Pages

صفحات مرتبط

HTML tutorial: HTML Quotation Elements

آموزش HTML: عناصر نقل قول HTML

HTML DOM reference: DFN Object

مرجع HTML DOM: DFN Object


Default CSS Settings

تنظیمات پیش فرض CSS

بیشتر مرورگرها عنصر <dfn> را با مقادیر پیش فرض زیر نمایش می دهند:

Example

dfn {

  font-style: italic;

}

Try it Yourself »


❮ PreviousComplete HTML ReferenceNext ❯

/////////////////////////////////////////


https://www.w3schools.com/tags/tag_dialog.asp

HTML <dialog> Tag

❮ PreviousComplete HTML ReferenceNext ❯

Example

با استفاده از عنصر <dialog>:

<table>

<tr>

 <th>January <dialog open>This is an open dialog window</dialog></th>

 <th>February</th>

 <th>March</th>

</tr>

<tr>

 <td>31</td>

 <td>28</td>

 <td>31</td>

</tr>

</table>

Try it Yourself »


Definition and Usage

تعریف و کاربرد

برچسب <dialog> یک کادر یا پنجره گفتگو را تعریف می کند.

عنصر <dialog> ایجاد دیالوگ ها و ماژول های پنجره بازشو را در یک صفحه وب آسان می کند.


Browser Support

پشتیبانی مرورگر

اعداد موجود در جدول اولین نسخه مرورگر را مشخص می کنند که کاملاً از عنصر پشتیبانی می کند.

Element
<dialog> 37.0 79.0 53.0* Not supported 24.0

* Not supported by default, but can be enabled in about:config (set dom.dialog_element.enabled to true).

* به طور پیش فرض پشتیبانی نمی شود ، اما می تواند در مورد آن فعال شود: پیکربندی (تنظیم کنید dom.dialog_element.enabled را درست).


Attributes

ویژگی ها

ویژگی مقدار توضیحات
open open مشخص می کند که عنصر گفتگو فعال است و کاربر می تواند با آن تعامل داشته باشد

Global Attributes

ویژگی های جهانی

برچسب <dialog> همچنین از ویژگی های جهانی در HTML پشتیبانی می کند.


Event Attributes

ویژگی های رویداد

برچسب <dialog> همچنین از ویژگی های رویداد در HTML پشتیبانی می کند.


Related Pages

صفحات مرتبط

HTML DOM reference: Dialog Object مرجع HTML DOM: Dialog Object


❮ PreviousComplete HTML ReferenceNext ❯

/////////////////////////////////////////

https://www.w3schools.com/tags/tag_dir.asp

HTML <dir> Tag

❮ PreviousComplete HTML ReferenceNext ❯


Not Supported in HTML5.

در HTML5 پشتیبانی نمی شود.

از فهرست <dir> در HTML 4 برای فهرست عناوین فهرست استفاده شد.


What to Use Instead?

در عوض از چه چیزی استفاده کنیم؟

Example

Use <ul> to create a directory list:

<ul>

 <li>html</li>

 <li>xhtml</li>

 <li>css</li>

</ul>

Try it Yourself »

Example

کاهش ارتفاع خط در یک لیست (با CSS):

<ul style="line-height:80%">

 <li>html</li>

 <li>xhtml</li>

 <li>css</li>

</ul>

Try it Yourself »

نکته: در آموزش CSS ما می توانید جزئیات بیشتری در مورد لیست های یک ظاهر طراحی شده پیدا کنید.


❮ PreviousComplete HTML ReferenceNext ❯

/////////////////////////////////////////


https://www.w3schools.com/tags/tag_div.asp

HTML <div> Tag

❮ PreviousComplete HTML ReferenceNext ❯

Example

بخشی از سندی که دارای یک رنگ پس زمینه آبی روشن است:

<div style="background-color:lightblue">

 <h3>This is a heading</h3>

 <p>This is a paragraph.</p>

</div>

Try it Yourself »

More "Try it Yourself" examples below.


Definition and Usage

تعریف و کاربرد

برچسب <div> یک بخش یا بخشی را در یک سند HTML تعریف می کند.

عنصر <div> غالباً به عنوان ظرفی برای سایر عناصر HTML مورد استفاده قرار می گیرد تا آنها را با CSS طراحی کند یا کارهای دیگری را با JavaScript انجام دهد.


Browser Support

پشتیبانی مرورگر

Element
<div> Yes Yes Yes Yes Yes

Tips and Notes

نکات و یادداشت ها

نکته: عنصر <div> اغلب برای تهیه یک صفحه وب ، همراه با CSS استفاده می شود.

توجه: به طور پیش فرض ، مرورگرها همیشه قبل و بعد از عنصر <div> یک خط شکسته قرار می دهند. با این وجود ، این امر با CSS قابل تغییر است.Global Attributes

ویژگی های جهانی

برچسب <div> همچنین از ویژگی های جهانی در HTML پشتیبانی می کند.


Event Attributes

ویژگی های رویداد

برچسب <div> همچنین از ویژگی های رویداد در HTML پشتیبانی می کند.


More Examples

نمونه های بیشتر

Example

متن را در یک عنصر <div> (با CSS) تراز کنید:

<div style="text-align:center;border:1px solid red;">

This is some text in a div element!

</div>

Try it Yourself »


Related Pages

صفحات مرتبط

HTML tutorial: HTML Blocks

آموزش HTML: HTML Blocks

HTML tutorial: HTML Layout

آموزش HTML: چیدمان HTML

HTML DOM reference: Div Object

مرجع HTML DOM: Div Object


Default CSS Settings

تنظیمات پیش فرض CSS

بیشتر مرورگرها عنصر <div> را با مقادیر پیش فرض زیر نمایش می دهند:

Example

div {

 display: block;

}

Try it Yourself »


❮ PreviousComplete HTML ReferenceNext ❯

/////////////////////////////////////////


https://www.w3schools.com/tags/tag_dl.asp

HTML <dl> Tag

❮ PreviousComplete HTML ReferenceNext ❯

Example

A description list, with terms and descriptions:

لیست توضیحات ، با اصطلاحات و توضیحات:

<dl>

 <dt>Coffee</dt>

 <dd>Black hot drink</dd>

 <dt>Milk</dt>

 <dd>White cold drink</dd>

</dl>

Try it Yourself »


Definition and Usage

تعریف و کاربرد

برچسب <dl> لیست توضیحات را تعریف می کند.

The <dl> tag is used in conjunction with <dt> (defines terms/names) and <dd> (describes each term/name).

برچسب <dl> در رابطه با <dt> (تعریف اصطلاحات / نام ها) و <dd> (توصیف هر اصطلاح / نام) استفاده می شود.


Browser Support

پشتیبانی مرورگر

Element
<dl> Yes Yes Yes Yes Yes

Global Attributes

ویژگی های جهانی

برچسب <dl> همچنین از ویژگیهای جهانی در HTML پشتیبانی می کند.


Event Attributes

ویژگی های رویداد

برچسب <dl> همچنین از ویژگی های رویداد در HTML پشتیبانی می کند.


Related Pages

صفحات مرتبط

آموزش HTML: لیست های HTML

HTML DOM reference: DList Object

مرجع HTML DOM: DList Object


Default CSS Settings

تنظیمات پیش فرض CSS

بیشتر مرورگرها عنصر <dl> را با مقادیر پیش فرض زیر نمایش می دهند:

Example

dl {

  display: block;

  margin-top: 1em;

  margin-bottom: 1em;

  margin-left: 0;

  margin-right: 0;

}

Try it Yourself »


❮ PreviousComplete HTML ReferenceNext ❯

/////////////////////////////////////////


https://www.w3schools.com/tags/tag_dt.asp

HTML <dt> Tag

❮ PreviousComplete HTML ReferenceNext ❯

Example

A description list, with terms and descriptions:

لیست توضیحات ، با اصطلاحات و توضیحات:

<dl>

 <dt>Coffee</dt>

 <dd>Black hot drink</dd>

 <dt>Milk</dt>

 <dd>White cold drink</dd>

</dl>

Try it Yourself »


Definition and Usage

تعریف و کاربرد

برچسب <dt> یک اصطلاح / نام را در یک لیست توضیحی تعریف می کند.

