کاربر:Zaman/صفحه تمرین/html/6

از ویکی‌کد، دانشنامهٔ برنامه‌نویسی
پرش به ناوبری پرش به جستجو

//////////////////////////////////////


https://www.w3schools.com/tags/tag_small.asp

HTML <small> Tag

❮ PreviousComplete HTML ReferenceNext ❯

Example

متن کوچکتر تعریف کنید:

<p>This is some normal text.</p>

<p><small>This is some smaller text.</small></p>

Try it Yourself »


Definition and Usage

تعریف و کاربرد

برچسب <small> متن کوچکتر (و نظرات طرف دیگر) را تعریف می کند.


Browser Support

پشتیبانی مرورگر

Element
<small> Yes Yes Yes Yes Yes

Global Attributes

ویژگی های جهانی

برچسب <small> همچنین از ویژگی های جهانی در HTML پشتیبانی می کند.


Event Attributes

ویژگی های رویداد

برچسب <small> همچنین از ویژگی های رویداد در HTML پشتیبانی می کند.


Related Pages

صفحات مرتبط

HTML tutorial: HTML Text Formatting

آموزش HTML: قالب بندی متن HTML

HTML DOM reference: Small Object

مرجع HTML DOM: Object Small


Default CSS Settings

تنظیمات پیش فرض CSS

بیشتر مرورگرها عنصر <small> را با مقادیر پیش فرض زیر نمایش می دهند:

Example

small {

  font-size: smaller;

}

Try it Yourself »


❮ PreviousComplete HTML ReferenceNext ❯

//////////////////////////////////////


https://www.w3schools.com/tags/tag_source.asp

HTML <source> Tag

❮ PreviousComplete HTML ReferenceNext ❯

Example

پخش کننده صوتی با دو فایل منبع. مرورگر باید از کدام پرونده (در صورت وجود) پشتیبانی كند:

<audio controls>

 <source src="horse.ogg" type="audio/ogg">

 <source src="horse.mp3" type="audio/mpeg">

  Your browser does not support the audio element.

</audio>

Try it Yourself »

نمونه های "خودت را امتحان کن" بیشتر در زیر.


Definition and Usage

تعریف و کاربرد

از تگ <source> برای مشخص کردن منابع چندرسانه ای برای عناصر رسانه ای ، مانند <video> ، <audio> و <picture> استفاده می شود.

برچسب <source> به شما امکان می دهد فایلهای ویدیویی / صوتی / تصویری جایگزین را انتخاب کنید که مرورگر بر اساس نوع رسانه ، پشتیبانی کدک یا پرس و جو رسانه می تواند از بین آنها انتخاب کند.


Browser Support

پشتیبانی مرورگر

اعداد موجود در جدول اولین نسخه مرورگر را مشخص می کنند که کاملاً از عنصر پشتیبانی می کند.

Element
<source> 4.0 9.0 3.5 4.0 10.5


Attributes

ویژگی ها

ویژگی مقدار توضیحات
src URL وقتی از <source> در <audio> و <video> استفاده می شود ، ضروری است. URL فایل رسانه را مشخص می کند
srcset URL وقتی از <source> در <تصویر استفاده می شود ، ضروری است. نشانی اینترنتی تصویر را برای استفاده در موقعیت های مختلف مشخص می کند
media media_query هر پرس و جو معتبر رسانه ای را که به طور عادی در CSS تعریف می شود ، می پذیرد
sizes اندازه تصویر را برای طرح بندی صفحه های مختلف مشخص می کند
type MIME-type نوع MIME منبع را مشخص می کند

Global Attributes

ویژگی های جهانی

برچسب <source> همچنین از ویژگیهای جهانی در HTML پشتیبانی می کند.


Event Attributes

ویژگی های رویداد

برچسب <source> همچنین از ویژگی های رویداد در HTML پشتیبانی می کند.


More Examples

نمونه های بیشتر

Example

یک عنصر <picture> با دو پرونده منبع و یک تصویر برگشتی:

<picture>

 <source media="(min-width: 650px)" srcset="img_pink_flowers.jpg">

 <source media="(min-width: 465px)" srcset="img_white_flower.jpg">

 <img src="img_orange_flowers.jpg" alt="Flowers" style="width:auto;">

</picture>

Try it Yourself »


Related Pages

صفحات مرتبط

HTML tutorial: HTML Video

آموزش HTML: HTML Video

HTML tutorial: HTML Audio

آموزش HTML: HTML صوتی

HTML DOM reference: Source Object

مرجع HTML DOM: منبع منبع


Default CSS Settings

تنظیمات پیش فرض CSS

None.


❮ PreviousComplete HTML ReferenceNext ❯

//////////////////////////////////////


https://www.w3schools.com/tags/tag_span.asp

HTML <span> Tag

❮ PreviousComplete HTML ReferenceNext ❯

Example

عنصر <span> که برای رنگ آمیزی بخشی از متن استفاده می شود:

<p>My mother has <span style="color:blue">blue</span> eyes.</p>

Try it Yourself »


Definition and Usage

تعریف و کاربرد

برچسب <span> یک ظرف درون خطی است که برای مشخص کردن بخشی از یک متن یا بخشی از یک سند استفاده می شود.

برچسب <span> به خودی خود هیچ گونه تغییر تصویری را ایجاد نمی کند ، اما وقتی علامت گذاری شد می توانید آنرا با CSS طراحی کنید ، یا با JavaScript دستکاری کنید.


Browser Support

پشتیبانی مرورگر

Element
<span> Yes Yes Yes Yes Yes

Global Attributes

ویژگی های جهانی

The <span> tag also supports the Global Attributes in HTML. برچسب <span> همچنین از ویژگیهای جهانی در HTML پشتیبانی می کند.


Event Attributes

ویژگی های رویداد

برچسب <span> همچنین از ویژگی های رویداد در HTML پشتیبانی می کند.


Related Pages

صفحات مرتبط

HTML tutorial: HTML Blocks

آموزش HTML: HTML Blocks

HTML DOM reference: Span Object

مرجع HTML DOM: Span Object


Default CSS Settings

تنظیمات پیش فرض CSS

None.


❮ PreviousComplete HTML ReferenceNext ❯

//////////////////////////////////////


https://www.w3schools.com/tags/tag_strike.asp

HTML <strike> Tag

❮ PreviousComplete HTML ReferenceNext ❯


Not Supported in HTML5.

در HTML5 پشتیبانی نمی شود.

از تگ <strike> در HTML 4 برای تعریف متن برجسته استفاده شد.


What to Use Instead?

در عوض از چه چیزی استفاده کنیم؟

Example

برای تعریف متن حذف شده از تگ <del> استفاده کنید:

<p>My favorite color is <del>blue</del> <ins>red</ins>!</p>

Try it Yourself »

Example

Use the <s> tag to mark up text that is no longer correct:

<p><s>My car is blue.</s></p>

Try it Yourself »


❮ PreviousComplete HTML ReferenceNext ❯

//////////////////////////////////////


https://www.w3schools.com/tags/tag_strong.asp

HTML <strong> Tag

❮ PreviousComplete HTML ReferenceNext ❯

Example

قالب در متن:

<strong>Strong text</strong>

Try it Yourself »


Definition and Usage

تعریف و کاربرد

تگ <strong> برچسب عبارت است. متن مهم را تعریف می کند.

Tip: This tag is not deprecated, but it is possible to achieve richer effect with CSS.

نکته: این برچسب کاهش نمی یابد ، اما می توان با CSS به جلوه ای غنی تر رسید.

همه برچسب های عبارت:

برچسب توضیحات
<em> متن تأکید شده را ارائه می دهد
<strong> متن مهم را تعریف می کند
<code> قطعه ای از کد رایانه را تعریف می کند
<samp> خروجی نمونه از یک برنامه کامپیوتری را تعریف می کند
<kbd> ورودی صفحه کلید را تعریف می کند
<var> متغیر را تعریف می کند

Browser Support

پشتیبانی مرورگر

Element
<strong> Yes Yes Yes Yes Yes


Global Attributes

ویژگی های جهانی

برچسب <strong> همچنین از ویژگی های جهانی در HTML پشتیبانی می کند.


Event Attributes

ویژگی های رویداد

برچسب <strong> همچنین از ویژگی های رویداد در HTML پشتیبانی می کند.


Related Pages

صفحات مرتبط

HTML tutorial: HTML Text Formatting

آموزش HTML: قالب بندی متن HTML

HTML DOM reference: Strong Object

مرجع HTML DOM: شی قوی


Default CSS Settings

تنظیمات پیش فرض CSS

بیشتر مرورگرها عنصر <strong> را با مقادیر پیش فرض زیر نمایش می دهند:

Example

strong {

  font-weight: bold;

}

Try it Yourself »


❮ PreviousComplete HTML ReferenceNext ❯

//////////////////////////////////////


https://www.w3schools.com/tags/tag_style.asp

HTML <style> Tag

❮ PreviousComplete HTML ReferenceNext ❯

Example

استفاده از عنصر <style> در یک سند HTML:

<html>

<head>

<style>

h1 {color:red;}

p {color:blue;}

</style>

</head>

<body>


<h1>A heading</h1>

<p>A paragraph.</p>


</body>

</html>

Try it Yourself »


Definition and Usage

تعریف و کاربرد

از تگ <style> برای تعریف اطلاعات سبک برای یک سند HTML استفاده می شود.

در داخل عنصر <style> مشخص می کنید که چگونه عناصر HTML باید در یک مرورگر ارائه شوند.

هر سند HTML می تواند شامل چندین برچسب <style>باشد.


