مقادیر منطقی در جاوا

از ویکی کد
پرش به ناوبری پرش به جستجو
Main Page Tutorial
Java-menu.jpeg
موارد آموزشی
۱آموزش
۲مقدمه
۳شروع
۴شیوهٔ نوشتار
۵نظرات
۶متغیرها
۷انواع داده‌ها
۸تبدیل‌کردن نوع داده‌ها
۹عملگرها
۱۰مقادیر رشته‌ای
۱۱کلاس ریاضی
۱۲مقادیر منطقی
۱۳ساختار If … Else
۱۴عبارت Switch
۱۵حلقهٔ While
۱۶حلقهٔ For
۱۷عبارات Break و Continue
۱۸آرایه‌ها
متدها در جاوا
کلاس‌ها در جاوا
فایل‌ها در جاوا
مرجع در جاوا
مثال‌ها در جاوا

مقادیر منطقی (به انگلیسی: Booleans) در جاوا

بسیاری از موارد، در برنامه‌نویسی، شما به نوعی از داده نیاز دارید که تنها دو مقدار را ذخیره کند، مانند: [۱]

  • YES / NO
  • ON / OFF
  • TRUE / FALSE

برای این امر، جاوا نوع دادهbooleanرا دارد که می‌تواند مقادیرtrueیاfalseرا در خود ذخیره کند.

مقادیر منطقی

نوع منطقی به وسیله کلمه کلیدیbooleanتعریف می‌شود و تنها می‌تواند مقادیرtrueیاfalseرا ذخیره کند:

مثال

1 boolean isJavaFun = true;
2 boolean isFishTasty = false;
3 System.out.println(isJavaFun);     // Outputs true
4 System.out.println(isFishTasty);   // Outputs false

اما، برگرداندن مقادیر منطقی از سوی عبارات منطقی برای بررسی شرط‌ها (مثال پایین را ببینید) بسیار رایج‌تر است.

عبارت‌های منطقی

یک عبارت منطقی یک عبارت جاوا است که یک مقدار منطقی یعنیtrueیاfalseرا برمی‌گرداند.

شما می‌توانید از یک عملگر مقایسه‌ای، همانند عملگر بزرگتر از (>) استفاده کنید تا بفهمید که یک عبارت (و یا یک متغیر) مقدار True دارد:

مثال

1 int x = 10;
2 int y = 9;
3 System.out.println(x > y); // returns true, because 10 is higher than 9

و یا حتی ساده‌تر:

مثال

System.out.println(10 > 9); // returns true, because 10 is higher than 9

در مثال زیر، ما از عملگر برابری (==)برای بررسی یک عبارت استفاده می‌کنیم:

مثال

1 int x = 10;
2 System.out.println(x == 10); // returns true, because the value of x is equal to 10


مثال

System.out.println(10 == 15); // returns false, because 10 is not equal to 15

مقادیر منطقی اساس تمامی عمل‌های مقایسه‌ای و شرط‌ها در جاوا است.

شما مطالب بیشتری را در مورد شرط‌ها در فصل آینده خواهید آموخت.

تمرینات جاوا

Time2wait.svg ساخت نمونه مثال این بخش در دست اقدام است.


منابع آموزشی