برچسب <dt> در رابطه با <dl> (لیست توضیحات را تعریف می کند) و <dd> (توصیف هر اصطلاح / نام) استفاده می شود.


Browser Support

پشتیبانی مرورگر

Element
<dt> Yes Yes Yes Yes Yes

Global Attributes

ویژگی های جهانی

برچسب <dt> همچنین از ویژگی های جهانی در HTML پشتیبانی می کند.Event Attributes

ویژگی های رویداد

برچسب <dt> همچنین از ویژگی های رویداد در HTML پشتیبانی می کند.


Related Pages

صفحات مرتبط

HTML tutorial: HTML Lists

HTML DOM reference: DT Object


Default CSS Settings

بیشتر مرورگرها عنصر <dt> را با مقادیر پیش فرض زیر نمایش می دهند:

Example

dt {

  display: block;

}

Try it Yourself »


❮ PreviousComplete HTML ReferenceNext ❯

/////////////////////////////////////////


https://www.w3schools.com/tags/tag_em.asp

HTML <em> Tag

❮ PreviousComplete HTML ReferenceNext ❯

Example

قالب در متن:

<em>Emphasized text</em>

Try it Yourself »


Definition and Usage

تعریف و کاربرد

برچسب <em> برچسب عبارت است. متن متن تأکید شده را ارائه می دهد.

نکته: این برچسب از بین نمی رود ، اما می توان با CSS به جلوه ای غنی تر رسید.

همه برچسب های عبارت:

برچسب توضیحات
<em> Renders as emphasized text
<strong> Defines important text
<code> Defines a piece of computer code
<samp> Defines sample output from a computer program
<kbd> Defines keyboard input
<var> Defines a variable

Browser Support

پشتیبانی مرورگر

Element
<em> Yes Yes Yes Yes Yes


Global Attributes

ویژگی های جهانی

برچسب <em> همچنین از ویژگی های جهانی در HTML پشتیبانی می کند.


Event Attributes

برچسب <em> همچنین از ویژگی های رویداد در HTML پشتیبانی می کند.


Related Pages

HTML tutorial: HTML Text Formatting

آموزش HTML: قالب بندی متن HTML

HTML DOM reference: Emphasized Object

مرجع HTML DOM: مورد تأکید


Default CSS Settings

تنظیمات پیش فرض CSS

بیشتر مرورگرها عنصر <em> را با مقادیر پیش فرض زیر نمایش می دهند:

Example

em {

  font-style: italic;

}

Try it Yourself »


❮ PreviousComplete HTML ReferenceNext ❯

/////////////////////////////////////////


https://www.w3schools.com/tags/tag_embed.asp

HTML <embed> Tag

❮ PreviousComplete HTML ReferenceNext ❯

Example

تصویری تعبیه شده:

<embed src="pic_trulli.jpg" width="300" height="200">

Try it Yourself »

Example

یک صفحه HTML تعبیه شده:

<embed src="snippet.html" width="500" height="200">

Try it Yourself »

Example

یک فیلم جاسازی شده:

<embed src="video.mp4" width="400" height="300">

Try it Yourself »


Definition and Usage

تعریف و کاربرد

برچسب <embed> یک ظرف را برای یک منبع خارجی تعریف می کند.

منبع خارجی می تواند یک صفحه وب ، یک تصویر ، یک پخش کننده رسانه یا یک برنامه افزونه باشد.

برای نمایش تصویر بهتر است از برچسب <img> استفاده کنید.

برای نمایش HTML بهتر است از برچسب <iframe> استفاده کنید.

برای نمایش فیلم یا صدا بهتر است از برچسب های <video> و <audio> استفاده کنید.


Browser Support

پشتیبانی مرورگر

Element
<embed> Yes Yes Yes Yes Yes


Plug-ins

پلاگین ها

برچسب <embed> در ابتدا برای جاسازی افزونه های مرورگر طراحی شده است.

افزونه ها یک برنامه کامپیوتری هستند که عملکرد استاندارد مرورگر را گسترش می دهند.

افزونه ها برای اهداف مختلفی استفاده شده اند:

 • اپلت های جاوا را اجرا کنید
 • کنترل های ActiveX را اجرا کنید
 • نمایش فیلم های فلش
 • نقشه ها را نمایش دهید
 • اسکن ویروس ها
 • شناسه بانکی را تأیید کنید

هشدار!

بیشتر مرورگرها دیگر از برنامه های Java و Plug-ins پشتیبانی نمی کنند.

کنترل های ActiveX دیگر در هیچ مرورگری پشتیبانی نمی شوند.

پشتیبانی از Shockwave Flash همچنین در مرورگرهای مدرن خاموش شده است.


ویژگی ها

مقدار مقدار توضیحات
height pixels ارتفاع محتوای جاسازی شده را مشخص می کند
src URL آدرس پرونده خارجی را برای جاسازی مشخص می کند
type media_type نوع رسانه محتوای جاسازی شده را مشخص می کند
width pixels عرض محتوای تعبیه شده را مشخص می کند

Global Attributes

ویژگی های جهانی

برچسب <embed> همچنین از ویژگی های جهانی در HTML پشتیبانی می کند.


Event Attributes

ویژگی های رویداد

برچسب <embed> همچنین از ویژگی های رویداد در HTML پشتیبانی می کند.


Related Pages

صفحات مرتبط

HTML DOM reference: Embed Object مرجع HTML DOM: قراردادن شی


Default CSS Settings

تنظیمات پیش فرض CSS

بیشتر مرورگرها عنصر <embed> را با مقادیر پیش فرض زیر نمایش می دهند:

embed:focus {

 outline: none;

}


❮ PreviousComplete HTML ReferenceNext ❯

/////////////////////////////////////////


https://www.w3schools.com/tags/tag_fieldset.asp

HTML <fieldset> Tag

❮ PreviousComplete HTML ReferenceNext ❯

Example

عناصر مرتبط با گروه به صورت:

<form action="/action_page.php">

 <fieldset>

   <legend>Personalia:</legend>

   <label for="fname">First name:</label>

   <input type="text" id="fname" name="fname"><br><br>

   <label for="lname">Last name:</label>

   <input type="text" id="lname" name="lname"><br><br>

   <label for="email">Email:</label>

   <input type="email" id="email" name="email"><br><br>

   <label for="birthday">Birthday:</label>

   <input type="date" id="birthday" name="birthday"><br><br>

   <input type="submit" value="Submit">

 </fieldset>

</form>

Try it Yourself »


Definition and Usage

تعریف و کاربرد

برچسب <fieldset> برای گروه بندی عناصر مرتبط با فرم به کار می رود.<fieldset> یک جعبه را در اطراف عناصر مرتبط ترسیم می کند.


Browser Support

پشتیبانی مرورگر

Element
<fieldset> Yes Yes Yes Yes Yes

Tips and Notes

نکات و یادداشت ها

نکته: برچسب <fieldset> عنوانی را برای عنصر <fieldset> تعریف می کند.ویژگی ها

ویژگی مقدار توضیحات
disabled disabled مشخص می کند که گروهی از عناصر فرم مرتبط باید غیرفعال شوند
form form_id مشخص می کند که کدام قسمت از فیلد ها به آن تعلق دارد
name text نامی را برای زمینه ایجاد می کند

Global Attributes

ویژگی های جهانی

برچسب <fieldset> همچنین از ویژگی های جهانی در HTML پشتیبانی می کند.


Event Attributes

ویژگی های رویداد

برچسب <fieldset> همچنین از ویژگی های رویداد در HTML پشتیبانی می کند.