Browser Support

پشتیبانی مرورگر

Element
<style> Yes Yes Yes Yes Yes

Tips and Notes

نکات و یادداشت ها

نکته: برای پیوند به یک صفحه سبک خارجی ، از برچسب <link> استفاده کنید.

نکته: برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد شیوه نامه ، لطفا آموزش CSS ما را بخوانید.Attributes

ویژگی ها

ویژگی مقدار توضیحات
media media_query مشخص می کند چه رسانه ای / دستگاهی منابع رسانه ای بهینه شده است
type text/css نوع رسانه برچسب <style> را مشخص می کند

Global Attributes

ویژگی های جهانی

برچسب <style> همچنین از ویژگی های جهانی در HTML پشتیبانی می کند.


Event Attributes

ویژگی های رویداد

برچسب <style> همچنین از ویژگی های رویداد در HTML پشتیبانی می کند.


Related Pages

صفحات مرتبط

HTML tutorial: HTML CSS

آموزش HTML: HTML CSS

CSS tutorial: CSS Tutorial

آموزش CSS: آموزش CSS

HTML DOM reference: Style Object

مرجع HTML DOM: Style Object


Default CSS Settings

تنظیمات پیش فرض CSS

بیشتر مرورگرها عنصر <style> را با مقادیر پیش فرض زیر نمایش می دهند:

style {

 display: none;

}


❮ PreviousComplete HTML ReferenceNext ❯

//////////////////////////////////////


HTML <sub> Tag

❮ PreviousComplete HTML ReferenceNext ❯

Example

متن زیرنویس:

<p>This text contains <sub>subscript</sub> text.</p>

Try it Yourself »


Definition and Usage

تعریف و کاربرد

برچسب <sub> متن اشتراک را تعریف می کند. متن زیرنویس نیمی از کاراکترهای زیر خط معمولی را نشان می دهد ، و گاهی اوقات با یک قلم کوچکتر ارائه می شود. متن زیرنویس می تواند برای فرمولهای شیمیایی مانند H2O استفاده شود.

نکته: برای تعریف متن نوشتاری از برچسب <sup> استفاده کنید.


Browser Support

پشتیبانی مرورگر

Element
<sub> Yes Yes Yes Yes Yes

Global Attributes

ویژگی های جهانی

برچسب <sub> همچنین از خصوصیات جهانی در HTML پشتیبانی می کند.


Event Attributes

ویژگی های رویداد

برچسب <sub> همچنین از ویژگی های رویداد در HTML پشتیبانی می کند.


Related Pages

صفحات مرتبط

HTML tutorial: HTML Text Formatting

آموزش HTML: قالب بندی متن HTML

HTML DOM reference: Subscript Object

مرجع HTML DOM: هدف مشترک


Default CSS Settings

تنظیمات پیش فرض CSS

بیشتر مرورگرها عنصر <sub> را با مقادیر پیش فرض زیر نمایش می دهند:

Example

sub {

  vertical-align: sub;

  font-size: smaller;

}

Try it Yourself »


❮ PreviousComplete HTML ReferenceNext ❯

//////////////////////////////////////


https://www.w3schools.com/tags/tag_summary.asp

HTML <summary> Tag

❮ PreviousComplete HTML ReferenceNext ❯

Example

با استفاده از عنصر <summary>:

<details>

 <summary>Copyright 1999-2014.</summary>

 <p> - by Refsnes Data. All Rights Reserved.</p>

 <p>All content and graphics on this web site are the property of the company Refsnes Data.</p>

</details>

Try it Yourself »


Definition and Usage

تعریف و کاربرد

برچسب <summary> عنوانی قابل مشاهده را برای عنصر <details> تعریف می کند. برای دیدن / پنهان کردن جزئیات می توانید روی عنوان کلیک کنید.


Browser Support

پشتیبانی مرورگر

اعداد موجود در جدول اولین نسخه مرورگر را مشخص می کنند که کاملاً از عنصر پشتیبانی می کند.

Element
<summary> 12.0 79.0 49.0 6.0 15.0

Tips and Notes

نکات و یادداشت ها

Note: The <summary> element should be the first child element of the <details> element. توجه: عنصر <summary> باید اولین عنصر کودک عنصر <details> باشد.


Global Attributes

ویژگی های جهانی

برچسب <summary> همچنین از ویژگی های جهانی در HTML پشتیبانی می کند.


Event Attributes

ویژگی های رویداد

برچسب <summary> همچنین از ویژگی های رویداد در HTML پشتیبانی می کند.


Related Pages

صفحات مرتبط

HTML DOM reference: Summary Object مرجع HTML DOM: خلاصه شی


Default CSS Settings

تنظیمات پیش فرض CSS

بیشتر مرورگرها عنصر <summary> را با مقادیر پیش فرض زیر نمایش می دهند:

summary {

  display: block;

}


❮ PreviousComplete HTML ReferenceNext ❯

//////////////////////////////////////


https://www.w3schools.com/tags/tag_sup.asp

HTML <sup> Tag

❮ PreviousComplete HTML ReferenceNext ❯

Example

Superscript text:

متن Superscript:

<p>This text contains <sup>superscript</sup> text.</p>

Try it Yourself »


Definition and Usage

تعریف و کاربرد

برچسب <sup> متن نوشتاری را تعریف می کند. متن Superscript نیمی از کاراکترهای بالاتر از خط عادی را نشان می دهد ، و گاهی اوقات با قلم کوچکتر ارائه می شود. متن Superscript را می توان برای پاورقی ها ، مانند WWW [1] استفاده کرد.

نکته: برای تعریف متن زیرنویس از تگ <sub> استفاده کنید.


Browser Support

پشتیبانی مرورگر

Element
<sup> Yes Yes Yes Yes Yes

Global Attributes

ویژگی های جهانی

برچسب <sup> همچنین از ویژگی های جهانی در HTML پشتیبانی می کند.


Event Attributes

ویژگی های رویداد

برچسب <sup>همچنین از ویژگی های رویداد در HTML پشتیبانی می کند.


Related Pages

صفحات مرتبط

HTML tutorial: HTML Text Formatting

آموزش HTML: قالب بندی متن HTML

HTML DOM reference: Superscript Object

مرجع HTML DOM: Superscript Object


Default CSS Settings

تنظیمات پیش فرض CSS

بیشتر مرورگرها عنصر <sup> را با مقادیر پیش فرض زیر نمایش می دهند:

Example

sup {

  vertical-align: super;

  font-size: smaller;

}

Try it Yourself »


❮ PreviousComplete HTML ReferenceNext ❯

//////////////////////////////////////


https://www.w3schools.com/tags/tag_svg.asp

HTML <svg> Tag

❮ PreviousComplete HTML ReferenceNext ❯

Example

Draw a circle:

یک دایره رسم کنید:

<svg width="100" height="100">

 <circle cx="50" cy="50" r="40" stroke="green" stroke-width="4" fill="yellow" />

</svg>

Try it Yourself »

More "Try it Yourself" examples below.

نمونه های "خودت را امتحان کن" بیشتر در زیر.


Definition and Usage

تعریف و کاربرد

برچسب <svg> ظرفی را برای گرافیک SVG تعریف می کند.

SVG روشهای مختلفی برای ترسیم مسیرها ، جعبه ها ، حلقه ها ، متن و تصاویر گرافیکی دارد.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد SVG ، لطفا آموزش SVG ما را بخوانید.


Browser Support

پشتیبانی مرورگر

Element
<svg> 4.0 9.0 3.0 3.2 10.1

More Examples

نمونه های بیشتر

Example

Draw a rectangle:

یک مستطیل رسم کنید:

<svg width="400" height="100">

 <rect width="400" height="100" style="fill:rgb(0,0,255);stroke-width:10;stroke:rgb(0,0,0)" />

</svg>

Try it Yourself »

Example

Draw a square with rounded corners:

مربعی با گوشه های گرد بکشید:

<svg width="400" height="180">

 <rect x="50" y="20" rx="20" ry="20" width="150" height="150" style="fill:red;stroke:black;stroke-width:5;opacity:0.5" />

</svg>

Try it Yourself »

Example

ستاره بکشید:

<svg width="300" height="200">

 <polygon points="100,10 40,198 190,78 10,78 160,198"

  style="fill:lime;stroke:purple;stroke-width:5;fill-rule:evenodd;" />

</svg>

Try it Yourself »

Example

یک آرم SVG بکشید:

<svg height="130" width="500">

<defs>

<linearGradient id="grad1" x1="0%" y1="0%" x2="100%" y2="0%">

 <stop offset="0%" style="stop-color:rgb(255,255,0);stop-opacity:1" />

 <stop offset="100%" style="stop-color:rgb(255,0,0);stop-opacity:1" />

</linearGradient>

</defs>


<ellipse cx="100" cy="70" rx="85" ry="55" fill="url(#grad1)" />


<text fill="#ffffff" font-size="45" font-family="Verdana" x="50" y="86">SVG</text>

</svg>

Try it Yourself »


Related Pages

صفحات مرتبط

HTML tutorial: HTML SVG

آموزش HTML: HTML SVG

SVG tutorial: SVG Tutorial

آموزش SVG: آموزش SVG


❮ PreviousComplete HTML ReferenceNext ❯

//////////////////////////////////////


https://www.w3schools.com/tags/tag_table.asp

HTML <table> Tag

❮ PreviousComplete HTML ReferenceNext ❯

Example

یک جدول HTML ساده ، شامل دو ستون و دو ردیف:

<table>

 <tr>

   <th>Month</th>

   <th>Savings</th>

 </tr>

 <tr>

   <td>January</td>

   <td>$100</td>

 </tr>

</table>

Try it Yourself »

More "Try it Yourself" examples below.

