JavaScript:API ارزشیابی در جاوااسکریپت

از ویکی کد
پرش به ناوبری پرش به جستجو
میانبر:
الگو:اج


دورهٔ آموزشی جاوااسکریپت
Javascript.jpg
Forms
۱JavaScript:فرم‌ها در جاوااسکریپت
۲JavaScript:API ارزشیابی در جاوااسکریپت
Objects
۱JavaScript:اشیاء در جاوااسکریپت
۲JavaScript:ویژگی‌های اشیاء در جاوااسکریپت
۳JavaScript:متدهای اشیاء در جاوااسکریپت
۴JavaScript:روش‌های دسترسی به شیء در جاوااسکریپت
۵JavaScript:سازنده‌های شیء در جاوااسکریپت
۶JavaScript:شکل اصلی شیء در جاوااسکریپت
۷JavaScript:متدهای شیء در ورژن ES5 جاوااسکریپت
Functions
۱JavaScript:تعریف تابع در جاوااسکریپت
۲JavaScript:پارامتر توابع در جاوااسکریپت
۳JavaScript:فراخوانی تابع در جاوااسکریپت
۴JavaScript:صدا کردن تابع در جاوااسکریپت
۵JavaScript:تابع Apply در جاوااسکریپت
۶JavaScript:بسته‌ها (به انگلیسی: Closures) در جاوااسکریپت
---

ارزشیابی محدودیتی متدهای DOM [۱]

ویژگی توضیحات
checkValidity() در صورتی یک ورودی داده، داده معتبر داشته باشد مقدار True را برمی‌گرداند.
setCustomValidity() ویژگی پیغام ارزشیابی یا validationMessage یک کنترل را تنظیم می‌کند.

در صورتی که یک فیلد ورودی شامل داده‌های نامعتبر شود، یک پیغام نمایش بده:

میانبر:
الگو:اتب


The checkValidity() Method

<input id="id1" type="number" min="100" max="300" required>
<button onclick="myFunction()">OK</button>

<p id="demo"></p>

<script>
function myFunction() {
 var inpObj = document.getElementById("id1");
 if (!inpObj.checkValidity()) {
  document.getElementById("demo").innerHTML = inpObj.validationMessage;
 }
}
</script>

ارزشیابی محدودیتی برای ویژگی‌های DOM

ویژگی توضیحات
Validity شامل مقادیرمنطقی یا بولین مربوط به معتبر بودن یک عنصر ورودی است.
validationMessage شامل پیغامی است که زمانی که ویژگی Validity برابر با False باشد، مرورگر آن را نمایش می‌دهد.
willValidate مشخص می‌کند که آیا یک فیلد ورودی ارزشیابی خواهد شد یاخیر.

ویژگی‌های اعتبارسنجی

ویژگی‌های اعتبار سنجی یک کنترل شامل تعداداز ویژگی‌هایی می‌شود که به اعتبارسنجی داده‌ها مربوط است:

توضیحات ویژگی
اگر مقداری برای ویژگی custom validity message تنظیم شده باشد، این ویژگی برابر با True خواهد بود. customError
اگر مقدار عنصر با الگوی تعریف شده در ویژگی pattern همخوانی داشته باشد، مقدار این ویژگی نیز برابر با True خواهد بود. patternMismatch
مقدار آن در صورتی که طول مقدار یک عنصر ورودی بیشتر از حداکثر طول آن باشد، برابر با True می‌گردد. rangeOverflow
مقدار آن در صورتی که طول مقدار یک عنصر ورودی کمتر از حداقل طول آن باشد، برابر با True می‌گردد. rangeUnderflow
اگر یک عنصر بر اساس ویژگی step خودش نامعتبر باشد، مقدار این ویژگی برابر با True می‌گردد. stepMismatch
مقدار این ویژگی در صورتی که طول مقدار یک عنصر از حداکثر طول آن بیشتر باشد، برابر با True می‌گردد. tooLong
مقدار این ویژگی برابر با True می‌شود اگر مقدار عنصر با توجه به ویژگی Type، نامعتبر باشد typeMismatch
در صورتی که یک فیلد اجباری فاقد مقدار باشد، این ویژگی برابر با true می‌شود. valueMissing
مقدار آن برابر با True می‌شود اگر مقدارعنصر معتبر باشد. Valid

مثال‌ها

اگر عدد درون فیلد ورودی بزرگتر از ۱۰۰ (مقدار ویژگی حداکثر طول یا max attribute) بود، یک پیغام نمایش بده:

ویژگی rangeOverFlow

<input id="id1" type="number" max="100">
<button onclick="myFunction()">OK</button>

<p id="demo"></p>

<script>
function myFunction() {
 var txt = "";
 if (document.getElementById("id1").validity.rangeOverflow) {
  txt = "Value too large";
 }
 document.getElementById("demo").innerHTML = txt;
}
</script>

اگر عدد درون فیلد ورودی کمتر از ۱۰۰ (مقدار حداقل طول فیلد یاmin attribute) بود، یک پیغام نمایش بده:

ویژگی rangeUnderflow

<input id="id1" type="number" min="100">
<button onclick="myFunction()">OK</button>

<p id="demo"></p>

<script>
function myFunction() {
 var txt = "";
 if (document.getElementById("id1").validity.rangeUnderflow) {
  txt = "Value too small";
 }
 document.getElementById("demo").innerHTML = txt;
}
</script>

منابع آموزشی