Related Pages

صفحات مرتبط

HTML DOM reference: Fieldset Object مرجع HTML DOM: Fieldset Object


Default CSS Settings

تنظیمات پیش فرض CSS

یشتر مرورگرها عنصر <fieldset> را با مقادیر پیش فرض زیر نمایش می دهند:

fieldset {

  display: block;

  margin-left: 2px;

  margin-right: 2px;

  padding-top: 0.35em;

  padding-bottom: 0.625em;

  padding-left: 0.75em;

  padding-right: 0.75em;

  border: 2px groove (internal value);

}


❮ PreviousComplete HTML ReferenceNext ❯

/////////////////////////////////////////


https://www.w3schools.com/tags/tag_figcaption.asp

HTML <figcaption> Tag

❮ PreviousComplete HTML ReferenceNext ❯

Example

برای مشخص کردن عنوان در عکس از یک عنصر <figure> استفاده کنید و از یک عنصر <figcaption> استفاده کنید:

<figure>

 <img src="pic_trulli.jpg" alt="Trulli" style="width:100%">

 <figcaption>Fig.1 - Trulli, Puglia, Italy.</figcaption>

</figure>

Try it Yourself »


Definition and Usage

تعریف و کاربرد

برچسب <figcaption> عنوان را برای یک عنصر <figure> تعریف می کند.

عنصر <figcaption> را می توان به عنوان اولین یا آخرین فرزند عنصر <figure> قرار داد.


Browser Support

Browser Support

اعداد موجود در جدول اولین نسخه مرورگر را مشخص می کنند که کاملاً از عنصر پشتیبانی می کند.

Element
<figcaption> 8.0 9.0 4.0 5.1 11.0

Global Attributes

ویژگی های جهانی

برچسب <figcaption> همچنین از ویژگی های جهانی در HTML پشتیبانی می کند.


Event Attributes

ویژگی های رویداد

برچسب <figcaption> همچنین از ویژگی های رویداد در HTML پشتیبانی می کند.


Related Pages

صفحات مرتبط

HTML DOM reference: Figcaption Object مرجع HTML DOM: آبجکت Figcaption


Default CSS Settings

تنظیمات پیش فرض CSS

پبیشتر مرورگرها عنصر <figcaption> را با مقادیر پیش فرض زیر نمایش می دهند:

figcaption {

  display: block;

}


❮ PreviousComplete HTML ReferenceNext ❯

/////////////////////////////////////////

https://www.w3schools.com/tags/tag_figure.asp

HTML <figure> Tag

❮ PreviousComplete HTML ReferenceNext ❯

Example

برای مشخص کردن عنوان در عکس از یک عنصر <figure> استفاده کنید و از یک عنصر <figcaption> استفاده کنید:

<figure>

 <img src="pic_trulli.jpg" alt="Trulli" style="width:100%">

 <figcaption>Fig.1 - Trulli, Puglia, Italy.</figcaption>

</figure>

Try it Yourself »


Definition and Usage

تعریف و کاربرد

برچسب <figure> محتوا را شامل می شود ، مانند تصاویر ، نمودارها ، عکس ها ، لیست کد ها و غیره.

در حالی که محتوای عنصر <figure> مربوط به جریان اصلی است ، موقعیت آن مستقل از جریان اصلی است و اگر حذف شود نباید بر جریان سند تأثیر بگذارد.


Browser Support

پشتیبانی مرورگر

اعداد موجود در جدول اولین نسخه مرورگر را مشخص می کنند که کاملاً از عنصر پشتیبانی می کند.

Element
<figure> 8.0 9.0 4.0 5.1 11.0

Tips and Notes

نکات و یادداشت ها

نکته: از عنصر <figure> برای اضافه کردن شرح برای عنصر <figure> استفاده می شود.Global Attributes

ویژگی های جهانی

برچسب <figure> همچنین از ویژگی های جهانی در HTML پشتیبانی می کند.


Event Attributes

ویژگی های رویداد

برچسب <figure> همچنین از ویژگی های رویداد در HTML پشتیبانی می کند.


Related Pages

صفحات مرتبط

HTML DOM reference: Figure Object مرجع HTML DOM: شکل شی


Default CSS Settings

تنظیمات پیش فرض CSS

بیشتر مرورگرها عنصر <figure> را با مقادیر پیش فرض زیر نمایش می دهند:

Example

figure {

  display: block;

  margin-top: 1em;

  margin-bottom: 1em;

  margin-left: 40px;

  margin-right: 40px;

}

Try it Yourself »


❮ PreviousComplete HTML ReferenceNext ❯

/////////////////////////////////////////


HTML <font> Tag

❮ PreviousComplete HTML ReferenceNext ❯


Not Supported in HTML5.

در HTML5 پشتیبانی نمی شود.

از تگ <font> در HTML 4 برای مشخص کردن چهره ، اندازه قلم و رنگ متن استفاده شده است.


What to Use Instead?

در عوض از چه چیزی استفاده کنیم؟

Example

Set the color of text (with CSS):

<p style="color:red">This is a paragraph.</p>

<p style="color:blue">This is another paragraph.</p>

Try it Yourself »

Example

Set the font of text (with CSS):

<p style="font-family:verdana">This is a paragraph.</p>

<p style="font-family:'Courier New'">This is another paragraph.</p>

Try it Yourself »

Example

Set the size of text (with CSS):

<p style="font-size:30px">This is a paragraph.</p>

<p style="font-size:11px">This is another paragraph.</p>

Try it Yourself »

در آموزش CSS می توانید اطلاعات بیشتری در مورد CSS Text و CSS Fonts کسب کنید.


❮ PreviousComplete HTML ReferenceNext ❯

/////////////////////////////////////////


https://www.w3schools.com/tags/tag_footer.asp

HTML <footer> Tag

❮ PreviousComplete HTML ReferenceNext ❯

Example

یک بخش بالا و پایین صفحه در یک سند:

<footer>

 <p>Posted by: Hege Refsnes</p>

 <p>Contact information: <a href="mailto:someone@example.com">

  someone@example.com</a>.</p>

</footer>

Try it Yourself »


Definition and Usage

تعریف و کاربرد

برچسب <footer> پاورقی برای یک سند یا بخش را مشخص می کند.

یک عنصر <footer> به طور معمول شامل موارد زیر است:

 • اطلاعات مربوط به نویسندگی
 • اطلاعات حق چاپ
 • اطلاعات تماس
 • نقشه سایت
 • بازگشت به بالا لینک ها
 • مدارک مربوطه

شما می توانید چندین عنصر <footer> در یک سند داشته باشید.


Browser Support

پشتیبانی مرورگر

اعداد موجود در جدول اولین نسخه مرورگر را مشخص می کنند که کاملاً از عنصر پشتیبانی می کند.

Element
<footer> 5.0 9.0 4.0 5.0 11.1


Tips and Notes

نکات و یادداشت ها

نکته: اطلاعات تماس در داخل یک عنصر <footer> باید درون یک برچسب <address> قرار بگیرند.


Global Attributes

ویژگی های جهانی

برچسب <footer> از ویژگی های جهانی در HTML نیز پشتیبانی می کند.


Event Attributes

ویژگی های رویداد

برچسب <footer> از ویژگی های رویداد در HTML نیز پشتیبانی می کند.


Related Pages

صفحات مرتبط

HTML DOM reference: Footer Object مرجع HTML DOM: Footer Object


Default CSS Settings

تنظیمات پیش فرض CSS

بیشتر مرورگرها عنصر <footer> را با مقادیر پیش فرض زیر نمایش می دهند:

footer {

  display: block;

}


❮ PreviousComplete HTML ReferenceNext ❯

/////////////////////////////////////////

https://www.w3schools.com/tags/tag_form.asp

HTML <form> Tag

❮ PreviousComplete HTML ReferenceNext ❯

Example

فرم HTML با دو قسمت ورودی و یک دکمه ارسال:

<form action="/action_page.php" method="get">

 <label for="fname">First name:</label>

 <input type="text" id="fname" name="fname"><br><br>

 <label for="lname">Last name:</label>

 <input type="text" id="lname" name="lname"><br><br>

 <input type="submit" value="Submit">

</form>

Try it Yourself »

نمونه های "خودت را امتحان کن" بیشتر در زیر.