نمونه های "خودت را امتحان کن" بیشتر در زیر.


Definition and Usage

تعریف و کاربرد

برچسب <table> یک جدول HTML را مشخص می کند.

جدول HTML از یک عنصر <table> و یک یا چند عنصر <tr> ، <th> و <td> تشکیل شده است.

عنصر <tr> یک ردیف جدول را مشخص می کند ، عنصر <th> یک هدر جدول را تعریف می کند ، و عنصر <td> یک سلول جدول را تعریف می کند.

جدول پیچیده تر HTML نیز می تواند شامل عناصر <caption> ، <col> ، <colgroup> ، <thead> ، <tfoot> و <tbody> باشد.

توجه: برای چیدمان صفحه نباید از جداول استفاده شود! از نظر تاریخی ، برخی از نویسندگان وب از جدولهای HTML استفاده کرده و به عنوان روشی برای کنترل صفحه بندی خود استفاده می کنند. با این حال ، گزینه های مختلفی برای استفاده از جداول HTML برای چیدمان وجود دارد ، در درجه اول با استفاده از CSS.


Browser Support

پشتیبانی مرورگر

Element
<table> Yes Yes Yes Yes Yes

Global Attributes

ویژگی های جهانی

The <table> tag also supports the Global Attributes in HTML. برچسب <table> همچنین از ویژگی های جهانی در HTML پشتیبانی می کند.


Event Attributes

ویژگی های رویداد

The <table> tag also supports the Event Attributes in HTML. برچسب <table> همچنین از ویژگی های رویداد در HTML پشتیبانی می کند.More Examples

ویژگی های رویداد

Example

نحوه اضافه کردن مرزها به یک جدول (با CSS):

<html>

<head>

<style>

table, th, td {

  border: 1px solid black;

}

</style>

</head>

<body>


<table>

 <tr>

   <th>Month</th>

   <th>Savings</th>

 </tr>

 <tr>

   <td>January</td>

   <td>$100</td>

 </tr>

 <tr>

   <td>February</td>

   <td>$80</td>

 </tr>

</table>


</body>

</html>

Try it Yourself »

Example

نحوه تراز کردن جدول (با CSS):

<table style="float:right">

 <tr>

   <th>Month</th>

   <th>Savings</th>

 </tr>

 <tr>

   <td>January</td>

   <td>$100</td>

 </tr>

 <tr>

   <td>February</td>

   <td>$80</td>

 </tr>

</table>

Try it Yourself »

Example

نحوه اضافه کردن رنگ پس زمینه به یک جدول (با CSS):

<table style="background-color:#00FF00">

 <tr>

   <th>Month</th>

   <th>Savings</th>

 </tr>

 <tr>

   <td>January</td>

   <td>$100</td>

 </tr>

 <tr>

   <td>February</td>

   <td>$80</td>

 </tr>

</table>

Try it Yourself »

Example

نحوه اضافه کردن بالشتک به یک جدول (با CSS):

<html>

<head>

<style>

table, th, td {

  border: 1px solid black;

}


th, td {

  padding: 10px;

}

</style>

</head>

<body>


<table>

 <tr>

   <th>Month</th>

   <th>Savings</th>

 </tr>

 <tr>

   <td>January</td>

   <td>$100</td>

 </tr>

 <tr>

   <td>February</td>

   <td>$80</td>

 </tr>

</table>


</body>

</html>

Try it Yourself »

Example

نحوه تنظیم عرض جدول (با CSS):

<table style="width:400px">

 <tr>

   <th>Month</th>

   <th>Savings</th>

 </tr>

 <tr>

   <td>January</td>

   <td>$100</td>

 </tr>

 <tr>

   <td>February</td>

   <td>$80</td>

 </tr>

</table>

Try it Yourself »

Example

نحوه ایجاد هدر جدول:

<table>

 <tr>

   <th>Name</th>

   <th>Email</th>

   <th>Phone</th>

 </tr>

 <tr>

   <td>John Doe</td>

   <td>john.doe@example.com</td>

   <td>123-45-678</td>

 </tr>

</table>

Try it Yourself »

Example

نحوه ایجاد جدول با شرح:

<table>

 <caption>Monthly savings</caption>

 <tr>

   <th>Month</th>

   <th>Savings</th>

 </tr>

 <tr>

   <td>January</td>

   <td>$100</td>

 </tr>

 <tr>

   <td>February</td>

   <td>$80</td>

 </tr>

</table>

Try it Yourself »

Example

نحوه تعریف سلولهای جدول که بیش از یک ردیف یا یک ستون دارند:

<table>

 <tr>

   <th>Name</th>

   <th>Email</th>

   <th colspan="2">Phone</th>

 </tr>

 <tr>

   <td>John Doe</td>

   <td>john.doe@example.com</td>

   <td>123-45-678</td>

   <td>212-00-546</td>

 </tr>

</table>

Try it Yourself »


Related Pages

صفحات مرتبط

HTML tutorial: HTML Tables

آموزش HTML: جداول HTML

HTML DOM reference: Table Object

مرجع HTML DOM: Table Object

CSS Tutorial: Styling Tables

آموزش CSS: جداول سبک


Default CSS Settings

تنظیمات پیش فرض CSS

بیشتر مرورگرها عنصر <table> را با مقادیر پیش فرض زیر نمایش می دهند:

Example

table {

  display: table;

 border-collapse: separate;

  border-spacing: 2px;

  border-color: gray;

}

Try it Yourself »


❮ PreviousComplete HTML ReferenceNext ❯

//////////////////////////////////////

https://www.w3schools.com/tags/tag_tbody.asp

HTML <tbody> Tag

❮ PreviousComplete HTML ReferenceNext ❯

Example

An HTML table with a <thead>, <tbody>, and a <tfoot> element:

جدول HTML با عنصر <thead> ، <tbody> و یک عنصر <tfoot>:

<table>

 <thead>

   <tr>

     <th>Month</th>

      <th>Savings</th>

   </tr>

 </thead>

 <tbody>

   <tr>

     <td>January</td>

     <td>$100</td>

   </tr>

   <tr>

     <td>February</td>

     <td>$80</td>

   </tr>

 </tbody>

 <tfoot>

   <tr>

     <td>Sum</td>

     <td>$180</td>

   </tr>

 </tfoot>

</table>

Try it Yourself »

More "Try it Yourself" examples below.

نمونه های "خودت را امتحان کن" بیشتر در زیر.


Definition and Usage

تعریف و کاربرد

برچسب <tbody> برای گروه بندی محتوای بدن در یک جدول HTML استفاده می شود.

The <tbody> element is used in conjunction with the <thead> and <tfoot> elements to specify each part of a table (body, header, footer).

عنصر <tbody> در رابطه با عناصر <thead> و <tfoot> برای مشخص کردن هر قسمت از یک جدول (بدنه ، هدر ، پاورقی) استفاده می شود.

مرورگرها می توانند از این عناصر برای فعال کردن پیمایش بدنه جدول به طور مستقل از هدر و پاورقی استفاده کنند. همچنین ، هنگام چاپ یک جدول بزرگ که شامل چندین صفحه است ، این عناصر می توانند امکان چاپ سربرگ و پاورقی جدول در بالا و پایین هر صفحه را فراهم کنند.

از برچسب <tbody> باید در متن زیر استفاده شود: به عنوان كودكی از عناصر <table> ، پس از هر عنصر <caption> ، <colgroup> و <thead>.


Browser Support

پشتیبانی مرورگر

Element
<tbody> Yes Yes Yes Yes Yes

Tips and Notes

نکات و یادداشت ها

توجه: عنصر <tbody> باید یک یا چند تگ <tr> در داخل داشته باشد.

Tip: The <thead>, <tbody>, and <tfoot> elements will not affect the layout of the table by default. However, you can use CSS to style these elements.

نکته: عناصر <thead> ، <tbody> و <tfoot> به طور پیش فرض روی طرح جدول تأثیر نمی گذارد. با این حال ، می توانید از CSS برای استایل کردن این عناصر استفاده کنید.Global Attributes

ویژگی های جهانی

برچسب <tbody> همچنین از خصوصیات جهانی در HTML پشتیبانی می کند.


Event Attributes

ویژگی های رویداد

برچسب <tbody> همچنین از ویژگی های رویداد در HTML پشتیبانی می کند.


More Examples

نمونه های بیشتر

Example

How to align content inside <tbody> (with CSS):

نحوه تراز کردن محتوای داخل <tbody> (با CSS):

<table style="width:100%">

 <thead>

   <tr>

     <th>Month</th>

     <th>Savings</th>

   </tr>

 </thead>

 <tbody style="text-align:right">

   <tr>

     <td>January</td>

     <td>$100</td>

   </tr>

   <tr>

     <td>February</td>

     <td>$80</td>

   </tr>

 </tbody>

</table>

Try it Yourself »

Example

How to vertical align content inside <tbody> (with CSS):

چگونه به طور عمودی محتوای داخل <tbody> (با CSS) تراز شود:

<table style="width:50%;">

 <tr>

   <th>Month</th>

   <th>Savings</th>

 </tr>

 <tbody style="vertical-align:bottom">

   <tr style="height:100px">

     <td>January</td>

     <td>$100</td>

   </tr>

   <tr style="height:100px">

     <td>February</td>

     <td>$80</td>

   </tr>

 </tbody>

</table>

Try it Yourself »


Default CSS Settings

تنظیمات پیش فرض CSS

بیشتر مرورگرها عنصر <tbody> را با مقادیر پیش فرض زیر نمایش می دهند:

tbody {

  display: table-row-group;

  vertical-align: middle;

  border-color: inherit;

}


❮ PreviousComplete HTML ReferenceNext ❯

//////////////////////////////////////


https://www.w3schools.com/tags/tag_td.asp

HTML <td> Tag

❮ PreviousComplete HTML ReferenceNext ❯

Example

یک جدول HTML ساده و دارای دو سلول جدول:

<table>

 <tr>

   <td>Cell A</td>

   <td>Cell B</td>

 </tr>

</table>

Try it Yourself »

More "Try it Yourself" examples below.


