100% کامل شده تا

لیست مرتب در اچ‌تی‌ام‌ال (HTML Unordered Lists)

از ویکی‌کد، دانشنامهٔ برنامه‌نویسی
پرش به ناوبری پرش به جستجو

تگ <ol> در HTML یک لیست مرتب شده را تعریف می‌کند. یک لیست مرتب شده می‌تواند شمارشی یا به صورت الفبا باشد. [۱]


لیست مرتب HTML

لیست مرتب با تگ <ol> آغاز می‌شود. هر آیتم لیست با تگ <li> آغاز می‌شود.

آیتم‌های لیست با اعداد نشانه‌گذاری می‌شوند:

مثال

<ol>
 <li>Coffee</li>
 <li>Tea</li>
 <li>Milk</li>
</ol>

مثال

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h2>An ordered HTML list</h2>

<ol>
 <li>Coffee</li>
 <li>Tea</li>
 <li>Milk</li>
</ol> 

</body>
</html>

Responsive demo.svgلیست مرتب - ویژگی Type

ویژگی type تگ <ol> نوع نشانگر آیتم لیست را مشخص می‌کند:

تعریف نوع
آیتم‌های لیست با اعداد شماره‌گذاری می‌شوند (پیش‌فرض) type="۱"
آیتم‌های لیست با حروف بزرگ شماره‌گذاری می‌شوند type="A"
آیتم‌های لیست با حروف کوچک شماره‌گذاری می‌شوند type="a"
آیتم‌های لیست با اعداد رومی بزرگ شماره‌گذاری می‌شوند type="I"
آیتم‌های لیست با اعداد رومی کوچک شماره‌گذاری می‌شوند type="i"

Numbers (به فارسی: اعداد)

<ol type="1">
 <li>Coffee</li>
 <li>Tea</li>
 <li>Milk</li>
</ol>

مثال

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h2>Ordered List with Numbers</h2>

<ol type="1">
 <li>Coffee</li>
 <li>Tea</li>
 <li>Milk</li>
</ol> 

</body>
</html>

Responsive demo.svg


Uppercase Letters (به فارسی: حروف بزرگ)

<ol type="A">
 <li>Coffee</li>
 <li>Tea</li>
 <li>Milk</li>
</ol>

مثال

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h2>Ordered List with Letters</h2>

<ol type="A">
 <li>Coffee</li>
 <li>Tea</li>
 <li>Milk</li>
</ol> 

</body>
</html>

Responsive demo.svg


Lowercase Letters (به فارسی: حروف کوچک)

<ol type="a">
 <li>Coffee</li>
 <li>Tea</li>
 <li>Milk</li>
</ol>

مثال

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h2>Ordered List with Lowercase Letters</h2>

<ol type="a">
 <li>Coffee</li>
 <li>Tea</li>
 <li>Milk</li>
</ol> 

</body>
</html>

Responsive demo.svg


Uppercase Roman Numbers (به فارسی: اعداد رومی بزرگ)

<ol type="I">
 <li>Coffee</li>
 <li>Tea</li>
 <li>Milk</li>
</ol>

مثال

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h2>Ordered List with Roman Numbers</h2>

<ol type="I">
 <li>Coffee</li>
 <li>Tea</li>
 <li>Milk</li>
</ol> 

</body>
</html>

Responsive demo.svg


Lowercase Roman Numbers (به فارسی: اعداد رومی کوچک)

<ol type="i">
 <li>Coffee</li>
 <li>Tea</li>
 <li>Milk</li>
</ol>

مثال

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h2>Ordered List with Lowercase Roman Numbers</h2>

<ol type="i">
 <li>Coffee</li>
 <li>Tea</li>
 <li>Milk</li>
</ol> 

</body>
</html>

Responsive demo.svg

کنترل شمارش لیست

به‌طور پیش‌فرض، یک لیست مرتب با شمارش از ۱ شروع می‌شود. اگر می‌خواهید از عدد خاصی آغاز شود، می‌توانید از ویژگی start استفاده کنید:

مثال

<ol start="50">
 <li>Coffee</li>
 <li>Tea</li>
 <li>Milk</li>
</ol>

مثال

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h2>The start attribute</h2>
<p>By default, an ordered list will start counting from 1. Use the start attribute to start counting from a specified number:</p>

<ol start="50">
 <li>Coffee</li>
 <li>Tea</li>
 <li>Milk</li>
</ol>

<ol type="I" start="50">
 <li>Coffee</li>
 <li>Tea</li>
 <li>Milk</li>
</ol>

</body>
</html>

Responsive demo.svgلیست‌های HTML تودرتو

لیست‌ها می‌توانند تودرتو باشند (لیستی در لیست دیگر):

مثال

<ol>
 <li>Coffee</li>
 <li>Tea
  <ol>
   <li>Black tea</li>
   <li>Green tea</li>
  </ol>
 </li>
 <li>Milk</li>
</ol>

مثال

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h2>A Nested List</h2>
<p>Lists can be nested (list inside list):</p>

<ol>
 <li>Coffee</li>
 <li>Tea
  <ol>
   <li>Black tea</li>
   <li>Green tea</li>
  </ol>
 </li>
 <li>Milk</li>
</ol>

</body>
</html>

Responsive demo.svg


توجه: یک مورد لیست (<li>) می‌تواند شامل لیست جدید، و عنصرهای دیگر HTML باشند مانند تصویر، لینک و غیره.


خلاصهٔ بخش

از عنصر <ol> در HTML برای تعریف لیست مرتب استفاده کنید
از ویژگی type در HTML برای تعریف نوع شماره گذاری استفاده کنید
از عنصر <li> در HTML برای تعریف آیتم لیست استفاده کنید
لیست‌ها می‌توانند داخل لیست‌های دیگر بصورت تودرتو باشند
آیتم‌های لیست می‌توانند شامل عنصرهای HTML دیگری باشند


تگ های لیست در HTML


منابع آموزشی
به‌روزرسانی شده: ۸ روز پیش