Definition and Usage

تعریف و کاربرد

از تگ <form> برای ایجاد یک فرم HTML برای ورودی کاربر استفاده می شود.

عنصر <form> می تواند شامل یک یا چند عنصر فرم زیر باشد:

 • <input>
 • <textarea>
 • <button>
 • <select>
 • <option>
 • <optgroup>
 • <fieldset>
 • <label>
 • <output>

Browser Support

پشتیبانی مرورگر

Element
<form> Yes Yes Yes Yes Yes


Attributes

ویژگی ها

ویژگی مقدار توضیحات
accept-charset character_set رمزگذاری کاراکترهایی که برای ارسال فرم استفاده می شود را مشخص می کند
action URL مشخص می کند که هنگام ارسال فرم ، داده های فرم را چگونه ارسال کنید
autocomplete on

off

مشخص می کند که یک فرم باید کاملاً روشن یا خاموش باشد
enctype application/x-www-form-urlencoded

multipart/form-data

text/plain

نحوه رمزگذاری داده های فرم را هنگام ارسال آن به سرور مشخص می کند (فقط برای متد = "پست")
method get

post

روش HTTP برای استفاده هنگام ارسال داده-فرم را مشخص می کند
name text نام یک فرم را مشخص می کند
novalidate novalidate مشخص می کند که فرم هنگام ارسال نباید اعتبار داشته باشد
target _blank

_self

_parent

_top

مشخص می کند که پاسخی را که پس از ارسال فرم دریافت می کنید ، نمایش می دهد

Global Attributes

ویژگی های جهانی

برچسب <form> همچنین از ویژگی های جهانی در HTML پشتیبانی می کند.


Event Attributes

برچسب <form> همچنین از ویژگی های رویداد در HTML پشتیبانی می کند.


More Examples

نمونه های بیشتر

Example

فرم HTML با کادرهای چک:

<form action="/action_page.php" method="get">

 <input type="checkbox" name="vehicle1" value="Bike">

 <label for="vehicle1"> I have a bike</label><br>

 <input type="checkbox" name="vehicle2" value="Car">

 <label for="vehicle2"> I have a car</label><br>

 <input type="checkbox" name="vehicle3" value="Boat" checked>

 <label for="vehicle3"> I have a boat</label><br><br>

 <input type="submit" value="Submit">

</form>

Try it Yourself »

Example

An HTML form with radiobuttons:

فرم HTML با راديوتيون:

<form action="/action_page.php" method="get">

 <input type="radio" id="male" name="gender" value="male">

 <label for="male">Male</label><br>

 <input type="radio" id="female" name="gender" value="female" checked="checked">

 <label for="female">Female</label><br>

 <input type="radio" id="other" name="gender" value="other">

 <label for="other">Other</label><br><br>

 <input type="submit" value="Submit">

</form>

Try it Yourself »


Related Pages

HTML tutorial: HTML Forms and Input

آموزش HTML: فرم های HTML و ورودی

HTML DOM reference: Form Object

مرجع HTML DOM: فرم شی

CSS Tutorial: Styling Forms

آموزش CSS: فرم های سبک سازی


Default CSS Settings

تنظیمات پیش فرض CSS

بیشتر مرورگرها عنصر <form> را با مقادیر پیش فرض زیر نمایش می دهند:

Example

form {

 display: block;

 margin-top: 0em;

}

Try it Yourself »


❮ PreviousComplete HTML ReferenceNext ❯

/////////////////////////////////////////


https://www.w3schools.com/tags/tag_frame.asp

HTML <frame> Tag

❮ PreviousComplete HTML ReferenceNext ❯


Not Supported in HTML5

در HTML5 پشتیبانی نمی شود

از تگ <frame> در HTML 4 برای تعریف یک پنجره (فریم) خاص در <frameset> استفاده شده است.


What to Use Instead?

در عوض از چه چیزی استفاده کنیم؟

Example

با استفاده از برچسب <iframe> یک سند دیگر را در داخل سند HTML فعلی وارد کنید:

<iframe src="https://www.w3schools.com"></iframe>

Try it Yourself »


❮ PreviousComplete HTML ReferenceNext ❯

/////////////////////////////////////////


https://www.w3schools.com/tags/tag_frameset.asp

HTML <frameset> Tag

❮ PreviousComplete HTML ReferenceNext ❯


Not Supported in HTML5.

در HTML5 پشتیبانی نمی شود.

از تگ <frameset> در HTML 4 برای تعریف یک فریم استفاده شد.


What to Use Instead?

در عوض از چه چیزی استفاده کنیم؟

Example

با استفاده از برچسب <iframe> یک سند دیگر را در داخل سند HTML فعلی وارد کنید:

<iframe src="https://www.w3schools.com"></iframe>

Try it Yourself »


❮ PreviousComplete HTML ReferenceNext ❯

/////////////////////////////////////////


https://www.w3schools.com/tags/tag_hn.asp

HTML <h1> to <h6> Tags

❮ PreviousComplete HTML ReferenceNext ❯

Example

شش عنوان مختلف HTML:

<h1>This is heading 1</h1>

<h2>This is heading 2</h2>

<h3>This is heading 3</h3>

<h4>This is heading 4</h4>

<h5>This is heading 5</h5>

<h6>This is heading 6</h6>

Try it Yourself »

نمونه های "خودت را امتحان کن" بیشتر در زیر.


Definition and Usage

تعریف و کاربرد

از تگ های <h1> تا <h6> برای تعریف عناوین HTML استفاده می شود.

<h1> مهمترین عنوان را تعریف می کند. <h6> مهمترین عنوان را تعریف می کند.


Browser Support

پشتیبانی مرورگر

Element
<h1> - <h6> Yes Yes Yes Yes Yes

Global Attributes

ویژگی های جهانی

برچسبهای <h1> تا <h6> از ویژگیهای جهانی در HTML نیز پشتیبانی می کند.


Event Attributes

ویژگی های رویداد

برچسبهای <h1> تا <h6> همچنین از ویژگی های رویداد در HTML پشتیبانی می کنند.More Examples

نمونه های بیشتر

Example

تراز کردن عناوین (با CSS) تنظیم کنید:

<h1 style="text-align:center">This is heading 1</h1>

<h2 style="text-align:left">This is heading 2</h2>

<h3 style="text-align:right">This is heading 3</h3>

<h4 style="text-align:justify">This is heading 4</h4>

Try it Yourself »


Related Pages

صفحات مرتبط

HTML tutorial: HTML Headings

آموزش HTML: عناوین HTML

HTML DOM reference: Heading Object

مرجع HTML DOM: عنوان موردی


Default CSS Settings

تنظیمات پیش فرض CSS

بیشتر مرورگرها عنصر <h1> را با مقادیر پیش فرض زیر نمایش می دهند:

Example

h1 {

  display: block;

  font-size: 2em;

  margin-top: 0.67em;

  margin-bottom: 0.67em;

  margin-left: 0;

  margin-right: 0;

  font-weight: bold;

}

Try it Yourself »

بیشتر مرورگرها عنصر <h2> را با مقادیر پیش فرض زیر نمایش می دهند:

Example

h2 {

  display: block;

  font-size: 1.5em;

  margin-top: 0.83em;

  margin-bottom: 0.83em;

  margin-left: 0;

  margin-right: 0;

  font-weight: bold;

}

Try it Yourself »

بیشتر مرورگرها عنصر <h3> را با مقادیر پیش فرض زیر نمایش می دهند:

Example

h3 {

 display: block;

 font-size: 1.17em;

  margin-top: 1em;

  margin-bottom: 1em;

  margin-left: 0;

  margin-right: 0;

  font-weight: bold;

}

Try it Yourself »

بیشتر مرورگرها عنصر <h4> را با مقادیر پیش فرض زیر نمایش می دهند:

Example

h4 {

 display: block;

 font-size: 1em;

  margin-top: 1.33em;

  margin-bottom: 1.33em;

  margin-left: 0;

 margin-right: 0;

  font-weight: bold;

}

Try it Yourself »

بیشتر مرورگرها عنصر <h5> را با مقادیر پیش فرض زیر نمایش می دهند:

Example

h5 {

  display: block;

  font-size: .83em;

  margin-top: 1.67em;

  margin-bottom: 1.67em;

  margin-left: 0;

  margin-right: 0;

  font-weight: bold;

}

Try it Yourself »

بیشتر مرورگرها عنصر <h6> را با مقادیر پیش فرض زیر نمایش می دهند:

Example

h6 {

  display: block;

  font-size: .67em;

  margin-top: 2.33em;

  margin-bottom: 2.33em;

 margin-left: 0;

  margin-right: 0;

 font-weight: bold;

}

Try it Yourself »


❮ PreviousComplete HTML ReferenceNext ❯

/////////////////////////////////////////


https://www.w3schools.com/tags/tag_head.asp

HTML <head> Tag

❮ PreviousComplete HTML ReferenceNext ❯

Example

یک سند HTML با یک برچسب <title> در قسمت بخش اصلی:

<!DOCTYPE html>

<html>

<head>

 <title>Title of the document</title>

</head>


<body>

The content of the document......