Definition and Usage

تعریف و کاربرد

برچسب <td> یک سلول استاندارد را در یک جدول HTML تعریف می کند.

یک جدول HTML دارای دو نوع سلول است:

 • سلولهای هدر - حاوی اطلاعات مربوط به عنوان (ایجاد شده با عنصر <th>)
 • سلولهای استاندارد - حاوی داده (ایجاد شده با عنصر <td>)

متن در عناصر <th> به صورت پیش فرض جسورانه و متمرکز است.

متن در عناصر <td> به طور پیش فرض به طور منظم و در راستای چپ قرار دارد.


Browser Support

پشتیبانی مرورگر

Element
<td> Yes Yes Yes Yes Yes

Attributes

ویژگی ها

ویژگی مقدار توضیحات
colspan number تعداد ستون هایی را که باید یک سلول بپیچد مشخص می کند
headers header_id مشخص کردن یک یا چند سلول هدر که یک سلول به آن مربوط است
rowspan number تعداد ردیف های یک سلول را باید بصورت دهانه تنظیم کند

Global Attributes

ویژگی های جهانی

برچسب <td> همچنین از ویژگی های جهانی در HTML پشتیبانی می کند.


Event Attributes

ویژگی های رویداد

برچسب <td> همچنین از ویژگی های رویداد در HTML پشتیبانی می کند.More Examples

نمونه های بیشتر

Example

نحوه تراز کردن محتوای داخل <td> (با CSS):

<table style="width:100%">

 <tr>

   <th>Month</th>

   <th>Savings</th>

 </tr>

 <tr>

   <td>January</td>

   <td style="text-align:right">$100</td>

 </tr>

 <tr>

   <td>February</td>

   <td style="text-align:right">$80</td>

 </tr>

</table>

Try it Yourself »

Example

نحوه اضافه کردن رنگ پس زمینه به سلول (با CSS):

<table>

 <tr>

   <th>Month</th>

   <th>Savings</th>

 </tr>

 <tr>

   <td style="background-color:#FF0000">January</td>

   <td style="background-color:#00FF00">$100</td>

 </tr>

</table>

Try it Yourself »

Example

نحوه تنظیم ارتفاع یک سلول (با CSS):

<table>

 <tr>

   <th>Month</th>

   <th>Savings</th>

 </tr>

 <tr>

   <td style="height:100px">January</td>

   <td style="height:100px">$100</td>

 </tr>

</table>

Try it Yourself »

Example

نحوه تعیین هیچ بسته بندی کلمه ای در سلول (با CSS):

<table>

 <tr>

   <th>Poem</th>

   <th>Poem</th>

 </tr>

 <tr>

   <td style="white-space:nowrap">Never increase, beyond what is necessary, the number of entities required to explain anything</td>

   <td>Never increase, beyond what is necessary, the number of entities required to explain anything</td>

 </tr>

</table>

Try it Yourself »

Example

چگونه محتوای عمودی را در <td> (با CSS) تراز کنیم:

<table style="width:50%;">

 <tr>

   <th>Month</th>

   <th>Savings</th>

 </tr>

 <tr style="height:100px">

   <td style="vertical-align:bottom">January</td>

   <td style="vertical-align:bottom">$100</td>

 </tr>

</table>

Try it Yourself »

Example

نحوه تنظیم عرض سلول جدول (با CSS):

<table style="width:100%">

 <tr>

   <th>Month</th>

   <th>Savings</th>

 </tr>

 <tr>

   <td style="width:70%">January</td>

   <td style="width:30%">$100</td>

 </tr>

</table>

Try it Yourself »

Example

نحوه ایجاد هدر جدول:

<table>

 <tr>

   <th>Name</th>

   <th>Email</th>

   <th>Phone</th>

 </tr>

 <tr>

   <td>John Doe</td>

   <td>john.doe@example.com</td>

   <td>123-45-678</td>

 </tr>

</table>

Try it Yourself »

Example

نحوه ایجاد جدول با شرح:

<table>

 <caption>Monthly savings</caption>

 <tr>

   <th>Month</th>

   <th>Savings</th>

 </tr>

 <tr>

   <td>January</td>

   <td>$100</td>

 </tr>

 <tr>

   <td>February</td>

   <td>$80</td>

 </tr>

</table>

Try it Yourself »

Example

نحوه تعریف سلولهای جدول که بیش از یک ردیف یا یک ستون دارند:

<table>

 <tr>

   <th>Name</th>

   <th>Email</th>

   <th colspan="2">Phone</th>

 </tr>

 <tr>

   <td>John Doe</td>

   <td>john.doe@example.com</td>

   <td>123-45-678</td>

   <td>212-00-546</td>

 </tr>

</table>

Try it Yourself »


Related Pages

صفحات مرتبط

HTML tutorial: HTML Tables

آموزش HTML: جداول HTML

HTML DOM reference: TableData Object

مرجع HTML DOM: TableData Object

CSS Tutorial: Styling Tables

آموزش CSS: جداول سبک


Default CSS Settings

تنظیمات پیش فرض CSS

بیشتر مرورگرها عنصر <td> را با مقادیر پیش فرض زیر نمایش می دهند:

td {

  display: table-cell;

 vertical-align: inherit;

}


❮ PreviousComplete HTML ReferenceNext ❯

//////////////////////////////////////


https://www.w3schools.com/tags/tag_template.asp

HTML <template> Tag

❮ PreviousComplete HTML ReferenceNext ❯

Example

عنصر قالب بدون نمایش آن کد HTML را در اختیار دارد:

<template>

 <h2>Flower</h2>

 <img src="img_white_flower.jpg">

</template>

Try it Yourself »


Definition and Usage

تعریف و کاربرد

برچسب <template> محتوای خود را برای مشتری مخفی نگه می دارد.

محتوای درون یک برچسب <template> ارائه نمی شود.

مطالب را می توان بعداً با استفاده از JavaScript مشاهده و ارائه کرد.

وقتی کد HTML دارید که می خواهید بارها و بارها از آن استفاده کنید ، از برچسب <template> استفاده کنید ، اما تا زمانی که درخواست نکنید. برای انجام این کار بدون برچسب <template> ، شما باید کد HTML را با JavaScript ایجاد کنید تا از مرورگر کد جلوگیری شود.


Browser Support

پشتیبانی مرورگر

Element
<template> 26.0 13.0 22.0 8.0 15.0

Global Attributes

ویژگی های جهانی

برچسب <template> از خصوصیات جهانی در HTML پشتیبانی می کند.


More Examples

نمونه های بیشتر

Example

برای دریافت مطالب از یک الگوی ، از JavaScript استفاده کرده و آن را به صفحه اضافه کنید:

function showContent() {

 var temp = document.getElementsByTagName("template")[0];

 var clon = temp.content.cloneNode(true);

  document.body.appendChild(clon);

}

Try it Yourself »

Example

از محتوای یک الگوی برای هر مورد در یک آرایه استفاده کنید:

<template>

 <div class="myClass">I like: </div>

</template>


<script>

var myArr = ["Audi", "BMW", "Ford", "Honda", "Jaguar", "Nissan"];


function showContent() {

 var temp, item, a, i;

 // Get the template element:

  temp = document.getElementsByTagName("template")[0];

 // Get the DIV element from the template:

  item = temp.content.querySelector("div");

 // For each item in the array:

 for (i = 0; i < myArr.length; i++) {

   // Create a new node, based on the template:

   a = document.importNode(item, true);

   // Add data from the array:

   a.textContent += myArr[i];

   // Append the new node wherever you like:

   document.body.appendChild(a);

  }

}

</script>

Try it Yourself »

Example

پشتیبانی از مرورگر عنصر الگو را آزمایش کنید ::

if (document.createElement("template").content) {

 /*Code for browsers that supports the TEMPLATE element*/

} else {

 /*Alternative code for browsers that do not support the TEMPLATE element*/

}

Try it Yourself »


❮ PreviousComplete HTML ReferenceNext ❯

//////////////////////////////////////

https://www.w3schools.com/tags/tag_textarea.asp

HTML <textarea> Tag

❮ PreviousComplete HTML ReferenceNext ❯

Example

یک متن متن HTML:

<label for="w3mission">W3Schools mission:</label>


<textarea id="w3mission" rows="4" cols="50">

At w3schools.com you will learn how to make a website. We offer free tutorials in all web development technologies.

</textarea>

Try it Yourself »


Definition and Usage

تعریف و کاربرد

برچسب <textarea> یک کنترل ورودی متن چند خط را تعریف می کند.

یک منطقه متن می تواند تعداد نامحدودی از کاراکترها را در خود جای دهد و متن با قلم با عرض ثابت (معمولاً پیک) ارائه می شود.

اندازه ناحیه متن را می توان با ویژگی های cols و سطرها یا حتی بهتر از آن مشخص کرد؛ از طریق ویژگی های قد و عرض CSS.


