محدودیت CHECK

از ویکی‌کد، دانشنامهٔ برنامه‌نویسی
پرش به ناوبری پرش به جستجو
Main Page Tutorial
Sql-menu.png
موارد آموزشی
بانک اطلاعاتی
۱عبارت CREATE DATABASE
۲عبارت DROP DATABASE
۳پشتیبان‌گیری بانک اطلاعاتی برای SQL Server
۴عبارت CREATE TABLE
۵عبارت DROP TABLE
۶عبارت ALTER TABLE
۷محدودیت‌ها
۸محدودیت NOT NULL
۹محدودیت UNIQUE
۱۰محدودیت PRIMARY KEY
۱۱محدودیت FOREIGN KEY
۱۲محدودیت CHECK
۱۳محدودیت DEFAULT
۱۴عبارت CREATE INDEX
۱۵فیلد افزایش خودکار
۱۶کار با تاریخ‌ها
۱۷Viewها
۱۸تزریق
۱۹میزبانی
مرجع
مثال‌ها

محدودیت CHECK در SQL

محدودیت CHECK برای محدودکردن دامنه مقدارهایی که در یک ستون قرار می‌گیرند استفاده می‌شود.[۱]

اگر محدودیت CHECK را برروی یک ستون تعریف شود، فقط مقادیر خاصی برای آن ستون مجاز است.

اگر یک محدودیت CHECK برروی یک جدول تعریف شود، می‌تواند مقدارهای ستون‌های خاصی را بر اساس مقادیر ستون‌های دیگر ردیف محدود کند.

SQL CHECK در هنگام ایجاد جدول

عبارت SQL زیر یک محدودیت CHECK را برروی ستون “Age” در هنگام ایجاد جدول "Persons" تعریف می‌کند. محدودیت CHECK تضمین می‌کند که فردی با سن کمتر از ۱۸ وجود ندارد.

MySQL:
1 CREATE TABLE Persons (
2   ID int NOT NULL,
3   LastName varchar(255) NOT NULL,
4   FirstName varchar(255),
5   Age int,
6   CHECK (Age>=18)
7 );
SQL Server / Oracle / MS Access:
1 CREATE TABLE Persons (
2   ID int NOT NULL,
3   LastName varchar(255) NOT NULL,
4   FirstName varchar(255),
5   Age int CHECK (Age>=18)
6 );

برای نامگذاری محدودیت CHECK و برای تعریف محدودیت CHECK برروی چند ستون، از نحوSQL زیر استفاده می‌شود:

MySQL / SQL Server / Oracle / MS Access:
1 CREATE TABLE Persons (
2   ID int NOT NULL,
3   LastName varchar(255) NOT NULL,
4   FirstName varchar(255),
5   Age int,
6   City varchar(255),
7   CONSTRAINT CHK_Person CHECK (Age>=18 AND City='Sandnes')
8 );

SQL CHECK در هنگام تغییر جدول

برای تعریف محدودیت CHECK برروی ستون “Age” درحالی که جدول از پیش ایجاد شده‌است، از SQL زیر استفاده می‌شود:

MySQL / SQL Server / Oracle / MS Access:
1 ALTER TABLE Persons
2 ADD CHECK (Age>=18);

برای نامگذاری محدودیت CHECK و برای تعریف محدودیت CHECK برروی چند ستون، از نحوSQL زیر استفاده می‌شود:

MySQL / SQL Server / Oracle / MS Access:
1 ALTER TABLE Persons
2 ADD CONSTRAINT CHK_PersonAge CHECK (Age>=18 AND City='Sandnes');

حذف محدودیت CHECH

برای حذف محدودیت CHECK از SQL زیر استفاده می‌شود:

SQL Server / Oracle / MS Access:
1 ALTER TABLE Persons
2 DROP CONSTRAINT CHK_PersonAge;
MySQL:
1 ALTER TABLE Persons
2 DROP CHECK CHK_PersonAge;منابع آموزشی