عملگرهای جاوا

از ویکی کد
پرش به ناوبری پرش به جستجو
Main Page Tutorial
Java-menu.jpeg
موارد آموزشی
۱آموزش
۲مقدمه
۳شروع
۴شیوهٔ نوشتار
۵نظرات
۶متغیرها
۷انواع داده‌ها
۸تبدیل‌کردن نوع داده‌ها
۹عملگرها
۱۰مقادیر رشته‌ای
۱۱کلاس ریاضی
۱۲مقادیر منطقی
۱۳ساختار If … Else
۱۴عبارت Switch
۱۵حلقهٔ While
۱۶حلقهٔ For
۱۷عبارات Break و Continue
۱۸آرایه‌ها
متدها در جاوا
کلاس‌ها در جاوا
فایل‌ها در جاوا
مرجع در جاوا
مثال‌ها در جاوا

عملگرهای جاوا

عملگرها برای انجام عملیات‌ها روی متغیرها و مقدارها استفاده می‌شوند. [۱]

در مثال زیر، ما از عملگر + برای جمع دو مقدار استفاده می‌کنیم:

مثال

int x = 100 + 50;

اگر چه عملگر + اغلب برای جمع کردن دو مقدار استفاده می‌شود، مانند مثال فوق، اما این عملگر می‌تواند برای جمع یک متغیر با یک مقدار یا یک متغیر با متغیر دیگر استفاده شود:

مثال

1 int sum1 = 100 + 50;    // 150 (100 + 50)
2 int sum2 = sum1 + 250;   // 400 (150 + 250)
3 int sum3 = sum2 + sum2;   // 800 (400 + 400)

جاوا عملگرها را به صورت زیر گروه‌بندی کرده‌است:

 • عملگرهای ریاضی
 • عملگرهای مقداردهی
 • عملگرهای مقایسه‌ای
 • عملگرهای منطقی
 • عملگرهای بیتی

عملگرهای ریاضی

عملگرهای ریاضی برای انجام عملیات‌های رایج ریاضی استفاده می‌شوند.

عملگر نام توضیحات مثال امتحان کنید
+ جمع دو مقدار را با یکدیگر جمع می‌کند x + y
- تفریق یک مقدار از مقدار دیگر کم می‌کند x - y
* ضرب یک مقدار را در مقدار دیگر ضرب می‌کند x * y
/ تقسیم یک مقدار بر مقدار دیگر تقسیم می‌کند x / y
% باقی مانده باقی مانده تقسیم را برمی‌گرداند x % y
++ افزایش یک واحد مقدار یک متغیر را ۱ واحد افزایش می‌دهد ++x
-- کاهش یک واحد مقدار یک متغیر را ۱ واحد کاهش می‌دهد --x

عملگرهای مقداردهی جاوا

عملگرهای مقداردهی برای مقداردهی متغیرها استفاده می‌شود.

در مثال زیر، ما از عملگر مقداردهی (+) برای مقدار دهی متغیری که x نامیده می‌شود، با مقدار عدد ۱۰ استفاده می‌کنیم:

مثال

int x = 10;

عملگر جمع مقداردهی (+=) یک مقدار را به یک متغیر اضافه می‌کند:

مثال

1 int x = 10;
2 x += 5;

لیستی از تمام عملگرهای مقدار دهی را در زیر می‌بینید:

عملگر مثال دستور همسان امتحان کنید
= x = ۵ x = ۵
+= x += ۳ x = x + ۳
-= x -= ۳ x = x – ۳
*= x *= ۳ x = x * ۳
/= x /= ۳ x = x / ۳
%= x %= ۳ x = x % ۳
&= x &= ۳ x = x & ۳
= x |= ۳ x = x | ۳
^= x ^= ۳ x = x ^ ۳
>>= x >>= ۳ x = x >> ۳
<<= x <<= ۳ x = x << ۳

عملگرهای مقایسه‌ای جاوا

عملگرهای مقایسه‌ای برای مقایسه دو مقدار استفاده می‌شود:

عملگر نام مثال امتحان کنید
== مساوی است با x == y
!= برابر نبودن x != y
> بزرگتر از x > y
< کوچیکتر از x < y
>= بزرگتر یا مساوی x >= y
<= کوچیکتر یا مساوی x <= y

عملگرهای منطقی جاوا

عملگرهای منطقی برای تعیین منطق بین متغیرها یا مقدارها استفاده می‌شود:

عملگر نام توضیحات مثال امتحان کنید
&& و منطقی مقدار True را در صورتی که هر دو عملوند True باشند برمی‌گرداند x < ۵ && x < ۱۰
|| یا منطقی مقدار True را در صورتی که یکی از عملوندها true باشد را برمی‌گرداند x < ۵ {{!}}{{!}} x < ۴
! نقیض منطقی نتیجه را برعکس می‌کند، در صورتی که نتیجه True باشد، مقدار False را برمی‌گرداند !(x < ۵ && x < ۱۰)

تمرینات جاوا

Time2wait.svg ساخت نمونه مثال این بخش در دست اقدام است.

منابع آموزشی