بروزرسانی MongoDB

از ویکی‌کد، دانشنامهٔ برنامه‌نویسی
پرش به ناوبری پرش به جستجو
Main Page Tutorial
Python-menu.png
موارد آموزشی
مدیریت فایل
یادگیری ماشین
MySQL در پایتون
MongoDB در پایتون
۱شروع کار
۲ایجاد پایگاه‌داده
۳ایجاد Collection
۴Insert
۵Find
۶پرس‌وجو
۷مرتب‌سازی
۸Delete
۹Drop Collection
۱۰بروزرسانی
۱۱محدود‌کردن
مرجع پایتون
مرجع ماژول
چگونه در پایتون؟
مثال‌های پایتون

بروزرسانی مجموعه (به انگلیسی: Collection)

می‌توان یک رکورد، یا یک سند همان‌طور که در MongoDB نامیده می‌شود، را با استفاده از متد update_one() بروزرسانی کرد.[۱]

اولین پارامتر متد update_one() یک شیء پرس‌وجو است که مشخص می‌کند کدام سند باید بروزرسانی شوند.

توجه: اگر پرس‌وجو بیش از یک رکورد را پیدا کند، فقط اولین وقوع آن بروزرسانی می‌شود.

دومین پارامتر شیءای است که مقدارهای جدید سند را مشخص می‌کند.

مثال

Address را از "Valley 345" به "Canyon 123"تغییر می‌دهد:

 1import pymongo
 2
 3myclient = pymongo.MongoClient("mongodb://localhost:27017/")
 4mydb = myclient["mydatabase"]
 5mycol = mydb["customers"]
 6
 7myquery = { "address": "Valley 345" }
 8newvalues = { "$set": { "address": "Canyon 123" } }
 9
10mycol.update_one(myquery, newvalues)
11
12#print "customers" after the update:
13for x in mycol.find():
14  print(x)


مشاهدهٔ نتیجه


بروزرسانی چندتایی

برای بروزرسانی همه سندهایی که با معیار پرس‌وجو مطابقت دارند، از متد update_many() استفاده می‌شود.

مثال

همهٔ سندهایی که در آنها address با حرف “S” آغاز می‌شود را بروزرسانی می‌کند:

 1import pymongo
 2
 3myclient = pymongo.MongoClient("mongodb://localhost:27017/")
 4mydb = myclient["mydatabase"]
 5mycol = mydb["customers"]
 6
 7myquery = { "address": { "$regex": "^S" } }
 8newvalues = { "$set": { "name": "Minnie" } }
 9
10x = mycol.update_many(myquery, newvalues)
11
12print(x.modified_count, "documents updated.")


مشاهدهٔ نتیجهمنابع آموزشی