PHP:حلقه do…while در PHP

از ویکی کد
پرش به ناوبری پرش به جستجو

حلقه do...while - یک بار بلاک کد را اجرا می‌کند، و سپس در صورتی که شرط حلقه برقرار باشد اجرای بلاک تا زمان برقراری شرط ادامه می‌دهد. [۱]

حلقه do…while در PHP

حلقه do...while همیشه یک بار بلاک کد را اجرا می‌کند، سپس حلقه شرط را بررسی خواهد کرد، و در صورتی که شرط برقرار باشد اجرای حلقه را ادامه می‌دهد.

شیوه نوشتار

do {
    code to be executed;
} while (condition is true);

مثال زیر ابتدا یک متغیر با نام $x را با ۱ مقدار دهی می‌کند ($x = 1). سپس حلقه do while مقادیری را در خروجی چاپ می‌کند و سپس متغیر حلقه $x را ۱ واحد افزایش می‌دهد. سپس شرط بررسی می‌شود (آیا مقدار متغیر $x کوچکتر، یا مساوی ۵ است ؟)، و سپس اجرای بلاک کد حلقه تا زمانی که مقدار متغیر $x کوچکتر، یا مساوی ۵ است ادامه می‌یابد:

مثال

1 <?php
2 $x = 1;
3 
4 do {
5     echo "The number is: $x <br>";
6     $x++;
7 } while ($x <= 5);
8 ?>

این مثال متغیر $x را با عدد ۶ مقداردهی می‌کند، و سپس حلقه را اجرا می‌کند، و سپس شرط حلقه بررسی می‌شود.

مثال

1 <?php
2 $x = 6;
3 
4 do {
5     echo "The number is: $x <br>";
6     $x++;
7 } while ($x <= 5);
8 ?>

منابع آموزشی