عملگرهای جاوا اسکریپت

از ویکی کد
پرش به ناوبری پرش به جستجو
Main Page Tutorial
JavaScript-menu.png
موارد آموزشی
فرم‌ها در جاوا اسکریپت
اشیاء در جاوا اسکریپت
تابع در جاوا اسکریپت
HTML DOM در جاوا اسکریپت
Browser BOM در جاوا اسکریپت
AJAX در جاوا اسکریپت
JSON در جاوا اسکریپت
جی‌کوئری در برابر جاوا اسکریپت
مثال‌های جاوا اسکریپت
مرجع جاوا اسکریپت

مثال

ابتدا مقادیر زیر را در متغیرهای مربوطه ذخیره می‌کند و سپس آنها را با یکدیگر جمع می‌کند: [۱]

1 var x = 5;     // assign the value 5 to x
2 var y = 2;     // assign the value 2 to y
3 var z = x + y;   // assign the value 7 to z (x + y)


عملگر مقداردهی (=)، یک مقدار را به یک متغیر منتسب می‌کند.

مقداردهی

var x = 10;

علامت جمع (=اعداد را با یکدیگر جمع می‌کند:

جمع کردن

1 var x = 5;
2 var y = 2;
3 var z = x + y;


عملگر ضرب (*)، چندین عدد را با یکدیگر ضرب می‌کند.

ضرب کردن اعداد

1 var x = 5;
2 var y = 2;
3 var z = x * y;


عملگرهای ریاضی جاوا اسکریپت

عملگرهای ریاضی برای انجام علمیات‌های ریاضی بر روی اعداد استفاده می‌شوند:

توضیحات عملگر
عملگر جمع
+
عملگر تفریق
-
عملگر ضرب
*
عملگر توان (ES2016)
**
عملگر تقسیم
/
عملگر به دست آوردن (باقی ماندهٔ یک تقسیم)
%
عملگر یک واحد افزایش
++
عملگر یک واحد کاهش
--
عملگرهای ریاضی به طور کامل در فصل عملگرهای ریاضی جاوا اسکریپت توضیح داده شد.

عملگرهای مقداردهی در جاوا اسکریپت

عملگرهای مقداردهی برای انتساب مقدار و مقداردهی متغیرهای جاوا اسکریپت کاربرد دارند.

عملگر مثال عبارت همسان
=
x = y
x = y
=+
x += y
x = x + y
=-
x -= y
x = x - y
=*
x *= y
x = x * y
=/
x /= y
x = x / y
=%
x %= y
x = x % y
=**
x **= y
x = x ** y

عملگر جمع مساوی += یک مقدار را به یک متغیر اضافه می‌کند.

مقداردهی

1 var x = 10;
2 x += 5;


عملگرهای مقدار دهی به طور کامل در فصل عملگرهای مقدار دهی در جاوا اسکریپت توضیح داده شده‌است.

عملگرهای رشته ای جاوا اسکریپت

 • عملگر+ می‌تواند برای جمع کردن رشته‌ها (چسباندن دو یا چند رشته به یکدیگر) نیز استفاده شود.

نمونه

1 var txt1 = "John";
2 var txt2 = "Doe";
3 var txt3 = txt1 + " " + txt2;


مقدار متغیر txt3 پس از اجرای دستورات فوق برابر خواهد بود با:

John Doe

 • عملگر =+ همچنین می‌تواند برای جمع کردن رشته‌ها (چسباندن دو یا چند رشته) استفاده شود.


نمونه

1 var txt1 = "What a very ";
2 txt1 += "nice day";


مقدار متغیر txt1 بعد از اجرای دستورات فوق برابر خواهد بود با:

What a very nice day

زمانی که از عملگرهای + یا =+ برای رشته‌ها استفاده می‌کنیم این عملگرها، عملگر چسباندن رشته‌ها، نامیده می‌شوند.

جمع کردن رشته ها و متن ها

زمانیکه شما دو عدد را با یکدیگر جمع می‌کنید، حاصل جمع این دو عدد به عنوان خروجی برای شما بازگردانده می‌شود اما زمانی یک عدد و یک رشته متنی را با یکدیگر جمع کنید، نتیجه بازگشتی یک رشته خواهد بود.

1 var x = 5 + 5;
2 var y = "5" + 5;
3 var z = "Hello" + 5;


نتیجه متغیرهای x , y و z پس از اجرای دستورات فوق برابر است با:

1 10
2 55
3 Hello5
اگر شما یک عدد و یک رشته را با یکدیگر جمع کنید، نتیجه یک رشته خواهد بود.

عملگرهای مقایسه ای در جاوا اسکریپت

توضیحات عملگر
عملگر بررسی برابر بودن مقدار دو متغیر
==
عملگر بررسی برابر بودن مقدار دو متغیر و همچنین برابر بودن نوع آن‌ها
===
عملگر نامساوی
!=
عملگر نامساوی بودن مقدار دو متغیر و همچنین برابر نبودن نوع آن‌ها
!==
عملگر بزرگتر
>
عملگر کوچکتر
<
عملگر بزرگتر و مساوی
>=
عملگر کوچکتر و مساوی
<=
عملگر چندتایی
?
عملگرهای مقایسه‌ای به طور کامل در فصل عملگرهای منطقی و مقایسه‌ای در جاوا اسکریپت توضیح داده شده‌است.

عملگرهای منطقی در جاوا اسکریپت

توضیحات عملگر
AND منطقی
&&
|| منطقی
||
! یا نقیض منطقی
!
عملگرهای منطقی به طور کامل در فصل عملگرهای منطقی و مقایسه‌ای در جاوا اسکریپت توضیح داده شده‌است.

عملگرهای مقایسه نوع داده ها در جاوا اسکریپت

توضیحات عملگر
نوع یک متغیر را برمی‌گرداند
typeof
در صورتی که یک object از نوع یک object دیگر باشد، مقدار True را برمی‌گرداند.
instanceof
عملگرهای مقایسه نوع داده‌ها به طور کامل در فصل تبدیل نوع داده‌ها در جاوا اسکریپت توضیح داده شده‌است.


عملگر توضیحات مثال دستور همسان نتیجه اعشار
&
عملگر AND
5 & 1
0101 & 0001
0001
1
|
عملگر OR
1
0001
0101
5
~
عملگر NOT
~ 5
~0101
1010
10
^
عملگر XOR
5 ^ 1
0101 ^ 0001
0100
4
<<
شیفت چپ صفر
5 << 1
0101 << 1
1010
10
>>
شیفت راست علامت‌دار
5 >> 1
0101 >> 1
0010
2
>>>
شیفت راست صفر
5 >>> 1
0101 >>> 1
0010
2
مثال بالا از ۴ بیت بدون علامت استفاده می‌کند. اما جاوا اسکریپت از اعداد ۳۲ بیتی علامت‌دار استفاده می‌کند.

به خاطر این امر، در جاوا اسکریپت، عبارت~ 5، عدد-6را بر می‌گرداند.

~00000000000000000000000000000101عدد11111111111111111111111111111010عدد 10 را برنمی‌گرداند.

عملگرهای بیتی به طور کامل در فصل عملیات‌های بیتی در جاوا اسکریپت توضیح داده شده‌اند.

تمرینات جاوا اسکریپت

Time2wait.svg ساخت نمونه مثال این بخش در دست اقدام است.


منابع آموزشی