Browser Support

پشتیبانی مرورگر

Element
<textarea> Yes Yes Yes Yes Yes


Attributes

ویژگی ها

ویژگی مقدار توضیحات
autofocus autofocus مشخص می کند که هنگام بارگذاری صفحه ، یک منطقه متن باید به طور خودکار تمرکز کند
cols number عرض مرئی یک متن را مشخص می کند
dirname textareaname.dir مشخص می کند که جهت متن textarea ارسال می شود
disabled disabled مشخص می کند که یک ناحیه متن باید غیرفعال شود
form form_id مشخص می کند که منطقه متن متعلق به کدام قسمت است
maxlength number حداکثر تعداد کاراکترهای مجاز در ناحیه متن را مشخص می کند
name text یک نام برای یک متن نوشتاری را مشخص می کند
placeholder text یک اشاره کوتاه را نشان می دهد که مقدار مورد انتظار یک منطقه متن را توصیف می کند
readonly readonly مشخص می کند که یک متن باید فقط خواندنی باشد
required required مشخص می کند که یک منطقه متن لازم است / باید پر شود
rows number تعداد مرئی از خطوط در یک متن را مشخص می کند
wrap hard

soft

نحوه قرارگیری متن در یک متن متن را هنگام ارسال به فرم مشخص می کند

Global Attributes

ویژگی های جهانی

برچسب <textarea> همچنین از ویژگی های جهانی در HTML پشتیبانی می کند.


Event Attributes

ویژگی های رویداد

برچسب <textarea>همچنین از ویژگی های رویداد در HTML پشتیبانی می کند.


Related Pages

صفحات مرتبط

HTML DOM reference: Textarea Object

مرجع HTML DOM: Textarea Object

CSS Tutorial: Styling Forms

آموزش CSS: فرم های سبک سازی


Default CSS Settings

تنظیمات پیش فرض CSS

None.


❮ PreviousComplete HTML ReferenceNext ❯

//////////////////////////////////////


https://www.w3schools.com/tags/tag_tfoot.asp

HTML <tfoot> Tag

❮ PreviousComplete HTML ReferenceNext ❯

Example

An HTML table with a <thead>, <tbody>, and a <tfoot> element:

<table>

 <thead>

    <tr>

     <th>Month</th>

     <th>Savings</th>

    </tr>

 </thead>

 <tbody>

   <tr>

     <td>January</td>

      <td>$100</td>

   </tr>

   <tr>

     <td>February</td>

     <td>$80</td>

    </tr>

 </tbody>

 <tfoot>

   <tr>

     <td>Sum</td>

     <td>$180</td>

   </tr>

 </tfoot>

</table>

Try it Yourself »

More "Try it Yourself" examples below.

نمونه های "خودت را امتحان کن" بیشتر در زیر.


Definition and Usage

تعریف و کاربرد

برچسب <tfoot> برای گروه بندی محتوای صفحه در یک جدول HTML استفاده می شود.

The <tfoot> element is used in conjunction with the <thead> and <tbody> elements to specify each part of a table (footer, header, body).

عنصر <tfoot> در رابطه با عناصر <thead> و <tbody> برای مشخص کردن هر قسمت از یک جدول (پاورقی ، هدر ، بدنه) استفاده می شود.

مرورگرها می توانند از این عناصر برای فعال کردن پیمایش بدنه جدول به طور مستقل از هدر و پاورقی استفاده کنند. همچنین ، هنگام چاپ یک جدول بزرگ که شامل چندین صفحه است ، این عناصر می توانند امکان چاپ سربرگ و پاورقی جدول در بالا و پایین هر صفحه را فراهم کنند.


از تگ <tfoot> باید در متن زیر استفاده شود: به عنوان كودكی از عناصر <table> ، پس از هر عنصر <caption> ، <colgroup> ، <thead> و <tbody>.


Browser Support

پشتیبانی مرورگر

Element
<tfoot> Yes Yes Yes Yes Yes

Tips and Notes

نکات و یادداشت ها

توجه: عنصر <tfoot> باید دارای یک یا چند تگ <tr> باشد.

Tip: The <thead>, <tbody>, and <tfoot> elements will not affect the layout of the table by default. However, you can use CSS to style these elements.

نکته: عناصر <thead> ، <tbody> و <tfoot> به طور پیش فرض روی طرح جدول تأثیر نمی گذارد. با این حال ، می توانید از CSS برای استایل کردن این عناصر استفاده کنید.Global Attributes

ویژگی های جهانی

برچسب <tfoot> همچنین از ویژگی های جهانی در HTML پشتیبانی می کند.


Event Attributes

ویژگی های رویداد

برچسب <tfoot> همچنین از ویژگی های رویداد در HTML پشتیبانی می کند.


More Examples

نمونه های بیشتر

Example

نحوه تراز کردن محتوای درون <tfoot> (با CSS):

<table style="width:100%">

 <tr>

   <th>Month</th>

   <th>Savings</th>

 </tr>

 <tr>

   <td>January</td>

   <td>$100</td>

 </tr>

 <tr>

   <td>February</td>

   <td>$80</td>

 </tr>

 <tfoot style="text-align:center">

   <tr>

     <td>Sum</td>

     <td>$180</td>

   </tr>

 </tfoot>

</table>

Try it Yourself »

Example

چگونه به طور عمودی محتوای داخل <tfoot> (با CSS) تراز شود:

<table style="width:100%">

 <tr>

   <th>Month</th>

   <th>Savings</th>

 </tr>

 <tr>

   <td>January</td>

   <td>$100</td>

 </tr>

 <tr>

   <td>February</td>

   <td>$80</td>

 </tr>

 <tfoot style="vertical-align:bottom">

   <tr style="height:100px">

     <td>Sum</td>

     <td>$180</td>

   </tr>

 </tfoot>

</table>

Try it Yourself »


Default CSS Settings

تنظیمات پیش فرض CSS

بیشتر مرورگرها عنصر <tfoot> را با مقادیر پیش فرض زیر نمایش می دهند:

tfoot {

 display: table-footer-group;

  vertical-align: middle;

  border-color: inherit;

}


❮ PreviousComplete HTML ReferenceNext ❯

//////////////////////////////////////


https://www.w3schools.com/tags/tag_th.asp

HTML <th> Tag

❮ PreviousComplete HTML ReferenceNext ❯

Example

یک جدول ساده HTML با دو سلول هدر و دو سلول داده:

<table>

<tr>

  <th>Month</th>

  <th>Savings</th>

</tr>

<tr>

  <td>January</td>

  <td>$100</td>

</tr>

</table>

Try it Yourself »

More "Try it Yourself" examples below.

نمونه های "خودت را امتحان کن" بیشتر در زیر.


Definition and Usage

تعریف و کاربرد

The <th> tag defines a header cell in an HTML table.

برچسب <th> یک سرصفحه را در یک جدول HTML تعریف می کند.

یک جدول HTML دارای دو نوع سلول است:

 • سلولهای هدر - حاوی اطلاعات مربوط به عنوان (ایجاد شده با عنصر <th>)
 • سلولهای استاندارد - حاوی داده (ایجاد شده با عنصر <td>)

متن در عناصر <th> به صورت پیش فرض جسورانه و متمرکز است. متن در عناصر <td> به طور پیش فرض به طور منظم و در راستای چپ قرار دارد.


Browser Support

پشتیبانی مرورگر

Element
<th> Yes Yes Yes Yes Yes

Attributes

ویژگی ها

ویژگی مقدار توضیحات
abbr text نسخه خلاصه ای از مطالب موجود در یک سربرگ را مشخص می کند
colspan number تعداد ستون هایی را که یک سلول هدر باید بپیچد مشخص می کند
headers header_id مشخص کردن یک یا چند سلول هدر که یک سلول به آن مربوط است
rowspan number تعداد ردیف هایی را که یک سلول هدر باید بپیچد مشخص می کند
scope col

colgroup

row

rowgroup

مشخص می کند که آیا سلول هدر یک هدر ستون ، ردیف یا گروه ستون یا ردیف است

Global Attributes

ویژگی های جهانی

برچسب <th> همچنین از ویژگی های جهانی در HTML پشتیبانی می کند.


Event Attributes

ویژگی های رویداد

برچسب <th> همچنین از ویژگی های رویداد در HTML پشتیبانی می کند.More Examples

نمونه های بیشتر

Example

نحوه تراز کردن محتوای داخل <th> (با CSS):

<table style="width:100%">

 <tr>

   <th style="text-align:left">Month</th>

   <th style="text-align:left">Savings</th>

 </tr>

 <tr>

   <td>January</td>

   <td>$100</td>

 </tr>

 <tr>

   <td>February</td>

   <td>$80</td>

 </tr>

</table>

Try it Yourself »

Example

نحوه اضافه کردن رنگ پس زمینه به سلول سربرگ جدول (با CSS):

<table>

 <tr>

   <th style="background-color:#FF0000">Month</th>

   <th style="background-color:#00FF00">Savings</th>

 </tr>

 <tr>

   <td>January</td>

   <td>$100</td>

 </tr>

</table>

Try it Yourself »

Example

نحوه تنظیم ارتفاع یک سرصفحه جدول (با CSS):

<table>

 <tr>

   <th style="height:100px">Month</th>

   <th style="height:100px">Savings</th>

 </tr>

 <tr>

   <td>January</td>

   <td>$100</td>

 </tr>

</table>

Try it Yourself »

Example

نحوه تعیین هیچ بسته بندی کلمه ای در سلول هدر جدول (با CSS):

<table>

 <tr>

   <th>Month</th>

   <th style="white-space:nowrap">My Savings for a new car</th>

 </tr>

 <tr>

   <td>January</td>

   <td>$100</td>

 </tr>

</table>

Try it Yourself »

Example

چگونه به طور عمودی محتوای داخل <th> (با CSS) تراز شود:

<table style="width:50%;">

 <tr style="height:100px">

   <th style="vertical-align:bottom">Month</th>

   <th style="vertical-align:bottom">Savings</th>

 </tr>

 <tr>

   <td>January</td>

   <td>$100</td>

 </tr>

</table>

Try it Yourself »