</body>


</html>

Try it Yourself »

نمونه های "خودت را امتحان کن" بیشتر در زیر.


Definition and Usage

تعریف و کاربرد

عنصر <head> یک ظرف برای تمام عناصر سر است.

عنصر <head> می تواند یک عنوان برای سند ، اسکریپت ها ، سبک ها ، اطلاعات متا و موارد دیگر باشد.

عناصر زیر می توانند درون عنصر <head> قرار بگیرند:

 • <title> (این عنصر در یک سند HTML لازم است)
 • <style>
 • <base>
 • <link>
 • <meta>
 • <script>
 • <noscript>

Browser Support

پشتیبانی مرورگر و استفاده

Element
<head> Yes Yes Yes Yes Yes


Global Attributes

ویژگی های جهانی

برچسب <head> همچنین از ویژگی های جهانی در HTML پشتیبانی می کند.


More Examples

نمونه های بیشتر

Example

برچسب <base> (برای مشخص کردن URL پیش فرض و یک هدف پیش فرض برای همه پیوندها در یک صفحه استفاده می شود) داخل <head> می رود:

<html>

<head>

<base href="https://www.w3schools.com/" target="_blank">

</head>

<body>


<img src="images/stickman.gif" width="24" height="39" alt="Stickman">

<a href="tags/tag_base.asp">HTML base Tag</a>


</body>

</html>

Try it Yourself »

Example

برچسب <style> (برای افزودن اطلاعات به سبک به صفحه) در داخل <head> قرار می گیرد:

<html>

<head>

<style>

  h1 {color:red;}

  p {color:blue;}

</style>

</head>

<body>


<h1>A heading</h1>

<p>A paragraph.</p>


</body>

</html>

Try it Yourself »

Example

برچسب <link> (که برای پیوند به یک صفحه شیوه بیرونی استفاده می شود) به داخل <head> می رود:

<html>

<head>

 <link rel="stylesheet" type="text/css" href="styles.css">

</head>

<body>


<h1>I am formatted with a linked style sheet</h1>

<p>Me too!</p>


</body>

</html>

Try it Yourself »


Related Pages

صفحات مرتبط

HTML tutorial: HTML Head

آموزش HTML: HTML Head

HTML DOM reference: Head Object

مرجع HTML DOM: Head Object


Default CSS Settings

تنظیمات پیش فرض CSS

بیشتر مرورگرها عنصر <head> را با مقادیر پیش فرض زیر نمایش می دهند:

head {

 display: none;

}


❮ PreviousComplete HTML ReferenceNext ❯

/////////////////////////////////////////


https://www.w3schools.com/tags/tag_header.asp

HTML <header> Tag

❮ PreviousComplete HTML ReferenceNext ❯

Example

یک عنوان برای <article>:

<article>

 <header>

   <h1>Most important heading here</h1>

   <h2>Less important heading here</h2>

   <p>Some additional information here</p>

 </header>

 <p>Lorem Ipsum dolor set amet....</p>

</article>

Try it Yourself »


Definition and Usage

تعریف و کاربرد

عنصر <header> نشانگر ظرفی برای محتوای مقدماتی یا مجموعه ای از پیوندهای پیمایش است.

یک عنصر <header> به طور معمول شامل موارد زیر است:

 • one or more heading elements (<h1> - <h6>)
 • logo or icon
 • authorship information

می توانید چندین عنصر <header> در یک سند داشته باشید.

توجه: برچسب <header> را نمی توان در یک عنصر <footer> ، <address> یا <header> دیگر قرار داد.


Browser Support

پشتیبانی مرورگر

اعداد موجود در جدول اولین نسخه مرورگر را مشخص می کنند که کاملاً از عنصر پشتیبانی می کند.

Element
<header> 5.0 9.0 4.0 5.0 11.1

Global Attributes

ویژگی های جهانی

برچسب <header> همچنین از ویژگیهای جهانی در HTML پشتیبانی می کند.


Event Attributes

ویژگی های رویداد

برچسب <header> همچنین از ویژگی های رویداد در HTML پشتیبانی می کند.


Related Pages

صفحات مرتبط

HTML DOM reference: Header Object مرجع HTML DOM: Header Object


Default CSS Settings

تنظیمات پیش فرض CSS

بیشتر مرورگرها عنصر <header> را با مقادیر پیش فرض زیر نمایش می دهند:

header {

 display: block;

}


❮ PreviousComplete HTML ReferenceNext ❯

/////////////////////////////////////////


https://www.w3schools.com/tags/tag_hr.asp

HTML <hr> Tag

❮ PreviousComplete HTML ReferenceNext ❯

Example

برای تعریف تغییر موضوعی در محتوا از برچسب <hr> استفاده کنید:

<h1>HTML</h1>

<p>HTML is a language for describing web pages.....</p>


<hr>


<h1>CSS</h1>

<p>CSS defines how to display HTML elements.....</p>

Try it Yourself »

More "Try it Yourself" examples below.

نمونه های "خودت را امتحان کن" بیشتر در زیر.


Definition and Usage

تعریف و کاربرد

برچسب <hr> یک وقفه موضوعی را در یک صفحه HTML تعریف می کند (به عنوان مثال تغییر موضوع).

عنصر <hr> اغلب به عنوان یک قاعده افقی نمایش داده می شود که برای جدا کردن محتوا (یا تعریف تغییر) در یک صفحه HTML استفاده می شود.


Browser Support

پشتیبانی مرورگر

Element
<hr> Yes Yes Yes Yes Yes

Global Attributes

ویژگی های جهانی

برچسب <hr> همچنین از ویژگیهای جهانی در HTML پشتیبانی می کند.


Event Attributes

ویژگی های رویداد

برچسب <hr> همچنین از ویژگی های رویداد در HTML پشتیبانی می کند.More Examples

نمونه های بیشتر

Example

Align a <hr> element (with CSS):

<hr style="width:50%;text-align:left;margin-left:0">

یک عنصر <hr> (با CSS) تراز کنید:

Try it Yourself »

Example

A noshaded <hr> (with CSS):

یک <hr> تازه (با CSS):

<hr style="height:2px;border-width:0;color:gray;background-color:gray">

Try it Yourself »

Example

Set the height of a <hr> element (with CSS):

ارتفاع یک عنصر <hr> (با CSS) را تنظیم کنید:

<hr style="height:30px">

Try it Yourself »

Example

Set the width of a <hr> element (with CSS):

عرض عنصر <hr> (با CSS) را تنظیم کنید:

<hr style="width:50%">

Try it Yourself »


Related Pages

صفحات مرتبط

HTML DOM reference: HR Object مرجع HTML DOM: HR Object


Default CSS Settings

تنظیمات پیش فرض CSS

بیشتر مرورگرها عنصر <hr> را با مقادیر پیش فرض زیر نمایش می دهند:

Example

hr {

  display: block;

نمایش: بلوک؛

 margin-top: 0.5em;

  margin-bottom: 0.5em;

  margin-left: auto;

  margin-right: auto;

 border-style: inset;

  border-width: 1px;

}

Try it Yourself »


❮ PreviousComplete HTML ReferenceNext ❯

/////////////////////////////////////////


https://www.w3schools.com/tags/tag_html.asp

HTML <html> Tag

❮ PreviousComplete HTML ReferenceNext ❯

Example

یک سند HTML ساده:

<!DOCTYPE HTML>

<html>

<head>

<title>Title of the document</title>

</head>


<body>

The content of the document......

