PHP:مقادیر رشته‌ای (متنی) در PHP

از ویکی کد
پرش به ناوبری پرش به جستجو

یک مقدار رشته‌ای (متنی) مجموعه ای از کاراکترها همانند عبارت "Hello world!" است. [۱]

توابع مقادیر رشته‌ای (متنی) در PHP

در این فصل ما نگاهی به برخی از توابع پرکاربرد برای ویرایش مقادیر رشته‌ای (متنی) خواهیم انداخت.

strlen() - طول یک مقدار رشته‌ای (متنی) را برمی‌گرداند

تابع strlen() در PHP طول یک مقدار رشته‌ای را برمی‌گرداند.

مثال

طول مقدار رشته‌ای (متنی) عبارت "Hello world!" را برمی‌گرداند:

1 <?php
2 echo strlen("Hello world!"); // outputs 12
3 ?>

str_word_count() – کلمات موجود در یک مقدار رشته‌ای (متنی) را می‌شمارد.

تابع str_word_count() تعداد کلمات موجود در یک مقدار رشته‌ای (متنی) را برمی‌گرداند:

مثال

تعداد کلمات موجود در عبارت متنی "Hello world!" را می‌شمارد:

1 <?php
2 echo str_word_count("Hello world!"); // outputs 2
3 ?>

strrev() - یک مقدار رشته‌ای (متنی) را برعکس می‌کند

تابع strrev() در PHP، یک مقدار رشته‌ای (متنی) را برعکس می‌کند.

مثال

عبارت رشته‌ای (متنی) "Hello world!" را برعکس می‌کند:

1 <?php
2 echo strrev("Hello world!"); // outputs !dlrow olleH
3 ?>

strpos() - بدنبال یک متن، درون یک مقدار رشته‌ای (متنی) می‌گردد

تابع strpos() به دنبال یک متن به خصوص در یک مقدار رشته‌ای (متنی) می‌گردد. اگر نتیجه یافت شد، تابع موقعیت کاراکتر اولین نتیجه را برمی‌گرداند. اگر نتیجه یافت نشد، تابع مقدار FALSE را برمی‌گرداند.

مثال

جستجو برای متن "wolrd" درون مقدار رشته (متن) "Hello world!":

1 <?php
2 echo strpos("Hello world!", "world"); // outputs 6
3 ?>

نکته: موقعیت اولین کاراکتر در یک مقدار رشته‌ای (متنی) ۰ است (نه ۱).

str_replace() - یک متن را درون یک مقدار رشته‌ای (متن) جابه‌جا می‌کند

تابع str_replace() برخی از کاراکترهای موجود در یک مقدار رشته‌ای (متنی) را با تعدادی کاراکتر جابه‌جا می‌کند.

مثال

کلمه "dooly" را با "world" جابه‌جا می‌کند:

1 <?php
2 echo str_replace("world", "Dolly", "Hello world!"); // outputs Hello Dolly!
3 ?>

مرجع کامل مقادیر رشته‌ای (متنی) در PHP

برای مشاهده مرجع کاملی از تمامی توابع مربوط به مقادیر رشته‌ای (متنی) به مرجع مقادیر رشته‌ای (متنی) ما مراجعه کنید.

مرجع مقادیر رشته‌ای (متنی) PHP شامل توضیحات و مثال‌هایی از نحوه استفاده، برای هر تابع است!

تمرینات PHP

Time2wait.svg ساخت نمونه مثال این بخش در دست اقدام است.

منابع آموزشی