درج چندین رکورد در MySQL به وسیلهٔ PHP

از ویکی‌کد، دانشنامهٔ برنامه‌نویسی
پرش به ناوبری پرش به جستجو
Main Page Tutorial
Php-menu.png
موارد آموزشی
فرم‌ها در PHP
PHP پیشرفته
شیء گرایی در PHP
پایگاه داده MySQL
۱پایگاه داده MySQL
۲اتصال به MySQL
۳ساخت پایگاه داده
۴ساخت جدول
۵وارد کردن داده
۶دریافت شناسهٔ آخرین سطر
۷وارد کردن چندین داده
۸دستور Prepared
۹انتخاب داده
۱۰دستور Where
۱۱دستور Order By
۱۲حذف داده
۱۳بروزرسانی داده
۱۴محدودسازی داده
XML در PHP
AJAX در PHP
مثال‌های PHP
مرجع PHP


درج چندین رکورد درون MySQL با استفاده از MySQLi و PDO

دستورات SQL مختلفی را می‌توان با تابع mysqli_multi_query() اجرا کرد.[۱]

مثال‌های زیر سه رکورد جدید به جدول "MyGuests" اضافه می‌کند:

مثال (شیء گرایی در MySQLi)

<?php
$servername = "localhost";
$username = "username";
$password = "password";
$dbname = "myDB";

// Create connection
$conn = new mysqli($servername, $username, $password, $dbname);
// Check connection
if ($conn->connect_error) {
  die("Connection failed: " . $conn->connect_error);
}

$sql = "INSERT INTO MyGuests (firstname, lastname, email)
VALUES ('John', 'Doe', 'john@example.com');";
$sql .= "INSERT INTO MyGuests (firstname, lastname, email)
VALUES ('Mary', 'Moe', 'mary@example.com');";
$sql .= "INSERT INTO MyGuests (firstname, lastname, email)
VALUES ('Julie', 'Dooley', 'julie@example.com')";

if ($conn->multi_query($sql) === TRUE) {
  echo "New records created successfully";
} else {
  echo "Error: " . $sql . "<br>" . $conn->error;
}

$conn->close();
?>
توجه داشته باشید که هر دستور SQL می‌بایست با یک سمیکالن ; از دیگر دستورات جدا شود.

مثال (برنامه نویسی رویه ای در MySQLi)

<?php
$servername = "localhost";
$username = "username";
$password = "password";
$dbname = "myDB";

// Create connection
$conn = mysqli_connect($servername, $username, $password, $dbname);
// Check connection
if (!$conn) {
  die("Connection failed: " . mysqli_connect_error());
}

$sql = "INSERT INTO MyGuests (firstname, lastname, email)
VALUES ('John', 'Doe', 'john@example.com');";
$sql .= "INSERT INTO MyGuests (firstname, lastname, email)
VALUES ('Mary', 'Moe', 'mary@example.com');";
$sql .= "INSERT INTO MyGuests (firstname, lastname, email)
VALUES ('Julie', 'Dooley', 'julie@example.com')";

if (mysqli_multi_query($conn, $sql)) {
  echo "New records created successfully";
} else {
  echo "Error: " . $sql . "<br>" . mysqli_error($conn);
}

mysqli_close($conn);
?>

روش PDO کمی متفاوت است:

مثال (PDO)

<?php
$servername = "localhost";
$username = "username";
$password = "password";
$dbname = "myDBPDO";

try {
  $conn = new PDO("mysql:host=$servername;dbname=$dbname", $username, $password);
  // set the PDO error mode to exception
  $conn->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION);

  // begin the transaction
  $conn->beginTransaction();
  // our SQL statements
  $conn->exec("INSERT INTO MyGuests (firstname, lastname, email)
  VALUES ('John', 'Doe', 'john@example.com')");
  $conn->exec("INSERT INTO MyGuests (firstname, lastname, email)
  VALUES ('Mary', 'Moe', 'mary@example.com')");
  $conn->exec("INSERT INTO MyGuests (firstname, lastname, email)
  VALUES ('Julie', 'Dooley', 'julie@example.com')");

  // commit the transaction
  $conn->commit();
  echo "New records created successfully";
  }
catch(PDOException $e)
  {
  // roll back the transaction if something failed
  $conn->rollback();
  echo "Error: " . $e->getMessage();
  }

$conn = null;
?>


منابع آموزشی