</body>


</html>

Try it Yourself »


Definition and Usage

تعریف و کاربرد

برچسب <html> به مرورگر می گوید که این یک سند HTML است.

برچسب <html> بیانگر ریشه یک سند HTML است.

برچسب <html> ظرف سایر عناصر HTML است (به جز برچسب <! DOCTYPE>).


Browser Support

پشتیبانی مرورگر

Element
<html> Yes Yes Yes Yes Yes


Attributes

ویژگی ها

ویژگی مقدار توضیحات
xmlns http://www.w3.org/1999/xhtml ویژگی فضای نام XML را مشخص می کند (اگر برای انطباق با XHTML به محتوای خود نیاز دارید)

Global Attributes

برچسب <html> همچنین از ویژگیهای جهانی در HTML پشتیبانی می کند.


Related Pages

صفحات مرتبط

HTML tutorial: HTML Introduction

آموزش HTML: مقدمه HTML

HTML DOM reference: HTML Object

مرجع HTML DOM: HTML Object


Default CSS Settings

تنظیمات پیش فرض CSS

بیشتر مرورگرها عنصر <html> را با مقادیر پیش فرض زیر نمایش می دهند:

html {

  display: block;

}


html:focus {

 outline: none;

}


❮ PreviousComplete HTML ReferenceNext ❯

/////////////////////////////////////////


https://www.w3schools.com/tags/tag_i.asp

HTML <i> Tag

❮ PreviousComplete HTML ReferenceNext ❯

Example

<p>He named his car <i>The lightning</i>, because it was very fast.</p>

Try it Yourself »


Definition and Usage

تعریف و کاربرد

برچسب <i> بخشی از متن را با صدای یا حالت متناوب تعریف می کند. محتوای برچسب <i> معمولاً به صورت ایتالیایی نمایش داده می شود.

از تگ <i> می تواند برای نشان دادن یک اصطلاح فنی ، عبارتی از زبان دیگر ، یک فکر یا نام کشتی و غیره استفاده شود.

از عنصر <i> فقط در مواردی استفاده کنید که عنصر معنایی مناسبی وجود نداشته باشد ، مانند:

 • <em> (متن تأکید)
 • <strong> (متن مهم)
 • <mark> (متن مشخص شده / برجسته)
 • <cite> (عنوان یک اثر)
 • <dfn> (یک اصطلاح تعریف)

Browser Support

پشتیبانی مرورگر

Element
<i> Yes Yes Yes Yes Yes

Global Attributes

ویژگی های جهانی

برچسب <i> همچنین از خصوصیات جهانی در HTML پشتیبانی می کند.


Event Attributes

ویژگی های رویداد

برچسب <i> همچنین از ویژگی های رویداد در HTML پشتیبانی می کند.


Related Pages

HTML tutorial: HTML Text Formatting

آموزش HTML: قالب بندی متن HTML

HTML DOM reference: Italic Object

مرجع HTML DOM: Italic Object


Default CSS Settings

تنظیمات پیش فرض CSS

بیشتر مرورگرها عنصر <i> را با مقادیر پیش فرض زیر نمایش می دهند:

Example

i {

 font-style: italic;

}

Try it Yourself »


❮ PreviousComplete HTML ReferenceNext ❯

/////////////////////////////////////////


https://www.w3schools.com/tags/tag_iframe.asp

HTML <iframe> Tag

❮ PreviousComplete HTML ReferenceNext ❯

Example

یک فریم خط به شرح زیر مشخص شده است:

<iframe src="https://www.w3schools.com"></iframe>

Try it Yourself »

More "Try it Yourself" examples below.


Definition and Usage

تعریف و کاربرد

برچسب <iframe> یک فریم درون خطی را مشخص می کند.

یک فریم درون خطی برای جاسازی یک سند دیگر در درون سند HTML فعلی استفاده می شود.


Browser Support

پشتیبانی مرورگر

Element
<iframe> Yes Yes Yes Yes Yes

Tips and Notes

نکات و یادداشت ها

نکته: از CSS برای سبک کردن <iframe> استفاده کنید (حتی شامل نوارهای پیمایش).


Attributes

ویژگی ها

ویژگی مقدار توضیحات
allow خط مشی ویژگی برای <iframe> را مشخص می کند
allowfullscreen true

false

Set to true if the <iframe> can activate fullscreen mode by calling the requestFullscreen() method

اگر <iframe> با فراخوانی متد () درخواست (صفحه درخواست) تمام صفحه را فعال کند ، می تواند حالت تمام صفحه را فعال کند.

allowpaymentrequest true

false

اگر یک <iframe> با مبدا متقابل مجاز به استعلام API درخواست پرداخت باشد ، صحیح تنظیم شود
height pixels ارتفاع یک <iframe> را مشخص می کند. ارتفاع پیش فرض 150 پیکسل است
name text نام <iframe> را مشخص می کند
referrerpolicy no-referrer

no-referrer-when-downgrade

origin

origin-when-cross-origin

same-origin

strict-origin

strict-origin-when-cross-origin

unsafe-url

مشخص می کند چه مقدار / کدام اطلاعات مراجعه کننده هنگام پردازش صفات iframe ارسال می شود
sandbox allow-forms

allow-pointer-lock

allow-popups

allow-same-origin

allow-scripts

allow-top-navigation

مجموعه محدودیت های اضافی برای محتوا را در یک <iframe> فعال می کند
src URL آدرس سند را برای جاسازی در <iframe> مشخص می کند
srcdoc HTML_code محتوای HTML صفحه را برای نمایش در <iframe> مشخص می کند
width pixels عرض یک <iframe> را مشخص می کند. عرض پیش فرض 300 پیکسل است


Global Attributes

ویژگی های جهانی

برچسب <iframe> همچنین از ویژگی های جهانی در HTML پشتیبانی می کند.


Event Attributes

ویژگی های رویداد

برچسب <iframe> همچنین از ویژگی های رویداد در HTML پشتیبانی می کند.


More Examples

نمونه های بیشتر

Example

Float an iframe to the right (with CSS):

iframe را به سمت راست (با CSS) شناور کنید:

<iframe src="/default.asp" width="200" height="200" style="float:right"></iframe>

Try it Yourself »

Example

Add iframe borders (with CSS):

<iframe src="/default.asp" width="200" height="200" style="border:1px solid lightgrey;"></iframe>

Try it Yourself »


Related Pages

صفحات مرتبط

HTML tutorial: HTML Iframes

آموزش HTML: HTML Iframes

HTML DOM reference: IFrame Object

مرجع HTML DOM: IFrame Object


Default CSS Settings

تنظیمات پیش فرض CSS

بیشتر مرورگرها عنصر <iframe> را با مقادیر پیش فرض زیر نمایش می دهند:

iframe:focus {

 outline: none;

}


iframe[seamless] {

  display: block;

}


❮ PreviousComplete HTML ReferenceNext ❯

/////////////////////////////////////////


https://www.w3schools.com/tags/tag_img.asp

HTML <img> Tag

❮ PreviousComplete HTML ReferenceNext ❯

Example

نحوه درج تصویر:

<img src="smiley.gif" alt="Smiley face" height="42" width="42">

Try it Yourself »

More "Try it Yourself" examples below.


Definition and Usage

تعریف و کاربرد

برچسب <img> تصویری را در یک صفحه HTML تعریف می کند.

برچسب <img> دو ویژگی لازم دارد: src و alt.

توجه: تصاویر به صورت فنی در صفحه HTML قرار نمی گیرند ، تصاویر به صفحات HTML پیوند می یابند. برچسب <img> یک فضای نگهدارنده برای تصویر ارجاع شده ایجاد می کند.

