شیء ریاضی

از ویکی‌کد، دانشنامهٔ برنامه‌نویسی
پرش به ناوبری پرش به جستجو

شیء Math در جاوا اسکریپت به شما این امکان را می‌دهد که عملیات‌های ریاضی را بر روی اعداد انجام دهید. [۱]

مثال

Math.PI; // returns 3.141592653589793


مشاهدهٔ نتیجه


متد Math.round()

متد Math.round مقداری از x را که به نزدیک‌ترین عدد صحیح گرد شده‌است را برمی‌گرداند:

مثال

1Math.round(4.7); // returns 5
2Math.round(4.4); // returns 4


مشاهدهٔ نتیجه


متد Math.pow()

متد Math.pow حاصل x به توان y را برمی‌گرداند:

مثال

Math.pow(8, 2); // returns 64


مشاهدهٔ نتیجه


متد Math.sqrt()

متد Math.sqrt جذر مقدار x را برمی‌گرداند:

مثال

Math.sqrt(64); // returns 8


مشاهدهٔ نتیجه


متد Math.abs()

متد Math.abs قدر مطلق x را برمی‌گرداند:

مثال

Math.abs(-4.7); // returns 4.7


مشاهدهٔ نتیجه


متد Math.ceil()

متد Math.ceil(x) مقدار گرد شده X به نزدیک‌ترین عدد صحیح بزرگتر را برمی‌گرداند:

مثال

Math.ceil(4.4); // returns 5


مشاهدهٔ نتیجه


متد Math.floor()

متد Math.floor(x) مقدار گرد شده x به نزدیک‌ترین عدد صحیح کوچکتر را برمی‌گرداند:

مثال

Math.floor(4.7); // returns 4


مشاهدهٔ نتیجه


متد Math.sin()

متد Math.sin(x) مقدار سینوس یا sin (مقداری بین ۱- و ۱) از یک زاویه x (بر حسب رادیان) را برمی‌گرداند:

اگر شما می‌خواهید که به جای رادیان از درجه استفاده کنید، می‌بایست درجه را به رادیان تبدیل کنید:

زوایه در رادیان = زاویه در درجه x PI / 180

مثال

Math.sin(90 * Math.PI / 180); // returns 1 (the sine of 90 degrees)


مشاهدهٔ نتیجه


متد Math.cos()

متد Math.cos(x) مقدار کسینوس یا cosine (مقداری بین ۱- و ۱) از یک زاویه x (برحسب رادیان) را برمی‌گرداند:

اگر شما می‌خواهید که به جای رادیان از درجه استفاده کنید، می‌بایست درجه را به رادیان تبدیل کنید:

زوایه در رادیان = زاویه در درجه x PI / 180

مثال

Math.cos(0 * Math.PI / 180); // returns 1 (the cos of 0 degrees)


مشاهدهٔ نتیجه


متد Math.min() و متد Math.max()

از متدهای Math.min() و متد Math.max() می‌توان برای پیدا کردن کمترینو یا بیشترین مقدار در لیستی از آرگومان‌ها استفاده کرد:

مثال

Math.min(0, 150, 30, 20, -8, -200); // returns -200


مشاهدهٔ نتیجه


مثال

Math.max(0, 150, 30, 20, -8, -200); // returns 150


مشاهدهٔ نتیجه


متد Math.random()

متد Math.random() Math.random() یک عدد تصادفی بین ۰ و ۱ برمی‌گرداند:

مثال

Math.random(); // returns a random number


مشاهدهٔ نتیجه


شما مطالب بیشتری را در مورد Math.random() در فصل بعدی این آموزش خواهید آموخت.

ویژگی شیء Math یا ثابت ها

جاوا اسکریپت شامل هشت ثابت ریاضی است که می‌توان از طریق شیء Math به آنها دسترسی پیدا کرد:

مثال

1Math.E    // returns Euler's number
2Math.PI    // returns PI
3Math.SQRT2  // returns the square root of 2
4Math.SQRT1_2 // returns the square root of 1/2
5Math.LN2   // returns the natural logarithm of 2
6Math.LN10   // returns the natural logarithm of 10
7Math.LOG2E  // returns base 2 logarithm of E
8Math.LOG10E  // returns base 10 logarithm of E


مشاهدهٔ نتیجه


متد سازنده Math

برخلاف سایر اشیاء global یا کلی در جاوا اسکریپت، شیء Math هیچ متد سازنده‌ای (Constructor) ندارد. متدها و ویژگی‌ها به صورت static (به فارسی: ایستا) هستند.

تمامی متدها و ویژگی‌ها (ثابت‌ها) را می‌توان بدون ساختن شیء Math استفاده کرد.

متدهای شیء Math

متد توضیحات
abs(x)
مقدار قدرمطلق x را برمی گرداند.
acos(x)
مقدار معکوس کسینوس x را بر حسب رادیان برمی‌گرداند.
asin(x)
مقدار معکوس سینوس x را بر حسب رادیان برمی‌گرداند.
atan(x)
مقدار معکوس تانژانت x را بر حسب رادیان برمی‌گرداند.
atan2(y, x)
مقدار معکوس تانژانت حاصل تقسیم y بر x را برمی‌گرداند.
ceil(x)
مقدار x را به نزدیک ترین عدد صحیح گرد می‌کند.
cos(x)
کسینوس x را (برحسب رادیان) برمی‌گرداند.
exp(x)
مقدار Ex را برمی گرداند.
floor(x)
مقدار x را به کوچکترین و نزدیکترین عدد صحیح گرد می‌کند.
log(x)
لگاریتم x را بر پایه E برمی‌گرداند.
max(x, y, z, … , n)
بزرگترین عدد بین آرگومان‌های ورودی خود را برمی‌گرداند.
min(x, y, z, … , n)
کوچکترین عدد بین آرگومان‌های ورودی خود را برمی‌گرداند.
pow(x, y)
حاصل x به توان y را برمی گرداند.
random()
عددی تصادفی بین صفر و یک تولید می‌کند.
round(x)
مقدار x را به نزدیک ترین عدد صحیح گرد می‌کند.
sin(x)
مقدار سینوس x (برحسب رادیان) را برمی‌گرداند.
sqrt(x)
مقدار جذر x را برمی گرداند.
tan(x)
مقدار تانژانت x را برمی گرداند.

مرجع کامل شیء Math در جاوا اسکریپت

برای مشاهده مرجع کاملی در مورد شیء Math در جاوا اسکریپت شما می‌توانید مقاله ما را تحت عنوان مرجع کامل شیء Math را مشاهده کنید.

تمرینات جاوا اسکریپت

Time2wait.svg ساخت نمونه مثال این بخش در دست اقدام است.منابع آموزشی