بروزرسانی داده در MySQL به وسیلهٔ PHP

از ویکی‌کد، دانشنامهٔ برنامه‌نویسی
پرش به ناوبری پرش به جستجو
Main Page Tutorial
Php-menu.png
موارد آموزشی
فرم‌ها در PHP
PHP پیشرفته
شیء گرایی در PHP
پایگاه داده MySQL
۱پایگاه داده MySQL
۲اتصال به MySQL
۳ساخت پایگاه داده
۴ساخت جدول
۵وارد کردن داده
۶دریافت شناسهٔ آخرین سطر
۷وارد کردن چندین داده
۸دستور Prepared
۹انتخاب داده
۱۰دستور Where
۱۱دستور Order By
۱۲حذف داده
۱۳بروزرسانی داده
۱۴محدودسازی داده
XML در PHP
AJAX در PHP
مثال‌های PHP
مرجع PHP


بروزرسانی داده درون یک جدول MySQL با استفاده از MySQLi و PDO

دستور DELETE برای حذف رکوردها از یک جدول استفاده می‌شود:[۱]

UPDATE table_name
SET column1=value, column2=value2,...
WHERE some_column=some_value
به شیوه نوشتار دستور WHERE در دستور UPDATE توجه کنید: دستور WHERE رکورد یا رکوردهایی را که می‌بایست بروزرسانی شوند را مشخص می‌کند. اگر شما دستور WHERE را ننویسید، تمامی رکوردها بروزرسانی خواهند شد.

برای یادگیری مطالب بیشتر در مورد SQL به آموزش SQL مراجعه کنید.

بگذارید نگاهی به جدول "MyGuests" بیندازیم:

Id Firstname Lastname Email Reg-date
1 John Doe john@example.com 2014-10-22 14:26:15
2 Mary Moe mary@example.com 2014-10-23 10:22:30

مثال زیر رکوردی که در جدول "MyGuest" شناسه (id) آن برابر با ۲ است (id=2) را بروزرسانی می‌کند:

مثال (شیء گرایی در MySQLi)

<?php
$servername = "localhost";
$username = "username";
$password = "password";
$dbname = "myDB";

// Create connection
$conn = new mysqli($servername, $username, $password, $dbname);
// Check connection
if ($conn->connect_error) {
  die("Connection failed: " . $conn->connect_error);
}

$sql = "UPDATE MyGuests SET lastname='Doe' WHERE id=2";

if ($conn->query($sql) === TRUE) {
  echo "Record updated successfully";
} else {
  echo "Error updating record: " . $conn->error;
}

$conn->close();
?>

مثال (برنامه نویسی رویه ای در MySQLi)

<?php
$servername = "localhost";
$username = "username";
$password = "password";
$dbname = "myDB";

// Create connection
$conn = mysqli_connect($servername, $username, $password, $dbname);
// Check connection
if (!$conn) {
  die("Connection failed: " . mysqli_connect_error());
}

$sql = "UPDATE MyGuests SET lastname='Doe' WHERE id=2";

if (mysqli_query($conn, $sql)) {
  echo "Record updated successfully";
} else {
  echo "Error updating record: " . mysqli_error($conn);
}

mysqli_close($conn);
?>

مثال (PDO)

<?php
$servername = "localhost";
$username = "username";
$password = "password";
$dbname = "myDBPDO";

try {
  $conn = new PDO("mysql:host=$servername;dbname=$dbname", $username, $password);
  // set the PDO error mode to exception
  $conn->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION);

  $sql = "UPDATE MyGuests SET lastname='Doe' WHERE id=2";

  // Prepare statement
  $stmt = $conn->prepare($sql);

  // execute the query
  $stmt->execute();

  // echo a message to say the UPDATE succeeded
  echo $stmt->rowCount() . " records UPDATED successfully";
  }
catch(PDOException $e)
  {
  echo $sql . "<br>" . $e->getMessage();
  }

$conn = null;
?>

بعد از اینکه رکورد بروز شد، جدول به صورت زیر خواهد بود:

Id Firstname Lastname Email Reg-date
1 John Doe john@example.com 2014-10-22 14:26:15
2 Mary Moe mary@example.com 2014-10-23 10:22:30


منابع آموزشی