Example

نحوه تنظیم عرض سلول هدر جدول (با CSS):

<table style="width:100%">

 <tr>

   <th style="width:70%">Month</th>

   <th style="width:30%">Savings</th>

 </tr>

 <tr>

   <td>January</td>

   <td>$100</td>

 </tr>

</table>

Try it Yourself »

Example

نحوه ایجاد هدر جدول:

<table>

 <tr>

   <th>Name</th>

   <th>Email</th>

   <th>Phone</th>

 </tr>

 <tr>

   <td>John Doe</td>

   <td>john.doe@example.com</td>

   <td>123-45-678</td>

 </tr>

</table>

Try it Yourself »

Example

نحوه ایجاد جدول با شرح:

<table>

 <caption>Monthly savings</caption>

 <tr>

   <th>Month</th>

   <th>Savings</th>

 </tr>

 <tr>

   <td>January</td>

   <td>$100</td>

 </tr>

 <tr>

   <td>February</td>

   <td>$80</td>

 </tr>

</table>

Try it Yourself »

Example

نحوه تعریف سلولهای جدول که بیش از یک ردیف یا یک ستون دارند:

<table>

 <tr>

   <th>Name</th>

   <th>Email</th>

   <th colspan="2">Phone</th>

 </tr>

 <tr>

   <td>John Doe</td>

   <td>john.doe@example.com</td>

   <td>123-45-678</td>

   <td>212-00-546</td>

 </tr>

</table>

Try it Yourself »


Related Pages

صفحات مرتبط

HTML tutorial: HTML Tables

آموزش HTML: جداول HTML

HTML DOM reference: TableHeader Object

مرجع HTML DOM: TableHeader Object

CSS Tutorial: Styling Tables

آموزش CSS: جداول سبک


Default CSS Settings

تنظیمات پیش فرض CSS

بیشتر مرورگرها عنصر <th> را با مقادیر پیش فرض زیر نمایش می دهند:

th {

 display: table-cell;

  vertical-align: inherit;

  font-weight: bold;

  text-align: center;

}


❮ PreviousComplete HTML ReferenceNext ❯

//////////////////////////////////////


https://www.w3schools.com/tags/tag_thead.asp

HTML <thead> Tag

❮ PreviousComplete HTML ReferenceNext ❯

Example

An HTML table with a <thead>, <tbody>, and a <tfoot> element:

<table>

 <thead>

   <tr>

     <th>Month</th>

      <th>Savings</th>

   </tr>

 </thead>

 <tbody>

   <tr>

     <td>January</td>

     <td>$100</td>

   </tr>

   <tr>

     <td>February</td>

     <td>$80</td>

   </tr>

 </tbody>

 <tfoot>

   <tr>

     <td>Sum</td>

     <td>$180</td>

   </tr>

 </tfoot>

</table>

Try it Yourself »

More "Try it Yourself" examples below.


Definition and Usage

The <thead> tag is used to group header content in an HTML table.

The <thead> element is used in conjunction with the <tbody> and <tfoot> elements to specify each part of a table (header, body, footer).

Browsers can use these elements to enable scrolling of the table body independently of the header and footer. Also, when printing a large table that spans multiple pages, these elements can enable the table header and footer to be printed at the top and bottom of each page.

The <thead> tag must be used in the following context: As a child of a <table> element, after any <caption>, and <colgroup> elements, and before any <tbody>, <tfoot>, and <tr> elements.


Browser Support

Element
<thead> Yes Yes Yes Yes Yes

Tips and Notes

Note: The <thead> element must have one or more <tr> tags inside.

Tip: The <thead>, <tbody>, and <tfoot> elements will not affect the layout of the table by default. However, you can use CSS to style these elements.Global Attributes

The <thead> tag also supports the Global Attributes in HTML.


Event Attributes

The <thead> tag also supports the Event Attributes in HTML.


More Examples

Example

How to align content inside <thead> (with CSS):

<table style="width:100%">

 <thead style="text-align:left">

   <tr>

     <th>Month</th>

     <th>Savings</th>

   </tr>

 </thead>

 <tbody>

   <tr>

     <td>January</td>

     <td>$100</td>

   </tr>

   <tr>

     <td>February</td>

     <td>$80</td>

   </tr>

 </tbody>

</table>

Try it Yourself »

Example

How to vertical align content inside <thead> (with CSS):

<table style="width:50%;">

 <thead style="vertical-align:bottom">

   <tr style="height:100px">

     <th>Month</th>

     <th>Savings</th>

   </tr>

 </thead>

  <tbody>

   <tr>

     <td>January</td>

     <td>$100</td>

   </tr>

   <tr>

     <td>February</td>

     <td>$80</td>

   </tr>

 </tbody>

</table>

Try it Yourself »


Default CSS Settings

Most browsers will display the <thead> element with the following default values:

thead {

  display: table-header-group;

  vertical-align: middle;

  border-color: inherit;

}


❮ PreviousComplete HTML ReferenceNext ❯

//////////////////////////////////////


https://www.w3schools.com/tags/tag_time.asp

HTML <time> Tag

❮ PreviousComplete HTML ReferenceNext ❯

Example

نحوه تعیین زمان و تاریخ:

<p>We open at <time>10:00</time> every morning.</p>


<p>I have a date on <time datetime="2008-02-14 20:00">Valentines day</time>.</p>

Try it Yourself »


Definition and Usage

تعریف و کاربرد

برچسب <time> یک تاریخ / زمان قابل خواندن توسط انسان را مشخص می کند.

این عنصر همچنین می تواند برای رمزگذاری تاریخ ها و زمان ها به روشی قابل خواندن با دستگاه مورد استفاده قرار گیرد تا عوامل کاربر بتوانند یادآورهای تولد یا رویدادهای برنامه ریزی شده را به تقویم کاربر اضافه کنند و موتورهای جستجو می توانند نتایج جستجوی هوشمندانه تری ایجاد کنند.


Browser Support

پشتیبانی مرورگر

اعداد موجود در جدول اولین نسخه مرورگر را مشخص می کنند که کاملاً از عنصر پشتیبانی می کند.

Element
<time> 62.0 18.0 22.0 7.0 49.0

Attributes

ویژگی ها

ویژگی مقدار توضیحات
datetime datetime Represent a machine-readable date/time of the <time> element

Global Attributes

ویژگی های جهانی

برچسب <time> همچنین از ویژگی های جهانی در HTML پشتیبانی می کند.


Event Attributes

برچسب <time> همچنین از ویژگی های رویداد در HTML پشتیبانی می کند.


Related Pages

صفحات مرتبط

HTML DOM reference: Time Object مرجع HTML DOM: Object Time


Default CSS Settings

تنظیمات پیش فرض CSS

None.


❮ PreviousComplete HTML ReferenceNext ❯

//////////////////////////////////////


https://www.w3schools.com/tags/tag_title.asp

HTML <title> Tag

❮ PreviousComplete HTML ReferenceNext ❯

Example

عنوانی را برای سند HTML خود تعریف کنید:

<!DOCTYPE html>

<html>


<head>

 <title>HTML Elements Reference</title>

</head>


<body>

The content of the document......

</body>


</html>

Try it Yourself »


Definition and Usage

تعریف و کاربرد

برچسب <title> در کلیه اسناد HTML لازم است و عنوان آن را تعیین می کند.

محتوای یک عنوان صفحه برای بهینه سازی موتور جستجو (SEO) بسیار مهم است! عنوان صفحه توسط الگوریتم های موتور جستجو برای تصمیم گیری در هنگام سفارش صفحات در نتایج جستجو استفاده می شود.

عنصر <title>:

 • عنوانی را در نوار ابزار مرورگر تعریف می کند
 • عنوانی را برای صفحه اضافه می کند که به آن اضافه شود
 • عنوانی را برای صفحه در نتایج موتور جستجو نشان می دهد

در اینجا چند نکته برای ایجاد عناوین خوب آورده شده است:

 • یک عنوان توصیفی طولانی تر بروید (از عناوین یک یا دو کلمه ای خودداری کنید)
 • موتورهای جستجو حدود 50 تا 60 کاراکتر عنوان را نشان می دهند ، بنابراین سعی کنید عناوین طولانی تر از اینها نباشد
 • فقط از لیستی از کلمات به عنوان عنوان استفاده نکنید (این ممکن است موقعیت صفحه را در نتایج جستجو کاهش دهد)

بنابراین ، سعی کنید عنوان را تا آنجا که ممکن است دقیق و معنی دار کنید!

توجه: شما نمی توانید بیش از یک عنصر <title> را در یک سند HTML داشته باشید.Browser Support

پشتیبانی مرورگر

Element
<title> Yes Yes Yes Yes Yes

Global Attributes

ویژگی های جهانی

برچسب <title> همچنین از ویژگی های جهانی در HTML پشتیبانی می کند.


Related Pages

صفحات مرتبط

HTML tutorial: HTML Head

آموزش HTML: HTML Head

HTML DOM reference: Title Object

مرجع HTML DOM: عنوان موضوع


Default CSS Settings

تنظیمات پیش فرض CSS

بیشتر مرورگرها عنصر <title> را با مقادیر پیش فرض زیر نمایش می دهند:

title {

  display: none;

}


❮ PreviousComplete HTML ReferenceNext ❯

//////////////////////////////////////


https://www.w3schools.com/tags/tag_tr.asp

HTML <tr> Tag

❮ PreviousComplete HTML ReferenceNext ❯

Example

یک جدول HTML ساده ، شامل دو ستون و دو ردیف:

<table>

 <tr>

   <th>Month</th>

   <th>Savings</th>

 </tr>

 <tr>

   <td>January</td>

   <td>$100</td>

 </tr>

</table>

Try it Yourself »

More "Try it Yourself" examples below.