نکته: برای پیوند یک تصویر به یک سند دیگر ، فقط برچسب <img> را درون یک برچسب <a> لانه کنید. امتحان کن »

Browser Support

پشتیبانی مرورگر

Element
<img> Yes Yes Yes Yes Yes

Attributes

ویژگی ها

ویژگی مقدار توضیحات
alt text متن جایگزین برای یک تصویر را مشخص می کند
crossorigin anonymous

use-credentials

اجازه دهید تصاویر از سایت های شخص ثالثی که امکان استفاده از مبدا متقابل با بوم را دارند استفاده کنید
height pixels ارتفاع یک تصویر را مشخص می کند
ismap ismap تصویری را به عنوان نقشه تصویر سمت سرور مشخص می کند
longdesc URL URL را برای توصیف دقیق یک تصویر مشخص می کند
referrerpolicy no-referrer

no-referrer-when-downgrade

origin

origin-when-cross-origin

unsafe-url

مشخص می کند که هنگام مراجعه به تصویر ، از کدام مراجعه کننده استفاده کنید
sizes sizes اندازه تصویر را برای طرح بندی صفحه های مختلف مشخص می کند
src URL URL یک تصویر را مشخص می کند
srcset URL نشانی اینترنتی تصویر را برای استفاده در موقعیت های مختلف مشخص می کند
usemap #mapname تصویری را به عنوان نقشه تصویر سمت مشتری نشان می دهد
width pixels عرض تصویر را مشخص می کند


Global Attributes

ویژگی های جهانی

برچسب <img> همچنین از ویژگیهای جهانی در HTML پشتیبانی می کند.


Event Attributes

ویژگی های رویداد

برچسب <img> همچنین از ویژگی های رویداد در HTML پشتیبانی می کند.


More Examples

نمونه های بیشتر

Example

تراز کردن تصویر (با CSS):

<img src="smiley.gif" alt="Smiley face" width="42" height="42" style="vertical-align:bottom">

<img src="smiley.gif" alt="Smiley face" width="42" height="42" style="vertical-align:middle">

<img src="smiley.gif" alt="Smiley face" width="42" height="42" style="vertical-align:top">

<img src="smiley.gif" alt="Smiley face" width="42" height="42" style="float:right">

<img src="smiley.gif" alt="Smiley face" width="42" height="42" style="float:left">

Try it Yourself »

Example

اضافه کردن حاشیه تصویر (با CSS):

<img src="smiley.gif" alt="Smiley face" width="42" height="42" style="border:5px solid black">

Try it Yourself »

Example

حاشیه های چپ و راست به تصویر (با CSS) اضافه کنید:

<img src="smiley.gif" alt="Smiley face" width="42" height="42" align="middle" style="margin:0px 50px">

Try it Yourself »

Example

حاشیه های بالا و پایین به تصویر (با CSS) اضافه کنید:

<img src="smiley.gif" alt="Smiley face" width="42" height="42" align="middle" style="margin:50px 0px">

Try it Yourself »

Example

نحوه درج تصاویر از پوشه دیگر یا از وب سایت دیگر:

<img src="/images/stickman.gif" alt="Stickman" width="24" height="39">

<img src="https://www.w3schools.com/images/lamp.jpg" alt="Lamp" width="32" height="32">

Try it Yourself »

Example

نحوه اضافه کردن لینک به تصویر:

<a href="https://www.w3schools.com">

<img src="smiley.gif" alt="Go to W3Schools!" width="42" height="42" border="0">

</a>

Try it Yourself »

Example

نحوه ایجاد نقشه تصویر با مناطق قابل کلیک هر منطقه یک پیوند لینک است:

<img src="planets.gif" width="145" height="126" alt="Planets" usemap="#planetmap">

<map name="planetmap">

 <area shape="rect" coords="0,0,82,126" alt="Sun" href="sun.htm">

 <area shape="circle" coords="90,58,3" alt="Mercury" href="mercur.htm">

 <area shape="circle" coords="124,58,8" alt="Venus" href="venus.htm">

</map>

Try it Yourself »


Related Pages

صفحات مرتبط

HTML tutorial: HTML Images

آموزش HTML: تصاویر HTML

HTML DOM reference: Image Object

مرجع HTML DOM: تصویر شی

CSS Tutorial: Styling Images

آموزش CSS: تصاویر سبک


Default CSS Settings

تنظیمات پیش فرض CSS

بیشتر مرورگرها عنصر <img> را با مقادیر پیش فرض زیر نمایش می دهند:

Example

img {

  display: inline-block;

}

Try it Yourself »


❮ PreviousComplete HTML ReferenceNext ❯

/////////////////////////////////////////


https://www.w3schools.com/tags/tag_input.asp

HTML <input> Tag

❮ PreviousComplete HTML ReferenceNext ❯

Example

فرم HTML با سه قسمت ورودی؛ دو قسمت متن و یک دکمه ارسال:

<form action="/action_page.php">

 <label for="fname">First name:</label>

 <input type="text" id="fname" name="fname"><br><br>

 <label for="lname">Last name:</label>

 <input type="text" id="lname" name="lname"><br><br>

 <input type="submit" value="Submit">

</form>

Try it Yourself »


Definition and Usage

تعریف و کاربرد

برچسب <input> یک فیلد ورودی را مشخص می کند که کاربر می تواند داده را وارد کند.

عناصر <input> در یک عنصر <form> مورد استفاده قرار می گیرند تا کنترل های ورودی را اعلام کنند که به کاربران امکان داده های ورودی را می دهد.

یک قسمت ورودی بسته به ویژگی نوع می تواند از جهات مختلفی متفاوت باشد.


Browser Support

پشتیبانی مرورگر

Element
<input> Yes Yes Yes Yes Yes

Tips and Notes

نکات و یادداشت ها

توجه: عنصر <input> خالی است ، فقط حاوی صفاتی است.

Tip: Always use the <label> tag to define labels for <input type="text">, <input type="checkbox">, <input type="radio">, <input type="file">, and <input type="password">.

نکته: همیشه از برچسب <label> برای تعریف برچسب ها برای <input type = "text"> ، <input type = "checkbox"> ، <input type = "radio"> ، <input type = "پرونده"> و <input type = "رمز عبور">.ویژگی ها

ویژگی مقدار توضیحات
accept file_extension

audio/*

video/*

image/*

media_type

Specifies a filter for what file types the user can pick from the file input dialog box (only for type="file")

فیلتر را برای انواع مختلفی که کاربر می تواند از جعبه گفتگوی ورودی فایل انتخاب کند (فقط برای نوع = "پرونده") تعیین می کند

alt text Specifies an alternate text for images (only for type="image")

متن متناوب را برای تصاویر مشخص می کند (فقط برای نوع = "تصویر")

autocomplete on

off

Specifies whether an <input> element should have autocomplete enabled

مشخص می کند آیا یک عنصر <input> باید به صورت خودکار فعال باشد یا خیر

autofocus autofocus Specifies that an <input> element should automatically get focus when the page loads

مشخص می کند که هنگام بارگیری صفحه ، یک عنصر <input> باید به طور خودکار تمرکز کند

checked checked Specifies that an <input> element should be pre-selected when the page loads (for type="checkbox" or type="radio")

مشخص می کند که هنگام بارگیری صفحه ، یک عنصر <input> باید از پیش انتخاب شود (برای نوع = "کادر" یا نوع = "رادیو")

dirname inputname.dir مشخص می کند که جهت متن ارسال می شود
disabled disabled مشخص می کند که یک عنصر <input> باید غیرفعال شود
form form_id فرم مربوط به عنصر <input> را مشخص می کند
formaction URL Specifies the URL of the file that will process the input control when the form is submitted (for type="submit" and type="image")

نشانی اینترنتی پرونده را مشخص می کند که هنگام ارسال فرم ، کنترل ورودی را پردازش می کند (برای نوع = "ارسال" و نوع = "تصویر")

formenctype application/x-www-form-urlencoded

multipart/form-data

text/plain

Specifies how the form-data should be encoded when submitting it to the server (for type="submit" and type="image")

