عملگرهای ریاضی

از ویکی‌کد
پرش به ناوبری پرش به جستجو
Main Page Tutorial
JavaScript-menu.png
موارد آموزشی
فرم‌ها در جاوا اسکریپت
اشیاء در جاوا اسکریپت
تابع در جاوا اسکریپت
HTML DOM در جاوا اسکریپت
Browser BOM در جاوا اسکریپت
AJAX در جاوا اسکریپت
JSON در جاوا اسکریپت
جی‌کوئری در برابر جاوا اسکریپت
مرجع جاوا اسکریپت

عملگرهای ریاضی عملیات‌های محاسباتی ریاضی را بر روی اعداد (عدد دقیق یا عدد درون متغیر) انجام می‌دهند. [۱]

عملگر توضیحات
+ عملگر جمع
- عملگر تفریق
* عملگر ضرب
** عملگر توان (ES2016)
/ عملگر تقسیم
% عملگر باقی مانده تقسیم
++ عملگر افزایش یک واحدی
-- عملگر کاهش یک واحدی

عملگرهای ریاضی

یک عملگر معمولی ریاضی، محاسبه ریاضی را بر روی دو عدد انجام می‌دهد.

دو عدد می‌توانند عدد واقعی باشند:

مثال

var x = 100 + 50;


مشاهدهٔ نتیجه


و یا دو عدد درون متغیر باشند:

مثال

var x = a + b;


مشاهدهٔ نتیجه


و یا یک عبارت محاسباتی ریاضی باشد:

مثال

var x = (100 + 50) * a;


مشاهدهٔ نتیجه


عددها (درون یک عبارت ریاضی) عملوند (به انگلیسی: operand) نامیده می‌شود.

عمل ریاضی (که می‌بایست بین دو عملوند صورت بگیرد) توسط یک عملگر (به انگلیسی: operator) تعیین می‌شود.

عملوند عملگر عملوند
۵۰ + ۱۰۰

جمع بستن

عملگر جمع (+) اعداد را با یکدیگر جمع می‌کند:

مثال

1 var x = 5;
2 var y = 2;
3 var z = x + y;


مشاهدهٔ نتیجه


تفریق کردن

عملگر تفریق (-) اعداد را از یک دیگر تفریق می‌کند.

مثال

1 var x = 5;
2 var y = 2;
3 var z = x - y;


مشاهدهٔ نتیجه


ضرب کردن

عملگر ضرب (*) اعداد را با یکدیگر ضرب می‌کند.

مثال

1 var x = 5;
2 var y = 2;
3 var z = x * y;


مشاهدهٔ نتیجه


تقسیم کردن

عملگر تقسیم (/) اعداد را برهم تقسیم می‌کند.

مثال

1 var x = 5;
2 var y = 2;
3 var z = x / y;


مشاهدهٔ نتیجه


به دست آوردن باقی ماندهٔ یک تقسیم

عملگر باقی مانده (%) باقی‌ماندهٔ یک تقسیم را برمی‌گرداند.

مثال

1 var x = 5;
2 var y = 2;
3 var z = x % y;


مشاهدهٔ نتیجه


در عبارت جبری، نتیجه تقسیم دو عدد صحیح برهم، یک بخش صحیح دارد و یک بخش باقی مانده.

در ریاضیات، نتیجه یک عمل modulo باقی مانده‌ای از یک تقسیم در یک عبارت جبری است.

عملگر افزایش

عملگر افزایش (++) اعداد را یک واحد افزایش می‌دهد.

مثال

1 var x = 5;
2 x++;
3 var z = x;


مشاهدهٔ نتیجه


عملگر کاهش دادن

عملگر کاهش (--) اعداد را یک واحد کاهش می‌دهد.

مثال

1 var x = 5;
2 x--;
3 var z = x;


مشاهدهٔ نتیجه


عملگر توان (ES2016)

عملگر توان (**) عدد اول یا همان عملوند اول را به توان عملوند دوم یا عدد دوم می‌رساند.

مثال

1 var x = 5;
2 var z = x ** 2;          // result is 25


مشاهدهٔ نتیجه


عبارت x ** y نتیجه مشابه‌ای همانند دستور Math.pow(x,y): برمی‌گرداند:

مثال

1 var x = 5;
2 var z = Math.pow(x,2);   // result is 25


مشاهدهٔ نتیجه


اولویت عملگرها

اولویت عملگرها مشخص می‌کند که کدام یک از عملیات‌های ریاضی اولویت بیشتری نسبت به سایر عملگرها دارند.

