PHP:متغیر Superglobal در PHP - متغیر $POST

از ویکی کد
پرش به ناوبری پرش به جستجو

متغیرهای Super global متغیرهای تعبیه شده‌ای هستند که در تمامی محدوده‌های دسترسی، قابل دسترسی هستند.[۱]

متغیر $_POST در PHP

متغیر $_POST یک متغیر super global است که برای جمع‌آوری اطلاعات بعد از ثبت یک فرم HTML با روش ارسال (method="post". $_POST) استفاده می‌شود. متغیر $_POST برای پاس‌دادن متغیرها بسیار کاربرد دارد.

این مثال به شما یک فرم که شامل یک فیلد ورود داده و یک دکمه ثبت را نشان می‌دهد. زمانی که کاربر اطلاعات را با زدن روی "Submit" ثبت می‌کند، اطلاعات فرم به فایل مشخصی که در خاصیت action در تگ <form> مشخص شده ارسال می‌کند. در این مثال ما به خود فایل برای پردازش اطلاعات فرم اشاره می‌کنیم. اگر شما می‌خواهید که فایل PHP دیگری اطلاعات را پردازش کند، نام فایل را با نام فایل خود جابه‌جا کنید. سپس، ما می‌توانیم از متغیر سراسری $_POST برای جمع‌آوری مقادیر فیلد ورودی استفاده کنیم:

مثال

 1 <html>
 2 <body>
 3 
 4 <form method="post" action="<?php echo $_SERVER['PHP_SELF'];?>">
 5  Name: <input type="text" name="fname">
 6  <input type="submit">
 7 </form>
 8 
 9 <?php
10 if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST") {
11   // collect value of input field
12   $name = $_POST['fname'];
13   if (empty($name)) {
14     echo "Name is empty";
15   } else {
16     echo $name;
17   }
18 }
19 ?>
20 
21 </body>
22 </html>

نکته: شما مطالب بیشتری را در مورد متغیر $_POST در فصل فرم‌های PHP خواهید آموخت.

منابع آموزشی