حذف داده MySQL در PHP

از ویکی‌کد، دانشنامهٔ برنامه‌نویسی
پرش به ناوبری پرش به جستجو
Main Page Tutorial
Php-menu.png
موارد آموزشی
فرم‌ها در PHP
PHP پیشرفته
شیء گرایی در PHP
پایگاه داده MySQL
۱پایگاه داده MySQL
۲اتصال به MySQL
۳ساخت پایگاه داده
۴ساخت جدول
۵وارد کردن داده
۶دریافت شناسهٔ آخرین سطر
۷وارد کردن چندین داده
۸دستور Prepared
۹انتخاب داده
۱۰دستور Where
۱۱دستور Order By
۱۲حذف داده
۱۳بروزرسانی داده
۱۴محدودسازی داده
XML در PHP
AJAX در PHP
مثال‌های PHP
مرجع PHP


حذف داده از یک جدول MySQL با استفاده از MySQLi و PDO

دستور DELETE برای حذف رکوردها از یک جدول استفاده می‌شود:[۱]

DELETE FROM table_name
WHERE some_column = some_value
به شیوه نوشتار دستور WHERE در دستور DELETE توجه کنید: دستور WHERE رکورد یا رکوردهایی را که می‌بایست حذف شوند را مشخص می‌کند. اگر شما دستور WHERE را ننویسید، تمامی رکوردها حذف خواهند شد.

برای یادگیری موارد بیشتری در مورد SQL , آموزش SQL ما را ببینید.

بگذارید نگاهی به جدول "MyGuests" بیندازیم:

Id Firstname Lastname Email Reg-date
1 John Doe john@example.com 2014-10-22 14:26:15
2 Mary Moe mary@example.com 2014-10-23 10:22:30
3 Julie Dooley julie@example.com 2014-10-26 10:48:23

مثال زیر رکوردی که در جدول "MyGuest" شناسه (id) آن برابر با ۳ است (id=3) را حذف می‌کند:

مثال (شیء گرایی در MySQLi)

<?php
$servername = "localhost";
$username = "username";
$password = "password";
$dbname = "myDB";

// Create connection
$conn = new mysqli($servername, $username, $password, $dbname);
// Check connection
if ($conn->connect_error) {
  die("Connection failed: " . $conn->connect_error);
}

// sql to delete a record
$sql = "DELETE FROM MyGuests WHERE id=3";

if ($conn->query($sql) === TRUE) {
  echo "Record deleted successfully";
} else {
  echo "Error deleting record: " . $conn->error;
}

$conn->close();
?>

مثال (برنامه نویسی رویه ای در MySQLi)

<?php
$servername = "localhost";
$username = "username";
$password = "password";
$dbname = "myDB";

// Create connection
$conn = mysqli_connect($servername, $username, $password, $dbname);
// Check connection
if (!$conn) {
  die("Connection failed: " . mysqli_connect_error());
}

// sql to delete a record
$sql = "DELETE FROM MyGuests WHERE id=3";

if (mysqli_query($conn, $sql)) {
  echo "Record deleted successfully";
} else {
  echo "Error deleting record: " . mysqli_error($conn);
}

mysqli_close($conn);
?>

مثال (PDO)

<?php
$servername = "localhost";
$username = "username";
$password = "password";
$dbname = "myDBPDO";

try {
  $conn = new PDO("mysql:host=$servername;dbname=$dbname", $username, $password);
  // set the PDO error mode to exception
  $conn->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION);

  // sql to delete a record
  $sql = "DELETE FROM MyGuests WHERE id=3";

  // use exec() because no results are returned
  $conn->exec($sql);
  echo "Record deleted successfully";
  }
catch(PDOException $e)
  {
  echo $sql . "<br>" . $e->getMessage();
  }

$conn = null;
?>

بعد از اینکه رکورد حذف شد، جدول به صورت زیر خواهد بود:

Id Firstname Lastname Email Reg-date
1 John Doe john@example.com 2014-10-22 14:26:15
2 Mary Moe mary@example.com 2014-10-23 10:22:30


منابع آموزشی