مثال

var x = 100 + 50 * 3;


مشاهدهٔ نتیجه


آیا نتیجه مثال بالا برابر با 3 * 150 است یا نتیجه مثال بالا برابر است 100 + 150؟

کدام عمل باید اول انجام شود، جمع یا ضرب؟

ضرب ( * ) و تقسیم ( / ) اولویت بیشتری نسبت به جمع ( + ) و تفریق ( - ) دارند.

و (همانطورکه در ریاضیات مدرسه آموختید)، اولویت عملگرها می‌تواند با استفاده از پرانتز تغییر یابد:

مثال

var x = (100 + 50) * 3;


مشاهدهٔ نتیجه


هنگامی که از پرانتز استفاده می‌کنید، عملگری که درون پرانتز وجود دارد، ابتدا محاسبه می‌شود.

زمانی که چندین عملگر اولویت یکسانی دارند (همانند جمع و منها)، آنها از چپ به راست محاسبه می‌شوند:

مثال

var x = 100 + 50 - 3;


مشاهدهٔ نتیجه


مقدار اولویت عملگرها در جاوا اسکریپت

سطرهای قرمز رنگ از استاندارد JavaScript:ECMAScript 6 - ECMAScript 2015 و یابالاتر پشتیبانی می‌شوند:
مقدار عملگر توضیحات مثال
۲۰
()
گروه‌بندی عبارات
(3 + 4)
۱۹
.
عضو
Person.name
۱۹
[]
عضو
Person[“name”]
۱۹
()
فراخوانی تابع
Myfunction()
۱۹
new
ساختن شی
New Date()
۱۷
++
افزایش پسوندی
i++
۱۷
--
کاهش پسوندی
i--
۱۶
++
افزایش پیشوندی
++i
۱۶
--
کاهش پیشوندی
--i
۱۶
!
نقیض منطقی
!(x==y)
۱۶
Typeof
نوع داده
typeof x
۱۵
**
به توان رساندن (ES2016)
10 ** 2
۱۴
*
ضرب
10 * 5
۱۴
/
تقسیم
10 / 5
۱۴
%
باقی مانده تقسیم
10 % 5
۱۳
+
جمع
10 + 5
۱۳
-
تفریق
10 - 5
۱۲
<<
شیفت چپ
x << 2
۱۲
>>
شیفت راست
x >> 2
۱۲
>>>
شیفت راست بدون علامت
x >>> 2
۱۱
<
کوچکتر از
x < y
۱۱
<=
کوچکتر مساوی
x <= y
۱۱
>
بزرگتر
x > y
۱۱
>=
بزرگتر مساوی
x >= y
۱۱
in
ویژگی‌ای از یک شیء عدد پی "PI" در ریاضی
۱۱
Instanceof


نوعی از یک شیء
instanceof Array
۱۰
==
مساوی
x == y
۱۰
===
برابری مقدار و نوع
x === y
۱۰
!=
نامساوی
x != y
۱۰
!==
نابرابری مقدار و نوع
x !== y
۹
&
And بیتی
x & y
۸
^
XOR بیتی
x ^ y
۷
|
OR بیتی
x | y
۶
&&
And منطقی
x && y
۵
||
OR منطقی
x || y
۴
? :
عملگر شرط
? "Yes": "No"
۳
+=
مقداردهی
x += y
۳
/=
مقداردهی
x /= y
۳
-=
مقداردهی
x -= y
۳
*=
مقداردهی
x *= y
۳
%=
مقداردهی
x %= y
۳
<<=
مقداردهی
x <<= y
۳
>>=
مقداردهی
x >>= y
۳
>>>=
مقداردهی
x >>>= y
۳
&=
مقداردهی
x &= y
۳
^=
مقداردهی
x ^= y
۳
|=
مقداردهی
x |= y
۲
yield
جلوگیری موقت از اجرای تابع
yield x
۱
,
ویرگول
5 , 6

عبارت‌های ریاضی داخل پرانتز، به طور کامل قبل از اینکه در ادامهٔ عبارت ریاضی از نتیجهٔ آن‌ها استفاده شود، محاسبه می‌گردد.

تمرینات جاوا اسکریپت

Time2wait.svg ساخت نمونه مثال این بخش در دست اقدام است.منابع آموزشی