نحوه رمزگذاری داده های فرم هنگام ارسال آن به سرور را مشخص می کند (برای نوع = "ارسال" و نوع = "تصویر")

formmethod get

post

Defines the HTTP method for sending data to the action URL (for type="submit" and type="image")

از روش HTTP برای ارسال داده به URL عمل تعریف می کند (برای نوع = "ارسال" و نوع = "تصویر")

formnovalidate formnovalidate تعریف می کند که عناصر فرم هنگام ارسال نباید اعتبار شوند
formtarget _blank

_self

_parent

_top

framename

Specifies where to display the response that is received after submitting the form (for type="submit" and type="image")

مشخص می کند که پاسخی را که پس از ارسال فرم دریافت می کنید (برای نوع = "ارسال" و نوع = "تصویر") نمایش می دهد

height pixels Specifies the height of an <input> element (only for type="image")

ارتفاع عنصر <input> را مشخص می کند (فقط برای نوع = "تصویر")

list datalist_id به عنصر <datalist> اشاره دارد که شامل گزینه های از پیش تعریف شده برای یک عنصر <input> می باشد
max number

date

حداکثر مقدار را برای یک عنصر <input> مشخص می کند
maxlength number حداکثر تعداد کاراکترهای مجاز در یک عنصر <input> را مشخص می کند
min number

date

برای عنصر <input> حداقل مقدار را تعیین می کند
minlength number حداقل تعداد کاراکترهای مورد نیاز در یک عنصر <input> را مشخص می کند
multiple multiple مشخص می کند که کاربر می تواند بیش از یک مقدار را در یک عنصر <input> وارد کند
name text نام یک عنصر <input> را مشخص می کند
pattern regexp عبارتی منظم را مشخص می کند که مقدار عنصر <input> در برابر آن بررسی شده است
placeholder text یک اشاره کوتاه را مشخص می کند که مقدار مورد انتظار یک عنصر <input> را توصیف می کند
readonly readonly مشخص می کند که یک فیلد ورودی فقط خواندنی است
required required مشخص می کند که قبل از ارسال فرم باید یک قسمت ورودی پر شود
size number عرض ، در کاراکترها ، یک عنصر <input> را مشخص می کند
src URL Specifies the URL of the image to use as a submit button (only for type="image")

نشانی اینترنتی تصویر را برای استفاده به عنوان دکمه ارسال (فقط برای نوع = "تصویر") مشخص می کند

step number

any

فاصله بین شماره های حقوقی را در یک قسمت ورودی مشخص می کند
type button

checkbox

color

date

datetime-local

email

file

hidden

image

month

number

password

radio

range

reset

search

submit

tel

text

time

url

week

عنصر نوع <input> را برای نمایش مشخص می کند
value text مقدار یک عنصر <input> را مشخص می کند

 

width pixels عرض عنصر <input> را مشخص می کند (فقط برای نوع = "تصویر")

Global Attributes

ویژگی های جهانی

برچسب <input> همچنین از ویژگی های جهانی در HTML پشتیبانی می کند.


Event Attributes

ویژگی های رویداد

برچسب <input> همچنین از ویژگی های رویداد در HTML پشتیبانی می کند.


Related Pages

صفحات مرتبط

HTML tutorial: HTML Forms

آموزش HTML: فرم های HTML

HTML DOM reference:

مرجع HTML DOM:

 • Input Button Object
 • Input Checkbox Object
 • Input Color Object
 • Input Date Object
 • Input Datetime Object
 • Input DatetimeLocal Object
 • Input Email Object
 • Input FileUpload Object
 • Input Hidden Object
 • Input Image Object
 • Input Month Object
 • Input Number Object
 • Input Password Object
 • Input Range Object
 • Input Radio Object
 • Input Reset Object
 • Input Search Object
 • Input Submit Object
 • Input Text Object
 • Input Time Object
 • Input URL Object
 • Input Week Object

Default CSS Settings

تنظیمات پیش فرض CSS

None.


❮ PreviousComplete HTML ReferenceNext ❯

/////////////////////////////////////////


https://www.w3schools.com/tags/tag_ins.asp

HTML <ins> Tag

❮ PreviousComplete HTML ReferenceNext ❯

Example

متن با قسمت حذف شده و قسمت جدید درج شده:

<p>My favorite color is <del>blue</del> <ins>red</ins>!</p>

Try it Yourself »


Definition and Usage

تعریف و کاربرد

برچسب <ins> متنی را که در یک سند درج شده است تعریف می کند.

نکته: همچنین برای علامت گذاری به حذف متن حذف شده ، برچسب <del> را جستجو کنید.

مرورگرها معمولاً از طریق متن حذف شده خط و خط زیرین متن را وارد می کنند.


Browser Support

پشتیبانی مرورگر

Element
<ins> Yes Yes Yes Yes Yes

Tips and Notes

نکات و یادداشت ها

نکته: برای علامت گذاری به روزرسانی ها و تغییرات در یک سند ، از <ins> همراه با <del> استفاده کنید.


ویژگی ها

ویژگی مقدار توضیحات
cite URL URL سندی را مشخص می کند که دلیل اضافه شدن / تغییر متن را توضیح می دهد
datetime YYYY-MM-DDThh:mm:ssTZD تاریخ و زمان قرارگیری / تغییر متن را مشخص می کند


Global Attributes

ویژگی های جهانی

برچسب <ins> از ویژگی های جهانی در HTML نیز پشتیبانی می کند.


Event Attributes

ویژگی های رویداد

The <ins> tag also supports the Event Attributes in HTML. برچسب <ins> از ویژگی های رویداد در HTML نیز پشتیبانی می کند.


Related Pages

صفحات مرتبط

HTML DOM reference: Ins Object مرجع HTML DOM: Ins Object


Default CSS Settings

تنظیمات پیش فرض CSS

بیشتر مرورگرها عنصر <ins> را با مقادیر پیش فرض زیر نمایش می دهند:

Example

ins {

 text-decoration: underline;

}

Try it Yourself »


❮ PreviousComplete HTML ReferenceNext ❯

/////////////////////////////////////////


https://www.w3schools.com/tags/tag_kbd.asp

HTML <kbd> Tag

❮ PreviousComplete HTML ReferenceNext ❯

Example

قالب در متن:

<kbd>Keyboard input</kbd>

Try it Yourself »


Definition and Usage

تعریف و کاربرد

The <kbd> tag is a phrase tag. It defines keyboard input.

تگ <kbd> یک برچسب عبارت است. ورودی صفحه کلید را تعریف می کند.

نکته: این برچسب کاهش نمی یابد ، اما می توان با CSS به جلوه ای غنی تر رسید.

همه برچسب های عبارت:

برچسب توضیحات
<em> متن تأکید شده را ارائه می دهد
<strong> متن مهم را تعریف می کند
<code> قطعه ای از کد رایانه را تعریف می کند
<samp> خروجی نمونه از یک برنامه کامپیوتری را تعریف می کند
<kbd> ورودی صفحه کلید را تعریف می کند
<var> متغیر را تعریف می کند

Browser Support

پشتیبانی مرورگر

Element
<kbd> Yes Yes Yes Yes Yes


Global Attributes

ویژگی های جهانی

برچسب <kbd> همچنین از ویژگی های جهانی در HTML پشتیبانی می کند.


Event Attributes

ویژگی های رویداد

برچسب <kbd> همچنین از ویژگی های رویداد در HTML پشتیبانی می کند.


Related Pages

صفحات مرتبط

HTML tutorial: HTML Text Formatting

آموزش HTML: قالب بندی متن HTML

HTML DOM reference: Kbd Object

مرجع HTML DOM: Object Kbd


Default CSS Settings

تنظیمات پیش فرض CSS

بیشتر مرورگرها عنصر <kbd> را با مقادیر پیش فرض زیر نمایش می دهند:

Example

kbd {

  font-family: monospace;

}

Try it Yourself »


❮ PreviousComplete HTML ReferenceNext ❯