PHP:دستورات if..else…elseif در PHP

از ویکی کد
پرش به ناوبری پرش به جستجو

دستورات شرطی برای انجام عملیات‌های گوناگون در شرایط متفاوت استفاده می‌شود. [۱]

دستورات شرطی در PHP

بسیاری از مواقع زمانی که شما کد می‌نویسید، شما می‌خواهید عملیات‌های گوناگونی در شرایط متفاوت اجرا کنید. شما می‌توانید از دستورات شرطی برای انجام این‌کار استفاده کنید.

در PHP ما دستورات شرطی زیر را داریم:

 • دستور if- مقداری کد را در صورتی که شرط برقرار باشد اجرا می‌کند
 • دستور if...else - مقداری کد را در صورتی که یک شرط برقرار باشد اجرا می‌کند، همچنین در صورتی که شرط برقرار نباشد نیز مقداری کد را اجرا می‌کند
 • دستور if...elseif...else- کدهای متفاوتی برای بیش از دو شرط اجرا می‌کند
 • دستور switch - یک بلاک کد را از میان چندین بلاک کد برای اجرا انتخاب می‌کند

دستور if در PHP

دستور if مقداری کد را در صورتی که یک شرط برقرار باشد اجرا می‌کند.

شیوه نوشتار

if (condition) {
  code to be executed if condition is true;
}

مثال

عبارت "Have a good day!" را در صورتی که زمان جاری (ساعت) از ساعت ۲۰ کمتر باشد نمایش می‌دهد:

1 <?php
2 $t = date("H");
3 
4 if ($t < "20") {
5   echo "Have a good day!";
6 }
7 ?>

دستور if…else در PHP

دستور if...else مقداری کد را در صورتی که یک شرط برقرار باشد اجرا می‌کند و در صورتی که همان شرط برقرار نباشد نیز مقداری کد را اجرا می‌کند.

شیوه نوشتار

if (condition) {
  code to be executed if condition is true;
} else {
  code to be executed if condition is false;
}

مثال

عبارت "Hava a good day!" را در صورتی که زمان جاری کمتر از ۲۰ باشد را در خروجی چاپ می‌کند در غیراینصورت نیزی عبارت "Have a good night!" را در خروجی چاپ می‌کند:

1 <?php
2 $t = date("H");
3 
4 if ($t < "20") {
5   echo "Have a good day!";
6 } else {
7   echo "Have a good night!";
8 }
9 ?>

دستور if…elseif…else در PHP

دستور if...elseif...else کدهای مختلفی را برای بیش از دو شرط اجرا می‌کند.

شیوه نوشتار

if (condition) {
  code to be executed if this condition is true;
} elseif (condition) {
  code to be executed if first condition is false and this condition is true;
} else {
  code to be executed if all conditions are false;
}

مثال

عبارت "Have a good morning!" را در صورتی که زمان جاری کمتر از ۱۰ باشد، و عبارت "Have a good day!" را در صورتی که زمان جاری کمتر از ۲۰ باشد در خروجی چاپ می‌کند. در غیراینصورت عبارت "Have a good night!" را در خروجی چاپ می‌کند:

 1 <?php
 2 $t = date("H");
 3 
 4 if ($t < "10") {
 5   echo "Have a good morning!";
 6 } elseif ($t < "20") {
 7   echo "Have a good day!";
 8 } else {
 9   echo "Have a good night!";
10 }
11 ?>

دستور switch در PHP

دستور switchدر فصل آینده توضیح داده خواهد شد.

تمرینات PHP

Time2wait.svg ساخت نمونه مثال این بخش در دست اقدام است.

منابع آموزشی