Definition and Usage

تعریف و کاربرد

برچسب <tr> یک ردیف را در یک جدول HTML تعریف می کند.

یک عنصر <tr> شامل یک یا چند عنصر <th> یا <td> است.


Browser Support

پشتیبانی مرورگر

Element
<tr> Yes Yes Yes Yes Yes

Global Attributes

ویژگی های جهانی

برچسب <tr> همچنین از ویژگی های جهانی در HTML پشتیبانی می کند.


Event Attributes

ویژگی های رویداد

برچسب <tr> همچنین از ویژگی های رویداد در HTML پشتیبانی می کند.More Examples

نمونه های بیشتر

Example

نحوه تراز کردن محتوای داخل <tr> (با CSS):

<table style="width:100%">

 <tr>

   <th>Month</th>

   <th>Savings</th>

 </tr>

 <tr style="text-align:right">

   <td>January</td>

   <td>$100</td>

 </tr>

</table>

Try it Yourself »

Example

نحوه اضافه کردن رنگ پس زمینه به یک ردیف جدول (با CSS):

<table>

 <tr style="background-color:#FF0000">

   <th>Month</th>

   <th>Savings</th>

 </tr>

 <tr>

   <td>January</td>

   <td>$100</td>

 </tr>

</table>

Try it Yourself »

Example

چگونه به طور عمودی محتوای داخل <tr> (با CSS) تراز شود:

<table style="height:200px">

 <tr  style="vertical-align:top">

   <th>Month</th>

   <th>Savings</th>

 </tr>

 <tr style="vertical-align:bottom">

   <td>January</td>

   <td>$100</td>

 </tr>

</table>

Try it Yourself »

Example

نحوه ایجاد هدر جدول:

<table>

 <tr>

   <th>Name</th>

   <th>Email</th>

   <th>Phone</th>

 </tr>

 <tr>

   <td>John Doe</td>

   <td>john.doe@example.com</td>

   <td>123-45-678</td>

 </tr>

</table>

Try it Yourself »

Example

نحوه ایجاد جدول با شرح:

<table>

 <caption>Monthly savings</caption>

 <tr>

   <th>Month</th>

   <th>Savings</th>

 </tr>

 <tr>

   <td>January</td>

   <td>$100</td>

 </tr>

 <tr>

   <td>February</td>

   <td>$80</td>

 </tr>

</table>

Try it Yourself »

Example

نحوه تعریف سلولهای جدول که بیش از یک ردیف یا یک ستون دارند:

<table>

 <tr>

   <th>Name</th>

   <th>Email</th>

   <th colspan="2">Phone</th>

 </tr>

 <tr>

   <td>John Doe</td>

   <td>john.doe@example.com</td>

   <td>123-45-678</td>

   <td>212-00-546</td>

 </tr>

</table>

Try it Yourself »


Related Pages

HTML tutorial: HTML Tables

آموزش HTML: جداول HTML

HTML DOM reference: TableRow object

مرجع HTML DOM: شیء TableRow

CSS Tutorial: Styling Tables

آموزش CSS: جداول سبک


Default CSS Settings

تنظیمات پیش فرض CSS

بیشتر مرورگرها عنصر <tr> را با مقادیر پیش فرض زیر نمایش می دهند:

tr {

 display: table-row;

  vertical-align: inherit;

  border-color: inherit;

}


❮ PreviousComplete HTML ReferenceNext ❯

/////////////////////////////////////


https://www.w3schools.com/tags/tag_track.asp

HTML <track> Tag

❮ PreviousComplete HTML ReferenceNext ❯

Example

ویدئویی با دو آهنگ زیرنویس:

<video width="320" height="240" controls>

 <source src="forrest_gump.mp4" type="video/mp4">

 <source src="forrest_gump.ogg" type="video/ogg">

 <track src="subtitles_en.vtt" kind="subtitles" srclang="en" label="English">

 <track src="subtitles_no.vtt" kind="subtitles" srclang="no" label="Norwegian">

</video>


Definition and Usage

تعریف و کاربرد

برچسب <track> آهنگهای متنی را برای عناصر رسانه (<audio> و <video>) مشخص می کند.

این عنصر برای مشخص کردن زیرنویس ها ، فایل های زیرنویس یا سایر فایل های حاوی متن استفاده می شود ، که باید هنگام پخش رسانه قابل مشاهده باشد.


Browser Support

پشتیبانی مرورگر

اعداد موجود در جدول اولین نسخه مرورگر را مشخص می کنند که کاملاً از عنصر پشتیبانی می کند.

Element
<track> 23.0 10.0 31.0 6.0 12.1

Optional Attributes

ویژگی های اختیاری

ویژگی مقدار توضیحات
default default مشخص می کند که اگر تنظیمات کاربر نشانه مناسب بودن آهنگ دیگری باشد ، باید این آهنگ فعال شود
kind captions

chapters

descriptions

metadata

subtitles

عنوان آهنگ متن را مشخص می کند
label text عنوان آهنگ متن را مشخص می کند
src URL ضروری. URL فایل آهنگ را مشخص می کند
srclang language_code زبان داده های متن را مشخص می کند (در صورت نیاز = "زیرنویس" لازم است)

Global Attributes

ویژگی های جهانی

The <track> tag also supports the Global Attributes in HTML. برچسب <track> همچنین از ویژگی های جهانی در HTML پشتیبانی می کند.


Event Attributes

ویژگی های رویداد

برچسب <track> همچنین از ویژگی های رویداد در HTML پشتیبانی می کند.


Related Pages

HTML tutorial: HTML Video

آموزش HTML: HTML Video

HTML tutorial: HTML Audio

آموزش HTML: HTML صوتی

HTML DOM reference: Track Object

مرجع HTML DOM: Track Object


Default CSS Settings

تنظیمات پیش فرض CSS

None.


❮ PreviousComplete HTML ReferenceNext ❯

//////////////////////////////////////


https://www.w3schools.com/tags/tag_tt.asp

HTML <tt> Tag

❮ PreviousComplete HTML ReferenceNext ❯


Not Supported in HTML5.

در HTML5 پشتیبانی نمی شود.

برچسب <tt> در HTML 4 برای تعریف متن از راه دور استفاده شد.


What to Use Instead?

در عوض از چه چیزی استفاده کنیم؟

Consider the <kbd> element (for keyboard input), the <var> element (for variables), the <code> element (for computer code), the <samp> element (for computer output), or use CSS instead.

عنصر <kbd> (برای ورودی صفحه کلید) ، عنصر <var> (برای متغیرها) ، عنصر <code> (برای کد رایانه) ، عنصر <samp> (برای خروجی کامپیوتر) را در نظر بگیرید یا به جای آن از CSS استفاده کنید.

Example

Define a teletype/monospace font for a <p> element (with CSS):

<p style="font-family:'Lucida Console', monospace">This text is monospace text.</p>

Try it Yourself »

در آموزش CSS ما می توانید جزئیات بیشتری در مورد تعیین نوع قلم در یک سند پیدا کنید.


❮ PreviousComplete HTML ReferenceNext ❯

//////////////////////////////////////


https://www.w3schools.com/tags/tag_u.asp

HTML <u> Tag

❮ PreviousComplete HTML ReferenceNext ❯

Example

یک کلمه غلط را با برچسب <u> تأکید کنید:

<p>This is a <u>parragraph</u>.</p>

Try it Yourself »


Definition and Usage

تعریف و کاربرد

برچسب <u> نشانگر متنی است که باید از نظر متنی متفاوت با متن معمولی باشد ، مانند کلمات اشتباه یا اصطلاحات مناسب به زبان چینی.

نکته: از استفاده از عنصر <u> که در آن می توان برای یک لینک پیوندی اشتباه گرفت ، خودداری کنید!


Browser Support

پشتیبانی مرورگر

Element
<u> Yes Yes Yes Yes Yes

Global Attributes

ویژگی های جهانی

برچسب <u> همچنین از ویژگی های جهانی در HTML پشتیبانی می کند.


Event Attributes

ویژگی های رویداد

برچسب <u> همچنین از ویژگی های رویداد در HTML پشتیبانی می کند.


Related Pages

صفحات مرتبط

HTML tutorial: HTML Text Formatting

آموزش HTML: قالب بندی متن HTML

HTML DOM reference: Underline Object

مرجع HTML DOM: Subline Object


Default CSS Settings

تنظیمات پیش فرض CSS

بیشتر مرورگرها عنصر <u> را با مقادیر پیش فرض زیر نمایش می دهند:

Example

u {

  text-decoration: underline;

}

Try it Yourself »


❮ PreviousComplete HTML ReferenceNext ❯

//////////////////////////////////////


HTML <ul> Tag

❮ PreviousComplete HTML ReferenceNext ❯

Example

لیست HTML بدون هماهنگ:

<ul>

 <li>Coffee</li>

 <li>Tea</li>

 <li>Milk</li>

</ul>

Try it Yourself »

More "Try it Yourself" examples below.


Definition and Usage

تعریف و کاربرد

برچسب <ul> لیستی از هماهنگ (گلوله) را تعریف می کند.

از تگ <ul> به همراه تگ <li> برای ایجاد لیست های نامرتب استفاده کنید.


Browser Support

پشتیبانی مرورگر

Element
<ul> Yes Yes Yes Yes Yes

Tips and Notes

نکات و یادداشت ها

نکته: از CSS برای لیست کردن سبک ها استفاده کنید. در آموزش CSS ما بیشتر بخوانید: لیست های سبک.

نکته: برای ایجاد لیست های مرتب شده ، از برچسب <ol> استفاده کنید.


Global Attributes

ویژگی های جهانی

برچسب <ul> همچنین از ویژگی های جهانی در HTML پشتیبانی می کند.


Event Attributes

ویژگی های رویداد

برچسب <ul> همچنین از ویژگی های رویداد در HTML پشتیبانی می کند.More Examples

Example

Expand and reduce line-height in lists (with CSS):

گسترش و کاهش ارتفاع خط در لیست ها (با CSS):

<ul style="line-height:180%">

 <li>Coffee</li>

 <li>Tea</li>

 <li>Milk</li>

</ul>


<ul style="line-height:80%">

 <li>Coffee</li>

 <li>Tea</li>

 <li>Milk</li>

</ul>

Try it Yourself »

Example

انواع سبک لیست مختلف (با CSS) تنظیم کنید:

<ul style="list-style-type:square">

 <li>Coffee</li>

 <li>Tea</li>

 <li>Milk</li>

</ul>


<ul style="list-style-type:circle">

 <li>Coffee</li>

 <li>Tea</li>

 <li>Milk</li>

</ul>

Try it Yourself »

در آموزش CSS ما می توانید جزئیات بیشتری در مورد ویژگی نوع سبک لیست پیدا کنید.

Example

ایجاد یک لیست در داخل یک لیست (یک لیست تو در تو):

<ul>

 <li>Coffee</li>

 <li>Tea

   <ul>

     <li>Black tea</li>

     <li>Green tea</li>

   </ul>

 </li>

 <li>Milk</li>

</ul>

Try it Yourself »

Example

ایجاد یک لیست پیچیده پیچیده تر:

<ul>

 <li>Coffee</li>

 <li>Tea

   <ul>

     <li>Black tea</li>

     <li>Green tea

       <ul>

         <li>China</li>

         <li>Africa</li>

       </ul>

     </li>

   </ul>

 </li>

 <li>Milk</li>

</ul>

Try it Yourself »


Related Pages

صفحات مرتبط

HTML tutorial: HTML Lists

آموزش HTML: لیست های HTML

HTML DOM reference: Ul Object

مرجع HTML DOM: Ul Object

CSS Tutorial: Styling Lists

CSS Tutorial: لیست های یک ظاهر طراحی شده


Default CSS Settings

تنظیمات پیش فرض CSS

بیشتر مرورگرها عنصر <ul> را با مقادیر پیش فرض زیر نمایش می دهند:

Example

ul {

 display: block;

  list-style-type: disc;

  margin-top: 1em;

  margin-bottom: 1 em;

  margin-left: 0;

 margin-right: 0;

 padding-left: 40px;

}

Try it Yourself »


❮ PreviousComplete HTML ReferenceNext ❯

//////////////////////////////////////


https://www.w3schools.com/tags/tag_var.asp

HTML <var> Tag

❮ PreviousComplete HTML ReferenceNext ❯

Example

قالب در متن:

<var>Variable</var>

Try it Yourself »


Definition and Usage

تعریف و کاربرد

برچسب <var> یک برچسب عبارت است. متغیر را تعریف می کند.

نکته: این برچسب از بین نمی رود ، اما می توان با CSS به جلوه ای غنی تر رسید.

همه برچسب های عبارت:

برچسب توضیحات
<em> Renders as emphasized text
<strong> Defines important text
<code> Defines a piece of computer code
<samp> Defines sample output from a computer program
<kbd> Defines keyboard input
<var> Defines a variable

Browser Support

پشتیبانی مرورگر

Element
<var> Yes Yes Yes Yes Yes


Global Attributes

ویژگی های جهانی

The <var> tag also supports the Global Attributes in HTML. برچسب <var> همچنین از خصوصیات جهانی در HTML پشتیبانی می کند.


Event Attributes

The <var> tag also supports the Event Attributes in HTML.

برچسب <var> همچنین از ویژگی های رویداد در HTML پشتیبانی می کند.


Related Pages

HTML tutorial: HTML Text Formatting

آموزش HTML: قالب بندی متن HTML

HTML DOM reference: Variable Object

مرجع HTML DOM: شیء متغیر


Default CSS Settings

تنظیمات پیش فرض CSS

بیشتر مرورگرها عنصر <var> را با مقادیر پیش فرض زیر نمایش می دهند:

Example

var {

  font-style: italic;

}

Try it Yourself »


❮ PreviousComplete HTML ReferenceNext ❯

//////////////////////////////////////


https://www.w3schools.com/tags/tag_video.asp

HTML <video> Tag

❮ PreviousComplete HTML ReferenceNext ❯

Example

پخش یک فیلم:

<video width="320" height="240" controls>

 <source src="movie.mp4" type="video/mp4">

 <source src="movie.ogg" type="video/ogg">

  Your browser does not support the video tag.

</video>

Try it Yourself »


Definition and Usage

تعریف و کاربرد

برچسب <video> ویدئو ، مانند کلیپ فیلم یا سایر جریانهای ویدیویی را مشخص می کند.

در حال حاضر 3 قالب ویدیوی پشتیبانی شده برای عنصر <video> وجود دارد: MP4 ، WebM و Ogg:

Browser MP4 WebM Ogg
Internet Explorer YES NO NO
Chrome YES YES YES
Firefox YES

from Firefox 21

from Firefox 30 for Linux

YES YES
Safari YES NO NO
Opera YES

From Opera 25

YES YES
 • MP4 = MPEG 4 files with H264 video codec and AAC audio codec
 • WebM = WebM files with VP8 video codec and Vorbis audio codec
 • Ogg = Ogg files with Theora video codec and Vorbis audio codec

MIME Types for Video Formats

انواع MIME برای قالب های ویدیویی

Format MIME-type
MP4 video/mp4
WebM video/webm
Ogg video/ogg


Browser Support

پشتیبانی مرورگر

The numbers in the table specify the first browser version that fully supports the element. اعداد موجود در جدول اولین نسخه مرورگر را مشخص می کنند که کاملاً از عنصر پشتیبانی می کند.

Element
<video> 4.0 9.0 3.5 3.1 11.5

Tips and Notes

نکات و یادداشت ها

Tip: Any text between the <video> and </video> tags will be displayed in browsers that do not support the <video> element.

نکته: هر متنی بین برچسبهای <video> و </video> در مرورگرهایی نمایش داده می شود که از عنصر </video> پشتیبانی نمی کنند.

Tip: For audio files, look at the <audio> tag.


Optional Attributes

ویژگی های اختیاری

ویژگی مقدار توضیحات
autoplay autoplay مشخص می کند که فیلم به محض آماده شدن شروع به پخش می کند
controls controls مشخص می کند که کنترل های ویدیویی باید نمایش داده شوند (مانند دکمه پخش / مکث و غیره).
height pixels ارتفاع پخش کننده ویدیو را تنظیم می کند
loop loop مشخص می کند که هر بار که این فیلم تمام شود ، فیلم دوباره شروع می شود
muted muted مشخص می کند که خروجی صوتی ویدیو باید خاموش باشد
poster URL تصویری را که هنگام بارگیری ویدیو نشان داده می شود ، تعیین می کند یا تا زمانی که کاربر دکمه پخش را مشاهده کند
preload auto

metadata

none

مشخص می کند که نویسنده چگونه و چگونه فکر می کند هنگام بارگیری صفحه باید بارگیری شود
src URL URL فایل ویدیویی را مشخص می کند
width pixels عرض پخش کننده ویدیو را تنظیم می کند

Global Attributes

ویژگی های جهانی

برچسب <video> همچنین از ویژگی های جهانی در HTML پشتیبانی می کند.


Event Attributes

ویژگی های رویداد

برچسب <video> همچنین از ویژگی های رویداد در HTML پشتیبانی می کند.


Related Pages

HTML DOM reference: HTML Audio/Video DOM Reference

مرجع HTML DOM: مرجع DOM HTML صوتی / تصویری


Default CSS Settings

تنظیمات پیش فرض CSS

None.


❮ PreviousComplete HTML ReferenceNext ❯

//////////////////////////////////////


https://www.w3schools.com/tags/tag_wbr.asp

HTML <wbr> Tag

❮ PreviousComplete HTML ReferenceNext ❯

Example

متن با فرصت شکستن کلمه:

<p>

To learn AJAX, you must be familiar with the XML<wbr>Http<wbr>Request Object.

</p>

Try it Yourself »


Definition and Usage

The <wbr> (Word Break Opportunity) tag specifies where in a text it would be ok to add a line-break.

برچسب<wbr> (Word Break Opportunity) مشخص می کند که در کجای متن ، افزودن خط شکسته خوب است.

نکته: وقتی یک کلمه خیلی طولانی است ، یا می ترسید مرورگر خطوط شما را در مکان اشتباه بشکند ، می توانید از عنصر <wbr> برای اضافه کردن فرصت های شکستن کلمه استفاده کنید.


Browser Support

پشتیبانی مرورگر

The numbers in the table specify the first browser version that fully supports the element. اعداد موجود در جدول اولین نسخه مرورگر را مشخص می کنند که کاملاً از عنصر پشتیبانی می کند.

Element
<wbr> 1.0 12.0 3.0 4.0 11.7

Global Attributes

ویژگی های جهانی

برچسب <wbr> همچنین از ویژگی های جهانی در HTML پشتیبانی می کند.


Event Attributes

ویژگی های رویداد

برچسب <wbr> همچنین از ویژگی های رویداد در HTML پشتیبانی می کند.


❮ PreviousComplete HTML ReferenceNext ❯